2
Misa sia Mooseena faiqi aanaaqi ariqau.
Mi kamuqoo mi aukuanna Reefina atikiqari kumaaraa moo fannoo findi finoo maanaaqa Reefina oosanaki maranau. Maraseenoo faiqi moo akoonaiqi maqaseenoo mina anoofa qafoofanoo amiqira faiqi marufanoo Isipa maqannaasa arifoo qimaseenoo qaaramoo quqoonasaa kukeeqa amaqaqoofanoo marinau. Qaaramoo quqoona aiqaroofanoo faiqi aanaaqi kaqikaaqoo aaqoo irufanoo mina anoofa akoofa rafaaqafirara oonumafi irusia mina anoofa furaa amanee uqa kisaaqa difaaniara foora auqinau. Mifa koorootaqa qumareenoo furaa uqamau sia nammari ruqiqaki keeqaanifeera akinau. Uqa auquseenoo mina anoofa faiqi aanaaqi uqaki rumaseenoo furaa moomoo nammari ammausai marunaki kukeeqaqoofanoo minaki marinau. Nammariki marufanoo mi faiqina anasaafa nianaindari kukeeqanoo maridanoo rakisi marinau. Nanee kambiqaannoo qimasaidanoo rakisi marinau.
Faraoona araamuna nammari auqaaneera narí rakisimaru manaaqausa faqa mi nammarinai quminau. Mifa nammari auqaidanoo furaaki qafoofanoo uqa marinau. Marufanoo qafamaseenoo narí ainaini maru manaaqana qimamufanoo mi uqana nammarikinaana maranau. Marasoofanoo Faraoona araamuna asaukukinaana maraseenoo uqa oo raqasee faiqi aanaaqi qafanau. Faiqi aanaaqi ikiraqoofanoo mina irufanoo amuqusufanoo qinau. Maafa Heeburu maqannaasa faiqi akoonaiqi maridanoo fee qinau. Mifa miqi qimarufanoo mi faiqi anaaqina anasaafa anireenoo Faraoona araamuna maaqi qimasee qimaminau. Amanee Heeburu anaasee moo ooru afiqee muqusaananoo fee naamma amiannoo fee. Faraoona araamuna eedoo qufanoo mi faiqi anaaqina anasaafa ooru nári ninoona uqanna afiqee quminau. Qumuroofanoo Faraoona araamuna fannoo maaqi qimaseenoo mi anaaseena qimaminau. Anee maa faiqi anaaqina naamma amidana rakisi marinaqa qinee maqee maqee feefauru ani ami marianauranoo. Mi anaaseefa eedoo qimaseenoo narí faiqi aanaaqi uqanna narí maaqai munu qaqee idanoo rakisi marinau. 10 Mi faiqi anaaqifa kaqi kaaqoo innooqafufanoo narí anoofa afiqeenoo Faraoona araamuna maruqoo minisoofanoo narí faiqi kamambinau. Fuka anoofa auqu rarara maaqi qinau. Qinee nammarikinaana maraunnanara auqu Mooseenee qianaura.
Mooseefa Midianna maqusai sandanau.
11 Mariiufanoo Mooseefa innooqafufanoo moo kari narí maqanna Isaraee maqannaasa oonu nindafoofaqa firaa kadaapi rimariqau. Isipa maqannaa moo fannoo Heeburu maqannaa Mooseena aqoonnana arimarufanoo Mooseefa qafanau. 12 Aranaqoofanoo faiqiara dinni dinni munu afu maqee mini afu maqee ufanoo faiqí sia marufanoo Isipa maqannaa fasiqa Mooseefa kuqa aruseenoo mina iri nukuda afaqaseenoo minaki kukeeqasee akundanau.
13 Iqaqoofanoo kananaana rafudamakufanoo Mooseefa narí maqannaa nindafarara kafaa finau. Oonuree nindafoofaqa Heeburu fasiqa qaaraqanda rakiqau. Mooseefa aqoonnana arimaruna qimaminoo qinau. Anee naqaafee ifanee aneenna aqoonnana oosana siainaki fifau aridanee. 14 Miqi qufanoo aru fasiqafa qinau. Yafee aniara karaambaiqee qifanee anee maasa ufa irisee andeeqaidanee. Eenda anee Isipa maqannaa aruanafa kafaa maqee qini faqa darinnaree qufanoo Mooseefa tautinau. Tautumandee qinau. Doo eenda arunnanara aiqama kooroomminoo maridanoommifoo qimaseenoo rufianau.
15 Faraoofa minara iriseenoo Mooseena kuqa aruaneera ufanoo Mooseefa minara rufiamareenoo Isipa maqa maaqa quqasee Midianna maqa maaqai nianai sandanau. 16 Sandee oonureenoo nammari madika afaisaa ooqu marinau. Midianna maqannaa amaana maqaki aanaiqikirana mina auqu Yeetaroona araamuqmaaka dinni qisauku taikasee dinni oonu qaara marasee 7 mariqau. Mooseefa nammari madika afaisaa marufaqa mi manaaqausa nári nikoona sipsipauqa faqa mimmiuqa faqa nammari saka nimianee qimasee aniraqau. 17 Faiqí akaqausa nári sipsipasaa rakisimarusa mi manaaqausa niqiqoofaqa anirandee fufaqa misa nári sipsipa naaree nammari nimianeera qufanoo Mooseefa findifinoo misara qaoo qimaseenoo maanaaqauqa naaroofaqa aniroofanoo Mooseefa narí kai misa sipsipauqa faqa mimmiuqa faqa nammari saka niminau.
18 Mi manaaqausa sipsipauqa nammari neeneesoofaqa nifiqee maaqai fiqau. Oonu roofanoo misa nikoofa iramirinoo qinau. Innee naqifee ifaqee maqee faasaanasaa anidee. 19 Miqi qufaqa misa qiqau. Isipa maqannaa fasiqa moo fannoo faiqí sipsipasaa rakisi mariasa oonu raafanoo misara qaoo qimaseenoo maasa sipsipauqa narí kai nammari saka qumaree nimiisaifaqa dauni anidaqa. 20 Misa nikoofa mina irinoo qinau. Mi fasiqafa yaifee maridanoo fee. Nanaree innee minni aisee anidee. Doo sandee oonu afiqaifanoo narana ani naani. Miqi qimasoofaqa oonu Mooseena afiqee aniqau. 21 Yeetaroofa Mooseenara qini faqa mariannee qufanoo eedoo qimasee marinau. Marufanoo Yeetaroofa narí araamuna Sipooraa nammarina Mooseena amufanoo maranau. 22 Maraseenoo faiqi akoonaiqi maqanau. Maqaseenoo Mooseefa narí faiqi auqureenoo qinee aanaamuru maqusaki maridee qimaseenoo Keerasoomma nee qinau.
23 Mooseefa miqoo moomoo aukuanaki marufanoo Isipa maqanna karaambaiqa Faraoofa kuqinau. Kuqufufaqa Isaraee maqannaasa Isipa maqannaasa afeeka rumbarana ameemaanai kaqi kai annadannada qidaqa maridaqa Anutufinnai dadaaqianifeera innaaru qimariqau. Misa innaaru qirafa Anutufinnai ooru finau. 24 Anutufa misa qiki raqarana iriseenoo Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa moodaanaki kira ufa qimaqoofa misa faiqinamu faqa dadaaqianifeera oonu mafi irinau. 25 Anutufa misa mandainainaki marufanoo misara oonu mafi irufanoo amuqusinau.