RAFUDOO AKARAFA
1
Isipa maqannaasa Isaraee maqannaasa mandaikamma nimaqaqau.
Yakooboona amaaku oondamara misa faqa Isipa maqusai ooqu fusa misa nuqu maaqimminoo maridanoo. Reeubeenafa faqa Simeeoonafa faqa Reefifa faqa Yudafa faqa 3-4 Isakarafa faqa Seeburunafa faqa Beensaminafa faqa Dannaafa faqa Napatarifa faqa Kadaafa faqa Aseerafa faqa minamusa faqa misa faiqinamu faqa nári nikoona ninaakuna faqa Isipa maqa maaqaki ooqu fiqau. Moodaanaki ruqauiqa ooqu fusa qaaramoo fasiqa niku nisauku taikasee moo fasiqa asaukuqara kai taikasee 70 Isipa maqa maaqaki ooqu mariqau. Yooseefaafa ooqai miqoo maruqoo marinau.
6-7 Miqoo mariiufaqa Yooseefaafa faqa narí afasausamara faqa aiqama mi akiiqausa kuqu taikafufaqa misa faiqi namu niku nisauku findifufaqa faiqi moomoo uqanna maqasoofaqa kambiqaqau. Kambiqafiqa Isipa maqa maaqa umbiqamma aqiqa mariqau. Faraoofa Isipa maqannaa rakisirafa kuqufufanoo kisaaqasaa marinoo fuka moo Faraoofa kambiqanau. Mifa Yooseefaanara faqa aandaroo aukuana rakisiiunara faqa mina aiku asaukuara faqa sia irinau. Faraoofa narí maqannaasa qimanniminoo qinau. Isaraee maqannaasa moomoo uqanna maqa maaqa umbiaqa mariafaqa maasa uridaaqaramaseeqa maasa rafaaqafu qimaqeefaara. 10 Rakirafa kambiqainaqa misa maasa namuqaa faqa moodaanaki kammafi maasa darusee quqasee sandee foora. Inni saimbaqa naqifee mandee oonumafi irisee misa rafaaqafusaanaqee misa sia moomoo kambiqeefaree.
11 Miqi qimasoofaqa Isipa maqannaasa Isaraee maqannaasa karafusa saika nimiqau. Afeeka rakisirausa misasaa rakisi mariqau. Isaraee maqannaasa karafusaki maridaqa qaara maqusa auqiqau. Moo maqusa auqu Pitoona maqusa auqusee moo maqusa auqu Raqamaseesa maqusa auqiqau. Mi maqusa qanda narana afeedimaru maqusa qanda mariqau. Qafee maqannai kai maaqa usakeemariqau. 12 Isipa maqannaasa Isaraee maqannaa kafaa kafaa ummaara nimufaqa moomoo kambiqafiqa maqa maaqa qumbiaqau. Isipa maqannaa misa nindafeeqa kaaqa rufiee mariqau. 13 Miqunara sia moomoo asumu kambiqaaqeera firaa kadaapi uqanna misa nimuaaqa quqasoofaqa misa manda marira mariqau. 14 Isipa maqannaasa qufaqa Isaraee maqannaa qafee maqa qumaree ausirira ooniara foora moomoo auquseeqa minannai maaqa usakeeqa kafaa afuqaki ainaina faqa imariqau. Miqi marufaqa sia Isipa maqannaasa misara qimudaoo qimariqau.
15 Faraoofa mi kadaapirirana Isaraee maqannaa nimiseenoo quandafinoo Isareee maqannaa anaasee qaaraqanda Sifaraa nammarisa Puaa nammarisa inaamunai fusasaa rakisimaru anaasee qanda qimanniminau. 16 Inneeqara innaamunai fidaqara dadaaqiqa faiqi maqaseeqa akoonaiqi aiqama aaqee uqanna rutukuaqa, maanaaqa kai kaqi mariaqa. 17 Mi anaaseeqanda Faraoona ufa iriseeqara Anutuna ufara rufiaseeqa sia akoonaiqiuqa nárí mariqau, kaqi mariqau. 18 Faraoofa akoonaiqi moomoo kambiqoofanoo nindafamaseenoo innaamunai nifiqaqanu aanaaseeqanda naaramaseenoo niqinoo qinau. Inneeqara naqaafee ifaqee sia akoonaiqi naridee qini ufa rukiaafanoo. 19 Miqanda mina ufa iriseeqa qiqau. Heeburu anaasee sia Isipa anaasee naannaraidaqa misa kaqi kaqi faiqi maqaidaqa. Maaqanda oonu raunaqa faasai faiqi maqaqaafaqa oonu nindafaidaqa.
20 Anutufa mi anaaseeqanda oosana nindafamaseenoo amiqi amiqimasoofaqa Isaraee maqannaasa moomoo kambiqafiqa afeeka maqannaa mariqau. 21 Miqanda Anutunara rufioofanoo mina akiiqara Anutufa miqanda faqa faiqi asumu niminau.
22 Faraoofa misa nindafeenoo narí maqannaa Isipa maqannaa aiqamausa naaramaseenoo ufa afeeka ufa qimanniminau. Heeburu anaasee akoonaiqi maqasaifaqa innee mina mareeqee nammari firaana Niru nammariki aqusaifaqa kuquaqa. Aiqama kuquaqeera maanaaqauqa kai kaqi mariaqeera qinau. Miqi qimasoofaqa miqimmi mariqau.