50
Yooseefaafa narí afasausamara asooara ufa qimannimu ufafa.
Yakooboofa kuqu fufanoo Yooseefaafa aundura mandaikufanoo narí akoona qirisaa roofeebaaqa mambufanoo narí akoona oori amooqeenoo qiki raqanau. Qiki raqaseenoo Yooseefaafa Isipa maqannaa oosana mareenoo tutaqausa qimannimufaqa anireeqa sia kai kaqi mandaikianifeera marasinna oosana oosana akuamaqee mariqau. Misa Isipa maqannaasa oosana maraseeqa qaara fasiqa niku nisauku taikasee 40 faasaanasaa marasinna Yakooboona qiri akuamaqaqau. Isipa maqannaa qaaramoo fasiqa faqa qisaukuqara taikasee 70 faasaanasaa Yakooboonara iki raqaida soofaari mariqau. Soofaarirana taikasoofanoo Yooseefaafa Faraoona aaqa marusa uriqararausa qimanniminoo qinau. Innee maa ufana mara maree munu karaambaiqa Faraoona qimamiaqa. Qini qikoofa kuqirara idanoo qima afeekaikammasee qini qima qiminoo qinau. Qinee kuquanana qini qiri mara maree Kannaana maqa maaqaki ooni aamara deedaqamma qaafannanaki qikundaa. Minara amanee qinee oorureeqa qeeqa qikoona minaki akundamaseeqa qumuanauree.
Minara Faraoofa irisee qimaminau. Doo ooruree aneenna qima afeekaikianandee inana aneenna akoona akundamasee qumua. Yooseefaafa narí akoona akundarara oorufufaqa Faraoona aaqa uriqararausa marusa faqa Faraoona koota irimarusa uriqararausa faqa Isipa maqannaasa indaarunniki imaru fasiqausa faqa Yooseefaana faqa ooru fiqau. Mina aiku asauku faqa mina afasausa mara faqa mina akoona aiku asauku akaqausa faqa aiqamausa Yooseefaana faqa ooru fiqau. Misa aandau faqa faiqi aanaaqiuqa faqa kaqi kai Kooseena maqa maaqaki mariqau. Akaqausa qoosasaa ooru fiqau. Akaqausa qoosa rariseemaru karanaki ooru fiqau. Yooseefaana faqa faiqí tatufufaqa ooru fiqau.
10 Misa aiqamausa suani oosana qaanai Yooradana nammari afainni sakuma faqa raisa adiuqa mara qaqimaru maqusanasaa ooruree misa firaaqoo kisaaqasaa soofaariqau. Yooseefaafa narí akoonara qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 faasaana soofaarinau. 11 Kannaana maqusanaasa miqoo marusa iki raqoona qafamasee qiqau. Nindafaaqa Isipa maqannaa firaaqoo faaqa rumasaida iki raqaida. Miqi qimaseeqa misa mi maqusana auqu Abeera Misaraima fee qimariqau. Mi auquna oosana Isipa maqannaa soofaarira maqusa fee qiqau.
12 Yakooboona faiqi namu nári nikoofa qimannimundee iqau. 13 Misa nári nikoona qiri mara maree Kannaana maqa maaqai ooruree Makapeeraa maqa maaqaki Mamaree maqusa suani oosana qaannai marufaqa miqoo ooni aamaraki akundaqau. Qeeta maqanaa fasiqa mina auqu Eefaroona Abaraqaammafa feefauru maqoonaki quqaqau. 14 Yooseefaafa narí akoona akundamaseenoo narí faqa fusa narí akaqaafasaauqa faqa moosa faqa kafaa anirandee Isipa maqusai fiqau.
Yooseefaafa narí akaqaa fasaauqa aqoondikira ufa niminau.
15 Yooseefaana akaqaa fasaauqa misa nikoofa kuqufufaqa Yooseefaanara rufieeqa narí qimami narí qimami qiqau. Ooqai maasa Yooseefaana mandaika mamaqaafanausa marida. Mina akiiqara iannoofee. 16 Misa miqi qimaseeqa Yooseefaa funnai ufa quqaseeqa maaqi qimasee qimamiqau. 17 Oo Yooseefaa maasa qikoofa kuqiraridanoo aniara maaqi qimasee maasa qimaqiminau. Yooseefaa ani akaqaafasaa ani mandaika mamaqoonara qaunummasaa siamma iria. Misa ani mandaika mamaqoonara doo qinee mi ufana oosana iriqa. Maasa qikoofa miqi qunara minara maasa ani qimamidaqa. Ani akoona Anutuna ainainira faiqiuqa maasa ani mandaikamma amaqaafanna numoona minni qisaa. Miqi qufanoo Yooseefaafa minara iriseenoo iki raqanau.
18 Mina akaqaa fasaauqa minara iriseeqa anireeqa nariqa Yooseefaana oorinni maqasaa kummarama fufaqa qiqau. Maasa ani ainainira faiqi kakai mambi marianaura.
19 Yooseefaafa iriseenoo qinau. Innee sia qiniara rufiaaqa. Sia qinee qeeqa qifaaqa Anutuna amaaqa maqaanaura. 20 Kuqaa innee qini mandaikamma qimaqaaneera tipundaarufanoo Anutufa mina mara quandasoofanoo amiqinau. Moomoo maqee kaqi mariasa marirana dadaaqianifeera miqinau. 21 Sia rufiaaqa. Qinee inni faqa inni faiqi anaasee faqa narana nimida rakisi nimaqaanaura. Miqi qimasee Yooseefaafa narí ainaina nifaaqa quqaaqeera qima niminau.
Yooseefaafa kuqu ufafa.
22 Miqoo Yooseefaafa Isipa maqannai narí ainaina faqa kaqi marinau. 23 Mifa wan handereeta faqa qisauku qara faqa 110 maraseenoo kuqinau. Yooseefaafa miqoo maridanoo narí amaaku Eefaraimmana faiqi faqa qafanau narí anaiqi faqa narí afaqnausa faqa nindafanau. Yooseefaafa Mannaaseena faiqi Makirana faiqi namu narí afaqnausa marasee f irinau. 24 Kuqiraridanoo Yooseefaafa maaqi qimasee narí ainaina qimanniminau. Qinee kuqirarammidaqa. Qinee kuqu fuananoo Anutufa innisaa rakisidanoo inni indaarunnikinaqa ooqai Abaraqaammana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa qima afeekaika mandee nimiqoo maqanasaa inni nindiqamaree miqoo munu quqaannoo. 25 Yooseefaafa minara kai kafaa qimanniminau. Anutufa inni nifiqee finaqa qini qimudaani faqa mara mareeqa miqoo munu madikama qisaaqa. Innee minara qima afeekai kifaqa qinee iria. Misa irisee qima afeekaikammasoofanoo Yooseefaafa kuqinau.
26 Yooseefaafa Isipa maqa maaqaki maridanoo wan handeereeta faqa qisauku qara faqa 110 aukuana maraseenoo kuqinau. Kuqufufaqa misa sia kai kaqi putaa ianifeera mi marasinna aku amaqaseeqa bukisaki quqaqoofanoo marinau.