HEEBURU MAQANNAASA
Heeburu maqannaasa moo maqusai marusa Yisuna ufa irimarusa qimannimira ufa qimaqoona.
1
Anutufa narí amaakunnai misa qimanniminau.
Ooqai Anutufa narí marunara moomoo kari moomoo oosanannai faqa narí tamummaqara fasiqauqannai faqa maasa Isaraee maqannaa qikeeku qikaaku narí marunara naamua qimannimimarinau. Maa maqee inaaqianna kamu narí amaakunnai maasa qimaqiminoo. Minannai kai Anutufa maqa faqa innaaruna faqa minakinaa ainainauqa faqa auquseenoo narí amaaku aiqamausakinaana marasee rusandeesamumasee amianauree quna taikara aukuana aiqama ainaina saqama anindi kammiannoo fee qimaqoofa maridanoo.
Mifa narí akoona Anutunasaaqaraa areenarana firaaqoo rupannooidanoo mifa Anutuna oori afiri amudaani narí akoofara foora mina amanakai uqanna maridanoo, narí afeekufannai innaaruna faqa maqa faqa aiqama ainaina uqeera afeekaikamaqoofanoo maridanoo. Mifa Anutuna amaaku fannoo faiqí faiqi mandainaina maqasaa qumu anukama rukaseenoo narí akoona aaqa innaarunai aiqama ainaina uriqararana asauku uqannai ooru ooqumarinau.
Yisufa Anutuna amaaku uqanna qangiroo urinnaaqararafa maridanoo.
Anutufa qangiroo firaa nuqu ramaseenoo, narí amaaku auqu firaa auqu misa uriqarara auqu ranau. Mina amana kai narí amaaku qangiroo firaaqoo urinnaaqararafa maridanoo. Anutufa maaqi qimasee narí amaakuara qinau.
Anee qini qimaaku mariananoo.
Maqee qinee ani akausaikiqa maridaqa.
Anutufa sia qangiroora mi ufana qinau narí amaakuara kai miqi qinau. Anutufa narí amaakuara moo ufa maaqi qimasee qinau.
Qinee mina akausa marianaura.
Mifa qini qimaaku uqanna mariannoo.
Sia qangiroorau miqi qinoofau narí amaaku Yisunara kai miqi qinau.
6-7 Anutufa narí ooqa faiqi maa maqa maaqanaki quqarara maaqi qinau.
Qini qangiroouqa aiqama mina amooqifandia foo qinau.
Anutufa qangiroouqara maaqi qinau.
Anutufa narí qangiroouqara ufaira foora auquqaifaqa maridaqa.
Mifa narí ainainira faiqi idauru miqirana qangiroouqa auqusaifaqa maridaqa.
Anutufa qangiroouqara miqiaqee qinau narí amaakuara maaqi qinau.
Oo Anutu ani ufa irira qaari naaru naaru mariannoo.
Andeeqarana namufaqa ani ququsaki mariasa rakisida marianafa mariananoo. Anee andeeqara oosanara rimarianafa mariananoo. Anee mandainainara fidiaqaa imarianafa mariananoo.
Minara kai ani Anutufa ani aqoonausakinaana rusandeesamumasee maraseenoo firaanaikamandoofa maridana asasimariananoo.
10 Anutufa kafaa narí amaakuara maaqi qinau.
Anee karaambaiqa mariananoo oosana aroo aukuana maa maqa maaqana oosana arasee auqunafa mariananoo.
Anee aneenna asaukunnai innaaruna faqa minaki mari ainainna faqa auqunafa marianafa mariananoo.
11 Mi ainainausa doo taikafuannoo aneenna kai kaqi marinnaranoo mi ainainausa ooqai mariu qamunnara
foora ooqeenaafaikamafinoo afauqaqaannoo.
12 Aiqama qamunna fuka mari ifanoo nauraanaikidanoo faiqí mina raqandaamma quqasee fuka akidaqa. Maa maqa maaqana faqa innaaruna faqa anee auquqoonafa miqi kai inoo qamunnara foora nauraanaikinana raqandaama quqasee fuka mareennaranoo.
Anee sia qamunnara foora sia nauraanaikinnaranoo anee naaru naaru marianandee kai ina marinnaranoo.
13 Anutufa narí amaakuara kafaa maaqi qinau.
Anee maaqoo qiqa daaqa qisauku uqannai ooqumari finaqa ani namuqaa narusee oonumafi ani aramandunnai quqaanaura.
Sia qangiroora miqi qinau. Narí amaakuara kai miqi qinau. 14 Qangiroouqa naqi fee iqa maridee. Misa aiqama maraquna kai maridaqa Anutuna ainainira ainaina maridaqa. Mifa innaarunaindari niqiqainaqa faiqí anaasee innaarunai fifandinausa dadaaqiaqeera niqiqaidanoo.