FIREEMOONA
Fireemoonna Pauroofa akara rumeeqee Fireemoona amaqoo pasafa maridanoo.
(Fireemoonafa ainaina faqaafa Yisuna ufa irimarufa marinau. Mifa nári miqooqaraasa oosana maraseena faiqí akaqa kudi fasiqauqa feefaurumasee narí ainainiranaki quqaqoosa mariqau. Misakiqari moo fannoo mina auqu Ooneesimusafa mariufanoo moo deedeepamaseenoo darifoo qimaseenoo quqasee Roomma maqusai sandanau. Pauroofa karabusaki Roomma maqusai marunnai finau. Oonuroofanoo Pauroofa mina paqurimandeenoo Yisuna fasaasa ufa qimamufanoo irisoofanoo Pauroofa pasa akara rumamisee aqiqoofanoo kafaannai Fireemoonafa narí uriqararafa marunnai finau. Pauroofa Ooneesimusana dadaaqidanoo maaqi Fireemoona akara rumamaqanau.)
1
1-2 Oo Fireemoona qinee Pauroosa Yisuna saika ufasaara Roomma maqannaa karabusaki marunausa maridaqa Timootifa maasa qikaqa sia rumbaranaki marifa kaqi marifa qini dadaaqifaqa ani Fireemoona pasa akara rumamaqaidaqa.
Maasa qiqoondi moodaa ainainiranaki marianafa Fireemoona ani faqa Yisuna ufara ani maaqaki suqi mariasa faqa maasa qisookifa Afiaa nammarifa faqa maasa Yisuna ufasaara moodaa rakiranara fooraki marifa Arakipusafa faqa inni aiqamausa akara rumannimaqaidaqa.
Anutufa maasa qikoofa faqa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa faqa Anutuna afaarirana faqa narí naundura asooarana faqa inniki nimiani.
Pauroofa Fireemoona andeeqara oosanara amooqidanoo asasidanoo.
Oo Fireemoona qini qikaqa qinee aiqama kari aniara Anutufinnai innaaru qidaqa dufi dufi qidaqa. Anee karaambaiqa Yisuna saqarikiranara faqa Anutuna ufa iri mariasara aidimariannanara faqa maqee maqee iridaqa aniara dufi dufi qidaqa.
Qinee aniara maaqi qimasee innaaru qidaqa. Maasa asauku mundirana faqa moodaa aanna fimariasa amiqi amiqirafa firaafa maridanoo, anee maqee maqee akaqausa faqa Yisuna ufa naida nimiseenana anee maqee maqee mi amiqi amiqirana anoonara irianeera aniara innaaru qidaqa. Oo qini qiqoondi qinee ani oosanara iriqa, anee Anutuna ufa irimariasara amuqusimarifana amiqi amiqidana asasirana nimimariannanara qinee minara iriseeqa qinee faqa asasirana firaana faqa pooduqarana faqa mareeqa.
Pauroofa Ooneesimusanara qimudaoo qimaseenoo Fireemoona akara aminau.
8-9 Asauku mundiranaki maaqanda maridaqa qinee ani afasausa maridaqa paasoosammasee aniara andeeqara oosana maraanneera qimamianee qidaqa sia miqianaura nariara nariara rirafa didimarifaqa kaqimma iraanaura. Qinee Pauroosa asauku mundirana Yisuna aanaiqikirausa mina ufa akiaqara Roomma maqannaasa rumbaranaki marunausa sia qimamianaura kaqimma Ooneesimusanara iraanaura. 10 Qinee maaqoo rumbaranaki marunanoo ani ainainira faiqi Ooneesimusafa aniroofaqa Yisuna aufakiana qimamunanoo Yisuna saqarikifaqa qinee minara qini qimaaku fee qimaseeqa mina akausee qidaqa. Mi fasiqanara aniara iraanaura. 11 Mina auqu Ooneesimusafa mi auquna oosana maaqi qinoo maridanoo amiqimasee ainainira fee qinoo maridanoo. Ani ainainiranaki sia ainainifa doo maqee qini ainainiranaki narí auqu oosana uqeereenoo kaaqa ainainidanoo ani ainainiranaki faqa kaaqa ainainiannoo.
12 Doo qinee maqee anee ianannai aqiqeeqa narí faqa qeeqa qimuqusa namufaqa aqiqaunanoo finoo. 13 Anee Fireemoonafa maaqoo maridanau qini aqoondiuqa aniraifanau narana aina dadaaqini. Anee sia mariannanara Ooneesimusana rafaaqa fuanee runaisia anee ianannai aqiqaidaqa. 14 Sia qinee mina rafaaqafiranannai ani dadaaqirana oonu rarisaanaura anee aneenna kai iriseenana Ooneesimusana aqiqainanoo oonurandee qinee unnannai aniani. Anee eedoo qina kai kafaa maraanaura sia eedoo qinaqa kaqi marianaura.
15 Nanaree Ooneesimusafa ani saikakiqari quqasee sandanau fee. Anutufa qumeenni fuki faaki qufanoo fee ani saikakiqari aaqamasee quqasee maaqoo Roomma maqusai anireenoo irirana mara maree anirandeenoo naaruara amiqimasee ani faqa marianifeera Anutufa qumee mina aundurai kai saikinoofeeinau. 16 Sia maaqooqari fifau ainainiranaki marifa mariannoo maasa qifaaqasaa qikaqa qimuqusimarifa asauku mundiranaki marifa mariannoo. Qinee minara uriqarara ainaina firaafee qidaqa. Doo maqee ani ainainirana faqa ani karaambaiqaki mari akaqaafasaafa faqa marinara ani uriqarara ainaina firaa ainaina mariannoo.
17 Oo Fireemoona anee qiniara ani faqa moodaannaana fimarunausee qinana qiniara foora Ooneesimusana oonu mareeqee kafaa aneenna saikaki quqaa. 18 Indaaru mifa ani mandaikammamaqeenoo fee mifa ani munnimma mareenoo fee mina akiaqara qinee mina amianaura.
19 Qinee qeeqa qisaukunnai maa akarana ridaqa qimamidaqa qinee Pauroosa mi munnimmana akiaqara ani amianaura. Qinee fifau ani qimamida anee irimariananoo. Qinee marunnanara anee mariananoo. (Anee ooqai idaki fimarunaqa qinee ani mareeqee kaqi asumu mariranaki mara quqa amaqaafanausa maridaqa.) 20 Oo qini qikaqaafasaa karaambaiqara irisee amiqi amiqimmaqimaqa, anee asauku mundiranaki marianna qikaqaafasaana aanna ramasee Ooneesimusana kaifaa mareeqee aneenna saikaki quqaa.
21 Qinee maa pasana akara ridaqa aniara sia qinee iraunna ainainna kai qimiannoo fee qidaqa moo faqa moo faqa qimiannoo fee qidaqa. 22 Anee maa pasanakinaa ufa irisee Ooneesimusana kafaa quqaidana maaqa deedaqia, qusasaa Anutufa inni innaaru qirana irisee qini idukusainaqa anee innannai fuanaura.
Pauroofa ati rafaaqafira ufa.
23-24 Eepafaraasafa asauku mundirana Yisuna ufa akiaqara qini faqa Roomma maqannaasa rumbaranaki marifa mifa faqa inni nimandaidanoo qini faqa moodaannaana ainaini mariasa Mareekoofa faqa Aristarakusafa faqa Deemasafa faqa Rukaafa faqa misauqa faqa inni nimandaidaqa. 25 Asauku mundirafa Yisufa karaambaiqa mifa kaqi afaarirafa inni aiqamausaki mariani.