28
Yisufa kuqiranakiqari findifu ufafa.
(Mak 16:1-10; Ruk 24:1-12; Yoh 20:1-10)
Nariqa amaana faasaana saririqa taikoofanoo iqaqoo kananaana amaanasaa eendai qaara anaaseeqanda moodaa nuqu faqaaqanda Mariana amaraqanda miqanda sia Yisuna anooqanda moo fannoo Makadana maqusaindaraafa moo fannoo moo maqusaindaraafa miqanda Yisuna akundoo ooni aamara qafaanee qimasee fiqau. Oonuree qafoofanoo miqoo kai maqa firaafa kasufanoo innaarunaindari Anutuna qangiroo moo fannoo qumureenoo ooni kooqi ititaqoona quanda quandammeeqeenoo kaqini quqaseenoo narí minasaa ooqu marifi marinau. Mina oori afiri aakuasaa idauru miqirafa marinau. Mina qamunna kaaqa eekara kaaqa qarafa marinau. Maara fasiqausa rakisiusa Anutuna qangiroo qafeeqa kaaqa rufiaseeqa aiqama naindiri roofaqa noorindari maqasaa kuqiara foora mambiqau.
Maqasaa noorindari faiqaqeeufanoo qangiroo fannoo anaasee oonuroosa maaqi qimasee qimanniminoo qinau. Innee sia rufia rufiaqiaqa. Innee Yisuna aunirira saqarisaa pirimmannoo aruqaanara randaidaqa qinee iridaqa. Kaqi maridanoo inni qimannimi undeemminoo maridanoo. Sia maaqoo maridanoo. Doo kuqiranakiqari findifinoo doo finoo. Innee mai anireeqa mifa mariiqoo qafaaqa. Sia maridanoo. Innee qafamaseeqa sandee oonu mina faiqinamu maaqi qimaseeqa qimannimiaqa. Yisufa kuqiranakiqari findifinoo doo Kariree maqa maaqai inni noorinni fidanoo innee miqoo qafeefaranoo miqoo mariannoo. Doo mi ufana kai inni qimannimiqa doo fuaqa. Anaaseeqanda qangiroo qafeeqa mina ufa iriseeqa kaaqa naaquqanau. Yisunara kuqiranakiqari findifu ufana irufanoo naundurai asasinoo naaquqoofaqa mi anaaseeqanda mina faiqi namu ufa qimannimianee qimasee fidaqa.
Yisufa aanai mi anaaseeqanda tautummannimaqasee kikiqinoo marida nimandanau. Miqi qimasee qimannimisoofaqa misa naaquqoofaqa mina aiku qumaree noorindari maqasaa faifufaqa qimudao̱o qidaqa amooqira ufa qimamiqau. 10 Miqi marufanoo Yisufa maaqi qimasee qimanniminau. Innee sia rufiaaqa. Sandee oonu qini faiqi namu qimannimifaqa Kariree maqusai ooru fiqa miqoo qiqafeefaranoo.
Yisuna madikasaa rakisiusa findifunara qumeeraqau.
11 Mi anaaseesa Yisuna ufa iriseeqa fiqau. Misa fimarufaqa maara fasiqausa ooni aamaraki rakisimarusa misa faqa rufiaseeqa kuqiara foora iqa mariusa findimeeqee Yeerusaree maqusai oorureeqa amaana maqasaa aanaiqikirausa aiqama ufa qimannimiqau. Qangiroora ooni kooqi ititarana rafaqaaunara qimannimiqau.
12 Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa suqufufaqa minara ufa qimasee iriqau. Ufa qiqi andeeqaseeqa misa mi maara fasiqausa naaramaseeqa munnimma firaatia uqanna nimiseeqa maaqi qimasee qimannimiqau. 13 Faiqí anaasee inniara Yisunara iraifaqa innee maaqi qimasee qimannimiaqa. Maasa eendakina kaaqa faiqaqeeunaqa Yisuna faiqi namu anireeqa ooni kooqi atuaseeqa Yisuna iri qaindusu mareeqa doo kukeeqamaseeqa. Miqi mandaafaqa iqaqaifaqa amaaqa kai qafeeqa. 14 Miqi qimasee qimannimiaqa. Kiapafa firaafa Piratoofa mifa irisainaqa maasa oonureeqa andeeqaanaura sia mifa inni naruannoo. 15 Mi maara fasiqausa misa eedoo qimaseeqa munnimma mara maree miqi qimasee faiqí anaasee qimannimi maree fiqau. Yuda maqannaa faiqí anaasee mi ufana kai Yisunara qimariqau.
Yisufa narí faiqi namu nifusaa kooroo inau.
(Mak 16:14-18; Ruk 24:36-49; Yoh 20:19-23; NiFa 1:6-8)
16 Yisuna faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu moodaa marasee Kariree maqa maaqai fiqau. Yisufa kaqi maridanoo mi aaqannara qimannimiqoonara mi aaqannasaa ooru fiqau. 17 Miqoo oorureeqa Yisuna qafeeqa reendeenamasee amooqira ufa qimamiqau. Moodaa moodaa qaara irirana iri mariqau. Mifee, yafee, afaanna fee. 18 Mina faiqi namu miqoo ooru miqiqa marufanoo Yisufa adeedi anireenoo maaqi qimasee qimanniminau. Innaaruna faqa maqa faqa firaa uriqararana Anutufa qini qiminoo. Moo fannoo sia qini uriqarafa mariannoo. Doo qinee kai. 19 Innee minara irisee maqusa maqusa aiqama daraani mafiqa qimannimifaqa misa faqa qini qiku qisauku kammafi mariaqeera. Misa qini qiku qisauku kammafi marifaqa innee misa nammari auqamannimaqaaqa. Nammari auqamannimaqaseeqa maaqi qimasee qiaqa. Akoona faqa amaaku faqa Anutuna naaquqara andeeqara maraquna faqa misa nuqusaa nammari auqamannimaqaidaqa. Innee Yisuna aiku asauku kammafuanara minara mapuku nimaqaanifeera nammari auqamannimaqaidaqa. Doo miqi qiaqa. 20 Aiqama ufa qimannimiafannana misa faqa mi ufana aiqamausa uqanna qimannimifaqa iriseeqa mi ufana qumaraaqeera, mi ufanamau kai fuaqa. Innee maqusa maqusa fifaqa qinee faqa qumee inni faqa fuanaura. Innee miqi marifaqa qinee qumee kai inni faqa nuanaura. Sia inni mininnisaanaura kasoo innaaruna faqa maqa faqa taikara aukuana inniqa saimbaqa moodaanaki kianaura.