MAREEKOOFA
Yisuna amiqira fasaasa ufa Mareekoofa akara rinau.
1
Yoohaneefa nammari nimimarufa Yisuna aana afisufa.
(Mat 3:1-2; Ruk 3:1-18; Yoh 1:19-28)
Maa akarafa asauku mundirana Yisunara Anutuna amaakuara amiqira fasaasa ufa qidanoo. Anutuna ooqeenaa tamummaqara fasiqa auqu Eesaiaafa Yoohaneefa nammari nimarunara maaqi qimaseenoo akara rinau. Iriaqa qinee qini ufa maree marinnana qini Anutusa qisauku mundirana ani oorinni aqiqaananoo fidanoo ani aana afisuannoo. Aadana maqa maaqakiqari moo fannoo maaqi qimasee fi fi qinoo faaqaridanoo faiqí anaasee qimamidanoo. Innee karaambaiqa fuaninna aanna afisuaqa, andeeqara qoo kai karaambaiqa nuani.
Mi tamummaqara fasiqana ufamau kai maaqimasee oosana araqau. Yoohaneefa nammari nimi marufa aadana maqa maaqakiqari findifinoo faiqí anaasee nammari rumannimaqaidanoo maa ufana qimanniminau. Inneeqa mandainainakiqari quandaki nammari marasaifanoo Anutufa inni mandainaina akiaqara mininniseenoo sia naruannoo. Yudeea maqa maaqaki marusa faqa Yeerusaree maqusaki marusa faqa mi saqa marusa moomoosa Yoohaneefa marunnai Yooradanna nammari afainni marunnai ooqu reeqa nári mandainainara kooroomasoofanoo Yoohaneefa Yooradana nammariki mara quqasee keeqamannimaqasee uqeerasoofaqa findifiqa miqooqari fifainiqau.
Yoohaneefa sia amiqira qamunna afisinau tamummaqara fasiqa naanna ramasee aadaika aadaikirafa, kameera asausinnai auqira qamunna afisusee aandau apatannai auqira pikapa qamunna rafaaqafuseenoo marinau. (Kameera qoosa fooqaa ira aandau maridanoo.) Yoohaneena narana naafaa oofaafana nariqa minara pandaaqa oofaafanee qimaruna faqa ookasaasa anoona faqa kai nee marinau. Yoohaneefa maaqi qimasee faiqí anaasee qimanniminoo qinau. Qini qinaaqiannai kambiqaaninnafa qini firaaqoo uriqararafa mariannoo. Qinee Yoohaneesa kasooqaqee kambiqaaninna fasiqana mina kaaqa ureeqarausa maridaqa. Naqimasee fee qinee mina dadaaqianauree ureeqara ainainira fasiqauqakiqari ureeqararausa maridaqa sia amana mina dadaaqianaura. Qinee nammarinnai kai rumannima qaidaqa mifa naaquqara maraqunannai inni ruma nimaqaannoo.
Yisufa nammari maroofa. Sadanafa Yisuna amanufa.
(Mat 3:13–4:11; Ruk 3:21-22; 4:1-13)
Yoohaneefa miqimmasee kaqikaaqoo marikufanoo Yisufa Kariree maqa maaqakiqari Nasareetee maqusaindari Yoohaneefa maruqoo ooquroofanoo Yooradana nammariki Yisuna nammariki tupamamaqanau. 10 Yisufa nammarikiqari findifinoo qafoofanoo innaaruna rakeemafufanoo Anutuna maraquna fannoo nakipurunara foora Yisunasaa qumu quqanau. 11 Quqamafufanoo innaarunaindaraa ufa moo maaqi qimasee Yisunara qinau. Anee qiqaindi uqanna qimuqusira qimaaku marianafa qinee aniara amiqimasee qiqaara raidanoo. 12 Doo miqooqari uqanna Anutuna maraquna fannoo Yisuna aqiqeenoo aadana maqa maaqaki kaasau maqa maaqaki sia faiqi marunnai nianai fuannee qufanoo finau. 13 Mifa miqoo oonu maridanoo qaara fasiqa niku nisauku faasaana marisoofanoo Sadannafa anireenoo manda oosana maraanifee qimaseenoo amanamasee qafoosianoo. Kaasau aandauqa miqoo marufanoo Yisufa marikufanoo aararoofanoo kudoosaapoofaqa qangiroouqa qumureeqa dadaaqiqau.
Yisufa aaqee eera siammaa faiqi namu nifiqanau.
(Mat 4:12-22; Ruk 4:14-15; 5:1-11)
14 Yuda maqannaasa karaambaiqa Eeroodeefa Yoohaneena nammari nimimaruna karafusaki rumbasoofanoo miqooqari Yisufa Kariree maqa maaqaki oonuree faiqí anaasee Anutuna amiqira fasaasa ufa qimannimida maaqi qimasee qimannimi marinau. 15 Andeeqara kamu doo ani maridanoo Anutuna rakisira ququsa doo adeedi ranoo maridanoo. Innee inneeqa mandainainakiqari quandakinaqa amiqira fasaasa ufa irisee inni irirana minasaa rusiaqa.
16 Moo kari Yisufa nammari farumma firaana Kariree maqa maaqaki maru nammarina afaimau fidanoo noodaanna mi nammarinaki maree maru fasiqaqanda nári qisafasaasa nindafanau. Miqanda nári oosana maraidaqa firaa pateeuqa nammariki aqusaida noodaannauqa rumafi marufaqa maree mariqau. Moo fasiqa auqu Simoonafa marinau, mina akaqa mina faqa maruna auqu Andurufa marinau.
17-18 Yisufa miqanda nindafamasee qimanniminoo qinau, inneeqara qini faqa aniraifaqa faiqí anaasee noodaannara foora mareeqee Anutuna ququsaki quqeefaranoo fee qufaqa miqanda nári pateeuqa miqoo quqasee Yisuna faqa fiqau. 19 Yisufa miqooqari kaqikaaqoo nammari afaiqara fidanoo qaaraqanda qisafasaasa paqurinau, miqanda Seebeedina amaakuqara mariqau. Miqanda nuqu Yameesana faqa narí akaqa Yoohaneesandiri mariqau. Sia nammari nimimaru Yoohaneefa marinau, mina amarafa marinau. Miqanda nári kanuqaki ooqu maridaqa fafaa eendaki nári pateeuqa nammariki aqusee noodaanna maraanee qidaqa deedaqi mariqau. 20 Yisufa miqanda niqafamasee naaroofaqa nári nikoona Seebeedina faqa narí ainainimarusa faqa quqanniseeqara Yisuna fi afaqee fiqau.
Yisufa faiqí aundurai afaanna afaqanau.
(Ruk 4:31-37)
21 Minamusa Yisuna faqa fi fiufaqa Kapeeranaumma maqusai oonu raqau. Yuda maqannaasa amaana saririqa sabatee qimarunasaa Yisufa nariqa amaana maaqaki keeqafinoo faiqí anaasee amaana ufara naakapanau. 22 Mina ufa irimarusa firaaqoo naaquqanau. Sia Mooseena sandufa akoofasauqara foora qimanniminau, narí Anutufara foora qimannisoofanoo naaquqanau.
23-24 Yisufa qimannimi marufanoo faiqí moo aundurai faafasaaqa marufa amaana maqaki keeqafi faaqa quqasee Yisuna qimaminau, Yisu anee Nasareetee maqusanaafa anee nanaree maasa soodaaqidanee, anee maasa daru taikararee anidanee, qinee aniara iridaqa anee Anutuna naaquqara ufa maree marianafa mariananoo. 25-26 Yisufa mina aundurakinaa afaanna amambaina qimasee qimaminau anee ufaseenana mi fasiqanakiqari rafudamaki fua, qufanoo mi faafasaaqafa mi fasiqana qumaree udamudami firaaqoo masee firaa kari aqnaakinakiqari faaqa quqaseenoo rafudamaki sandanau. 27 Faiqí anaasee mina qafamasoofanoo naaquqoofaqa narí qimami narí qimamiqa qiqau. Maa fasiqafa Yisufa nanee maridanoo, nana fuka naakaparufa qinoo fee. Maa fasiqafa narí Anutufara foora narí afeeka ufannai kaasau afaannauqa qimannimifaqa eedoo kai qimasee rafudamaki fiqa. 28 Miqiunara Kariree maqa maaqaki Yisuna aufakiana fannoo kaqi kaqi ufanoo aiqamai daraaninau.
Yisufa oosana oosana aurirana taikannisanau.
(Mat 8:14-17; Ruk 4:38-41)
29 Misa mi amaana maqanakiqari rafudamakufaqa Simoonasa Andurusa maaqaki fiqau. Yameesa Yoohaneesa misa faqa fiqau. Yoohaneefa nammari nimimaruna amarafa Yisuna aiku asaukukirafa marufa misa faqa finau. 30 Simoona airaamaku anaasee aidafi marufanoo afaaqa ididi marufanoo faiqaqee marinau. Yisufa maaqaki keeqafufaqa mi anaaseenara Yisuna qimamiqau. 31 Yisufa iriseenoo mifa marunnai oonureenoo asauku qumareenoo uqeeroofanoo mina afaaqa ididiufa taikoofanoo aaqee findifinoo narana ainaina niminau.
32 Eeneemarufanoo suani keeqoofanoo miqoo marusa nári faiqí anaasee auri marusa faqa fueena faafasaaqa marusa faqa aiqama nifiqee 33 Yisufinnai minisoofanoo aiqama mi maqusanaki marusa mi maqannaasa ani mara uqusee miqoo suqi mariqau. 34 Yisufa moomoo aurirana oosana oosana aurirana andeeqanniseenoo faafasaaqa marusa moomoosa miqimma quqannimufaqa rafudamaki sandaqau. Misakina faafasaaqauqa Yisufa Anutuna amaaku marunara irisee kooroo iandoo qimasoofanoo Yisufa misa ufara qaoo qufaqa sia ufa qirai kaqi rafudamakidaqa sandaqau.
Yisufa Kariree maqa maaqaki nimarinau.
(Ruk 4:42-44)
35 Mi eendanaki faiqee kananaana uqanna eendai Yisufa findifinoo maaqakiqari raudamakinoo maqusai ooqureenoo ooqiqaree faiqí sia maru maqa maaqanai oonu maridanoo Anutunara innaaru qimarinau. 36-38 Simoonafa faqa mina aqoondiuqa faqa randaqa nida Yisuna paqurimasee qimamiqa qiqau, aiqamausa aniara randaidaqee qufanoo Yisufa qinau, maasa maa maqa maaqanaki maqusa maqusa moo maqusai fuanauranoo. Anutufa misauqaki faqa qimannimianee qimasee diqiqaisa maridaqa. 39 Miqi qimaseenoo Yisufa Kariree maqa maaqaki oonuree aniree idanoo nári amaana maaqakiaqa keeqafida qimannimidanoo naundurai faafasaaqa marusa niqiqee marufaqa rafudamakida fimariqau.
Yisufa karoora arimaru fasiqana ruukaisanau.
(Mat 8:1-4; Ruk 5:12-16)
40 Manda namuana karoora ari maru fasiqafa moo fannoo Yisuna oorini aqoori saunara fufanoo firaaqoo innaaru qinoo qinau. Oo karaambaiqa anee aidinana qini karoora darimarina rukaqisaina taikaani. (Mi aukuanna misa mi auriranara firaaqoo rufiasee mina narimarusa naadumasaa nianasaa quqee mariqau.) 41-42 Yisufa mi fasiqana qafoofanoo amuqusa mandaikufanoo asauku uqeerasee mina afaaqasaa munduseenoo qinau, eeoo qini dididanoo doo rukafua qufanoo doo miqoo uqanna aaqee miqi qimarufanoo karoora ruka taikanau.
43-44 Ruka taikafufanoo Yisufa amambaina qimasee qimaminau, aniki kai taikafuani, sia moo fasiqa qimamia. Anee andeeqasee amaana maaqaki mari aanaiqikirana uqafiqasainanoo ani afaaqa karoora arimarina aiquqummaseenoo aniara anukanoo mariaanoo qiannoo. Miqi qinana anee karoora nárí marisa taikarausa aandau tatufirana Mooseena sandufamau fidana Anutuna tatufirana suqa amia. Suqamisainaqa aiqamausa ani karoora rukarana qafamasee sia aniara eerairiaqeera. Miqi qimasee Yisufa mi fasiqana aqiqoofanoo finau. 45 Mi fasiqafa karoora taikafufa sia Yisuna ufa irisee umee ranau miqooqari fidanoo aiqamai qimanniminoo finau. Firaaqoo qimannimi marufaqa moomoosa umbiqoofanoo Yisufa aadumai marufaqa faiqi anaasee moomoosa mifunnai fimariqau.