2
Yisufa aiku asauku pipisaaqa usirana andeeqaisanau.
(Mat 9:1-8; Ruk 5:17-26)
1-2 Qaaraqanda fee qaaramoo faasaanee aiqaroofanoo Yisufa narí maqusai Kapeeranaumma maqusai anireenoo narí maaqaki keeqafufaqa faiqí anaasee minara iriseeqa mi maqanaki moomoo keeqee qumbiqafufanoo kooqiki faqa naambeeqai faqa qumbiqaqufufanoo Yisufa maaqaki maridanoo Anutuna ufa qimannimi marinau. Qimannimimarufaqa faiqí qaara faqa qaara faqa moo fasiqa aiku asauku kuqirana qaindusumaree mina ainaina faqa aniree Yisuna uqafiqaanee rufaqa faiqí ititafufaqa keeqarara anuqusia misa maaqamau akaramafiqa. Yisuna akiaqa amummaqa nári eefeeda maaqa asaana rapeemandeeqa mi fasiqana narí qainda namufaqa minaki upeekasee quiqa quiqa ufanoo meemai Yisuna aaqa quqaqau.
Misa irirafa firaaqoo Yisunasaa atooqoonara Yisufa qafamasee aiku asauku kuqirana qimaminoo qinau. Qini qimaaku ani mandainaina akiaqa minnaisaidaqa. Mooseena sandufa akoofasauqa miqoo ooqumarifi irufanoo nikooqoofaqa nári naunduraki oonu mafi iriqa qiqau. Maa fasiqafa naqifeemasee unna qimasee paasoosidanoo Anutuna amaaqa maqaidanoo fee mi ufana qidanoo fee. Sia faiqí moo fannoo amana faiqí mandainaina taikannisaannoo Anutufa kai amana miqiannoo. Miqi qimasoofanoo Yisufa aaqee uqanna misa naundurakinaana iriseenoo quandaki qimanniminau. Innee naqi fee qifaqee inneeqa naaqookinaana mi mandufana qidee. 9-10 Qinee maa fasiqanara mandainaina numoo minnaisaidee qunnana innee qiniara sia amanaikiaanoo fee qidee, qinee faiqí nimaaku maa maqanasaa maridaqa faiqí mandainaina taikarana qini afeeka marinara kooroomma nimaqaanaura maa firaa afeeka ainainannai kooroomma nimaqaanaura qinee maa fasiqanara aneenna qaindasaaqari findifinana mi qaindanara maree amaaqa fua qianaqa qinee mandainaina taikannisaana afeeka qafeefara. Miqi qimannimiseenoo quandaki mi aiku asauku kuqirana qimaminoo qinau. 11 Ani qimamidaqa anee findifinana aneenna qainda mara maree amaaqa doo fua.
12 Miqi qimasoofanoo aiqamausa nifusaaqari mi fasiqafa findifinoo narí qainda mara qumareenoo doo amaaqa kaqi kaqi finau. Misa qafamasoofanoo firaaqoo naaquqoofaqa Anutuna amooqidaqa qiqau. Maasa sia uqanna maaqira ainaina qafaunausa maridaqa.
Yisufa Reefina afiqanau.
(Mat 9:9-13; Ruk 5:27-32)
13 Yisufa kafaa anirandee Kariree firaa farumma maruqoo fufaqa faiqí anaasee moomoo mina afaqee oonuroofanoo Anutuna ufa qimannimimarinau. 14 Mifa mi saqa oonuree aniree idanoo faiqí moo narí maqannaasa takisa munnimma mareeqeenoo Roomma maqanna nimimaruna paqurinau. Mi fasiqana auqu Reefifa mina akoofa Arafaiusafa marinau. Reefifa narí oopisaki ooqumarifi marufanoo Yisufa mina qafamasee aniree qimaminoo qinau. Anee qini faqa fua qufanoo, Reefifa iriseenoo aaqee findifinoo Yisuna faqa finau.
15 Yisufa marikinoo moo kari Reefina maaqaki keeqafi narana nee marufanoo manda oosana maree marusa faqa takisa munnimma maree marusa faqa Yisuna faqa nimarusa misakiqari akaqausa Yisufa narí faiqinamu faqa Reefina maaqaki ooqu marifi narana nee mariqau. 16 Mooseena sandufa akoofasauqa Farisai amaana ufa qimarusa anirama qafamaseeqa Yisufa manda oosana maree mariasa faqa takisa munnimma maree mariasa faqa naidanoo fee qimasee Yisuna faiqi namu umee irammiriqa qiqau. Naqaa fee qifanoo fee takisa munnimma maree mariasa faqa manda oosana maree mariasa faqa narana naidanoo fee asaurirana sia fee marifanoo. 17 Miqi qufanoo Yisufa misa ufa irisee qimanniminau. Faiqí anaasee amiqimasee mariafaqa sia tutaqausiannai fidaqa, aurimariasa kai tutaqa finnai fidaqa. Sia qinee andeeqarausa naararara qumuafanausa maridaqa, faiqí anaasee innee manda oosana maree mariasee qimasee nifaqee mariasa misara Anutufinnai ubeekaaqeera naaraaqeera qinee qumuafanausa maridaqa.
Narana auramasee innaaru qufa.
(Mat 9:14-17; Ruk 5:33-39)
18 Moo kari Yoohaneefa nammari nimimaruna aiku asauku faqa Farisai amaana ufa qimarusa niku nisauku faqa Anutufa maasa ufa irianifee qimasee narana marufaqa mina minniseeqa naararee marufaqa innaaru saika kai qimariqau. Akaqausa Yisufunnai oonuree irammiriqau, naqi fee qifaqee ani aiku asauku sia misa naanna raida Yoohaneena aiku asauku faqa Farisai amaana ufa qimariasa niku nisauku faqa narana sia narai naararee marifaqa innaaru qidaqa, ani aiku asauku nanaree sia miqidee qufanoo 19 Yisufa qimanniminoo qinau, nimundara qoomaqa sakasee naidaqa suqimariasa naararee maridee miqidee. Oo sia uqanna miqifara. Amundara fasiqa miqoo maridaqa asasira faasaana marifaqa narana naida maridaqa. 20 Kasooqaqee moo aukuana misa amundara fasiqa qini misakinaana rumbamaree munu darusaifaqa mikari qini qiku qisauku narana minniseeqa naarara maridaqa innaaruqifaranoo.
21 (Yisufa Farisai amaana ufa qimarusa faqa Yoohaneena nammari mareemarusa faqa misara ooqeenaa Mooseena sandufa nári niku nisauku qimannimi marunakinara kikiqususee qamunnara faqa uainna nammariara faqa mina kikiqammusinau. Kafaa narí qumu fuka ufana narí faqa nimarusa qimannimunara fuka uainna faqa fuka qamunna faqa kikiqusinoo maaqi qimasee qimanniminau.)
Sia faiqí moo fannoo fuka qamunna ati ateekarana marasee nauraa qamunnasaa ititaanee qimasee akunuannoo. Miqinanoo fuka qamunna ati fannoo ooqeenaa qamunna afauqaqarafa rakeeinoo firaaqoo anaqiannoo. 22 Yafee faiqí moo fannoo nauraa tunda taqu maraseenoo fee fuka nammari adiaannoo fee. Sia miqiannoo. Ruqia finanoo aiqama nammari qumiqaraandoora. Fuka taqu andasee fuka nammari minaki adiasainanoo mina amana mariannoo.
(Yisufa maqasaa maru aukuanna misa uainna nammari tatisee aandau apatannai auqira taquki adiasee kisaaqasaa maaqaki quqasoofanoo marinau. Marikinoo amiqinoo marufaqa mina mara maree maqee maqee neemariqau. Uainna nammari misa maqee maqee nee maru nammarifa marinau. Mifa aandau apatannai auqira taquara qufaqa, maasa qeeqa ufakiqari taqu uqannee qidaqa.)
Sabatasaa sakuma ruqoosa noofa.
(Mat 12:1-8; Ruk 6:1-5)
23-24 Yisufa moo faasaana Saririqasaa Yuda maqannaasa amaana faasaana narí faiqi namufaqa maqusamau nidanoo sakuma ummaquqoo ququsanaki fidanoo mina faiqi namu fi sakuma rasaufu maree naqafufanoo Farisai amaana ufa qimarusa nindafamasee Yisuna qimamiqau. Ani faiqi namu Mooseena sandufa, Saririqa sandufa rukiaidaqa sakuma ruqoosaidaqa ainainidaqa.
25-26 Yisufa mina iriseenoo quandafi maaqi qimasee qimanniminau. Innee Dafidina oosana sia fee innee asaana ridee. Ooqai Saurooofa mina arirarufanoo sandeenoo aararee marufanoo Anutuna amaana maqaki Nooba maqusai marunaki keeqafinoo Anutuna amimaru feemuna marasee namasee akaqana marasee narí faiqi namufaqa nimufaqa naqau. Mooseena sandufa rukiasee nanau, aanaiqikirausa kai nee maria feemuna marufanoo sandufa rukiasee kaqiqeefa nanau. Mi aukuanna Abiatarafa aanaiqikirausa uriqararafa marinau. Innee moomoo kari mina asaana rimariafa mina oosana innee sia fee minara iridee. 27 Anutufa narinaindari faiqí dadaaqi mari ainainee qimasee Saririqa amaana faasaana auqeeqeenoo faiqí niminau. Sia kaqinaindari Saririqa amaana faasaanara irisee faiqí auqeeqeenoo amaana faasaana aminau. 28 Minara qinee faiqí nimaaku amaana faasaana faqa mina sandufausa faqa uriqararausa marunausa maridaqa qinee misara naaqee qunaqa naidaqa miqi marifanoo sia numoo mariannoo.