5
Kɨlə lə nje kɔr no̰ njé kaw-naa je
Kɨ ngɔsɨne kɨn, m-ɨlə dɨngəm me ngatɔgɨ je tɨ kɨ ɨsi dansi tɨ. Mi kɨ mi ngatɔgɨ madɨde, kɨ m-o lo ko̰ je kɨ ɨngə Kɨrɨsɨ kɨ kəm, mi, m-a mi lo tɔɓa tɨ kɨ dɔe a tḛḛ tɔ. Kadɨ uli njé kaw-naa je tə batɨ je kɨ Luwə ɨlə-de jisi tɨ. Kadɨ uli-de kɨ go kɨndə dɔ tɨ al, nə kɨ go me ndɨgɨ tɨ təkɨ Luwə ndɨgɨ-n. Uli-de mba kɨngə-n la al, nə kadɨ e kɨ kadɨ rɔ kɨ tɨngə bɨl. Kadɨ ɨrai ngar dɔ njé tɨ kɨ Luwə ɨlə-de gɨn jisi tɨ kɨn al, nə kadɨ səi nḛ ndajɨ mbata tɨ ləde yo taa. Nɨngə lokɨ NJe kul batɨ je kɨ bo a ɨndə lo tḛḛ hɔy ɓa, a ɨngəi jɔgɨ tɔɓa kɨ ndolee a goto al. Be tɔ ə, səi ngan je, sɔbɨ kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ngatɔgɨ je. Nɨngə səi je pətɨ, kadɨ dɔ sɔl to dansi tɨ kɨ rɔ-naa tɨ. Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Luwə ta̰ rɔ dɨje kɨ njé kun dɔde taa, ə adɨ me-majɨ ləne e kɨ dɨje kɨ njé sɔl dɔ Tər ta je 3.34Sɔbɨ kadɨ ɨsɔli dɔsi gɨn tɔgɨ ji Luwə tɨ kɨ NJe tɔgɨ, kadɨ tə un dɔsi taa dɔkagɨloe tɨ kɨ ɔjɨ. Ɔri taga je ləsi ɨɓuki dɔ Luwə tɨ, tadɔ e ə ɨsɨ ɨndə kəmne gosi tɨ. Sɔbɨ kadɨ ɨsi dɔ njasi tɨ kɨ kəm kɨ kay njay, tadɔ nje ba̰ ləsi, nje majal a njɨyə kɨ lo, no̰ tə ɓɔl kɨ a sangɨ dəw kadɨ tə n-rɨbe be. Ai dɔ njasi tɨ nga̰me kadɨ-me Luwə tɨ ləsi, ɨta̰i-e rɔ. Tadɔ ɨgəri ɓətɨ, ngako̰si je kɨ njé kadɨ-me je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ, ɨsɨ ɨngəi ko ko̰ kɨ ɨsɨ ɨngəi kɨn tɔ. 10 A ɨngəi ko̰ dɔkagɨlo ndə̰y be, nə Luwə kɨ me-majɨ pətɨ e lie, kɨ ɓar səsi kɨ me tɔɓa tɨ ləne kɨ dɔbəye goto, kɨ takul Kɨrɨsɨ, a təl ɨndə səsi majɨ gogɨ, a adɨ ngɨrəsi nga̰, a adɨ səsi tɔgɨ, ta a adɨ ai dɔ njasi tɨ ba tɔ. 11 Kadɨ tɔgɨ e lie kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je. *Amen!
Dɔbəy ta kɨ kuwə ji-naa
12 NGon makɨtɨbɨ kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn, nje ra səm kadɨ m-ndangɨ e Sɨlbḛ (Sɨlasɨ) Knjk 15.22, 40, kɨ m-o-e tə ngoko̰je kɨ a dana. M-ndangɨ m-adɨ səsi kadɨ m-ɨlə-n dɨngəm mesi tɨ, ə m-ɔjɨ səsi m-adɨ ɨgəri təkɨ e me-majɨ kɨ rɔjetɨ lə Luwə ə uni rɔsi adi kɨ mbae. 13 *NJé kaw-naa je kɨ *Babɨlon tɨ, kɨ əi njé kɨ Luwə mbətɨ-de, uwəi jisi, taa ngonm Markɨ Knjk 12.12, 25; 13.13; 15.37-39 ka uwə jisi tɔ. 14 M-dəjɨ səsi kadɨ uwəi ji-naa kuwə ji kɨ tɔjɨ ndɨgɨ lə ngakonaa je. Nɨngə kadɨ kɨsɨ-maje lə Luwə e səsi naa tɨ, səi pətɨ kɨ səi lə Kɨrɨsɨ.

5:5 Tər ta je 3.34

5:12 Knjk 15.22, 40

5:13 Knjk 12.12, 25; 13.13; 15.37-39