Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ
Pɨyər
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pɨyər ndangɨ
Dɨje kɨ Pɨyər ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ-de, əi njé kun go Kɨrɨsɨ wa ba pətɨ (1.1). NGa nɨngə, nḛ kɨ bo ngay kɨ uwə me Pɨyər, e rɔ kɨ dɨje kɨ njé kɨlə lo kɨ nḛ ndo kɨ ɔsɨ ta Poy Ta kɨ Majɨ kɨ rɔjetɨ. Dɨjee kɨn turi dan njé kaw-naa je tɨ, ra adɨ pa njɨyə njé kaw-naa je to bɨrɨri. Nḛ kare ba kɨ a ra kadɨ dəw a dum-n-de, e ta kadɨ dəw gər Luwə əi kɨ Jəju Kɨrɨsɨ gər kɨ rɔjetɨ, təkɨ njé kɨ ooi Kɨrɨsɨ kɨ kəmde nɨm, ooi nḛ ndo lie kɨ mbide nɨm, əlii tae.
Go ta kuwə ji-naa tɨ (1.1-2), Pɨyər a dɔ hal tɨ kɨ kadɨ nje kun go Kɨrɨsɨ aw-n me pa njɨyəne tɨ nɨm, a dɔ təl rɔ go ndu Luwə tɨ nɨm, təkɨ njé kɨ ooi Kɨrɨsɨ kɨ kəmde əlii tae (1.3-21). Nɨngə go tɨ, Pɨyər əl ta kɨ tɔgɨne ngay, ɔr-n gɨn njé kɨlə lo kɨ nḛ ndo kɨ ngom (2.1-22). Əl ta dɔ nḛ kare tɨ kɨ to ta dangɨ me nḛ ndo tɨ ləde lo ka̰ye tɨ kɨ 3, ɔjɨ-n dɔ mbə kɨ ɨsɨ mbəi kɨ dɨje kɨ njé ngɨnə təl Kɨrɨsɨ. MBəi səde əi nə dəw oo Kɨrɨsɨ kɨ a təl re al. Nɨngə dɔ ta tɨ ləde kɨn, Pɨyər əl ə nə kɨn ə re Kɨrɨsɨ təl law al ɓa, ɔjɨ dɔ kore me lə Luwə kɨ ɨyə̰ dɔkagɨlo adɨ dɨje ngay kadɨ əli ta dɔ rɔde tɨ ɨngəəi kajɨ.
NJé kɨlə lo kɨ nḛ ndo je kɨ ngom kɨn toi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, adɨ ta kɨ Pɨyər ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ ləne kɨ ko̰ joo kɨn, e ta kɨ tɔge to kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Pɨyər ɨlə dɨngəm me njé kadɨ-me je tɨ kadɨ awi kɨ kəte kəte me gər Ɓaɓe tɨ, ɓɨ kadɨ ɨyə̰i rɔde adɨ dəw ɓukɨ-de wale kɨ nḛ ndo je kɨ kəme goto kɨn al.
1
Kuwə ji-naa
Mi Sɨmo̰ Pɨyər kɨ nje ra kɨlə ɓəə, kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn. M-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-ɨlə-n madɨ səi njé je kɨ, kɨ go rəbɨ nḛ ra kɨ dana lə Luwə, ə se NJe kajɨ-je Kɨrɨsɨ, ɨngəi kadɨ-me kɨ majɨ ngay tə ya̰je be. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔsi tɨ, kɨ go rəbɨ gər kɨ ɨgəri Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ təkɨ rɔjetɨ kɨn.
Ɓar kɨ Luwə ɓar-je kɨ kɔtɨ kɨ kɔtɨ-je
Me tɔgɨ Luwə tɨ kɨn ə, Ɓaɓe adɨ-n-je nḛ je pətɨ kɨ j-awi kɨ ndooe mbata kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje me ɓəl Luwə tɨ. Təkɨ rɔjetɨ, ra adɨ jɨ gər-e e kɨ ɓar-je mba kadɨ je naa tɨ sie dɔ kɔsɨ-gon tɨ lie kɨ kɨlə rae kɨ majɨ. E be ə, adɨ-je nḛ majɨ je kɨ ndoləi ngay taa kɨ ndade e ngay tɔ kɨ un-n mɨndɨne, mba kadɨ lokɨ ɨngəi-de ɓa, a asi kadɨ aji rɔsi ta ngur nḛ je tɨ kɨ njé tujɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Nɨngə a ɨndəi rɔsi naa tɨ kɨ Luwə dɔ ji kɨse tɨ kɨ go kee Luwə tɨ. Kɨ mbata kɨn ə, ɨrai kɨ tɔgɨsi ba pətɨ kadɨ dɔ kadɨ-me tɨ ləsi, ɨləi pa njɨyə kɨ majɨ dɔ tɨ, nɨngə dɔ pa njɨyə kɨ majɨ tɨ, ɨləi gər Luwə kɨ rɔjetɨ dɔ tɨ. Dɔ gər Luwə kɨ rɔjetɨ, majɨ kadɨ ɨləi kɨndə dɔ rɔsi tɨ dɔ tɨ, dɔ kɨndə dɔ rɔsi tɨ, ɨləi kuwə tɔgɨ ba me nḛ na je tɨ dɔ tɨ, nɨngə dɔ kuwə tɔgɨ ba me nḛ na tɨ, ɨləi nḛ ra kɨ go lo ɓəl Luwə tɨ dɔ tɨ. Dɔ nḛ ra kɨ go ɓəl Luwə tɨ, majɨ kadɨ ɨləi ndɨgɨ ngako̰je je dɔ tɨ, nɨngə ɨləi ndɨgɨ-naa dɔ ndɨgɨ dɨje pətɨ dɔ tɨ. Re awi kɨ hal je kɨn mesi tɨ ngay, ə re tɔgi kɨ kəte kəte nɨngə, Luwə a adɨ səsi tɔgɨ me kɨlə kɨ ra tɨ. Ɓa a asi kadɨ awi kɨ kəte kəte me gər Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ. Nə re dəw madɨ aw kɨ hal je kɨn rɔne tɨ al ə, lo kadɨ a oo lo ay njay goto. Ɓa a to tə dəw kɨ nje kəm tɔ be. Mee oy dɔ tɨ kadɨ Luwə togɨ majal je lie kɨ ɨsɨ me tɨ kəte kɨn kɔ. 10 E be ə ngakom je, uwəi tɔgɨsi ba mba kadɨ ɨrai adɨ ɓar kɨ Luwə ɓar səsi kɨ kɔtɨ kɨ kɔtɨ səsi kɨn to tə nḛ ndam al. Re ɨrai be nɨngə, nḛ kɨ a ra nḛ kadɨ a osi me majal tɨ a goto. 11 Be ə, ta rəbɨ ko̰ɓe kɨ a to ratata, a tḛḛ tatɨ pa̰y pa̰y no̰si tɨ, adɨ e ko̰ɓe lə Ɓaɓe ləje ə se NJe kajɨ-je Jəju Kɨrɨsɨ.
12 MBata kɨn ə, m-a m-ole mesi dɔ nḛ je tɨ kɨn taa taa. Təkɨ rɔjetɨ ɨgəri-de adɨ ɨngangi me ta kɨ rɔjetɨ kɨ ɨtaai kɨn kɨ bəlme ngata. 13 Nə m-o kadɨ e nḛ kɨ go rəbe tɨ kadɨ m-ole mesi dɔ nḛ je tɨ kɨn taa taa kadɨ ɨsi kəm ba kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, kɨ mi-n kɨ dɔm taa dɔnangɨ tɨ ne ɓəy. 14 M-gər kadɨ dɔkagɨlo koym nay ɓasi. Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ wa ə tḛḛ kɨ dɔe adɨ-m gər. 15 M-a m-ɨndə tɔgɨ dɔ rɔm tɨ kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ mba kadɨ re go koym tɨ ka, asi kadɨ oləi mesi dɔ nḛ je tɨ kɨn par par.
Ta lə dɨje kɨ njé koo tɔjɨ lə Kɨrɨsɨ
16 Təkɨ rɔjetɨ, lokɨ j-adɨ ɨgəri ta lə re me tɔgɨ tɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, j-ɨndə ngɨrəje dɔ su je tɨ kɨ kɨdə kɨ majɨ majɨ lə dɨje kam ə, j-əl-n səsi ta je kɨn al. Nə j-o ndole kɨ ətɨ ɓəl kɨ kəm je. 17 Oyo, Luwə kɨ Bawje ade kɔsɨ-gon nɨm, taa ɨlə tɔjɨ dɔe tɨ nɨm tɔ, dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə kɨ aw kɨ pɨtɨ kə ətɨ ɓəl ade oo ndu ta ə nə: «E kam e NGonm, nje ndɨgɨ ləm, kɨ rɔm nəl-m dɔe tɨ ngay.» 18 Nɨngə je wa j-o dɔ ndu kɨ ḭ dɔra̰ tɨ kɨn kɨ mbije, lokɨ je naa tɨ kɨ Jəju dɔ mbal kɨ ay njay tɨ 17-18: Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35.
19 Ɓəy taa, j-aw kɨ ta je lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ kɨ asɨ kadɨ j-ɨndə ngɨrə je dɔ tɨ nga̰. Majɨ kadɨ uri mbisi go ta tɨ kɨn majɨ. Təkɨ rɔjetɨ, ta kɨn to tə por lambɨ kɨ unjɨ lo kɨ ndul kururu tɨ be. Unjɨ ratata kadɨ kunjɨ lə kadɨ re. Nɨngə kadɨ kunjɨ lə Kɨrɨsɨ unjɨ nga̰mesi, təkɨ me kɨ ta gɨn lo tɨ, adɨ lo unjɨ-n dɔ dɔnangɨ tɨ kɨn be.
20 Kəte no̰ nḛ je tɨ pətɨ, majɨ kadɨ ɨgəri ta kɨn ay njay: dəw madɨ kare kɨ asɨ kadɨ ɔr me ta kɨ e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə kɨn kɨ nḛ gər ləne kɨ sɔbɨ dɔne goto. 21 Təkɨ rɔjetɨ, njé kəl ta je kɨ Luwə tɨ kɨ əli, əli kɨ go ndɨgɨ tɨ lə dəw al. Nə e NDɨl kɨ ay njay ə ɔsɨ dɨje adɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ.

1:18 17-18: Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35