2
NJé ndo nḛ je kɨ ngom
Dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte ka, njé ngom je kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əi dan ngan *Isɨrayəl je tɨ no̰o̰; be tɔ ə, njé ndo nḛ je kɨ ngom a tḛḛi dansi tɨ tɔ. A rəi kɨ nḛ ndo je kɨ ngom dan dɨje tɨ kɨ kanjɨ kadɨ gəri, kadɨ a ɓukɨ-de kɔ, nɨngə a mbati Ɓade kɨ nje taa dɔde ji majal tɨ. Lo kɨn tɨ, a ndɔri tujɨ kɨ a re ta ji naa tɨ ne kɨ dɔde tɨ. Dɨje ngay a uni gode me kaya je tɨ ləde, nɨngə kɨlə rade a ra adɨ dɨje a ɨndəi njade dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ, ɨbəi nangɨ. Kɨ mbata ra ta la ləde kɨ ngay, a ədi səsi kɨ taje kɨ tade tɨ kadɨ taai nḛ majɨ je ləsi jisi tɨ. Nɨngə dɔkagɨlo tɨ kɨ mari nu ɓəy ə, Luwə ɨndə dɔ ta kɨ gangɨ ləde naa tɨ taa tujɨ a ɨbə-de nangɨ busɨ tɔ. Təkɨ rɔjetɨ, malayka je kɨ rai majal kəte, Luwə ɨyə̰-de kare kɨ kanjɨ gangɨ ta dɔde tɨ al, nə ɓukɨ-de lo kɨngə ko̰ tɨ kɨ ətɨ ɓəl. Dɔɔ-de kɨ kulə gɨndɨ me lo kɨ ndul kururu tɨ. Nɨngə lo kɨn tɨ ə, ɨsɨ ngəm-de tɨ mba ngəm-n ndɔ gangɨ ta. Taa Luwə ɨyə̰ dɨje kɨ kəte kɨ kanjɨ gangɨ ta dɔde tɨ al tɔ. Be ə adɨ man ko̰ kɨ ətɨ ɓəl re tujɨ dɨje kɨ majal kɨ rosi dɔnangɨ. Nə ke ə, ajɨ Nuwe kɨ ɨlə mbḛ nḛ ra kɨ dana, taa ajɨ dɨje kɨ rangɨ kɨ me kəy tɨ lie sɨri tɔ Kɨlə ngɨrə nḛ je 6.1-7.24. Luwə gangɨ ta koy dɔ ɓe bo je tɨ kɨ Sodom kɨ Gomɔr, nɨngə tujɨ-de kɨ por kɨ ro-de rakɨ rakɨ adɨ təli bu por. Nḛ kɨn to tə nḛ ndo kɨ a re dɔ dɨje tɨ kɨ njé ɓəl Luwə al Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.24. Nə ajɨ Lotɨ kɨ nje ra nḛ kɨ dana, kɨ to rɔe ngay kɨ mbata hal njé sangɨ-naa kaya tɨ kɨ osɨ dɔ ta tɨ je kɨ njé tɔl dɨje kɨ me ɓe bo je tɨ kɨn Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.1-16. Dɔkagɨlo tɨ kɨ Lotɨ kɨ nje ra nḛ kɨ dana ka kɨn ɨsɨ-n dande tɨ, oo nḛ je kɨ ɨsɨ rai kɨ ta je kɨ ɨsɨ əli, kada je kɨ kondɔ je, adɨ me tujɨ mbata hal kɨlə rade kɨ to lo ra tɨ al. Be ə, Ɓaɓe asɨ kadɨ taa dɨje kɨ njé ɓəl-e ɨlə-de taa dɔkagɨlo ko̰ je tɨ. Nɨngə asɨ kadɨ ngəm dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ majal mba kadɨ ɨndə ɔjɨ-de ndɔ gangɨ ta tɨ tɔ. 10 Kɨ bo ngay, a gangɨ ta dɔ njé je tɨ kɨ njé təl rɔde go ngur darɔde tɨ kɨ go ji kɨsɨde tɨ yo, ə kɨdi tɔgɨ ko̰ɓe kɨ dana lə Luwə. Əi dɨje kɨ njé kuwə kul rɔde, nɨngə nḛ ɨndə ta kɨ nga̰ tade tɨ, adɨ ɓəli al kadɨ əli ta je kɨ mal dɔ nḛ kɨndə je tɨ lə Luwə kɨ ɨsi dɔra̰ tə nḛ pɨtɨ je lie. 11 Nə malayka je wa kɨ tɔgɨde ɨtə tɔgɨ njé ndo nḛ je kɨ ngom sa̰y kɨn ka gangi ta dɔde al nɨm, taa taji-de no̰ Ɓaɓe tɨ al nɨm tɔ. 12 NGa nɨngə dɨje ka kɨn rai tə da je kɨ wale, kɨ ku dɔde goto be, kɨ oji-de mba kadɨ e kɨ kuwə-de ə kaw tɔl-de par. Əli ta kɨ mal dɔ nḛ je tɨ kɨ gəri-de al. Luwə a tujɨ-de təkɨ dɨje ɨsɨ tɔli da je kam be. 13 Kɨlə rade je kɨ majal kɨ ɨsɨ rai wa kɨn ə a təl nḛ kɨgə go jide. Əi dɨje kɨ nəl-de ngay kadɨ ooi majɨ rɔde dan kadɨ nda tɨ. Kɨsɨde ta nḛ kuso je tɨ səsi, lokɨ ɨsɨ ədi səsi kɨ ngan ta je kɨ tade tɨ kɨn e nḛ kɨ to njḛ, e nḛ kɨ to rɔsɔl.
14 Re ə nə ɨgo̰ kəmde ɓa, ɓo sangɨ-naa kaya tɨ ə rosɨ mede. Ɓo ra majal to mede tɨ par par, ɨsɨ ɓuki dɨje kɨ tɔgɨde kɨ go ndɨl tɨ goto, wale. Mər ta je ləde e dɔ rəbɨ kɨngə la tɨ kɨ go rəbe tɨ al kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Əi dɨje kɨ ndɔl lə Luwə e dɔde tɨ. 15 Lokɨ tusi rəbɨ kɨ rɔjetɨ ɨyə̰i ka kɨn ɓa, uri wale, uni rəbɨ kɨ go Balam tɨ kɨ ngon lə Bewor. Balam kɨ nəl-e ngay kadɨ taa la ra-n majal, 16 nə Luwə kɔl sie kɨ mbata majal lie kɨ ra. Be ə ngon ko̰ koro kɨ e da, əl ta al, nə əl ta gangɨ-n nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Balam, dɔ kɨlə ra tɨ kɨ mbə lie Kɔr Isɨrayəl je 22.4-35. 17 Dɨjee kɨn toi tə man kɨ ḭḭ kam be, toi tə kɨl ndi kɨ nəl ndɔr-e aw sie kam be. Luwə ɨndə dɔ lo kɨ ndul kururu dana mbata tɨ ləde. 18 Əli ta je ngay kɨ kəme goto kɨ dɔ-naa tɨ. Uni kɨlə rade je kɨ go koo ngur darɔ tɨ, ədii dɨje kɨ ta ji naa tɨ ne ɓəy, tḛḛi patɨ patɨ ta kuwə madɨ tɨ kɨ dɨje kɨ njé njɨyə njɨyə kɨ go rəbe tɨ al. 19 Əli-de təkɨ e rəbɨ kɨngə dɔ, nga nɨngə əi je wa əi ɓəə je lə ngur darɔ kɨ ɨsɨ tujɨ-de kɔ yo. Tadɔ dəw kɨ ra ka e ɓəə lə nḛ kɨ uwe gɨn tɔgɨne tɨ. 20 Kɨ ɔjɨ dɔ dɨje kɨ tḛḛi kɔ gɨn nḛ ra je tɨ kɨ to njḛ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ go rəbɨ gər Ɓaɓe ləje kɨ e NJe kajɨ-je Jəju Kɨrɨsɨ kɨn, re təli awi ɨləi dɔde gɨn nḛ je tɨ kɨn gogɨ ɓəy, adi o̰i ɓe dɔde tɨ ɓa, ji kɨsɨde kɨ gogɨ ne kɨn a majal ngay ɨtə e kɨ kəte ɓəy. 21 Tadɔ e sotɨ ngay mbata tɨ ləde kadɨ gəri rəbɨ nḛ ra kɨ rɔjetɨ al, kadɨ gəri ɓəy taa təli tusi ndu-kun kɨ ay njay kɨ ɨngəi kɨn ɨyə̰i. 22 Nɨngə nḛ kɨ tḛḛ dɔde tɨ kɨn e ta kɨ rɔjetɨ kɨ to me tər ta tɨ kɨ ə nə: «Bɨsɨ təl aw ta tɔmo̰ tɨ ləne gogɨ Tər ta je 26.11,» ə se «Kɔsongɨ, tḛḛ kɨ lo ndogɨ man tɨ be par ə təl aw rogɨ bɔr tɨ gogɨ.»

2:5 Kɨlə ngɨrə nḛ je 6.1-7.24

2:6 Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.24

2:7 Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.1-16

2:16 Kɔr Isɨrayəl je 22.4-35

2:22 Tər ta je 26.11