5
Kɨsɨ dɔ nja tɨ ngɨnə-n ndɔ təl Ɓaɓe
NGakom je, kɨ ɔjɨ dɔ dɔ kadɨ kɨ dɔkagɨlo kɨ kadɨ nḛ je kɨn a rai nḛ, awi kɨ ndoo kadɨ jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ dɔ tɨ j-adɨ səsi al. Səi je wa ɨgəri majɨ ngay kadɨ ndɔ lə Ɓaɓe a re tə nje ɓogɨ kɨ a re ɓogɨ tɨ kondɔ kɨn be. Lokɨ dɨje a əli əi nə: «Lapɨya to ngata, j-ɨsɨ majɨ ngata!» kɨn ɓa, e ə tujɨ a tḛḛ ɨbə-de nangɨ busɨ, təkɨ ndoo kɨ a ra-n dəne kɨ nje səm kɨn be. Nɨngə dəw kɨ a asɨ kadɨ tḛḛ a̰y ta nḛ tɨ kɨn goto. Nə səi kɨ səi ngakom je, ɨsi me tɨl tɨ ɓa nḛ kɨn a ɨbə-n səsi nangɨ busɨ tə nje ɓogɨ kɨ a re be al. Tadɔ pətɨ, səi ngan je kɨ me kunjɨ tɨ, səi ngan je kɨ kada. J-əi dɨje lə lo kɨ kondɔ al nɨm, j-əi dɨje lə tɨl al nɨm tɔ. Ə adɨ jɨ toi ɓi tə ndəgɨ dɨje be al, adɨ j-ɨsi kəm, j-adi kəmje aa. NJé to ɓi je, toi ɓi kondɔ, ə njé ka̰y kasɨ je, kasɨ ra-de kondɔ tɔ. Nə j-əi kɨ j-əi dɨje lə lo kɨ kada, sɔbɨ kadɨ j-əi njé kəm-kaa je. Adɨ j-uni kadɨ-me əi kɨ ndɨgɨ-naa tə nda dɔ ɓədɨje, ə kɨndə me dɔ kajɨ tɨ tə jɔgɨ taa nḛ katɨ dɔje tɨ tɔ. Tadɔ Luwə ɓar-je mba kadɨ wongɨ lie ɨndə-je al, nə mba kadɨ j-ɨngəi kajɨ kɨ go rəbɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 10 Kɨrɨsɨ kɨ oy mbata tɨ ləje, mba kadɨ re j-ɨsɨ kəm ba, ə se j-oy ka, jɨ təl j-ɨndə ɓe naa tɨ sie. 11 E mbata kɨn ə, majɨ kadɨ ɨləi dɨngəm me-naa tɨ je, ɨrai kɨ naa je kadɨ ɨtɔgi me kadɨ-me tɨ ləsi, kɨ yo je kɨ ne je, təkɨ ɨsɨ ɨrai ngata kɨn be.
Ta kɔjɨ kɨ dɔbəy tɨ kɨ kuwə ji-naa
12 NGakom je, jɨ dəjɨ səsi kadɨ oi to dɨje kɨ ɨsɨ rai kɨlə dansi tɨ, adɨ e njé kɨ ɨsɨ ɨndəi kəmde gosi tɨ kɨ go ndu Ɓaɓe tɨ, ɨsɨ ndəji səsi kɨn. 13 Majɨ kadɨ ɨtɔji-de ge kɨ ɨgei ta ləde kɨ taga wangɨ kɨ ndɨgɨ-naa adɨ-de gəri, mbata kɨlə kɨ ɨsɨ rai. Majɨ kadɨ ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya dansi tɨ.
14 NGakom je, jɨ dəjɨ səsi kadɨ ɨndɔri mbi dɨje kɨ ɨsɨ njɨyəi bɨrɨri, ɨləi dɨngəm me njé kɨ mede tujɨ tɨ, ɔsi gɨn njé kɨ tɔgɨde goto, ə ɨsi dɔ tɨ kɨ dɨje pətɨ. 15 Kadɨ oi majɨ, kadɨ dəw madɨ ɨgə kɨrə majal kɨ made ra sie kɨ majal al, nə kadɨ adi kəmsi e go majɨ kɨ ra tɨ kɨ ndɔ je pətɨ. Ɨrai majɨ kɨ naa dansi tɨ səi je wa nɨm, kɨ rɔ dɨje tɨ pətɨ nɨm tɔ.
16 Adi rɔsi nəl səsi kɨ ndɔ je pətɨ, 17 əli ta kɨ Luwə kɨ kanjɨ kɨyə̰ tae, 18 ɨrai-e oyo me nḛ je tɨ pətɨ. E kɨn ə e nḛ kɨ Luwə ge rɔsi tɨ, səi kɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ.
19 Nɨngə majɨ kadɨ, NDɨl Luwə kɨ ɨsɨ mesi tɨ kɨn, ɔgi-e al, kadɨ ɔr səsi ta rəbɨ, 20 taa ta kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli ka, kadɨ ɨkɨdi al tɔ. 21 Nə kadɨ ɨndəi manjɨ nḛ je pətɨ, ɓa uni kɨ majɨ dan tɨ. 22 Ɔgi rɔsi ra majal je kɨ dangɨ dangɨ.
23 Majɨ kadɨ Luwə wa kɨ nje kadɨ dɨje lapɨya, ɔr səsi kɨ tae ba, ɨndə səsi ta dangɨ mbata tɨ lie. Nɨngə kadɨ ngəm ndɨlsi, kɨ rɔsi, kɨ darɔsi, kadɨ ndɔ təl Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tɨ ə, awi kɨ ta dɔsi tɨ al. 24 Luwə kɨ ɓar səsi a dɔ njane tɨ, adɨ e e wa ɓəy ə a ra nḛ je kɨn.
25 NGakom je, əli ta kɨ Luwə mbata tɨ ləje. 26 Uwəi ji ngako̰je je pətɨ kɨ kuwə-naa kɨ rɔ tɨ rututu.
27 M-dəjɨ səsi me tɔ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, kadɨ ɨtɨdəi makɨtɨbɨ kɨn mbi ngako̰je je tɨ pətɨ.
28 Nɨngə kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi pətɨ tɔ. Amen!