Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ
Təsalonɨkɨ je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Təsalonɨkɨ je
Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ njé kaw-naa kɨ Təsalonɨkɨ tɨ kɨn, təl re dɔ ta tɨ kare kɨ e təl kɨ Kɨrɨsɨ a təl tə re me tɔɓa tɨ ka kɨn ɓəy. Tadɔ ta kɨn nay kɨ lo tɨlə njé kaw-naa je naa tɨ ɓəy. Dɨje madɨ əli əi nə Kɨrɨsɨ re ngata (2.2), nɨngə njé kɨ nungɨ əli əi nə dɔbəy ndɔ e ɓasi, adɨ kawi jide ɨsi be par, mbati ra kɨlə (3.6-9). E be ə, Pol ndangɨ makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨn adɨ-de kadɨ ɔr-n nḛ kɨ go rəbe tɨ al kɨ ɨsɨ njɨyə dɔde tɨ, ɨsɨ tɨlə-de naa tɨ kɨn, kɔ.
NJe kaw kɨlə Pol ɨlə ngɨrə makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ kɨn kɨ oyo kɨ ra Luwə ɔjɨ-n dɔ kadɨ-me, kɨ ndɨgɨ-naa lə njé ndole go Kɨrɨsɨ kɨ to kɨ taga, taa dəjɨ Luwə kadɨ adɨ-de kuwə tɔgɨ ba me kɨlə tɨ kɨ adi rɔde kɨ mbae kɨn tɔ (1.1-12). Go ta tɨ kɨn ɓa, Pol re dɔ ko̰ ta tɨ wa kɨ ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨ e təl Kɨrɨsɨ kɨ a təl re me tɔɓa tɨ. Pol əl təkɨ Kɨrɨsɨ a təl re kəte no̰ dəw madɨ tɨ kɨ ndɔjɨ ta kɨ e «nje majal» kɨn, al. E kɨ a ɔy dɨje kadɨ ɨlə-n rɔ dɨje lə Luwə, taa a ɨndə gune ya̰ Kɨrɨsɨ tɨ tɔ (2.1-12). Ɔjɨ-n dɔ rɔ kɨ a re kɨn, majɨ ngay kadɨ njé kaw-naa lə Kɨrɨsɨ ai dɔ njade tɨ me kadɨ-me tɨ, nɨngə kadɨ ɨyə̰i ta kəl ta kɨ Luwə al tɔ (2.13-3.5). Wongɨ ra Pol dɔ dɨje tɨ kɨ njé daw, kɨ uni gɨrə dɔ dɔbəy ndɔ tɨ kɨ e ɓasi, mbatii ra kɨlə kɨn. Pol tɔjɨ-de majɨ lə kɨlə kɨ ra kɨ a ra kadɨ dəw təl nḛ kɨ kɔy dɔ dəw madɨne tɨ al (3.6-15), ɓa tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ njangɨ dɔ tɔ, ta kuwə ji-naa tɔ (3.16-18).
Ta kɨ bo ngay kɨ Pol əl ə nə: «Re dəw madɨ ge ra kɨlə al ɓa, kadɨ uso nḛ al tɔ» kɨn, ɨlə jine kəm dɨje tɨ kɨ njé kɔr nun nḛ je naa tɨ al, adɨ əi nə dɔbəy ndɔ e ɓasi, nɨngə mbati ra kɨlə kɨ e nḛ kɨ Luwə adɨ dəw kadɨ ra kɨ ndɔ je pətɨ kɨ ɨsɨ-n kɨ dɔne taa kɨn.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol, naa tɨ kɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote, ə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ Bawje, əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi Təsalonɨkɨ tɨ 1Təsa 1.1. Kadɨ me-majɨ kɨ lapɨya lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.
Ta kɨ gangɨ kɨ a re ndɔ təl Jəju tɨ
NGakom je, sɔbɨ kadɨ jɨ ra oyo Luwə kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨ mbata ləsi. Nɨngə e go rəbe tɨ kadɨ jɨ ra be mbata kadɨ-me ləsi aw kəte kɨ tɔgɨne ngay, taa səi pətɨ, ndɨgɨ-naa kɨ dansi tɨ ka ḭ kɨ dɔ made tɨ dɔ made tɨ tɔ. Nɨngə, e mbata kɨn ə, j-un səsi j-ɨsɨ j-ɨndə-n guje kɨ rɔ ndəgɨ njé kaw-naa je tɨ lə Luwə, ɔjɨ-n dɔ kuwə tɔgɨ ba kɨ kadɨ-me ləsi me kɨndə kəm-ndoo tɨ kɨ me ko̰ tɨ kɨ tḛḛ dɔsi tɨ.
Ko̰ je kɨn tɔjɨ kadɨ Luwə e nje gangɨ ta kɨ dana, nɨngə a tɔjɨ kadɨ səi dɨje kɨ asi ta kadɨ oi ɓeko̰ lə Luwə kɨ ɨsɨ ɨngəi ko̰e kɨn tɔ. Təkɨ rɔjetɨ, Luwə e dəw kɨ dana, adɨ a adɨ ko̰ dɨje kɨ njé kadɨ səsi ko̰ kɨn tɔ, nɨngə səi kɨ adi səsi ko̰, a ɨngəi lo kɔr kə̰ə̰ səje, lokɨ Ɓaɓe Jəju a tḛḛ dɔra̰ hɔy tə re kɨ malayka je ləne kɨ njé tɔgɨ. A re me por tɨ kɨ o̰ bɨlɨngɨ bɨlɨngɨ mba kadɨ adɨ ko̰ dɨje kɨ gəri Luwə al, kɨ dɨje kɨ njé mbatɨ Poy Ta kɨ Majɨ lie, e kɨ e Ɓaɓe ləje Jəju. Ko̰ kɨ a ɨngə-de, e tujɨ kɨ dɔbəye goto. A əi sa̰y ngay ta kəm Ɓaɓe tɨ, kɨ gɨdɨ tɔgɨ tɔɓa tɨ lie, 10 lokɨ a re ndɔe tɨ kɨn kadɨ dɨje lie ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ, kadɨ dɨje pətɨ kɨ a adi-e mede pɨti-e. NGa nɨngə, səi ka a səi dande tɨ no̰o̰ tɔ, mbata səi ɨtaai najɨ kɨ ma kɨ jɨ ma dansi tɨ.
11 E mbata kɨn ə, j-ɨsɨ j-əl ta kɨ Luwə kɨ ndɔ je pətɨ mbata tɨ ləsi, kadɨ Luwə oo səsi tə dɨje kɨ asi ta kɨlə kɨ ɓar səsi kɨ mbae. Kadɨ Luwə ra səsi kɨ tɔgɨne kadɨ ndɨgɨ ra majɨ kɨ to mesi tɨ kɨn tɔl tane majɨ ə kadɨ kadɨ-me ləsi ɨsɨ kəm ba tɔ. 12 Lo kɨn tɨ, a ɨləi tɔjɨ dɔ Ɓaɓe Jəju tɨ, nɨngə e a ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ tɔ, kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə ləje əi sie, e Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ.

1:1 1Təsa 1.1