Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ
Tɨmote
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote
Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote kɨn, ndange Rom tɨ, lokɨ to-n ta ko̰ tɨ me kəy dangay tɨ (1.17; 2.9). E dɔkagɨlo kɨ madɨ-kɨlə je lə Pol tusi-e ɨyə̰i-e (4.10, 16). Pol e ta tɔl ta kɨlə tɨ ləne (4.6), ə ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ madɨ-kɨləne kɨ ngay Tɨmote, ade-n ngan ndu je kɨ dɔbəy tɨ (1.2). Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote kɨn a e dɔbəy makɨtɨbɨ lə Pol kɨ ndangɨ.
Kɨlə ngɨrə ta tɨ, nje kaw kɨlə Pol, ra oyo Luwə mbata kadɨ-me kɨ ndɨgɨ-naa kɨ to me Tɨmote tɨ. NGa nɨngə, ɔjɨ-n dɔ ko̰ kɨ a ɨngə ɓəə kɨlə je lə Luwə lo ti tɨ, kɨ rɔ kɨ a ɨngə-de me kɨlə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ, Pol ɨlə dɨngəm me Tɨmote tɨ kadɨ uwə tɔgɨne ba, rɔ tə asɨgar lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ a dɔ njane tɨ (1.3-2.13). Dəje kadɨ ɔsɨ rɔne ngərəngɨ kadɨ dɨje tɨ kɨ njé ge ta kɨ majɨ kɨ ndae goto, kɨ njé tɨdə ta je kɨ galala kɨ ɔsɨ ta Poy Ta kɨ Majɨ. Pol ndəjɨ Tɨmote kadɨ oo dɔ njane n-e Pol, nɨngə kadɨ ɨndə kəme go nḛ ndo tɨ kɨ rɔjetɨ kɨ n-ade (2.14-4.5). Ta tɔl ta ta tɨ, Pol əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ ɔjɨ-n dɔ dɔkagɨlo kɨ nga̰ kɨ e me tɨ, nɨngə ɨyə̰ ta ra oyo Ɓaɓe Luwə kɨ ɨsɨ ɨndə kəme gone tɨ me ko̰ je tɨ kɨn, al (4.6-22).
NJe kaw kɨlə Pol rɔ rɔ kɨ majɨ mba ta lə Luwə, bɨtɨ tɔl tae (4.7). NGa nɨngə, sɔbɨ kadɨ njé kadɨ mede Kɨrɨsɨ, rɔi ko rɔ lə Pol kɨn, kɨ kanjɨ ɓəl. Kadɨ rɔi kɨ kadɨ-me, kɨ kore me, kɨ ndɨgɨ-naa, taa kɨ kuwə tɔgɨ ba tɔ.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə. Kɨlə ram e mba kadɨ m-ɨlə mbḛ ta kajɨ kɨ Luwə un ndune adɨ dɔ tɨ kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. M-ɨlə kɨ makɨtɨbɨ kɨn madi ḭ Tɨmote Knjk 16.1 kɨ ḭ ngon ndɨgɨ ləm. M-uwə jii ə m-dəjɨ kadɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səi naa tɨ.
Pol ra oyo Luwə
M-ra oyo Luwə kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨlə made kɨ nga̰me kɨ ay njay təkɨ kam je Plp 3.4-5 rai kəte be tɔ. Kondɔ kɨ kada lokɨ m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə nɨngə, mem ole dɔi tɨ. Lokɨ mem ole dɔ no̰ tɨ ləi 1Tɨm 1.3, ɓo koo-i ra-m ngay mba kadɨ rɔnəl ləm rosɨ. Mem ole dɔ kadɨ-me tɨ ləi kɨ rɔjetɨ. Kadɨ-me kɨn ḭ rɔ kai Loyɨsɨ tɨ kɨ bəlme ɓəy taa to rɔ ko̰i Enɨsɨ tɨ tɔ. M-ɓadɨ al kadɨ kadɨ-me kɨn e nga̰mei tɨ tɔ.
Pol dəjɨ Tɨmote kadɨ ɨngə ko̰ səne mbata Poy Ta kɨ Majɨ
MBata kɨn ə, m-ole mei dɔ ta tɨ kɨn kadɨ ɨndə kəmi majɨ go kadɨ-kare tɨ lə Luwə kɨ ɨngə kɨ go me-majɨ tɨ lie, lokɨ m-ɨndə jim dɔi tɨ. Təkɨ rɔjetɨ, NDɨl kɨ kay njay kɨ Luwə adɨ-je, e NDɨl ɓəl al, nə e NDɨl kɨ rosɨ kɨ tɔgɨ kɨ ndɨgɨ-naa. Taa e NDɨl kɨndə dɔ rɔ tɨ tɔ. Adɨ rɔi sɔli mba ma najɨ dɔ Ɓaɓe tɨ ləje al. Taa adɨ rɔi sɔli dɔm tɨ, mi kɨ mi kəy dangay tɨ mbata lie kɨn al tɔ. Nə kadɨ ɨngə ko̰ səm mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨ go tɔgɨ tɨ kɨ Luwə adi. Luwə kɨ ajɨ-je ə ɓar-je, mba kadɨ kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje e kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ ay njay. Ra nḛ kɨn be mba kɨlə raje je al, nə e kɨ go ndɨgɨ tɨ kɨ go kɨ me-majɨ tɨ lie. Me-majɨ kɨn Luwə adɨ-je me Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kəte ɓəy taa kadɨ ɨndə dunɨya̰. 10 Me-majɨ ka kɨn j-oi kɨ kəmje ngɔsɨne kɨ takul re lə NJe kajɨ-je Jəju Kɨrɨsɨ. E ə təl koy nḛ kɨ kare tɨ. Nɨngə kɨ takul Poy Ta kɨ Majɨ, ra adɨ jɨ gəri kajɨ kɨ kɨsɨ kəm ba ay njay njay tɔ. 11 E kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ə Luwə ɨndə-m tə nje kɨlə mbḛ nɨm, nje kaw kɨlə nɨm, taa kɨ nje ndo nḛ dɨje nɨm tɔ. 12 E kɨn ə, e gɨn kɨngə ko̰ ləm kɨ ngɔsɨne kɨn. Nə rɔm sɔl-m dɔ tɨ al. Təkɨ rɔjetɨ, m-gər Luwə kɨ m-ɨndə mem dɔe tɨ kɨn ɓətɨ. M-gər majɨ kadɨ tɔgɨ Luwə asɨ nakɨ kadɨ ɨndə kəmne go nḛ tɨ kɨ adɨ-m bɨtɨ dɔbəy ndɔ tɨ. 13 Nḛ ndo kɨ ɨngə rɔm tɨ, un tə nḛ ndajɨ me kadɨ-me tɨ kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ adɨ-je me kɨndə rɔ naa tɨ sie. 14 Ɨngəm go nḛ ndo kɨ adi-ni kɨ takul NDɨl Luwə kɨ ɨsɨ meje tɨ kɨn majɨ.
Kuwə rɔ ba lə Onəsɨpɔr
15 Ɨgər kadɨ njé kɨ dɔnangɨ Aji tɨ mbati mi. Pɨjəl əi kɨ Ermojən əi mbo̰de tɨ tɔ. 16 Kɨ ɔjɨ dɔ Onəsɨpɔr, kadɨ ra majɨ lə Ɓaɓe e dɔ me kəy tɨ lie. Təkɨ rɔjetɨ, ɨlə dɨngəm mem tɨ taa taa. Taa rɔe sɔl-e dɔm tɨ me keem kəy dangay tɨ kɨn al tɔ. 17 Dɔkagɨlo kɨ tḛḛ Rom tɨ taa ə, sangɨ-m kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ kadɨ ɨngə-m. 18 M-kɔy Ɓaɓe Jəju kadɨ adɨ Ɓaɓe Luwə oo kəm-to-ndoo lə Onəsɨpɔr ndɔ gangɨ ta tɨ. Taa ḭ wa kɨ dɔi, ɨgər ɨtə ndəgɨ dɨje pətɨ, kɨlə je pətɨ kɨ Onəsɨpɔr ra adɨ-m dɔnangɨ Epəjɨ tɨ.

1:2 Knjk 16.1

1:3 Plp 3.4-5

1:4 1Tɨm 1.3