2
NJe rɔ lə Kɨrɨsɨ kɨ majɨ
Ḭ ngonm Tɨmote, majɨ kadɨ uwə tɔgi ba me me-majɨ tɨ kɨ j-ɨngəi kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ kɨn. Nɨngə nḛ ndo kɨ ɨngə rɔm tɨ ta kəm kosɨ dɨje tɨ, majɨ kadɨ ɨndo dɨje kɨ dana kɨ asi nakɨ kadɨ əi je ka, uni ndoi dɨje kɨ rangɨ kəte tɔ. Ɨngə ko̰ səm tə nje rɔ kɨ majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. NJe rɔ madɨ dan njé rɔ je tɨ kɨ ge kadɨ n-nəl kɨ bo kɨ dɔne tɨ, kɨ ɨndə rɔne ta nḛ je tɨ kɨ rangɨ yo goto. NJe ka̰y ngɔdɨ kɨ a ɨngə nḛ kɨngə go jine re a̰y ngɔdɨ kɨ go ndu-kun tɨ al goto. NJe ndɔr kɨ nje ra kɨlə kɨ tɔgɨne ə a ra rɔnəl dɔ kandɨ ko tɨ kəte. Majɨ kadɨ ɨmər ta dɔ ta tɨ kɨ m-əli kɨn majɨ nɨngə, Ɓaɓe a adi tər kadɨ ɨgər-n ndəgɨ nḛ je pətɨ tɨgə.
Adɨ mei ole dɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ
Adɨ mei ole dɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ e gɨn ka tɨ lə *Dabɨdɨ, Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨ go Poy Ta tɨ kɨ Majɨ kɨ m-ɨsɨ m-ɨlə mbḛe. E kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ wa kɨn ə, m-ɨsɨ m-ɨngə-n ko̰. Dɔɔi-mi kɨ kulə gɨndɨ tə dəw kɨ nje tɔl dəw be. Nə ta lə Luwə dəw kɨ asɨ dɔɔ-e goto. 10 Be ə, m-tɨgə tam njakɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ mbata njé je kɨ Luwə mbətɨ-de, mba kadɨ əi je ka, ɨngəi kajɨ kɨ e me Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, naa tɨ kɨ kɔsɨ-gon kɨ ratata tɔ. 11 Ta kɨ m-a m-əl kam e ta kɨ rɔjetɨ:
Re j-oyi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ə,
J-a j-ɨsi kəm ba naa tɨ sie tɔ.
12 Re j-uwəi tɔgɨje ba sie ə,
J-a j-o̰i ɓe naa tɨ sie tɔ.
Re j-ə nə jɨ gəri-e al ə,
E ka a ə nə n-gər-je al tɔ.
13 Re je j-a dɔ njaje tɨ al ə,
E a dɔ njane tɨ.
Tadɔ a najɨ ta gər rɔne al ratata.
NJe ra kɨlə kɨ rɔe sɔl-e al
14 Majɨ kadɨ ɨna̰y kɨ lo kole mede dɔ ta je tɨ kɨn taa taa. Kɨ no̰ Luwə tɨ, əl-de kɨ tɔgi mba kadɨ gaki-naa dɔ ku ta je tɨ kɨ ndade goto kɨn al. E kɨn a ra nḛ madɨ al, nə a tujɨ dɨje kɨ njé ko dɔe tə tujɨ yo. 15 Ɨndə dɔ rɔi tɨ kadɨ ɨtḛḛ no̰ Luwə tɨ tə dəw kɨ asɨ, nje ra kɨlə kɨ rɔe sɔl-e dɔ kɨlə tɨ lie al, kɨ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ rɔjetɨ lə Luwə kɨ go rəbe tɨ. 16 Ɨmbatɨ ta kɨ najɨ je kɨ ndade goto kɨ ɔsɨ ta kadɨ-me. Təkɨ rɔjetɨ, njé je kɨ ta je kɨ be kɨn nəl-de, nda̰de ngal kɨ Luwə par par. 17 Nḛ ndo ləde to tə do bay kɨ aw kɨ kəte kəte kɨn be. Iməne 1Tɨm 1.20 əi kɨ Pɨlətɨ əi mbo̰ dɨje tɨ kɨn tɔ. 18 Əi sa̰y kadɨ ta tɨ kɨ rɔjetɨ. Nɨngə əli əi nə, njé koy je ḭḭ taa lo koy tɨ ngata. E be ə, tuji kɨ kadɨ-me lə njé kɨ na̰ je. 19 Be ka, ngɨrə kəy kɨ nga̰ kɨ Luwə ɨndə ɨsɨ lo kɨse tɨ. Luwə ndangɨ ta je kɨn dɔ tɨ ə nə: «Ɓaɓe gər dɨje kɨ əi ya̰e je ɓətɨ, nɨngə majɨ kadɨ dəw kɨ ra kɨ ə nə n-e ya̰ Ɓaɓe, kadɨ a̰y sa̰y kadɨ majal tɨ.» 20 Me kəy kɨ bo tɨ, dəw a ɨngə nḛ ra kɨlə je kɨ ra kɨ ɔr ə se kɨ nɨngə kasɨ par al, nə a ɨngə njé kɨ madɨ je kɨ rai-de kɨ kagɨ ə se wanjɨ tɔ. NJé je kɨ na̰ je, e kɨ mba ra kɨlə ndɔ madɨ je par. NJé je kɨ nungɨ, e kɨ mba ra kɨlə kɨ ndɔ je pətɨ tɔ. 21 Re dəw madɨ ay rɔne njay dɔ majal je tɨ kɨn ə, a to tə nḛ ra kɨlə kɔsɨ-gon, kɨ kɨndə ta dangɨ, kɨ ndae to tɨ mbata ɓae, kɨ kɨndə dɔ dana mbata kɨlə je pətɨ kɨ majɨ.
NJe ra kɨlə lə Ɓaɓe
22 Majɨ kadɨ ɔr rɔi kɔ me ngur darɔ tɨ kɨ dɔkagɨlo basa tɨ. Ɨsangɨ rəbɨ ra nḛ kɨ dana, kɨ kadɨ-me, kɨ ndɨgɨ-naa, kɨ kɨsɨ kɨ naa maje, kɨ njé je kɨ ɨsɨ əli ta kɨ Ɓaɓe kɨ me kɨ ay njay. 23 Ɨmbatɨ ta kɨ najɨ je kɨ to mbə kɨ ndae goto. Ta kɨ najɨ je kɨ be kɨn a re kɨ gakɨ-naa. 24 Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ nje ra kɨlə ɓəə kadɨ Ɓaɓe, e dəw kɨ a gakɨ dɨje al, nə e dəw kɨ a ɔjɨ ndɨgɨ-naa ləne kɨ rɔ dɨje tɨ pətɨ nɨm, dəw kɨ asɨ ndo nḛ dɨje nɨm. A e dəw kɨ a ɨsɨ dɔ ta tɨ tɔ. 25 Kɨ mɨndɨ kɨ sɔl lɔm ə a tur-n ta dɨje kɨ njé kɔse ta. Dɔmajɨ ə Luwə a ra adɨ tui kalde mba kadɨ tḛḛi me gər ta kɨ rɔjetɨ tɨ, ɓa a təli uni angal kɨ majɨ gogɨ. 26 A tḛḛi me gum je tɨ lə su kɨ uwə-n-de dangay tɨ, gɨn tɔgɨne tɨ mba kadɨ rai ndɨgɨ lie.

2:17 1Tɨm 1.20