Makɨtɨbɨ kɨ ndangi adi
Ebɨrə je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ndangi adi Ebɨrə je
Dəw kɨ ɨlə rɔne sɔl lɔm ə tɨdə makɨtɨbɨ kɨ ndangi adi Ebɨrə je kɨn ɓa, a oo kadɨ e makɨtɨbɨ kɨ dəw ndangɨ sɔbɨ dɔ dəw ə se dɨje madɨ al, nə to tə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ kɨlə kam be par. E ta kuwə ji-naa kɨ ta tɔl ta ta tɨ kɨn par ə ra kadɨ dəw gər-n təkɨ e makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ kadɨ dəw ə se dɨje madɨ. NGa nɨngə, e makɨtɨbɨ kɨ dəw gər nje ndange al nɨm, dəw gər dɨje wa bangɨ kɨ dəw ndangɨ adɨ-de kɨn al nɨm tɔ. Nḛ kare ɓa, to tə nḛ kɨ nje ndangɨ makɨtɨbɨ ka kɨn ɨsɨ Itali tɨ ə ndangɨ be (13.24). Nɨngə ndangɨ adɨ njé kun go Kɨrɨsɨ kɨ rɔ je kɨ dangɨ dangɨ ɨsɨ re dɔde tɨ. Rɔ je ka kɨn ra adɨ dɨje madɨ ɨsɨ sangi kadɨ ɨyə̰i ta kun go Kɨrɨsɨ. E be ə, nje ndangɨ makɨtɨbɨ, ndangɨ adɨ-de, ɨlə-n dɨngəm mede tɨ kadɨ ai dɔ njade tɨ, nɨngə tɔjɨ-de kadɨ gəri təkɨ Kɨrɨsɨ kɨ ɨsɨ uni goe kɨn e kɨ bo dɔ dɨje pətɨ, kɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ.
Lo kɨlə ngɨrə makɨtɨbɨ tɨ wa ɓəy ɓa, nje ndangɨ makɨtɨbɨ əl təkɨ Luwə ɔjɨ rɔne kɨ taga kadɨ dɨje gəri-e kɨ rəbɨ lə NGone Jəju Kɨrɨsɨ (1.1-3). To kadɨ dəw a gangɨ kəy kəm makɨtɨbɨ kɨn asɨ joo kare:
Kəy kəme kɨ dɔsa̰y (1.4-10.18) ɨlə kagɨ dɔ ke kɨ bo tɨ lə Kɨrɨsɨ. Kɨrɨsɨ e kɨ bo dɔ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ par al (1.1-3), nə e kɨ bo dɔ malayka je tɨ nɨm (1.4-2.18), dɔ Mojɨ əi kɨ Jojuwe tɨ nɨm (3.1-4.13). Kɨrɨsɨ e kɨ karne ba ə e NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo ngay me kun mɨndɨ tɨ kɨ sɨgɨ. Nɨngə e kɨ bo dɔ kɨ bo je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je pətɨ kɨ me kun mɨndɨ tɨ kɨ kɔke (4.14-7.28). Məse kɨ ɨlə nja kare par ə tɔl-n ta nḛ pətɨ adɨ asɨ-naa kɨn, ɨtə məsɨ je pətɨ kɨ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je pətɨ ɨləi (8.1-10.18).
Kəy kəme kɨ ko̰ joo (10.19-13.19) ɨlə dɨngəm me dɨje tɨ kɨ makɨtɨbɨ kɨn sɔbɨ dɔde, kadɨ uwəi tɔgɨde ba me njɨyə go Kɨrɨsɨ tɨ (10.19-39). Lo kɨn tɨ no̰o̰, j-ɨngə ta lə njé kadɨ-me je kɨ me kun mɨndɨ tɨ kɨ kɔke, kɨ to kadɨ njé kadɨ-me je kɨ ɓone ndaji-de (11). NGa nɨngə nje ndangɨ makɨtɨbɨ dəjɨ dɨje kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kadɨ adi kəmde e dɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, kadɨ təti rɔ təkɨ Kɨrɨsɨ tətɨ-n be tɔ (12.1-11). Go ngan ta je madɨ tɨ, kɨ ndəjɨ-naa (12.12-13.19), nje ndangɨ makɨtɨbɨ tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ njangɨ dɔ nɨm, kɨ kuwə ji-naa nɨm (13.20-25).
Kadɨ tə dɨje kɨ a tɨdəi makɨtɨbɨ kɨn ɨngəi tɔgɨ me nḛ je tɨ kɨ nga̰ kɨ a tḛḛ dɔde tɨ, nje ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn a dɔ ta je tɨ kɨ kadɨ adɨ tɔgɨ par al, nə əl tɔ təkɨ kɨsɨ nje ndole go Kɨrɨsɨ dan dɨje tɨ kɨ gəri Kɨrɨsɨ al e nḛ kɨ nga̰ ngay. Nə re e be ka, sɔbɨ kadɨ njé kadɨ-me je go̰i Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, ə ai dɔ njade tɨ, mai najɨ lie mbata kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨ to ɨsɨ ngɨnə dɨje kɨ njé təl rɔde go ta tɨ lie kɨn.
1
Luwə əl ta dɨje kɨ takul NGonne
Dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte, Luwə əl ta kɨ kaje je nja ba̰y ba̰y, taa kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ tɔ kɨ takul njé kəl ta je kɨ tae tɨ. Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ, Luwə əl-je ta kɨ takul NGonne. E kɨ takule ə Luwə ra-n dɔra̰ kɨ dɔnangɨ kɨ nḛ je pətɨ kɨ me tɨ, taa ade e ɓa nḛ je pətɨ tɔ. Kunjɨ kɨ ətɨ ɓəl lə Luwə ɔjɨ rɔne kɨ taga rɔ NGone tɨ. Nɨngə tɨtɨ-naa kɨ darɔ Bawne wa ay njay njay. Kɨ takul ta lie kɨ aw kɨ tɔgɨ, ra adɨ nḛ je toi lo tode tɨ me dɔnangɨ tɨ ne. Lokɨ ay dɨje njay dɔ majal je tɨ ləde ngata nɨngə, aw ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ kɨ nje tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl, me dɔra̰ tɨ Pa je 110.1. Be ə, NGon Luwə e kɨ bo ɨtə malayka je sa̰y. Taa Luwə ade tɔ kɨ e dɔde tɨ pətɨ tɔ.
NGon Luwə e dɔ malayka je tɨ
Malayka madɨ kare kɨ Luwə əl-e ta dan made je tɨ ə nə:
«Ḭ ə ḭ ngonm,
M-təl bawi me ndɔ tɨ kɨ ɓone» goto.
Taa, ta kɨ ə nə:
«M-a mi bawe,
Ə e, a e ngonm» kɨn ka, tḛḛ ta-e tɨ kɨ rɔ malayka tɨ madɨ al ratata tɔ Pa je 2.7; 2 Samɨyəl 7.14.
Nə dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə aw kadɨ ɨlə ngonne kɨ kare ba me dɔnangɨ tɨ nɨngə, əl ə nə:
«Kadɨ malayka je ləm pətɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ.»
Luwə əl ta kɨ ɔjɨ dɔ malayka je ə nə:
«Malayka je rai kɨlə adi-mi tə nəl je be,
Taa tə ndon por je be tɔ 6-7: Dətərənom 32.43; Pa je 104.4
Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ ngonne, Luwə ə nə:
«Ḭ Luwə, a o̰ ɓe ratata.
Nḛ ra kɨ dana e gɔl ko̰ɓe kɨ a o̰-n ɓe dɔ dɨje tɨ ləi.
Ḭ nje ndɨgɨ nḛ ra kɨ dana, ə nje mbatɨ nḛ ra kɨ go tɨ al tɔ.
Be ə, ḭ kɨ ḭ Luwə, Luwə ləi, kɔti dan ngar madi je tɨ,
Ur yɨbɨ rɔnəl dɔi tɨ 8-9: Pa je 45.7-8
10 Nɨngə təl əl ɓəy tɔ ə nə:
«E ḭ Ɓaɓe ə, lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ, ɨra dɔnangɨ,
Nɨngə dɔra̰ e nḛ ra ji tɔ.
11 Nḛ je kɨn pətɨ a gotoi, nə ḭ, a ɨsɨ lo kɨsi tɨ ratata.
Dɔra̰ kɨ dɔnangɨ a ngɨsi tə kɨbɨ be.
12 A dole-de təkɨ dəw a dolə-n tuwə kam be,
Oyo, a mbəli-de təkɨ dəw a mbəl-n kɨbɨ kam be.
Nə ḭ, a mbəl al ratata.
Nɨngə a ɨsɨ kɨ dɔi taa, kɨ dɔ ɓal je, kɨ dɔ ɓal je 10-12: Pa je 102.26-28
13 Malayka madɨ kare dan malayka je tɨ lie kɨ Luwə əl-e ə nə:
«Ɨre ɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ,
Bɨtɨ kadɨ m-ɨlə njé ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ, goto.»
14 Kɨ ɔjɨ dɔ malayka je, əi ndɨl je kɨ njé ra kɨlə kadɨ Luwə par. Luwə ɨlə-de mba kadɨ rai kɨ dɨje kɨ a ajɨ-de.

1:3 Pa je 110.1

1:5 Pa je 2.7; 2 Samɨyəl 7.14

1:7 6-7: Dətərənom 32.43; Pa je 104.4

1:9 8-9: Pa je 45.7-8

1:12 10-12: Pa je 102.26-28