Makɨtɨbɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ
Pɨləmo̰
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Pɨləmo̰
Pɨləmo̰ e dəw kare kɨ tɔe ɓa kɨ adɨ mene Jəju Kɨrɨsɨ. Nɨngə a e kɨ kare dan njé kaw-naa je tɨ kɨ Kolosɨ. Pɨləmo̰ e madɨ Pol (1). Aw kɨ ɓəə kare kɨ tɔe nə Onəjɨm, kɨ tḛḛ me kəy tɨ lie a̰y. Nɨngə dəw gər nḛ kɨ ra nḛ ə Onəjɨm a̰y-n al nɨm, taa dəw gər rəbɨ kɨ ɨngəi-naa kɨ Pol kɨ dɔkagɨloe tɨ no̰o̰ kɨn to dangay tɨ kɨn al nɨm tɔ. Nḛ kare ɓa, j-ɨngə kadɨ Onəjɨm təl nje kun go Kɨrɨsɨ. NGa nɨngə, Pol un ndune kadɨ n-ɨlə kɨ Onəjɨm rɔ Pɨləmo̰ tɨ gogɨ. E be ə, ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn ade kadɨ uwə Onəjɨm kɨ rɔne tɨ. Kadɨ oo-e tə ɓəə al ngata, nə kadɨ oo-e tə ngoko̰e kɨ me kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ.
Pol ɨlə ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨ ta kuwə ji Pɨləmo̰ nɨm, kuwə ji njé kɨ ɨsi me kəy tɨ lə Pɨləmo̰ nɨm (1-3). Ɓa go tɨ, ra oyo Luwə mbata tɨngə bɨl lə Pɨləmo̰ (4-7). Go oyo kɨ ra tɨ nga ɓa Pol ɨndə nḛ dəjɨ ləne kɨ mbata lə Onəjɨm kɨ no̰ Pɨləmo̰ tɨ, tadɔ Pol ndɨgɨ kadɨ Onəjɨm təl aw rɔ ɓane tɨ gogɨ (8-22). Me ta kuwə ji-naa tɨ kɨ Pol tɔl-n ta makɨtɨbɨ ləne kɨn, tɨdə tɔ dɨje ngay kɨ tɔde to me makɨtɨbɨ tɨ kɨ ndangɨ adɨ Kolosɨ je (Kol 4.10, 12, 14). J-a j-ɨngə tɔ dəw tə Arsɨpɨ kɨ j-o tɔe Plm 2 tɔ Kol 4.17 tɔ kɨn. Dɔmajɨ ə e darɔ Onəjɨm ə wa ə aw kɨ makɨtɨbɨ lə Kolosɨ je tɔ e kɨ ya̰ Pɨləmo̰ tɔ.
J-ɨngə me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Pɨləmo̰ kɨn kadɨ əl-e ta kɨ mɨndɨ kɨ sɔl lɔm lɔm ɓɨ ɨndə tɔgɨ dɔe tɨ al nɨm, taa majɨ tɔgɨ kɨ Pɨləmo̰ aw-n dɔ Onəjɨm tɨ al nɨm tɔ. Nḛ kare ɓa, ole me Pɨləmo̰ tɔ, me dɨje pətɨ kɨ a tɨdəi makɨtɨbɨ kɨn tɔ dɔ ndɨgɨ-naa tɨ lə Kɨrɨsɨ kɨ a ra kadɨ ta ri ə to dan dɨje tɨ ka, a təli ɨləi nojɨ naa tɨ me Kɨrɨsɨ tɨ.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ mi dangay tɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ, naa tɨ kɨ ngoko̰je Tɨmote, j-ɨlə kɨ makɨtɨbɨ kɨn j-uwə-n jii ḭ Pɨləmo̰ kɨ ḭ madɨje kɨ ngay taa ḭ madɨ-kɨlə je tɔ 13, 22, 23. J-uwə ji konanje Apɨya, taa Arsɨpɨ kɨ e madɨ rɔ ləje kɨ mbata lə Kɨrɨsɨ kɨn tɔ Kol 4.17. Nɨngə j-uwə ji njé kaw-naa je kɨ ɨsi me kəy tɨ ləi ḭ Pɨləmo̰ tɔ. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.
NDɨgɨ-naa kɨ kadɨ-me lə Pɨləmo̰
M-ra oyo Luwə ləm mbata dɔkagɨlo je pətɨ kɨ m-ɨsɨ m-əl sie ta nɨngə, mem ole dɔi tɨ ḭ Pɨləmo̰. Tadɔ m-o poyi kadɨ ɨndɨgɨ ngan lə Luwə pətɨ. Kɨ ɔjɨ dɔ kadɨ-me nɨngə, adɨ mei Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tɔ. M-dəjɨ Luwə kadɨ kɨndə rɔ naa tɨ ləi səje dɔ kadɨ-me tɨ tḛḛ kɨ kandɨ nḛ ngay. Kadɨ-me kɨn a tɔjɨ kadɨ dɨje gəri kɨlə je pətɨ kɨ majɨ kɨ j-asi ra kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. NGokom, m-ɨngə rɔnəl kɨ me-sɔl ngay kɨ mbata ndɨgɨ ləi, tadɔ ngan lə Luwə ɨngəi me-sɔl kɨ go rəbɨ ndɨgɨ ləi kɨn.
Nḛ dəjɨ lə Pol mbata Onəjɨm
E be ə, re m-ɨngə tɔgɨ ji Kɨrɨsɨ tɨ mba kadɨ m-ɔjii nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ ɨra ka, m-ge kadɨ, kɨ takul ndɨgɨ-naa kɨ to danje tɨ kɨn, m-dəji nḛ tə dəjɨ yo. Təkɨ o-n, mi Pol mi ngatɔgɨ, taa dɔkagɨlo tɨ kɨn mi me kəy dangay tɨ mbata lə Jəju Kɨrɨsɨ, 10 m-dəji nḛ kare kɨ mbata ngonm kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ Onəjɨm. NGɔsɨne, m-təl bawe kɨ go ta tɨ lə Jəju me kəy dangay tɨ ne Kol 4.9. 11 Kəte e dəw kɨ ndae goto ta kəmi tɨ, nə ngɔsɨne, təl dəw kɨ ndae to tɨ mbata ləje joo pu.
12 M-təl m-ɨle kɨ rɔi tɨ gogɨ, e kɨ e dəw rɔm. 13 M-ge ngay kadɨ m-ngəm-e rɔm tɨ ne mba kadɨ ra kɨlə adɨ-m toi tɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ mi-n dangay tɨ kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju kɨn. 14 Nə m-ndɨgɨ ra nḛ madɨ kɨ kanjɨ koo ya̰i, al. Mər ta ləm e kɨ mba kadɨ ra majɨ ləi e kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləi ḭ wa, ɓɨ e kɨ tɔgɨ tɨ kɨ kɨndə dɔ tɨ al.
15 Dɔmajɨ ə, Onəjɨm gangɨ-naa səi dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be, mba kadɨ re ɨnge gogɨ nɨngə, ɨsɨ səi ratata. 16 A ɨnge gogɨ tə ɓəə al ngata. A o-e tə dəw kɨ gate e ngay ɨtə ɓəə. A e ngoko̰i kɨ nje ndɨgɨ ləi me Kɨrɨsɨ tɨ. M-ndɨge ngay, nə m-gər kadɨ ndɨgɨ kɨ a ɨndɨge a ɨtə ya̰m ɓəy, kɨ go darɔ tɨ, ə se kɨ go rəbɨ tɨ lə Luwə.
17 E be ə, re o-m tə madɨ-kɨləi nɨngə, uwe rɔi tɨ təkɨ e mi wa ə uwə-m rɔi tɨ be. 18 Re ra səi nḛ madɨ kɨ nəl-i al, ə se re aw kɨ ɓangɨ ləi dɔe tɨ ka, ɨndə dɔm tɨ. 19 Mi Pol wa ə m-ndangɨ ta kɨn kɨ jim. M-a m-ɨgə-i ɓangɨ kɨn. Majɨ kadɨ ɨgər təkɨ m-aw kɨ ɓangɨ dɔi tɨ, adɨ e darɔi ḭ wa. 20 Oyo NGokom, m-dəji mba kadɨ ɨra kɨlə kɨn adɨ-m me tɔ Ɓaɓe tɨ. Ɨra adɨ mem sɔl me tɔ Kɨrɨsɨ tɨ.
21 Məm ole dɔ təl rɔ go ta tɨ ləi dɔkagɨlo tɨ kɨ m-ɨsɨ m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn m-adi. Nɨngə m-gər kadɨ a ɨra təkɨ m-dəji. Dɔmajɨ ə, a ɨra ɨtə e kɨ m-dəji kɨn ɓəy. 22 Nɨngə m-dəji mba kadɨ ɨndə dɔ kəy madɨ dana adɨ-m. Tadɔ m-ɨndə mem dɔ tɨ kadɨ, kəl kɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə kɨ mbata ləm kɨn, a ra adɨ njé ko̰ɓe je a ɨyə̰i mi taa adi səsi.
Kuwə ji-naa kɨ dɔbəy tɨ
23 Epapɨrasɨ uwə jisi. E səm naa tɨ kəy dangay tɨ ne kɨ mbata lə Jəju Kɨrɨsɨ Kol 1.7; 4.12. 24 Madɨ kɨləm je, Markɨ 2Tɨm 4.11 əi kɨ Arɨsɨtarkɨ Knjk 19.29; 27.2; Kol 4.10, taa Dəmasɨ Kol 4.14; 2Tɨm 4.10 əi kɨ Lukɨ Kol 4.14 uwəi jisi tɔ.
25 Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.

1:1 13, 22, 23

1:2 Kol 4.17

1:10 Kol 4.9

1:23 Kol 1.7; 4.12

1:24 2Tɨm 4.11

1:24 Knjk 19.29; 27.2; Kol 4.10

1:24 Kol 4.14; 2Tɨm 4.10

1:24 Kol 4.14