Makɨtɨbɨ kɨ
Judɨ
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Judɨ ndangɨ
Makɨtɨbɨ lə Judɨ kɨn, ndangɨ adɨ njé kaw-naa je kɨ lo madɨ tɨ gɨn kare be par al, nə ndangɨ adɨ dɨje pətɨ kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ. Ta kɨ me makɨtɨbɨ tɨ kɨn aw naa tɨ ɓasi kɨ makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pɨyər ndangɨ (2Pɨ. 2). Makɨtɨbɨ lə Judɨ əi kɨ Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo lə Pɨyər joo pu rɔi kɨ dɨje kɨ njé ndo nḛ kɨ majal. Dɨje kɨn dəw a gər-de kɨ rəbɨ kaya rade.
Go kɨlə ngɨrə ta tɨ (1-2), nje ndangɨ makɨtɨbɨ ɨlə jine kɨ tɔgɨne kəm njé njɨyə taa kɨ nḛ ndo kɨ ngom tɨ, kɨ turi dan njé kaw-naa je tɨ, ɓa əl-de adɨ gəri təkɨ ta kɨ gangɨ kɨ bo to ɨsɨ ngəm-de no̰o̰ (3-16). NGa nɨngə, dam tɨ lə njé kadɨ-me je ɓa, Judɨ dəjɨ-de kadɨ ai dɔ njade tɨ me kadɨ-me tɨ (17-23). Go tɨ, tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ kɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ e kɨ karne ba par ə e Luwə. Luwə kɨ e nje kajɨ dɨje kɨ go rəbɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ (24-25).
Kɨn ə re makɨtɨbɨ kɨn tḛḛ kɨ gɨn tɔgɨ ta kɨ ngom kɨ e nḛ kɨ dəw a majɨ al ɓa, ɨlə jine majɨ ngay dɔ tɔgɨ tɨ əi kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ ɨngəi kɨ rɔ Luwə tɨ, me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ rəbɨ lə NDɨl Luwə kɨn (20-21).
1
Kuwə ji-naa
Mi Judɨ, ɓəə kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ mi ngoko̰ Jakɨ Mt 13.55; Mk 6.3, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səi kɨ Luwə ɓar səsi, kɨ Bawje Luwə ndɨgɨ səi, kɨ Jəju Kɨrɨsɨ ngəm səsi tə nḛ ləne kɨn. Nɨngə kadɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ lapɨya, kɨ ndɨgɨ-naa lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔsi tɨ.
NJé ndo nḛ je kɨ ngom
NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-ndɨngə ngay kəte kadɨ m-ndangɨ makɨtɨbɨ madɨ səsi ɔjɨ dɔ kajɨ kɨ j-əi kare ba dɔ tɨ kɨn. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, e tɔgɨ madɨ kɨ ɨsɨ dɔm tɨ kadɨ m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi, m-ɨlə-n dɨngəm mesi tɨ kadɨ ɨrɔi dɔ kadɨ-me tɨ kɨ Luwə adɨ dɨje ləne nja kare ba par goe gangɨ kɨn. M-əl be mbata dɨje madɨ kɨ ta kɨ gangɨ kɨ dɔde tɨ e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə kəte nu kɨn, turi dansi tɨ, ɨsɨ mbɨri ta me-majɨ lə Luwə kɨn, təli-e ta ra kaya tɨ ləde, taa mbati dəw kɨ e karne ba ə e NJe kun dɔje, kɨ e Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨn tɔ.
M-gər kadɨ ɨgəri nḛ je pətɨ majɨ, nə m-ndɨgɨ kadɨ m-ole mesi dɔ tɨ təkɨ, lokɨ Ɓaɓe tḛḛ kɨ dɨje ləne ɓe ɓəə tɨ Ejɨpɨ tɨ, go tɨ, tɔ ko njé je kɨ rai rɔde tə njé me nga̰ je Tḛḛ kɨ taga 12.51; Kɔr Isɨrayəl je 14.29-30. Nɨngə m-ndɨgɨ kadɨ m-ole mesi dɔ tɨ ɓəy təkɨ, malayka je kɨ ai dɔ tɔgɨ tɨ kɨ Luwə adɨ-de kɨn al, nə mbati lo kɨsɨde, Luwə uwə-de dangay tɨ lo tɨ kɨ koo, dɔɔ-de kɨ kulə gɨndɨ kɨ kadɨ a toi bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, mbata ta kɨ gangɨ kɨ boy kɨ a re. E be tɔ ə, Sodom kɨ Gomɔr Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.1-25 kɨ ɓe je kɨ gəi gɨdɨde, kɨ uni rɔde ɨləi me kaya kɨ ra tɨ, kae tɨ lə malayka je wa ka kɨn tɔ, adɨ sangi-naa kɨ lo sangɨ tɨ al kɨn, Luwə uwə-de dangay tɨ me por tɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. Nɨngə e kɨn e ndəjɨ-naa kɨ to mbata lə dɨje pətɨ.
E be ə, njé ndo nḛ je kɨ ngom ka kɨn, me dɔ majal tɨ ləde, buri kɨ rɔde, kɨdi tɔgɨ lə Luwə, taji malayka je kɨ əi nḛ pɨtɨ je. Nḛ kare, Mɨsəl kɨ nje kun dɔ malayka je 1Təsa 4.16; Danɨyəl 10.13, 21; 12.1; Ntd 12.7, lokɨ ɨsɨ naji-naa ta tɨ kɨ su, ɨsɨ kɔli-naa dɔ nɨn Mojɨ tɨ kɨn ka Dətərənom 34.6, sangɨ kadɨ n-gangɨ ta madɨ tə nḛ tajɨ dɔe tɨ al, nə ta kɨ əl ɓa, əl ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe ɨndəi ɔji 14-1510 Nə dɨje kɨ njé ndo nḛ kɨ ngom kɨn, nḛ kɨ gəri-e al ka taji-e, nga nɨngə, nḛ gər kɨ ojii-de tə ya̰ da je be par kɨn ɓa, e nḛ kɨ kadɨ tujɨ-de tə tujɨ yo. 11 Tujɨ e dɔde tɨ, tadɔ uni rəbɨ lə Ka̰y Kɨlə ngɨrə nḛ je 4.3-8; mbata lə la ə uri wale tə Balam Kɔr Isɨrayəl je 22.1-35 be; tuji tadɔ ta̰i rɔ tə Kore Kɔr Isɨrayəl je 16.1-35 əi kɨ dɨje ləne be. 12 Kɨsɨde səsi ta nḛ kuso tɨ lə ngakonaa je, ra adɨ nḛ kuso ləsi təl nḛ kɨ to njḛ. Usoi je a̰yḭ-naa je adɨ asɨ-de kɨ kanjɨ rɔsɔl, go̰i ta tide əi je wa. Toi tə kɨl ndi kɨ nəl ɔr-e aw sie adɨ lo kadɨ ədɨ goto kɨn be, toi tə kagɨ je kɨ nay kandɨde tɨ ka andi al, adɨ lokɨ dəw ɔr-de kɨ ngɨrəde ba kɔ ɓa, təli oyi koy kɨ ko̰ joo kɨn be. 13 Naji kɨlə rade je kɨ to rɔsɔl kɨ taga tə pungɨ ba kɨ ɓukɨ pulumne ngangɨ ba tɨ kɨn be. Taa toi tə mee je kɨ gəri lo kawde al, kɨ lo kɨ ndul kururu to mbata ləde bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn be.
14 E əi je ə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Enokɨ Kɨlə ngɨrə nḛ je 5.18, 21-24 kɨ e kaje kɨ nje ko̰ sɨri go Adam tɨ ndo̰ ndɨl dɔde tɨ ə nə: «Oi, Ɓaɓe a re kɨ malayka je dɨbɨ kutɨ ba̰y ba̰y, 15 kadɨ gangɨ ta kɨ bo dɔ dɨje tɨ pətɨ. A uwə njé ra majal je pətɨ dangay tɨ ɔjɨ-n dɔ kɨlə rade je kɨ majal pətɨ kɨ rai ɔsii ta Luwə, taa ɔjɨ-n dɔ ta je kɨ to kəl al pətɨ kɨ əli dɔ Luwə tɨ tɔ.» 16 Əi dɨje kɨ rɔnəl ləde goto, ɨsɨ ɓai ta kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Rai nḛ je kɨ mede ndɨgɨ, ta kɨ ɨsɨ tḛḛ tade tɨ e rɔ kɨ kɔjɨ, nɨngə re o-de ɨsɨ toi dəw pe pe kɨn ɓa, e kadɨ ɨngəi nḛ kɨ to sotɨ kɨ darɔde rɔ dəwe tɨ kɨn.
Ta kɔjɨ kɨ rɔ njé ndole go Kɨrɨsɨ tɨ
17 NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔsi, səi njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-dəjɨ səsi kadɨ adi mesi ole dɔ ta tɨ kɨ njé kaw kɨlə je lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ əli səsi kəte nu kɨn. 18 Əli səsi əi nə: «Dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ ə a ɨngəi dɨje kɨ a ɨbəi səsi kogii nɨm, a njɨyəi kɨ go ndɨgɨ ra tɨ kɨ majal kɨ mede tɨ nɨm tɔ.» 19 Kadɨ ɨgəri, e əi je ə əi njé re kɨ gangɨ-naa. Nɨngə mər ta je ləde e mər kɨ go darɔ tɨ, ɓɨ e mər ta kɨ ḭ rɔ NDɨl Luwə tɨ al. 20 Nə səi, njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-dəjɨ səsi kadɨ adi ngɨrə kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi e dɔ kadɨ-me tɨ kɨ rɔjetɨ ləsi kɨn. Əli ta kɨ Luwə kɨ tɔgɨ NDɨle. 21 Nɨngə kadɨ uwəi tɔgɨsi ba me ndɨgɨ tɨ kɨ Luwə ndɨgɨ-je. Uwəi tɔgɨsi ba ɨngɨnəi ta Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨ me me-majɨ tɨ lie, a adɨ səsi kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn. 22 NJé kɨ mede ɨsɨ tɔsɨ, majɨ kadɨ oi kəm-to-ndoo ləde. 23 Aji-de kɨ rəbɨ nagɨ ta por tɨ taa. NJé kɨ rangɨ ɓəy, majɨ kadɨ oi kəm-to-ndoo ləde, nga nɨngə oi rɔsi majɨ kadɨ ɨlati rɔsi kɨ kɨlə rade je kɨ majal kɨn al, nə kadɨ ɔsi kɨlə rade je kɨ majal ngərəngɨ. Ɔsi ngərəngɨ, bɨtɨ kadɨ kɨbɨ rɔde kɨ kɨlə kɨ go darɔ tɨ təl-e nḛ kɨ to njḛ tɨ kɨn ka kadɨ ɔsi ngərəngɨ ɓəy.
Kɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ
24-25 Kadɨ kɨlə tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ e kɨ karne ba ə e Luwə, e kɨ asɨ kadɨ ngəm səsi adɨ osi me majal tɨ al, e kɨ kadɨ a ra adɨ ɨtḛḛi rəi me kunje tɨ kɨ rɔnəl kɨ kanjɨ yoro, e kɨ ajɨ-je kɨ rəbɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨn. Nɨngə kadɨ tɔɓa, kɨ kətɨ ɓəl, kɨ tɔgɨ, kɨ ko̰ɓe, e lie, dɔkagɨlo tɨ kɨ də, kɨ dɔkagɨlo kɨ ɓone, kɨ dɔkagɨlo kɨ a re bɨtɨ kɨ no̰ tɨ! *Amen.

1:1 Mt 13.55; Mk 6.3

1:5 Tḛḛ kɨ taga 12.51; Kɔr Isɨrayəl je 14.29-30

1:7 Kɨlə ngɨrə nḛ je 19.1-25

1:9 1Təsa 4.16; Danɨyəl 10.13, 21; 12.1; Ntd 12.7

1:9 Dətərənom 34.6

1:9 14-15

1:11 Kɨlə ngɨrə nḛ je 4.3-8

1:11 Kɔr Isɨrayəl je 22.1-35

1:11 Kɔr Isɨrayəl je 16.1-35

1:14 Kɨlə ngɨrə nḛ je 5.18, 21-24