Makɨtɨbɨ
Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe tɨ
Tɔ kɨ «Apokalɨpɨsɨ» kɨ j-ɨngə me makɨtɨbɨ tɨ e ta Gɨrəkɨ kɨ kɔr mee kɨ ta Nangɨnda nə «Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe». Nɨngə e Ja̰ kɨ e kɨ kare dan njé kaw kɨlə je tɨ kɨ dɔgɨ gɨde joo ə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔ nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ade ndangɨ (1.1-2).
Ja̰ ndangɨ Makɨtɨbɨ kɨn a e ɓasi kɨ ɓal kɨ ɓu kare go kojɨ Kɨrɨsɨ tɨ be. NGa nɨngə, e dɔkagɨlo tɨ kɨ nje ko̰ɓe ko bo kɨ Rom tɨ ndɨgɨ kadɨ dɨje ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ne tɨ tə yo madɨ be. NJé kun go Kɨrɨsɨ kɨ mbati kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, adɨ-de ko̰ ngay. Be ə, uwəi Ja̰ awi ɨləi-e dangay tɨ dɔ dər tɨ kɨ Patɨmosɨ, mbata lə Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɨlə mbḛe. NDangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ njé kaw-naa je kɨ sɨri kɨ dɔnangɨ Aji tɨ kɨ ɓari-e Aji jɨ du (ɓone ɓari-e Turki).
NJé kun go Kɨrɨsɨ ɨngəi ko̰ mbata gər kɨ gəri kadɨ Ɓaɓe ləde e kare ba ə e Jəju Kɨrɨsɨ. E be ə, me ko̰ tɨ kɨn, Ja̰ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de, ɨlə-n dɨngəm mede tɨ kadɨ ai dɔ njade tɨ. Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Ja̰ ndangɨ kɨn, nḛ kɨ əl tae ngay me tɨ e nḛ je kɨ oo me ndɨl tɨ, kɨ ndajɨ nḛ je kɨ tɔjɨ nḛ je kɨ to kɨ kəme kəme. E ndajɨ nḛ je kɨ to me makɨtɨbɨ kun mɨndɨ tɨ kɨ kɔke no̰o̰. Je dɔkagɨlo tɨ kɨ tɔgɨ je kɨ majal ɨsɨ ɔdi rɔde, nə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e Ɓaɓe a re kadɨ a budɨ-de mur mur.
Lo kɨlə ngɨrə ta tɨ, Ja̰ əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ tə nje kaw kɨlə lə Kɨrɨsɨ kɨ nje kḭ lo koy tɨ (1.1-8).
Nḛ kɨ dɔsa̰y, Ja̰ tɔjɨ nḛ koo me ndɨl tɨ lie kɨ dɔsa̰y kɨ Jəju əl-e ta me tɨ kadɨ ndangɨ adɨ njé kaw-naa je kɨ sɨri kɨ dɔnangɨ Aji tɨ kɨ ɓari-e Aji kɨ du (1.9-3.22).
Go tɨ, Ja̰ əl ta lə kun kɨ uni-e awi sie dɔra̰ tɨ adi oo nḛ je kɨ dangɨ dangɨ ɔsɨ go-naa me ndɨl tɨ. OO nḛ kɨndə je kɨ me dɔra̰ tɨ kɨ ɨsɨ ɔsi kurə Luwə əi kɨ Jəju Kɨrɨsɨ (4-5); oo makɨtɨbɨ kɨ nḛ kuwe je kɨ sɨri (6.1-8.1); oo təbɨ je kɨ sɨri (8.2-11.19); oo dɨrago̰ əi kɨ da je kɨ joo (12.1-13.18); oo NGon batɨ əi kɨ dɨje kɨ kɨgə dɔde kɨ dɨbɨ ɓu kɨ dɨbɨ kutɨ kɨ dɨbɨ sɔ dɔ tɨ (144.000), taa ta kɨ gangɨ kɨ a re kɨ malayka əl ta dɔ tɨ tɔ (14.1-20); oo kɔpɨ je kɨ sɨri kɨ a rəi kɨ wongɨ lə Luwə (15.1-16.21); oo tujɨ kɨ a osɨ dɔ Babɨlon tɨ, kɨ rɔ a tətɨ da, kɨ nje kəl ta ngom kə nə n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ rɔ kɨ a tətɨ su (17.1-20.10); taa oo dɔra̰ kɨ sɨgɨ, kɨ dɔnangɨ kɨ sɨgɨ, kɨ Jorijaləm kɨ sɨgɨ tɔ (21.1-22.5).
Makɨtɨbɨ Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe tɔl tane kɨ ndu kɨ ndəjɨ kɨ nga̰ ngay kɨ Kɨrɨsɨ, NJe kḭ lo koy tɨ ndəjɨ, kɨ ndue kɨ un ə nə: «M-a m-re ɓasɨne» (22.6-21). E makɨtɨbɨ kɨ ra rɔne tə makɨtɨbɨ kɨ nga̰ ngay ə se to ɓəl wa be. NGa nɨngə Ja̰ ndangɨ mba kadɨ ɨlə-n ɓəl me njé kadɨ-me je tɨ al, nə ndangɨ kadɨ ɨlə-n dɨngəm mede tɨ dɔkagɨlo je tɨ kɨ nga̰. Nḛ je kɨ koo me ndɨl tɨ kɨn tɔjɨ kɨlə kɨ Kɨrɨsɨ ra mbata majɨ lə dɨje lie kɨ njé ndole goe.
1
Makɨtɨbɨ kɨn e nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe. Nɨngə e Luwə ə ade kadɨ tɔjɨ ɓəə kɨlə je ləne, kadɨ gəri nḛ kɨ a ra nḛ ɓasi. E be ə, Jəju Kɨrɨsɨ ɨlə kɨ malayka ləne kare adɨ aw tḛḛ kɨ dɔe adɨ ɓəə kɨlə lie Ja̰ gər. Ja̰ ma najɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ oo kɨn təkɨ e ta lə Luwə, təkɨ e ta kɨ rɔjetɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe.
Majɨ-kur e dɔ dəw tɨ kɨ tɨdə makɨtɨbɨ kɨn, kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ njé koo dɔ ta je kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨn, ə təli rɔde go tɨ. Tadɔ dɔkagɨlo kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ e ɓasi.
Ta kɨ sɔbɨ dɔ njé kaw naa je kɨ sɨri kɨ dɔnangɨ Aji tɨ
Mi Ja̰, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səi njé kaw naa je kɨ sɨri kɨ ɨsi dɔnangɨ Aji tɨ 2Kɔr 1.8.
M-dəjɨ kadɨ Luwə kɨ ɨsɨ no̰o̰ ɓone, kɨ ɨsɨ mari nu, kɨ e nje re nɨm, kadɨ ndɨl je kɨ sɨri kɨ ai no̰ kɨmbər ngar tɨ lie nɨm, taa kadɨ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e nje ma najɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ e dəw kɨ dɔsa̰y kɨ ḭ dan njé koy je tɨ, kɨ e NGar lə ngar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn nɨm, pətɨ kadi me-majɨ ləde kɨ lapɨya ləde e səsi naa tɨ.
Jəju Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-je, ə taa-je gɨn tɔgɨ tɨ lə majal kɨ məsɨne, ɔr-je ɨndə ta dangɨ tə ngar je, təl-je njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare tɨ mba kadɨ jɨ ra kɨlə j-adɨ Luwə kɨ Bawne. M-dəjɨ kadɨ tɔjɨ kɨ tɔgɨ e lie kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je, *Amen!
Oi-e, ɨsɨ re me kɨl ndi tɨ,
Dɨje pətɨ a ooi-e kɨ kəmde Danɨyəl 7.13; Jakari 12.10,
NJé wa kɨ njé kɔsɨ kade kɨ nɨngə kɨn ka a ooi-e kɨ kəmde,
Gɨn ka je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ ne a no̰i ndoo mbata lie.
Oyo, Amen!
Ɓaɓe Luwə ə nə: «Mi Alpa kɨ Omega, nje kɨsɨ no̰o̰ ɓone, nje kɨsɨ mari nu, kɨ nje re, mi nje kɨsɨ dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ.»
Ja̰ oo Kɨrɨsɨ me ndɨl tɨ
Mi ngoko̰si Ja̰, kɨ mi səsi naa tɨ me ko̰ tɨ, mi dansi tɨ səi kɨ Luwə ɨndə səsi tə ngar je, mi m-uwə tɔgɨm ba səsi me kɨndə rɔ-naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Dɨje ɨləi-mi dangay tɨ dɔ dər tɨ kɨ Patɨmosɨ kɨ mbata ta lə Luwə kɨ m-ɨlə mbḛe, taa kɨ mbata najɨ kɨ ma kɨ m-ma dɔ ta kɨ rɔjetɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe. 10 NDɔe tɨ kɨn, e ndɔ lə Ɓaɓe, ɓa NDɨl re ur dɔm tɨ, adɨ m-o ndu ta madɨ tḛḛ gom tɨ kɨ tɔgɨne tə ndu təbɨ be, 11 əl-m ə nə: «Nḛ kɨ o kɨn, ɨndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ, ɓa go tɨ, ɨlə-n adɨ njé kaw naa je kɨ sɨri, adɨ e Epəjɨ, kɨ Isɨmɨr, kɨ Pərgam, kɨ Tɨyatɨr, kɨ Sardɨ, kɨ Pɨladəlpi, kɨ Lawodɨse.»
12 Lo kɨn tɨ, m-yətɨ rɔm kadɨ m-o dəw ə wa kɨ a əl-m ta kɨn ɓa, m-o lambɨ je, kɨ rai-de kɨ ɔr əi sɨri. 13 Nɨngə dan lambɨ je tɨ ka kɨn, dəw madɨ kɨ to tə *NGon dəw be ɨsɨ tɨ no̰o̰. Ɨlə kɨbɨ ngal rɔne tɨ, ɓa dɔ kadɨne kɨ kulə kɨ rai kɨ ɔr. 14 Dɔe je, kɨ bɨsɨ dɔe je, ndai bal bal tə buy, ə se bu wa be. Ka̰ kəme ndo̰y tə por be. 15 NJae je toi tə andɨ kɨ ndole, kɨ kɔdɨ o kam be, ɓa ndue ɓa tə pungɨ ba kam be tɔ 13-15: Danɨyəl 7.9, 13; 10.5-6. 16 Uwə mee je sɨri ji kone tɨ, nɨngə kɨyə kasɨgar kɨ tae kɨ taa atɨ soy soy, taa ta kate e dam joo nɨm, tḛḛ tae tɨ. Kəme unjɨ tə kadɨ kɨ dan kada kam be. 17 Lokɨ m-o-e ɓa, m-osɨ njae tɨ tə dəw kɨ oy, m-to. Nə ɨndə ji kone dɔm tɨ ə nə: «Ɨɓəl al, mi kɨ dɔsa̰y, ə mi kɨ dɔbəy tɨ tɔ 16-17: Ejay 44.6; 48.12; 49.2; Eb 4.12, 18 mi nje kɨsɨ kəm ba, m-oy, nə m-təl m-ɨsɨ kəm ba, kadɨ m-ɨsɨ bɨtɨ kɨ dɔ ɓal je, dɔ ɓal je. M-aw kɨ lakəle lə koy kɨ lo kɨ koo jim tɨ. 19 Nɨngə, kadɨ ɨndangɨ nḛ kɨ o, nḛ kɨ ɨsɨ ra nḛ ɓasɨne, kɨ nḛ kɨ a ra nḛ go tɨ gogɨ. 20 NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ mee je kɨ sɨri kɨ o ji kom tɨ, kɨ lambɨ je kɨ sɨri kɨ rai-de kɨ ɔr, kɔr mede ə to kɨn: mee je kɨ sɨri, əi malayka je lə njé kaw naa je kɨ sɨri, nɨngə lambɨ je kɨ sɨri, əi njé kaw naa je kɨ sɨri tɔ.»

1:4 2Kɔr 1.8

1:7 Danɨyəl 7.13; Jakari 12.10

1:15 13-15: Danɨyəl 7.9, 13; 10.5-6

1:17 16-17: Ejay 44.6; 48.12; 49.2; Eb 4.12