2
Kojɨ Jəju
(Mt 1.18-25)
Dɔkagɨloe tɨ kɨn, nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar Ogusɨtɨ un ndune kadɨ rai kɔr dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ pətɨ me makɨtɨbɨ tɨ. Kɨndə tɔ kɨ dɔsa̰y kɨn e dɔkagɨlo tɨ kɨ Kɨrinɨwusɨ e-n nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Sɨri. Dɨje pətɨ awi kadɨ ndangi tɔde, Na̰ na̰ ka aw ɓe kojɨ-ne tɨ. E be ə, Jɨsəpɨ ka ḭ ɓe bo Najarətɨ tɨ, dɔnangɨ Galile tɨ, ɨsɨ aw ɓe bo tɨ lə *Dabɨdɨ, kɨ ɓari-e Bətɨləhəm, dɔnangɨ Jude tɨ. MBata Jɨsəpɨ e dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ. Awi kadɨ ɨndəi tɔde naa tɨ kɨ Mari kɨ nje nongɨ lie, kɨ a kɨ səm.
Lokɨ əi Bətɨləhəm tɨ no̰o̰ ɓəy nɨngə, ndɔ kojɨ ngon lə Mari asɨ. Mari ojɨ ngonne kɨ dɔsa̰y tə ngon kɨ dɨngəm. Ɓɨr ngon ka kɨn kɨ kɨbɨ, ɨle me nḛ ngəm nḛ kuso tɨ lə da je, tadɔ lo kɨ kadɨ adi-de toi tɨ goto me kəy to mba je tɨ.
NJé kul da je
NJé kul da je əi me mu tɨ, dɔ lo tɨ kɨ no̰o̰, ɨndəi ɓi taa ɨsɨ ngəmi da je ləde kondɔ. Nɨngə yə ooi malayka lə Ɓaɓe tḛḛ hɔy kɨ rɔde tɨ. Tɔɓa lə Ɓaɓe unjɨ gugɨ dɔde, adɨ ɓəl tɔl-de. 10 Nə malayka əl-de ə nə: «Ɨɓəli al, mbata m-re kɨ Poy Ta kɨ Majɨ kadɨ madɨ səsi. Poy Ta kɨ Majɨ kɨn a e nḛ rɔnəl kɨ bo ngay mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 11 E ɓone ə oji nje kajɨ me ɓe tɨ lə *Dabɨdɨ adi səsi. NJe kajɨ kɨ e Kɨrɨsɨ, Ɓaɓe. 12 Nɨngə nḛ kɨ a ɨgəri-e-n ə to kɨn: A ɨngəi ngon kɨ kasɨ kɨ ɓɨri-e kɨ kɨbɨ, ə ɨləi-e me nḛ ngəm nḛ kuso tɨ lə da je.»
13 Ta naa tɨ no̰o̰, kosɨ njé rɔ je kɨ dɔra̰ tɨ, tḛḛi, ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ malayka kɨ kare ka kɨn, nɨngə osi pa tɔji Luwə əi nə: 14 «Tɔɓa e kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu. Taa, kɨsɨ majɨ kɨ dɔ dɔnangɨ tɨ, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ Luwə ndɨgɨ-de tɔ.»
15 Lokɨ malayka je ɨyə̰i-de ə təli awi dɔra̰ tɨ gogɨ, njé ngəm da je əli-naa dande tɨ əi nə: «Adɨ j-awi bɨtɨ kɨ Bətɨləhəm tɨ j-oi nḛ kɨ ra nḛ ə Ɓaɓe tḛḛ kɨ dɔe adɨ-je kɨn.» 16 ḬḬ taai kalangɨ awi nɨngə yə, ɨngəi Mari əi kɨ Jɨsəpɨ, naa tɨ kɨ ngon kɨ kasɨ kɨ ɨləi-e me nḛ ngəm nḛ kuso tɨ lə da je. 17 Lokɨ ooi ngon kɨ kasɨ ka kɨn nɨngə, go tɨ ɔri gɨn nḛ je kɨ əli-de ɔjɨ dɔ ngon kɨ kasɨ kɨn. 18 Dɨje pətɨ kɨ ooi ta kɨ njé ngəm da je ɔri goe, ətɨ-de ɓəl. 19 Mari ngəm nḛ je kɨn pətɨ mene tɨ, mər ta dɔ tɨ kɨ goe goe. 20 NJé ngəm da je təli gogɨ kɨ pa, kɨ kɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tade tɨ. MBata Luwə adɨ-de ooi nḛ je kɨ mbide je, kɨ kəmde je. Nɨngə nḛ je ka kɨn rai nḛ kɨ go rəbe ə wa kɨ malayka ɨlə-n-de mbḛe ka kɨn tɔ.
Kɔjɨ Jəju me kəy kaw-naa tɨ
21 Lokɨ ndɔ kɨ ko̰ jijoo go kojɨ ngon tɨ asɨ, ɨjəi mɔte Ləbətɨkɨ 12.3, nɨngə ɨndəi tɔe nə Jəju. E tɔ kɨ malayka əl-de, lokɨ ko̰e a kɨ səme al ɓəy, kadɨ tə ɓari-e-n. 22 Nɨngə, lokɨ ndɔ kɨ e ndɔ kay rɔ kɨ go ndu-kun tɨ lə *Mojɨ asɨ Ləbətɨkɨ 12.6, Jɨsəpɨ əi kɨ Mari awi kɨ ngon ka kɨn Jorijaləm tɨ kadɨ tɔji-e Ɓaɓe, 23 kɨ go ndange tɨ kɨ ndangi me ndu-kun tɨ lə Ɓaɓe əi nə: «NGan dər je kɨ dɨngəm pətɨ a əi kɨ kɨndə ji dɔde tɨ mbata lə Ɓaɓe Tḛḛ kɨ taga 13.2, 1224 Nɨm taa, rəi kadɨ adi də kərməsɨ je joo ə se ngan də dum je joo kadɨ-kare tɨ, kɨ go ndange tɨ kɨ ndangi me ndu-kun tɨ lə Ɓaɓe Ləbətɨkɨ 12.8.
Pa lə Sɨməyo̰
25 Dɨngəm kare e Jorijaləm tɨ no̰o̰ tɔe nə Sɨməyo̰. E dəw kɨ dana taa e dəw kɨ nje ra go ndɨgɨ tɨ lə Luwə tɔ. Ɨsɨ ngɨnə ta nje kajɨ *Isɨrayəl mari nu ba. Nɨngə NDɨl Luwə e dɔe tɨ tɔ. 26 NDɨl Luwə əl-e kəte ade gər təkɨ n-a n-oy al bɨtɨ kadɨ n-oo Kɨrɨsɨ kɨ Ɓaɓe kɔte kɨ kəme ɓəy taa n-a n-oy. 27 NDɨl ɔse kadɨ aw gɨn kəy tɨ lə Luwə, nɨngə təkɨ njé kojɨ Jəju awi sie gɨn kəy tɨ kadɨ rai kɨ go ndu-kun tɨ lə Ɓaɓe, 28 Sɨməyo̰ taa Jəju jine tɨ, nɨngə ɨlə tɔjɨ dɔ Luwə ə nə: 29 «Ɓasɨne, Ɓaɓe, ɨyə̰ ɓəə ləi ade aw maje, kɨ go ta tɨ ləi ngata, 30 MBata ka kəmm oo nje kajɨ dɨje ngata. 31 Kajɨ kɨ ɨndə dɔe dana ta kəm kosɨ je tɨ pətɨ. 32 E kunjɨ kɨ kadɨ unjɨ dɔ gɨn dɨje tɨ pətɨ, taa a e tɔjɨ kɨ dɔ dɨje tɨ ləi, Isɨrayəl tɔ.»
33 Ta kɨ Sɨməyo̰ əl dɔ Jəju tɨ ətɨ ko̰e je kɨ bawe je ɓəl. 34 Sɨməyo̰ tɔr ndune dɔde tɨ, nɨngə əl Mari ə nə: «Majɨ kadɨ ɨgər majɨ, ngon kɨ oje kɨn a e rəbɨ kosɨ nɨm rəbɨ kḭ taa nɨm lə dɨje ngay dɔnangɨ Isɨrayəl tɨ. Taa, re tə nḛ kɨ nje re kɨ ta kasɨ-naa al tɔ. 35 A adɨ gɨr ta kɨ nga̰me dɨje tɨ ngay, gɨne a tḛḛ taga. Nɨngə rɔi ḭ wa tɨ, kɨyə rɔ a gangɨ ndɨli dana tɔ.»
An ra oyo Luwə mbata Jəju
36 Dəne kare kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɨsɨ no̰o̰, tɔe nə An. E ngon lə Panuwəl, gɨn kojɨ tɨ lə Ajər. Lokɨ taa dɨngəm mandɨne tɨ, ɨsɨ sie asɨ ɓal sɨri ba par ə ngawe oy. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, An tɔgɨ ngay ngata. 37 Ɓale e dɔ jijoo gɨde e sɔ. NJe ngaw koy kɨn e me kəy tɨ lə Luwə kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Kondɔ kɨ kada e me kəy tɨ lə Luwə, əl sie ta, ɔgɨ rɔne nḛ kuso. 38 E be ə, dɔkagɨloe tɨ kɨn, e ka tḛḛ no̰o̰ re tɔ. Osɨ pa ɨlə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, taa əl ta kɨ dɔ ngon tɨ kɨn dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ ngɨnəi kadɨ Luwə taa Jorijaləm ji njé ba̰ je tɨ tɔ.
39 Lokɨ njé kojɨ Jəju je rai nḛ je pətɨ kɨ go ndu Ɓaɓe tɨ nɨngə, təli awi Galile me ɓe bo tɨ ləde kɨ Najarətɨ tɨ gogɨ. 40 Nɨngə, ngon ka kɨn tɔgɨ, aw kɨ sɨngəne. Rosɨ kɨ tər, ta me-majɨ lə Luwə e sie naa tɨ tɔ.
Jəju e me kəy tɨ lə Luwə lokɨ ɓale e dɔgɨ gɨde e joo
41 Dɔ ɓal je pətɨ, njé kojɨ Jəju awi lo ra nay tɨ kɨ ɓari-e nay pakɨ. 42 Lokɨ Jəju ra ɓal dɔgɨ gɨde e joo nɨngə, awi kɨ njé kojɨ-ne je lo ra nay tɨ təkɨ ɨsɨ rai kəte kəte go kujɨ rae tɨ Tḛḛ kɨ taga 12.1-27; Dətərənom 16.1-8. 43 Nɨngə, lokɨ ndɔ ra nay tɨgə ɓa, njé kojɨ Jəju je ɨsɨ təli gogɨ, nə Jəju nay gogɨ Jorijaləm tɨ, kɨ kanjɨ kadɨ njé koje je gəri go. 44 NJé kojɨ Jəju je ooi nə Jəju nay nja madɨde je tɨ kɨ uni səde rəbɨ, adɨ njɨyəi ndɔ kare ɓəy taa ɨləi ngɨrə sange dan nojɨde je tɨ kɨ madɨde je. 45 Sangi-e, nə sangi-e pi ɨngəi-e al. Lokɨ ɨngəi-e al, təli tui dɔde awi Jorijaləm tɨ gogɨ sange tɨ. 46 Sangi-e bɨtɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə nɨngə yə, ɨngəi-e, ɨsɨ gɨn kəy tɨ lə Luwə dan njé ndo ndu-kun je. Ɨsɨ dande tɨ, ɨsɨ ur mbine oo-n ta je kɨ ɨsɨ əli tɔ, dəjɨ-n-de ta tɔ. 47 Dɨje pətɨ kɨ ooi ta kəl Jəju kɨn, nḛ gər lie, kɨ ta kɨ tur lie, ətɨ-de ɓəl ngay. 48 Lokɨ njé koje je ooi-e, ətɨ-de ɓəl ngay, adɨ ko̰e əl-e ə nə: «NGonm, ra ban ə ɨra səje nḛ be ə? O je kɨ bawi, j-a ta sangi tɨ kɨ no̰ kəmje tɨ.» 49 Nɨngə əl-de ə nə: «Ɨsangi-mi kɨ mba ri ə? Sɔbɨ kadɨ m-ra kɨlə gɨn kəy tɨ lə Bai kɨn, ɨgəri ə se ɨgəri al ə?» 50 Nə njé koje je gəri me ta lie kɨn al.
51 Nɨngə go tɨ, Jəju təl aw səde Najarətɨ tɨ gogɨ. Jəju təl rɔne go ta tɨ lə njé kojɨ-ne je. Ko̰e ngəm nḛ je pətɨ kɨ rai nḛ kɨn mene tɨ. 52 Jəju tɔgɨ darɔne tɨ nɨm, me gosɨ tɨ nɨm tɔ, adɨ ɨngə majɨ ta kəm Luwə tɨ nɨm, ta kəm dɨje tɨ nɨm pətɨ.

2:21 Ləbətɨkɨ 12.3

2:22 Ləbətɨkɨ 12.6

2:23 Tḛḛ kɨ taga 13.2, 12

2:24 Ləbətɨkɨ 12.8

2:42 Tḛḛ kɨ taga 12.1-27; Dətərənom 16.1-8