16
Jəju ḭ lo koy tɨ
(Mt 28.1-8; Lk 24.1-11; Ja̰ 20.1-2)
Lokɨ ndɔ taa kə̰ə̰ də, Mari kɨ Magɨdala nɨm, kɨ Mari kɨ ko̰ Jakɨ nɨm, Salome nɨm, ndogi yɨbɨ kagɨ kɨ ətɨ mbi, mba kaw kɔy rɔ nɨn Jəju tɨ. NDɔ dɨmasɨ, kɨ sḭ ɓatɨ ba, lokɨ kadɨ ɨsɨ bə kɨn, ə yə awi dɔ ɓadɨ tɨ. Lokɨ ɨsɨ awi nɨngə, əli-naa dande tɨ əi nə: «NGa kɨn, naa ə tə nduguru mbal ta ɓadɨ tɨ rangɨ adɨ-je ə?» Nə lokɨ uni kəmde nɨngə, ooi kadɨ mbal ka kɨn, dəw nduguru-e rangɨ. Dəne je kɨn uri me ɓe ɓadɨ tɨ nɨngə, oi ngon kɨ basa madɨ kare, ɨlə kɨbɨ ngal kɨ nda rɔne tɨ, ɨsɨ-n kɨ dɔ ji ko̰ tɨ. Lo kɨn tɨ, ɓəl ra dəne je. Nə, ngon kɨ basa ka kɨn əl-de ə nə: «Ɨɓəli al. Ɨsɨ sangi Jəju kɨ Najarətɨ tɨ, kɨ dɨje ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, nə e goto ne, ḭ taa lo koy tɨ. Oi lo kɨ ɨləi-e tɨ ə to kare kɨn. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, awi əli Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé ndo je lə Jəju təkɨ a aw kadɨ ngɨnə səsi Galile tɨ. Lo kɨn ə a oi-e tɨ, təkɨ əl-n səsi kəte.» Dəne je tḛḛi, ɔri ngɔdɨ ta ɓadɨ tɨ ɨsɨ awi, dadi par par kɨ ɓəl, gəri rəbɨ rɔde al. Ta ka əli dəw al, mbata ɓəl tɔl-de.* Ɓe nɨn ləde dɔnangɨ Paləsɨtɨn tɨ e mbal ə uri kade tə ɓe nɨngə, ləi nɨn tɨ, ɓa ndugugui mbal kɨ rangɨ uti tae.
Jəju ɔjɨ rɔne Mari kɨ Magɨdala
[Jəju ḭ lo koy tɨ kɨ ndɔ dɨmasɨ, sḭ ɓatɨ ba. Lokɨ ḭ lo koy tɨ, dəw kɨ dɔsa̰y kɨ tɔje rɔne e Mari kɨ Magɨdala, kɨ ndɔ kɨ tuwə ndɨl je kɨ majal sɨri dɔe tɨ kɔ. 10 Nɨngə, Mari ə e nje kaw kəl njé ndo je lie kɨ ɨsi ta kuwə ndoo tɨ kɨ ta no̰ tɨ. 11 Nə lokɨ Mari əl-de təkɨ Jəju ḭ lo koy tɨ, adɨ ne wa n-oo-e kɨ kəmne, njé ndo je taai me al.
Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je joo
12 Go tɨ, Jəju ɔjɨ rɔne kɔjɨ kɨ to-n ta dangɨ njé ndo je joo kɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, ɨsɨ awi kɨ ngan ɓe je tɨ. 13 Lokɨ Jəju ɨngə-de, təli awi ɔri poye ndəge je, nə ndəge je taai mede al tɔ.
Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare
14 Ta tɔl tae tɨ, Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde e kare lokɨ ɨsɨ usoi nḛ. Lo kɨn tɨ, Jəju kɔl səde dɔ me nga̰ tɨ, kɨ kəm kutɨ ləde, mbata mbati taai me njé kɨ ooi-e təkɨ ḭ lo koy tɨ. 15 Go tɨ, əl-de ə nə: «Awi kɨ dɔ ɓe je kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ mbi dɨje tɨ pətɨ. 16 Dəw kɨ un mene, ə rai-e batəm, nɨngə a ɨngə kajɨ, nə dəw kɨ mbatɨ kun mene, ta kɨ gangɨ a e dɔe tɨ. 17 Nḛ kɔjɨ je kɨ njé kɨ uni mede adi Luwə a ɔji ə to kɨn: me tɔm tɨ, a tuwəi ndɨl je kɨ majal, a əli ndon ta je kɨ mba. 18 A uwəi li je kɨ jide, nɨngə re a̰yḭ-naa nḛ kɨ nje tɔl dəw ka, a ra səde nḛ madɨ al. A ɨndəi jide dɔ njé mo̰y je tɨ, adɨ njé mo̰y je ɨngəi rɔ nga.»
Jəju təl aw dɔra̰ tɨ
19 Go ta je tɨ kɨ Ɓaɓe Jəju əl-de, uni-e awi sie dɔra̰ tɨ, adɨ ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ. 20 Go kawe dɔra̰ tɨ, njé ndo je awi ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. Ɓaɓe e səde naa tɨ, adɨ-de tɔgɨ adɨ rai nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl. Nḛ kɔjɨ je kɨn to be, kadɨ tɔjɨ təkɨ ta lə njé ndo je e ta kɨ rɔjetɨ.] Bar ta je kɨn dɨje madɨ əli təkɨ goto me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ njé ndange kəte ndangi.

*16:8 Ɓe nɨn ləde dɔnangɨ Paləsɨtɨn tɨ e mbal ə uri kade tə ɓe nɨngə, ləi nɨn tɨ, ɓa ndugugui mbal kɨ rangɨ uti tae.

16:20 Bar ta je kɨn dɨje madɨ əli təkɨ goto me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ njé ndange kəte ndangi.