Makɨtɨbɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ
Rom je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Rom je
Ɓal ngay al go koy Jəju tɨ, kɨ kḭe lo koy tɨ, dɨje əli təkɨ Jɨpɨ je madɨ kɨ təli njé kun go Kɨrɨsɨ, tə Akɨlasɨ je kɨ Pɨrɨsɨl je kɨn, ɨləi ngɨrə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Rom tɨ. Rom ə e ɓe bo kɨ e dɔ made je tɨ dɔkagɨlo ko̰ɓe tɨ lə dɨje kɨ Rom tɨ. E be ə, lo kɨ Pol ɨsɨ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Sɨri tɨ, kɨ Gɨrəsɨ tɨ, njé kaw-naa je ɨndəi ngɨrəde Rom tɨ ngata. NGa nɨngə, təkɨ Luwə əl-n Pol kadɨ aw bɨtɨ kɨ dɔbəy dɔnangɨ tɨ, Pol un ndune kadɨ n-aw Rom tɨ par al, nə kadɨ n-aw bɨtɨ Esɨpa̰y tɨ. Nɨngə Pol aw mba ləne kɨn ə se aw al wa ka dəw gər. Nə kadɨ ɨndə-n dɔ mba ka kɨn dana, ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ njé kaw-naa je madɨ kɨ ɨsɨ kawi-naa me kəy tɨ lə Akɨlasɨ əi kɨ Pɨrɨsɨl (1.7; 16.3-5).
Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ kɨn, ɨngə rəbɨ əl-n njé kaw-naa je kɨ Rom tɨ ay njay adɨ-de gəri kee nje kaw kɨlə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. Nɨngə ta kɨ Pol əl-de ə nə: «Poy Ta kɨ Majɨ kɨn e tɔgɨ lə Luwə kɨ kadɨ ajɨ dəw kɨ adɨ mene Jəju Kɨrɨsɨ. Kajɨ kɨ ɨlə ngɨrəne dɔ Jɨpɨ je tɨ kəte, taa re tḛḛ-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al» (1.16) kɨn, kaw dɔ ta je pətɨ kɨ Pol əl dɨje kɨ dangɨ dangɨ naa tɨ.
Ta kɨ dɔ kulə nojɨ tɨ kɨ kadɨ to dan Jɨpɨ je tɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ə e ta kɨ bo ngay kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ. Nɨngə ta kɨn j-ɨngə me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ rangɨ kɨ Pol ndangɨ tɔ, tə makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ adɨ Galatɨ je be kɨn. Pol ɔr go rəbɨ kɨ Luwə ajɨ-n dəw kɨ ra ra kɨ tae tḭ ə un mene ade, adɨ ay njay tɔ (1.18; 8.39).
Go tɨ, Pol ɨlə jine dɔ mbatɨ tɨ kɨ dam Isɨrayəl je madɨ mbati Kɨrɨsɨ ngon kagɨ lo kɨ ndə̰y be. Əl təkɨ mbatɨ Kɨrɨsɨ ləde kɨn a asɨ kadɨ ɨlə kagɨ no̰ ndɨgɨ ra tɨ lə Luwə al (9-11). Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, majɨ lə Luwə kɨ tɔjɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al kɨn, to kadɨ dɨje gəri təkɨ Luwə ɓar dəw kɨ ra kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨsɨ kɨ ta dangɨ mbata tɨ lie (12.1-15.13).
Pol tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ta kaw mba lie kɨ ɓəy tɨ dɔnangɨ tɨ kɨ Rom nɨm kɨ ta kuwə ji-naa nɨm (15.14-16.27).
Dəw kɨ ɨlə rɔne tɨdə makɨtɨbɨ kɨn majɨ, a oo ndɨgɨ ra lə Luwə kɨ mba kajɨ gɨn dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ kɨn kadɨ e nḛ kɨ ətɨ ɓəy ngay. Nɨngə a aw səde kadɨ əi ka awi no̰ Luwə tɨ kɨ nga̰me kɨ rɔjetɨ, kɨ sɔbɨ kadɨ j-aw-n no̰ Luwə tɨ.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ ɓəə kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ ə m-ndangɨ ta kɨn m-adɨ səsi. Mi kɨ Luwə ɓar-m tə nje kaw kɨlə, ɨndə-m ta dangɨ mba kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lie. Poy Ta kɨ Majɨ kɨ Luwə ɨndə ta njé kəl ta kɨ tae tɨ kəte, adɨ əli tae me makɨtɨbɨ tɨ lie kɨ ay njay Ejay 52.7; 61.1. E Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ NGone kɨ oji-e gɨn ka tɨ lə ngar Dabɨdɨ Mt 1.1. Adɨ e Ɓaɓe ləje, Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ Luwə un dɔe taa tə NGonne, kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə, lokɨ ḭḭ-n taa dan njé koy je tɨ. E kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ ə, Luwə ra-n səm majɨ adɨ m-təl-n nje kaw kɨlə lie mba kadɨ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, adi-e-n mede, təli rɔde go ta tɨ lie kadɨ tɔe ɓa-n. Səi ka səi mbo̰ dɨje tɨ kɨn tɔ. Səi dɨje kɨ Luwə ɓar səsi kadɨ səi dɨje lə Jəju Kɨrɨsɨ.
Səi pətɨ kɨ ɨsi Rom tɨ, kɨ Luwə ndɨgɨ səsi ə ɓar səsi tə dɨje ləne, kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səsi naa tɨ.
Pol ndɨgɨ ngay kadɨ n-aw n-oo njé kadɨ-me je kɨ Rom tɨ
Nḛ kɨ dɔsa̰y, m-ra oyo Luwə ləm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ mbata tɨ ləsi pətɨ. Tadɔ dɨje əli ta kɨ dɔ kadɨ-me tɨ ləsi kɨ dɔ dunɨya̰ ba pətɨ. Luwə kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lie kɨ me kɨ kare, kɨ go rəbɨ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə NGone, asɨ kadɨ a ma najɨ ləm. E gər majɨ təkɨ m-ɨsɨ m-əl ta ləsi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. 10 Nɨngə m-ɨsɨ m-dəje kɨ ndɔ je pətɨ, kadɨ re e ndɨgɨ lie ə, kadɨ adɨ-m ta rəbɨ adɨ m-aw-n rɔsi tɨ. 11 M-ndɨgɨ ngay kadɨ m-aw m-o səsi, m-adɨ səsi kadɨ-kare lə NDɨl Luwə kɨ kadɨ ra səsi adɨ ɨnga̰i me kadɨ-me tɨ ləsi. 12 Taa, kɨsɨje naa tɨ, a ra kadɨ kadɨ-me kɨ kare kɨ j-awi, j-a j-ɨləi dɨngəm me naa tɨ yo kɨ ne. 13 NGakom je kɨ dəne kɨ kɨ dɨngəm, m-ndɨgɨ kadɨ ɨgəri təkɨ, m-sangɨ rəbɨ ngay kadɨ m-aw rɔsi tɨ, nə bɨtɨ ɓone ka m-ɨngə rəbɨ al. M-ndɨgɨ kadɨ m-aw, adɨ m-ɨngə kandɨ kɨlə rɔsi tɨ təkɨ m-ɨngə-n rɔ ndəgɨ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn be tɔ Knjk 19.21. 14 Sɔbɨ kadɨ m-ɨndə kəmm go dɨje tɨ pətɨ, njé kəm tḛḛ je kɨ njé kəm tḛḛ al je, njé nḛ gər je kɨ njé nḛ gər al je. 15 E mbata kɨn ə, m-ndɨgɨ ngay kadɨ m-aw m-ɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, səi kɨ ɨsi Rom tɨ tɔ. 16 Tadɔ mi Pol, rɔm sɔl-m al kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. Poy ta kɨ Majɨ kɨn e tɔgɨ lə Luwə kɨ kadɨ ajɨ dəw kɨ adɨ mene Jəju Kɨrɨsɨ. Kajɨ kɨ ɨlə ngɨrəne dɔ *Jɨpɨ je tɨ kəte, taa re tḛḛ-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. 17 Kɨ rɔjetɨ, Poy Ta kɨ Majɨ tɔjɨ rəbɨ kɨ Luwə tɨdə-n dɨje kɨ adi-e mede dɨje tɨ ləne. E kɨ go rəbɨ kadɨ-me təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ Luwə tɨde dəw tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me lie, a ɨsɨ kɨ dɔne taa Abakukɨ 2.4
Majal lə dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al
18 Luwə ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu, tɔjɨ wongɨ ləne dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra majal, njé ra nḛ kɨ go rəbe tɨ al. Kɨlə rade je kɨ majal utɨ dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ. 19 Kɨlə ra Luwə to kɨ taga wangɨ kadɨ dəw gər. Luwə wa tɔjɨ dɨje kɨlə rane kɨ taga. 20 Təkɨ rɔjetɨ, lo kɨlə ngɨrə kɨndə nḛ je tɨ nu, nḛ je kɨ to rɔ Luwə tɨ, kɨ dəw oo-de kɨ kəmne al, kɨ tɔge kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, kɨ kee Luwə, nḛ je kɨn toi kɨ taga me kɨlə rae tɨ kadɨ dəw gər kɨ nḛ gər kɨ aw-n dɔne tɨ. Adɨ nḛ kɨ kadɨ me Luwə a sɔl-n dɔ dəw tɨ goto. 21 Dɨje gəri Luwə majɨ, nə mbati kadɨ ɔsi kure nɨm, mbati təl kɨ oyo kade nɨm, təkɨ sɔbɨ kadɨ raii. Tagade ur-de wale yo, nḛ gər ləde goto, adɨ ɨləi rɔde me lo kɨ ndul tɨ. 22 OOi rɔde tə njé gosɨ je, nə təli mbə je. 23 Kadɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ nje koy al nɨngə, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ dɨje rai-de tə bana kəm dɨje tɨ kɨ ndɔ madɨ ə a gotoi, təli-de yəl je tɨ, təli-de da je tɨ kɨ njade e sɔ, kɨ njé kɨ nje kagɨ nangɨ.
24 E mbata kɨn ə, Luwə ɨyə̰-n-de me nḛ ra je tɨ kɨ majal kɨ mede ndɨgɨ, adɨ ɨləi rɔsɔl dɔ rɔde tɨ əi je wa. 25 Uni nḛ kɨ rɔjetɨ lə Luwə mbəli nḛ kɨ ngom. Nɨngə ɔsi dɔde nangɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ Luwə ɨndə-de kɨn yo, ə ɨyə̰i Luwə kɨ nje kɨndə nḛ je, kɨ kɔsɨ-gon e lie bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn. *Amen.
26 E mbata kɨn ə, Luwə ɨyə̰-n-de me ngur darɔ tɨ kɨ to rɔsɔl. Nede je, ɨyə̰i ta sangɨ-naa lə dəne kɨ dɨngəm kɨ go rəbe tɨ, ə təli nayḭ-naa ta sangɨ-naa tɨ kɨ go rəbe tɨ al. 27 Dɨngəm je ka ɨyə̰i taa sangɨ nede je, ə nayḭ-naa ta sangɨ-naa tɨ dande əi je wa. Rai nḛ kɨ kɔbɨ kɨ naa, adɨ ɨngəi nḛ kɨgə go kɨlə rade kɨ ur səde wale.
28 Lokɨ mbati kadɨ n-gəri rəbɨ lə Luwə, Luwə ɨyə̰-de adɨ uni rəbɨ kɨ go nḛ gər tɨ ləde kɨ rugɨ, kɨ asɨ kadɨ ɔr-de ta rəbɨ al. Lo kɨn tɨ, ɨsi ta nḛ ra tɨ kɨ kadɨ dəw ra al. 29 Nḛ ra kɨ dana al rosɨ mede, əi njé ra majal je, əi njé ra kəm-nda nḛ lə dɨje, əi njé me ndul je, jangɨ rosɨ mede, əi njé tɔl dɨje, əi njé kɔl, njé kədɨ dɨje, nḛ rade e kɨ go rəbe tɨ al, əi njé tətɨ ta dɔ dɨje tɨ, 30 əi je wa ɨsɨ əli ta kɨ majal dɔ-naa tɨ, əi njé ba̰ je lə Luwə, njé ta kɨ to, njé kun dɔde taa, njé kɔjɨ rɔde, mər ta ləde pətɨ e dɔ majal tɨ kɨ ra, əi njé ta̰ rɔ njé kojɨ-de je, 31 nḛ gər ləde goto, əi dɨje kɨ ooi to mɨndɨde al, əi dɨje kɨ usɨ-de dɔ dəw tɨ al, taa ooi kəm-to-ndoo lə dəw al tɔ. 32 Gəri ta kɨ gangɨ lə Luwə majɨ, kadɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ be kɨn, əi dɨje kɨ asi ta koy, nə toi ta ra tɨ par par. Nɨngə e əi je wa par ə rai al, nə dɨje kɨ rangɨ kɨ ɨsɨ rai ka, ndɨgi səde dɔ tɨ tɔ.

1:2 Ejay 52.7; 61.1

1:3 Mt 1.1

1:13 Knjk 19.21

1:17 Abakukɨ 2.4