2
Ta kɨ gangɨ lə Luwə
Ḭ kɨ ɨsɨ gangɨ ta dɔ madi je tɨ, re ḭḭ-n na̰ na̰ ka, dəw a ɨyə̰ go kɔ adi al, tadɔ ɨsɨ gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra nḛ je kɨ majal, nə kɨlə rai to tə kɨlə rade be tɔ. Adɨ ta kɨ ɨsɨ gangɨ kɨn, ɨsɨ gangɨ ta dɔ rɔi tɨ ḭ wa. Jɨ gər majɨ, kadɨ Luwə ɨsɨ gangɨ ta, kɨ go rəbɨ kɨ dana, dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra nḛ je kɨ majal kɨ be kɨn. NGa ḭ kɨ ɨsɨ gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra nḛ je kɨ majal, nɨngə ɨsɨ ra nḛ je kɨ ɨsɨ rai ka kɨn tɔ kɨn, kadɨ o ə nə, ḭ a goto me ta kɨ gangɨ tɨ lə Luwə, al. Ḭ, ɨsɨ kɨdɨ ra majɨ lə Luwə kɨ ətɨ ɓəl, kɨ kore me lie, kɨ kɨsɨ dɔ tɨ lie, kɨ kanjɨ kadɨ ɨgər təkɨ, ra majɨ lie kɨn ɨsɨ ɔsi kadɨ ɨyə̰ rəbɨ nḛ rai je kɨ majal kɔ. Ɨsɨ ta ra me nga̰ tɨ, ɨmbatɨ kɨyə̰ rəbɨ nḛ ra kɨ majal kɔ. Lo kɨn tɨ, ɨsɨ kaw wongɨ kɨ pangɨlae al dɔi tɨ, ɨsɨ ngɨnə-n ndɔ kɨ, Luwə kɨ nje gangɨ ta kɨ dana, a re-n kadɨ ɔjɨ-n wongɨ ləne dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra nḛ kɨ majal. Luwə kɨ nje kɨgə dəw kɨ ra kɨrə kɨlə rae 5: Soponi 1.14-18; 2.2-3. Dɨje kɨ uwəi tɔgɨde ba me nḛ ra tɨ kɨ majɨ, ɨsɨ sangii tɔɓa, kɨ kɔsɨ-gon, kɨ ɨsɨ sangi kadɨ n-oyi al, Luwə a adɨ-de kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. Nə njé kɨ njé kur wale, njé ta̰ rɔ ta kɨ rɔjetɨ, ə təli rɔde go nḛ ra tɨ kɨ dana al, Luwə a mbatɨ-de, a adɨ wongɨ lie kɨ bo osɨ dɔde tɨ. A adɨ me-ko̰ kɨ ɓəl a ra dɨje pətɨ kɨ njé ra majal. A ɨlə ngɨre dɔ *Jɨpɨ je tɨ ɓəy taa re-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɨ. 10 Nɨngə dɨje kɨ njé ra majɨ, Luwə a adɨ-de tɔɓa, kɨ kɔsɨ-gon, kɨ kɨsɨ-maje. A ɨlə ngɨre dɔ Jɨpɨ je tɨ ɓəy taa re-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. 11 Tadɔ kɔr kəm naa goto rɔ Luwə tɨ. 12 Dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al kɨ rai majal kɨ kanjɨ gər ndu-kun lə *Mojɨ, a tuji kɨ go lo gər-e tɨ al wa kɨn tɔ, nə Jɨpɨ je kɨ gəri ndu-kun lə Mojɨ ɓətɨ ə rai majal, ndu-kun a gangɨ ta dɔde tɨ tɔ. 13 Nɨngə, e njé kɨ ɨsɨ ooi ndu-kun mbide tɨ be par ɓa Luwə ɨsɨ ɔr ta dɔde al, nə əi njé kɨ ɨsɨ ooi, ə təli rɔde go tɨ ə, Luwə ɨsɨ ɔr ta dɔde tɨ. 14 Dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ gəri ndu-kun lə Mojɨ al, nə ɨsɨ rai nḛ kɨ ndu-kun dəjɨ, kɨ kanjɨ gər kɨn, əi je wa əi ndu-kun kɨ nje gangɨ ta dɔ rɔde tɨ. 15 Me lo tɨ kɨn, tɔji kadɨ, nḛ kɨ ndu-kun dəjɨ kadɨ dəw ra kɨn, e kɨ ndangɨ nga̰mede tɨ. Nɨngə, mede kɨ ɨsɨ uwə-de kɨ ta ka ma najɨ dɔ ta tɨ kɨn, taa gangɨ kɨ ɨsɨ gangɨ ta dɔ rɔde tɨ je, ɨsɨ ɔr ta dɔ rɔde tɨ je kɨn ka ma naje tɔ. 16 Nɨngə təkɨ mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨsɨ m-ɨlə, əl-n, e kɨn ə e nḛ kɨ a ra nḛ ndɔ tɨ kɨ Luwə a un Jəju Kɨrɨsɨ kadɨ a gangɨ-n ta dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ dɨje ɓɔyɔi mede tɨ.
Jɨpɨ je kɨ ndu-kun lə Mojɨ
17 Nɨngə ḭ kɨ ɨsɨ ɓar rɔi Jɨpɨ, kɨ a dɔ ndu-kun tɨ nga̰, rɔi ɨsɨ nəl-i dɔ Luwə tɨ ləi; 18 kɨ ɨgər nḛ kɨ e ndɨgɨ lie majɨ, ndu-kun ndoi nḛ kadɨ ɨkɔtɨ nḛ kɨ majɨ dan kɨ majal tɨ. 19 Ḭ o rɔi majɨ ngay kadɨ asɨ kɔr njé kəm tɔ je ta rəbɨ, o rɔi kadɨ ḭ kunjɨ lə dɨje kɨ ai lo kɨ ndul tɨ, 20 ḭ nje ndo nḛ njé nḛ gər al je, nje ndo nḛ ngan je kɨ du. Ḭ ɨsɨ ra nḛ je kɨn be, mbata o kadɨ me ndu-kun tɨ, ɨngə nḛ gər, kɨ ta kɨ rɔjetɨ ngata. 21 Ḭ ɨsɨ ɨndo nḛ dɨje, nə asɨ kadɨ ɨndo rɔi ḭ wa al, ɨsɨ ɨlə mbḛ kadɨ dɨje ɓogi al, ə ḭ wa ɨsɨ ɓogɨ. 22 Ɨsɨ əl dɨje kadɨ sangi-naa kaya tɨ al, nə ḭ wa ɨsɨ sangɨ dəne je kɨ lo kaya tɨ, ɨsɨ əl ta lə yo je kɨ ra majal, ə ɨsɨ ɨkə nḛ me kəy tɨ ləde. 23 Ɨsɨ ɨra rɔnəl dɔ ndu-kun tɨ, nə ɨsɨ al dɔe, adɨ ɨmbatɨ kɔsɨ-gon Luwə. 24 Lo kɨn tɨ, təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, dɨje kɨ əi *Jɨpɨ je al ɨsɨ əli ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ mbata kɨlə rasi səi kɨ səi Jɨpɨ je Ejay 52.5.
25 Nɨngə kadɨ ɨgəri majɨ təkɨ kɨjə mɔtɨ e nḛ kɨ ndae to, lokɨ dəw ɨsɨ təl rɔne go ndu-kun tɨ, nə lokɨ ɨtəl rɔi go ndu-kun tɨ al ə, səi kɨ dəw kɨ ɨjə mɔtɨne al, asi-naa. 26 Kɨn ə dəw kɨ ɨjə mɔtɨne al, təl rɔne go ndu-kun tɨ ə, Luwə a oo-e tə dəw kɨ ɨjə mɔtɨne. 27 Dəwe kɨ ɨjə mɔtɨne kɨ go darɔ tɨ al, nə təl rɔne go ndu-kun tɨ kɨn, a gangɨ ta dɔi tɨ. A gangɨ ta dɔi tɨ, ḭ kɨ aw kɨ ndu-kun kɨ ndangɨ me ji tɨ, taa ɨjə mɔti tɔ, nə ɨtəl rɔi go ndu-kun tɨ al kɨn. 28 Təkɨ rɔjetɨ, ke Jɨpɨ, e ba gɨdɨ tɨ taga ne al, taa kɨjə mɔtɨ e me ndajɨ kɨ rɔ tɨ kɨn al tɔ, 29 nə ke Jɨpɨ kɨ rɔjetɨ e me tɨ kəy. Nɨngə kɨjə mɔtɨ, e kɨjə mɔtɨ kɨ nga̰me tɨ. E kɨjə mɔtɨ kɨ ḭ rɔ NDɨl Luwə tɨ, ɓɨ me ndu-kun tɨ kɨ ndangɨ al. Dəw kɨ kɨ ɨjə mɔtɨne, e dəw kɨ ɨngə tɔjɨ kɨ rɔ Luwə tɨ ɓɨ rɔ dɨje tɨ al.

2:6 5: Soponi 1.14-18; 2.2-3

2:24 Ejay 52.5