Makɨtɨbɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ
Tɨtɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨtɨ
Tɨtɨ kɨ Pol ndangɨ makɨtɨbɨ ade kɨn e Jɨpɨ (Gal 2.1-3). Tɨtɨ e kɨ kare dan madɨ-kɨlə Pol je tɨ. E e ə ɨlə rɔne nangɨ ra adɨ Pol əi kɨ njé kaw-naa je kɨ Korḛtɨ tɨ təli ɨləi nojɨ naa tɨ (2Kor 7.6-16). Pol ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ Tɨtɨ lokɨ Tɨtɨ e dɔ dər tɨ kɨ Kɨrətɨ. Pol ade kɨlə kadɨ ɨndə kəmne go njɨyə majɨ tɨ lə njé kaw-naa je kɨ Kɨrətɨ tɨ (1.5).
Lo kɨlə ngɨrə ta tɨ, Pol əl Tɨtɨ nḛ kɨ uwə mee ə ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn ade (1.1-4). Go tɨ, əl-e nḛ je kɨ sɔbɨ kadɨ dəw oo rɔ njé kɔr no̰ njé kaw-naa je tɨ (1.5-16). Ta kɨ re go tɨ, Pol adɨ Tɨtɨ ta kɔjɨ ɔjɨ-n dɔ ɓutɨ dɨje je kɨ dangɨ dangɨ kɨ toi dan njé kaw-naa je tɨ, kadɨ ɨndə kəmne gode tɨ. Adɨ e dɨngəm je kɨ tɔgɨ, kɨ dəne je kɨ tɔgɨ, kɨ ngan basa je, kɨ ngan mandɨ je kɨ sɔbɨ kadɨ dəne je kɨ tɔgɨ a ɨndəi kəmde gode tɨ, kɨ ɓəə je (2.1-15). Go ta kɔjɨ tɨ, Pol ɔjɨ Tɨtɨ rəbɨ kɨlə lə njé kun go Kɨrɨsɨ kɨ sɔbɨ kadɨ ɔjɨ-de adɨ rai, kadɨ ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya kɨ kanjɨ gangɨ-naa (3.1-11). Pol tɔl ta ta ləne kɨ ngan ndu je kɨ kadɨ ra kɨ Tɨtɨ me kɨlə tɨ nɨm, kɨ ta kuwə ji-naa nɨm tɔ (3.12-15).
Ta kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨtɨ kɨn, e ta kɨ un njé kaw-naa je pətɨ, ɓɨ e ta kɨ dɔkagɨlo tɨ lə Tɨtɨ par al. Ta dɔ kɨndə-naa dɔ kɨlə tɨ kɨ goe goe dɔ njé kaw-naa je tɨ, ə se kɨndə kəm go njé kaw-naa je tɨ kadɨ njɨyəi majɨ, kɨ ta kɨ dɔ pa njɨyə njé kɔr no̰ njé kaw-naa je tɨ, kɨ kɨlə kɨ sɔbɨ kadɨ njé kaw-naa je wa rai kɨn, e ta kɨ sɔbɨ dɔ njé kaw-naa je pətɨ kɨ lo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ ɓəə kɨlə lə Luwə, mi kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn. Mi nje kaw kɨlə mba kadɨ dɨje kɨ Luwə mbətɨ-de adi mede. Taa kadɨ m-ɔjɨ-de kadɨ gəri nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ go ndu Luwə tɨ tɔ. Be mba kadɨ ɨndəi mede dɔ kajɨ tɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, kɨ Luwə kɨ nje ngom al, un mɨndɨne adɨ-je dɔ tɨ kəte no̰ nḛ je tɨ pətɨ. Luwə ɔjɨ ta lə nḛ adɨ dɨje gəri kɨ takul kɨyə̰ kɨ ɨyə̰ jim tɨ kadɨ m-ɨlə mbḛe dɔkagɨlo tɨ kɨ e wa ɔjɨ. M-ɨlə mbḛe kɨ go ndɨgɨ tɨ lie e kɨ NJe kajɨ-je.
M-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adi ḭ Tɨtɨ 2Kɔr 8.23; Gal 2.3; 2Tɨm 4.10 kɨ ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ. Ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ me kadɨ-me tɨ, kɨ je kare ba dɔ tɨ. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ NJe kajɨ-je e səi naa tɨ.
Kɨlə kɨ kadɨ Tɨtɨ ra me ɓe tɨ kɨ Kɨrətɨ.
M-ɨyə̰i gogɨ dɔnangɨ tɨ kɨ Kɨrətɨ mba kadɨ tə ɨtɔl ta kɨlə je kɨ nay. Nɨngə kadɨ ɨndə ngatɔgɨ je dɔ njé kaw-naa je tɨ me ɓe bo je tɨ kare kare pətɨ. Ɨndə-de kɨ go kɔjɨ tɨ kɨ ndɔ kɨ m-ɔjii. Nɨngə sɔbɨ kadɨ dəw kɨ ngatɔgɨ e dəw kɨ ta goto dɔe tɨ, e ngaw dəne kɨ kare ba, kadɨ e dəw kɨ ngane je əi njé kadɨ-me je, kɨ kadɨ dəw ɨndə ta dɔde tɨ ɔjɨ dɔ hal kɨ majal ə se dɔ nga̰ al. Sɔbɨ kadɨ nje kɔr no̰ njé kaw-naa je e dəw kɨ ta goto dɔe tɨ, mbata e nje ngəm nḛ lə Luwə. Kadɨ e nje to̰ rɔ al, e nje wongɨ al, e go̰ kasɨ al, e nje rɔ al, taa kadɨ e nje ge nḛ kɨ go rəbɨ tɨ kɨ dana al, al tɔ. Sɔbɨ kadɨ e nje ra mba, kadɨ e nje ge nḛ ra kɨ majɨ, e nje kəl ta kɨ go rəbe tɨ, e dəw kɨ dana, e dəw kɨ ay njay, e nje kuwə rɔne gɨn tɔgɨne tɨ. Majɨ kadɨ uwə rɔne nga̰me ta tɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ aw naa tɨ kɨ nḛ ndo kɨ ɨngə. Lo kɨn tɨ, a asɨ kadɨ ɨlə dɨngəm me ndəgɨ dɨje tɨ kɨ nḛ ndo kɨ rɔjetɨ. Taa a asɨ kadɨ ɔjɨ njé je kɨ ɨsɨ ndoi nḛ je kɨ rangɨ kadɨ gəri təkɨ ndəmi rəbɨ tɔ.
10 Dɨje ngay dan *Jɨpɨ je tɨ əi njé mbatɨ təl rɔde go ta tɨ kɨ rɔjetɨ, ɨsɨ tɨdəi ta je kɨ bɨrɨri, ɨsɨ ədi dɨje kɨ ta kɨ ndae goto. 11 Adɨ uti tade dɔ ta je tɨ ləde. MBata tui dɔ dɨje me kəy je tɨ ngay kɨ nḛ ndo kɨ kadɨ dəw ndo al. Rai be mba kadɨ ɨngəi nḛ kɨngə kɨ go rəbe tɨ al ji dɨje tɨ. 12 Dəw kare dande tɨ, adɨ e nje kəl ta kɨ tade tɨ əi je wa ə nə: «Dɨje kɨ Kɨrətɨ tɨ əi njé kəl ta kɨ ngom kɨ ndɔ je pətɨ, əi da je kɨ mande majal, əi njé ra ta mede, kɨ njé dabɨ je.» 13 Nɨngə ta kɨ əl kɨn e ta kɨ rɔjetɨ, ə majɨ kadɨ ɨndangɨ-de kɨ rɔ tḭḭ, kadɨ əi njé kadɨ-me je kɨ rɔjetɨ. 14 Ɓɨ kadɨ təli rɔde go su je kɨ kɨdə tɨ lə Jɨpɨ je kɨ go ndu-kun tɨ lə dɨje kɨ njé mbatɨ ta kɨ rɔjetɨ kam al. 15 Kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ ayi njay, nḛ je pətɨ ayi njay tɔ, nə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ ayi njay al, kɨ dɨje kɨ njé kadɨ mede al, nḛ kɨ ayi njay goto rɔde tɨ. Nḛ kɨ ayi njay goto rɔde tɨ, tadɔ nḛ gər ləde, kɨ mede kɨ kadɨ uwə-de kɨ ta tujɨ. 16 Dɨje kɨn, əli tade tɨ təkɨ n-gəri Luwə, nə kɨlə rade najɨ ta gər-e. Əi njé ra nḛ kɨ to njḛ, əi njé ta̰ rɔ je, asi kadɨ rai nḛ madɨ kare kɨ majɨ, al.

1:4 2Kɔr 8.23; Gal 2.3; 2Tɨm 4.10