2
Ta dɔ dɨje tɨ kɨ tɔgɨ, kɨ ngan basa je kɨ mandɨ je, kɨ ɓəə je
Nɨngə kɨ sɔbɨ dɔi, majɨ kadɨ ɨndo nḛ kɨ aw naa tɨ kɨ nḛ ndo kɨ rɔjetɨ. Əl baw dɨngəm je kadɨ əi dɨje kɨ njé kuwə rɔde gɨn tɔgɨde tɨ, dɨje kɨ asi ta kɔsɨ-gon, dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ go rəbe tɨ, dɨje kɨ awi kɨ kadɨ-me kɨ tɔge to, kadɨ əi dɨje kɨ awi kɨ ndɨgɨ-naa mede tɨ, dɨje kɨ njé kore mede.
Əl ko̰ dəne je kae tɨ wa kɨn be tɔ. Əl-de kadɨ pa njɨyəde e pa njɨyə dɨje kɨ ayi njay, kadɨ əi njé kəl ta kɨ majal dɔ dɨje tɨ al, taa kadɨ əi go̰ kasɨ je al tɔ. Nɨngə, kadɨ əi njé ndo nḛ kɨ majɨ. Majɨ kadɨ ndoi dəne je kɨ du kadɨ ndɨgi ngawde je kɨ ngande je. Kadɨ əi njé ra nḛ kɨ go rəbe tɨ, əi njé ngəm rɔde, əi njé kɨndə kəmde go me kəy je tɨ ləde majɨ, əi dɨje kɨ majɨ, əi njé kɨlə dɔde gɨn ngawde je tɨ. Re rai be nɨngə, dɨje a əli ta kɨ mal dɔ ta tɨ lə Luwə al.
Əl ngan basa je kɨ ngan mandɨ je tɔ, kadɨ awi kɨ hal kɨ majɨ me nḛ je tɨ pətɨ. Nɨngə ḭ wa kɨ dɔi, sɔbɨ kadɨ ḭ nḛ ndajɨ me nḛ ra je tɨ kɨ majɨ mbata tɨ ləde. Kadɨ nḛ ndo ləi e nḛ ndo kɨ tɔgɨ gangɨ kɨ ndam goto me tɨ. Kadɨ ta kəli e ta kəl kɨ ay njay, kɨ dəw asɨ kadɨ a əl ya̰ne ɔsɨ-n kade al. Re ɨra be nɨngə, njé kɔsɨ-je ta a gəri nḛ kɨ kadɨ rai al, kadɨ awi kɨ ta kɨ majal kare kadɨ əli dɔje tɨ al.
Əl ɓəə je kadɨ ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ɓade je me nḛ je tɨ pətɨ. Kadɨ ɓade je ɨngəi majɨ rɔde tɨ. Kadɨ naji ta ɓade je tɨ al, 10 taa kadɨ ɓogi-de al tɔ. Kadɨ nayḭ-naa kɨ lo ka dana tɨ kɨ asɨ-naa bərəre, kadɨ ɓade je adi-de mede. Be ə, me nḛ je tɨ pətɨ, a adi-de kɔsɨ-gon dɔ nḛ ndo tɨ lə Luwə kɨ nje kajɨ-je.
Me-majɨ lə Luwə
11 Luwə tɔjɨ me-majɨ ləne, kɨ e gɨn kajɨ lə dɨje pətɨ kɨ taga wangɨ. 12 Me-majɨ lə Luwə kɨn ndo-je kadɨ jɨ tusɨ nḛ ra kɨ go ɓəl Luwə tɨ al, kɨ ngur nḛ lə dunɨya̰ j-ɨyə̰ kɔ. J-ɨyə̰ kɔ mba kadɨ j-ɨsɨ kɨ dɔje taa dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone kɨn me njɨyə tɨ kɨ go rəbɨ tɨ kɨ dana, kɨ təl rɔ go ndu Luwə tɨ. 13 Jɨ rai be taa kadɨ jɨ ngɨnəi majɨ kɨ j-ɨndəi meje dɔ tɨ, kadɨ jɨ ngɨnəi ndɔ kɨ Luwə ləje kɨ bo, kɨ nje kajɨ-je Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ-n me tɔɓa tɨ ləne. 14 Kɨrɨsɨ kɨ un rɔne adɨ kɨ mbata ləje, mba kadɨ gangɨ-n dɔje ta nḛ ra tɨ kɨ majal pətɨ. Gangɨ dɔje kadɨ jɨ təli dɨje lie kɨ kay njay. Dɨje kɨ kay njay, kɨ tɨngəi bɨl me nḛ ra je tɨ kɨ majɨ. 15 E kɨn ə, e nḛ kɨ kadɨ ɨndo dɨje, kadɨ ɨlə-n dɨngəm mede tɨ. Tɔgɨ kɔr no̰ dɨje kɨ aw-n kɨn, kadɨ ɨndangɨ-n-de kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ. Ɨra adɨ dəw madɨ kɨdi al.