Sa Nauna Ha Sulat Hi Apostol Pablo
Diyà Ki
Timoteo
1
Iyan a si Pablo sa migsulat taini. Apostol a hi Jesu Cristo ha sinugù hu Dios ha Manluluwas taw daw hi Jesu Cristo sa tagsalapen taw iman.
Sinulatan ku ikaw, Timoteo sa batà ku duun hu pagtuu.
Sa Dios ha Amay taw daw si Jesu Cristo ha Ginuu taw mahid-u daw mag-ila ikaw hu grasya daw kalinaw.
Sa Pagbaldeng Hu Biduen Ha Manunudlù
Iman ag-isaben ku dà ag-ikagiyen ikaw sa inikagi kud en su dumayun a diyà ta probincia ta Macedonia ha magtimà ka gayed diyan ta Efeso ta daw mabaldeng nu sa mga etaw ha tagtudlù hu mga bidù ha tinuuwan daw paendai nu daan kandan sa mga bidù ha tultulanen daw sa harì tag-iling ha malugayad ha pamatbat hu gin-apuan dan. Sa agkapayanan-an taena iyan dà sa pagsawalà daw harì daan haena pakatudlù hu paagi hu Dios ta iyan dà sa pagtuu ki Jesu Cristo. Sa hinengdan ha tag-ikagiyen ku haini ta daw madasig sidan hu pagpinalanggaay. Ba daw dà sidan makagpinalanggaay ku mahimpit sidan daw hurà salà ha makasamuk hu henà-henà dan daw ku amin dan daan laus ha pagtuu. Amin mga etaw ha suminuway duun daw bà dà sidan nakigsawalà hu hurà din pulus. Agkabayà ngaay sidan tagtudlù hu Kasuguan ba harì dan agkatun-an sa tag-ikagiyen dan daw sa katudluanan ha igpeges dan hu kaet-etawan.
Natun-an taw ha sa Kasuguan maayad ku gamiten duun hu hustu ha paagi. Daw natun-an taw daan ha saini kenà para hu mga matareng ha etaw ta intagana haini hu tagbuhat hu madaet daw masinupaken, sa kenà matinahuren hu Dios daw sa mga makasasalà, sa harì agtuu daw sa tagtameyes pa gayed hu Dios, saena ha agpangimatay hu mga laas din daw hu bisan sin-u, 10 sa mga tagbuhat hu malaw-ay daw sa mga bay-ut, sa mga agpamihag daw sa mga biduen, sa tagpanghaled daw sa bisan sin-u ha tagsupak hu kamatuuran 11 ha sumalà hu Maayad ha Tultulanen ha iyan angayan ha tahuran daw insalig kanak ha napuun duun hu gamhanan ha Dios.
Sa Grasya Hu Dios
12 Tagpasalamatan ku si Jesu Cristo ha Ginuu taw ha mig-ila kanak hu bis-ay daw mig-isip kanak ha matinumanen aman sinaligan a kandin hu pagsangyaw hu Maayad ha Tultulanen. 13 Bisan ku pigtameyes ku si Jesu Cristo daw pinasipalahan ku daan sa mga tumutuu su anay ba nahid-uwan a dà hu Dios ta nabuhat ku haena sa madaet tumenged ta hurà a pa makakilala daw hurà a pa daan makatuu ki Jesus. 14 Sa grasya ha in-ila kanak hu Ginuu taw adagi gayed tungkay aman nakatuu a daw iman agkahimu kud sa pagpalanggà tumenged kandin.
15 Saini ha mga lalang kasaligan gayed daw kinahanglan ha tuuwan hu kaet-etawan ha si Jesu Cristo duminini ta kalibutan hu pagluwas hu mga makasasalà. Iyan a gayed labaw hu alan ha makasasalà, 16 ba nahid-uwan a gihapun hu Dios ta daw makapadayag din duun hu mga etaw sa pagkamapailuben gayed hi Jesu Cristo mahitenged kanak sa makasasalà daw mabuhat a ha sampitan hu alan ha tumuu kandin ha mailahan hu kinabuhì ha hurà din katapusan. 17 Iman dayeen daw tahuren sa sabubuwa dà ha Dios ha hurà taw pa iman kaahà ta Harì haena hu hurà din katapusan.
18 Sikaw Timoteo sa batà ku, ag-ikagiyen ku dà ikaw su impanugun ikaw hu migsaysay hu impaikagi kandan hu Dios ta daw pinaagi hu pagtuman nu taini makapaniguru ka duun hu pagtuu isip ha buutan ha sundalu hi Jesu Cristo. 19 Pangesegi nu sa pagtuu nu daw harì ka magbuhat hu bisan inu ha makapasamuk hu henà-henà nu. Amin mga etaw ha nakatuen ku inu sa madaet ba tagbuhaten dan gihapun haena aman pinaagi taena nakaendà sidan hu pagtuu. 20 Sa daruwa kandan ha iyan si Himeneo daw si Alejandro intugyan kud diyà ki Satanas ta daw matudluan sidan ha harì gayed agkabaluy ha pagtameyesen sa Dios.