3
Sa Pag-inampuay
Iman mga suled, ampui kay gayed inyu ha sa lalang hu Ginuu laus dà makalekep dini ta kalibutan daw dawaten haena hu mga etaw iling hu pagdawat nuy duun su diyan kay pa ta inyu. Daw ampui kay daan inyu ha malibri kay duun hu mga madaet ha etaw ta madakel sa harì agtuu. Ba sa Ginuu agkasaligan gayed ha iyan makapabis-ay daw magbantay inyu ta daw harì kaw madaeg hi Satanas. Tumenged hu pagsalig day hu Ginuu natun-an day ha harì nuy gayed endaan sa pagtuman hu intudlù day inyu. Matun-an nuy sa pagpalanggà inyu hu Dios daw magmainantusen kaw daan pinaagi hu pagbulig hi Cristo.
Sa Mga Pugulen
Mga suled, pinaagi hu ngaran hi Jesu Cristo ha Ginuu taw ikagiyan day inyu ha harì kaw makigduma-duma hu bisan sin-u ha suled nuy ha pugulen ha sa pamatasan din kenà iyan su intudlù day inyu. Natun-an nuy en ku inu sa agbuhaten nuy ta daw mailingan kay inyu. Ta su diyan kay pa ta inyu hurà kay magpapugul daw hurà kay magsalig inyu hu mga kinahanglanen day ba naniguru kay hu pagtalabahu ta daw harì kaw masamukan kanay. Bisan en ku amin day katenged hu pagpanayù diyan ta inyu ba naniguru kay hu pagtalabahu ta daw mailingan nuy sa pamatasan day. 10 Nalipatan nuy en ba diay sa inikagi day su diyan kay pa ta inyu ha sa pugulen harì gayed igpakaen? 11 Napaliman day ha amin pa diyan ta inyu mga pugulen ha bà dà taglabet-labet hu duma dan. 12 Pinaagi ki Jesu Cristo ha Ginuu ikagiyan day haena sa mga pugulen ha magtalabahu gayed sidan ta daw mauyag daan sidan daw harì bà dà magsamuk-samuk duun hu duma. 13 Mga suled, harì kaw gayed tagluya hu pagbuhat hu maayad.
14 Ku amin diyan ta inyu harì magtuman hu inikagi day duun taini ha sulat harì kaw makigduma-duma kandin ta daw magayhaan. 15 Ba harì nuy haena ag-isipa ha kuntra nuy ba baldenga isip ha suled nuy.
16 Sa Ginuu mag-ila inyu hu kalinaw duun hu bisan inu ha maul-ulahan nuy ta diyà ta kandin agkapuun sa kalinaw. Sa Ginuu magduma inyu alan.
17 Iyan a si Pablo sa migsulat taini ha pangamusta. Sa pirma ku iyan timaan hu alan ha mga sulat ku ha iyan a migsulat duun.
18 Panalanginan kaw alan hi Jesu Cristo ha Ginuu taw.