12
Sa Impadayag Hu Dios Ki Pablo
Mapeges a hu pagpasigalbu bisan ku natun-an kud ha hurà taini pulus, aman ag-ikagiyen ku iman inyu sa panan-awen daw sa impadayag hu Ginuu. 2-3 Amin ku natun-an ha tumutuu ki Cristo saena sampulù en daw haepat ha tuig ha inuwit duun hu banuwa hu Dios diyà ta langit. Hurà ku katun-i ku iyan en ba sa lawa din daw ku bà din dà ba haena damugu ta iyan dà sa Dios nakatuen taena. Iyan dà natun-an ku ha saini ha etaw nakaduun hu madagway ha banuwa hu Dios. Napaliman din diyà sa kenà angayan ha ikagiyen hu etaw daw sa harì igtugut ha itultul. Iyan a haena sa etaw ha inuwit diyà ta langit aman igpagalbu ku haini. Ba mahitenged hu kanak ha kaugalingen iyan dà makapasigalbu ku sa kaluya ku. Ku tagpagalbu a pa ngaay harì maikagi ha buang-buang a ta laus gayed sa tag-ikagiyen ku. Ba harì a agkabayà tagpagalbu ta agtambagan ku ha mahenà-henà hu mga etaw ha labaw a pa dì hu kaahaa dan kanak daw hu napaliman dan dini ta kanak.
Para ha harì a mabuhat ha galbuwen mahitenged taena ha madagway gayed ha impadayag kanak tinugutan hu Dios si Satanas ha ilahan a hu dalu hu pagpaantus kanak. Katatulu ad mag-ampù ha maulian a ba inikagiyan a hu Dios ha “Sa bulig ku ikaw tumanan en ta daw makaantus ka, ta pinaagi hu kaluya nu mapadayag sa gahem ku.” Aman agkabayà-bayà a gayed hu pagpasigalbu mahitenged hu kaluya ku ta daw magbis-ay a pinaagi hu gahem hi Cristo. 10 Igkalipay ku ku maluya a daw ku pagtameyesen a, bisan ku pasipalahan a daw ipaantus a hu mga malegen daw hu mga kasamukan tumenged hu pagsunud ku ki Cristo, ta natun-an ku ha ku maluya a sa gahem hu Dios iyan tagpabis-ay kanak.
Sa Kasamuk Hi Pablo Hu Mga Tumutuu
11 Iling a iman hu buang-buang tumenged ta pineges a inyu hu pagpasigalbu. Iyan kaw ngaay magdayè kanak ta bisan ku iyan a kinahudiyanan ba labaw a pa dì taena ha tagpasibù-sibù ha mga apostoles. 12 Su diyan a ta inyu naahà nuy sa timaan ha apostol a tumenged ta migpailub a daw impaahà ku inyu sa mga timaan daw belenganen. 13 Sa pagbulig ku inyu iling gayed hu pagbulig ku hu mga tumutuu duun hu duma ha mga banuwa. Iyan dà kulang sa hurà a panayù diyan ta inyu ta daw harì kaw masamukan kanak. Madaet ba diay haini?
14 Iman tagpangandam a hu ikatulu en ha pagdiyan ku ta inyu. Ba harì a gihapun agpanayù diyan ta inyu ta sa agkinahanglanen ku iyan dà sa palanggaen a inyu. Henhenaa nuy ha sa amay kenà iyan agpanayù duun hu mga batà din, ba sa batà iyan agpanayù duun hu amay din. 15 Aman igkabayà-bayà ku sa pag-ila inyu hu alan ha mga butang ku daw bisan sa kinabuhì ku ta daw mabuligan ku inyu. Tumenged ta adagi gayed sa pagpalanggà ku inyu agkaalatan ba diay sa inyu ha pagpalanggà kanak?
16 Ag-uyun kaw gid ha harì a tagpanayù diyan ta inyu, ba kan ku amin umikagi ha bà ku dà inyu pig-ilad. 17 Ku iyan diay haini pig-inu-inu ku sa pag-ilad inyu? Linimbungan kaw ba diay taena ha sinugù ku diyan ta inyu? 18 Hinangyù ku gayed si Tito ha dumiyan ta inyu daw pinadumahan ku pa haini hu sabuwa ha tumutuu. Linimbungan kaw ba diay kandan? Lain en ba diay sa katuyuan daw pamatasan hi Tito dì hu kanak?
19 Henà-henà nuy iman ha bà day dà aglabani sa kaugalingen day. Ba natun-an gayed haini hu Dios ha sa inikagi day diyà gayed napuun ki Cristo daw sa katuyuan day iyan gayed sa pagpalig-en hu pagtuu nuy sinyu sa minahal ha mga suled ku. 20 Agkasamuk a ha ku makadiyan a maahà ku sa pamatasan nuy ha harì ku agkabayaan dayun maikagi ku daan sa agtambagan nuy. Ta amin gid diyan ta inyu tagsawalà daw masinahen, madalì mapauk daw agapan hu pag-uswag, tagpandaet hu dengeg daw tangituk, galbuwen daw tagsamuk-samuk. 21 Agkasamuk a daan ha ku makadiyan a bà a dà kagayhà duun hu Dios mahitenged inyu daw maguul a daan tumenged ta madakel pa inyu sa hurà pa gayed maghinulsul hu mga malaw-ay ha buhat dan daw hu pinakagalugayhà ha mga batasan dan.