13
Mga Panugun Hi Pablo
Iyan en haini ikatulu ha pagdiyan ku ta inyu. Ku amin taghenà-henà hu pagsumbung diyan ta inyu kinahanglan ha amin din daruwa daw ku tatulu ba ha mga tistigus. Ag-isaben ku iman ag-ikagiyen su inikagi kud inyu su ikaduwa ha pagdiyan ku ha ku makalikù a silutan ku gayed sa nakasalà daw sa duma pa ta iyan haini tagpamatuud ha diyà napuun ki Cristo sa inikagi ku. Sa alan ha binuhat hi Cristo diyan ta inyu tagpaahà ha gamhanan gayed. Bisan ku bà su hurà din gahem su ilansang duun hu krus ba pinaagi hu gahem hu Dios bubuhay gayed haena. Sikay daan sa nakigsabuwa kandin bà su maluya kay daan, ba pinaagi hu gahem hu Dios amin day daan kinabuhì iling kandin daw katenged hu pagbayà inyu.
Susiya sa kaugalingen nuy ku laus ba gayed sa pagtuu nuy. Hurà nuy ba diay katun-i ha si Jesu Cristo didiyan en ta inyu? Ku hurà nuy katun-i kenà gayed laus sa pagtuu nuy. Ima ku ha matun-an nuy ha sa katenged day laus gayed. Iyan day tig-ampù duun hu Dios ha harì kaw magbuhat hu madaet. Hurà kay mag-ampù taena ta daw maahà ha amin day katenged, ta sa mahinengdanen iyan sa mabuhat nuy gayed sa matareng bisan ku inisip kay iman ha hurà day katenged. Harì day gayed mahimu sa pagsupak hu kamatuuran ta aglabanan day haena. Iyan igkabayà-bayà day ha bisan ku maluya kay ba malig-enan kaw. Aman tig-ampù day ha magmahimpit kaw gayed. 10 Iyan haini insulat ku diyan ta inyu ta daw ku makauma a asem diyan harì ku magamit sa katenged ku hu pagsilut inyu, ta sa katenged ha in-ila kanak hu Dios kenà para hu pagdaet inyu ba para gayed hu pagpalig-en hu pagtuu nuy.
Sa Pagpangamusta
11 Mga suled ku, iyan dà haini. Paniguru kaw ha mahimpit kaw gayed daw tumanen nuy sa salambagan ku inyu. Magsabuwa kaw hu henà-henà nuy ta daw magmalinawen sa pagdapità nuy. Ku buhaten nuy haini sa Dios ha iyan puunaan hu pagpalanggà daw kalinaw magduma inyu.
12 Magkinamustahay kaw gayed ha malipayen. 13 Agpangamusta inyu sa alan ha mga tumutuu dini.
14 Panalanginan kaw alan hi Jesu Cristo ha Ginuu daw matun-an nuy ha palanggà kaw hu Dios daw maayad sa pagdapità nuy hu Balaan ha Ispiritu.