Sa Sulat Hi Apostol Pablo
Duun Hu Mga
Taga-Galacia
1
1-2 Iyan a si Pablo ha apostol sa migsulat taini duma hu alan ha mga suled taw duun hu pagtuu ha duma kanak. Sa katenged ku hu pagkaapostol kenà pinaagi hu etaw ha pagpilì ta sa migpilì kanak iyan si Jesu Cristo daw sa Dios ha Amay taw ha iyan migbanhaw kandin.
Sinulatan day inyu sa mga punduk hu tagkaamul-amul ha mga tumutuu diyan ta probincia ta Galacia.
Sa Dios ha Amay taw daw si Jesu Cristo ha Ginuu taw mag-ila inyu hu grasya daw hu kalinaw. Inhalad hi Jesu Cristo sa kaugalingen din tumenged hu mga salà taw ta daw malibri kuy duun hu madaet dini ta kalibutan iman sumalà hu agkabayaan hu Dios ha Amay taw. Aman dayeen gayed sa Dios hu hurà din katapusan.
Sabuwa Dà Sa Maayad Ha Tultulanen
Agkabeleng a gayed ta harì en agkalugay agsuway kaw en duun hu Dios ha iyan mighimu inyu ha tumutuu pinaagi hu grasya hi Cristo daw agkakabig kaw en paman hu lain en ha tagngaranan daan hu Maayad ha Tultulanen. Ba harì gayed mahimu ha amin pa lain ha Maayad ha Tultulanen. Amin mga etaw ha pakalibeg inyu ta agkabayaan dan ag-ilisi sa Maayad ha Tultulanen mahitenged ki Cristo. Ba bisan sin-u bisan pa ku iyan kay en daw ku balinsuguen ha napuun diyà ta langit sa magsangyaw hu Maayad kun ha Tultulanen ba lain en dì hu insangyaw day inyu, silutan gayed hu Dios hu hurà din katapusan. Sa inikagi day inyu su anay ag-ikagiyen ku dà iman inyu ha ku amin magsangyaw hu Maayad kun ha Tultulanen ba lain en dì hu nadawat nuy ha insangyaw day inyu, silutan gayed hu Dios hu hurà din katapusan.
10 Harì nuy taghenhenaa ha iyan ku agkabayaan sa dayeen a hu mga etaw ta sa tuyù ku iyan sa Dios magdayè kanak. Kenà ku iyan tuyù ha mabayà-bayà sa mga etaw ta ku iyan pa hayan harì mahimu ha suluguen a hi Cristo.
Sa Pagkaapostol Hi Pablo
11 Mga suled, agkabayaan ku ha matun-an nuy ha sa Maayad ha Tultulanen ha insangyaw ku hurà duun kapuun hu etaw dà. 12 Hurà ku haena kapaliman duun hu etaw daw hurà daan migtudlù taena kanak ba impadayag gayed kanak hi Jesu Cristo.
13 Napaliman nuy en sa pamatasan ku su anay su duun a pa hu tinuuwan hu mga Judio. Natun-an nuy ku pig-inu-inu ku pagpasipala sa mga tumutuu ki Cristo daw inu daan sa kabuhata ku hu pagdaet kandan. 14 Sa iling kanak kagulang duun hu mga duma ku ha Judio hurà gayed makatepeng kanak hu kadasig ku hu pagtuman hu mga tulumanen ha imbilin hu mga gin-apuan day. 15 Ba tumenged hu grasya hu Dios pinilì a kandin ha suluguen din bisan su hurà a pa ibatà. 16 Su ipadayag kanak hu Dios sa Batà din ha si Jesu Cristo ta daw makasangyaw ku duun hu kenà mga Judio, hurà a magpasambag hu bisan sin-u 17 daw hurà a daan makig-ahà hu nauna dì kanak ha mga apostoles diyà ta Jerusalem. Ba sagunà a duminiyà ta Arabia dayun human a luminikù diyà ta Damasco.
18 Su maiwas sa tatulu ha tuig duminiyà a ta Jerusalem hu pagpakig-ahà ki Pedro daw migtimà a diyà ta kandin hu daruwa ha simana. 19 Iyan dà daan naahà ku ha apostol si Santiago sa suled hi Jesus ha Ginuu. 20 Saini ha pigsulat ku diyan ta inyu natun-an hu Dios ha laus gayed. 21 Dayun duminuun a hu mga probincia ta Siria daw ta Cilicia. 22 Duun taena ha panahun harì a pa agkakilala hu mga tumutuu ki Cristo diyà ta probincia ta Judea. 23 Iyan dà natun-an dan sa napaliman dan ha tagyanaen “Su migpasipala kanuy su anay tagsangyaw en iman hu pagtuu ha iyan pigdaet din su anay.” 24 Aman pigdayè dan sa Dios tumenged kanak.