2
Pol mioliolu ka Yesu kiano m̃akolkolo ea Niununo Lu kiano moroano
Bilbilu nalo, nua na kamiu maka kuvijikia Atua kiano iliano nalo, mia kiniou nebinimei neberialio ban kamiu. A jibe na napano kumialio, bogo napano nebinimei nomila, maka nola napano navarvar ka iliano terebievi nalo p̃eli toro kiano masouano nalo.
Nemila kiaku jidomiano jikili ka bogo napano nojo iviso kean kamiu, mia maka nosidomii tenalo dolu leleio, a mia noioliolu ga ka Yesu Kristo, vija kiano m̃ariano ea m̃akolkolo.
Im̃auo 18:9Nojo bija kamiu, nomijog ka nemelmeluku laka, nojo nomerou, nojo nomemebiju, a kiaku iliano a kiaku tukunuano nalo maka avujo leleio ka masouano p̃eli toro kiano jikiaiano. Mia ea bogo na, kumijog napano kiaku iliano nalo abujolou ka moroano na Niununo Lu, ana mila na kenemiu viekouoiano maka sikili tua toro kiano ilimasosouano, mia jikili jua Atua kiano moroano.
Atua kiano masouano
Be riano napano kiaku iliano maka rivujo ka ilimasosouano na yetemeriba nei, p̃eli jikiaiano ninio nalo napano tomu na tortoru na yetemeriba nei ajaaro kanio, mia naio bo ga, bior napano yetemeriba nei bija kiano tomu na tortoru mia ava am̃aro ga. Mia kamiu napano kenemiu jidomiano meruo bo, kubitilubar napano kiaku iliano bujo vatitig ka Atua kiano masouano nalo.
Kiano masouano na, naio midu vatitigio bo ju beamu karina jii yetemeriba nei, mia masouano na juluku ju vatitigio banbano-o, mia tomu nalo maka ajikia leleio, a vonganei ana maluvo ea kito medave jibe ilivuiano na toru tai napano Atua jianio ka rila rivu ka kito.
Ana kiano masouano na maluvo ea kito ea m̃arabo napano Yesu binimei milarur kito, mia tomu na tortoru na yetemeriba nei maka avitilubar tenei, ana amidu Yesu, napano naio be Tubo na toru na mermerano na tiniabene, ajilan naio jaklele ea m̃akolkolo m̃aro.
Tomu nalo maka avitilubar Atua kiano jidomiano tibe na, naio jibe Vivitauiano Lu tai, napano berenio jibe nei, berinavo
Tenalo na bo napano toro mirano maka lele rialio, p̃eli maka lele toro tiliniene rijogio, p̃eli toro kiano iviso maka lele sidomiio,
mia tenalo na naruei Atua mila vatitigio ju ka kiano tomu nalo napano tiniel jii naio. Ais 64:4
10 A kito, romijikia ilivuiano nalo na, bior napano Atua Niununo napano bitilubar tenene nonovio, a mijikia Atua kiano jidomiano lukluku nonovio, naio berialio ban kito.
11 Jibe ka ga kito kulorinio, napano toro dolu maka rijikia venia joa kiado jidomiano, mia niunudo ga mijikia vatitigio bo, mia be verare bunu ka Atua. Kito maka rejikia venia na jua kiano jidomiano, mia Niununo mijikia, ana berialio ka kito.
12 Maka niununo tai na yetemeriba nei ga napano riverialio ka kito, mia Niununo Lu nei napano jaluvo den Atua binimei, naio naruei mila kito robitilubar vatitig jidomiano nonovio nalo napano Atua jo jian ban kito.
13 Tibe na, bo ka kuvitilubar bunu ka kenememi iliano nalo napano abinimei ea kamiu, maka ea toro kiano masouano, mia Atua kiano Niununo ga berloglog ka kito. Jibe na, numitu numidu Niununo Lu nei kiano ilirianiano nalo, ana numisian ban kamiu napano Niununo nene joa kenemiu meuliano ruei. 14 Toro napano Niununo maka toa kiano meuliano, naio maka rijikia rivitilubar tenalo na Niununo, naio jibe joa kia ga melijokouo, ana maka rivokar leleio moroano nalo napano Niununo jianio. 15 Toro napano Niununo joaio, mia mijikia rivitilubar vatitig vite nonovio, mia toro napano Niununo maka toaio, naio maka rijikia rivitilubar vatitig venia joa toro kiano meuliano napano Niununo joa naio. 16 Iliano Lu berenio jibe nei, ber
Maka toro tai leleio napano naio mijikia venia joa Atua kiano jidomiano,
maka toro tai leleio napano mijikia verloglog vite van Atua. Ais 40:13
Iliano nei be riano laka, mia ea kito napano Niununo joa kito, romijev Kristo kiano jidomiano ruei.

2:3 Im̃auo 18:9