M̃esi Moti Napano Pol Bivitauiaio
Ban Namonoeano Lu Nalo Na
KORIN
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
M̃esi moti napano Pol jirio ba ban namoneano nalo na Korin, naio jirio bior napano be vite va nalo jumormolu ea namoneano nalo kialo meuliano ea vio na, a naio juvan m̃esi nene ban ka rijailo. Yimo lu na Korin, Pol naruei jikario.
Korin be burum̃ara komeli tai na tomu nalo na Kris kialo, a be bulu komeli na tanobuku nei Akaia, napano jo yetano ka Romo. Be tomu miroano na venuo doldolu nalo ea vio na, a naio be vio tai napano tomu nalo amijikia vatitigio ea tivelinio na vioruru, a ea tivelinio na kialo bajago moruo nalo. Tomu nalo na yetemeriba amijikia vatitig tomu nalo na vio na bior kialo bajago va nalo a bior kialo lotuano napano aju amilotu ka atua miroano doldolu nalo.
Vite burtumoruo nalo napano Pol beriio ea m̃esi nei jibenei:
jo berii vite va napano tomu nalo na yimo lu aju beve terakurano,
jo berii vite va nei napano nalo aju amila bova bija tira,
jo beridop̃e kialo vikadeniano nalo ea tivelinio na soriano,
jo berii tivelinio na sinaniano napano toro jo jiano ban tavoro nalo. Mia naio berii m̃arabo memedu ka atakiio ea lotuano ea yimo lu,
jo berii moroano nalo napano Niununo Lu jian ban yimo lu,
a jo berii bajago nene na napano toro mijikia meul bereio.
Pol berial ka naio mijikia vatitig kialo vite va nalo bija kialo vikadeniano nalo, a berial ka Yesu kiano ioluano vou ga jian veridop̃eiano banlo.
Ea mirano duelimo ba tolu [13] naio berii bajago na tiniedo titii Atua vija tomu nalo laka, nina bajago na bo laka ka Atua kiano tomu nalo atakiio. Yati nei tomu nalo amijika vatitigio, jovulu torogio nalo na niosi nei.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-9
Tomu nalo ea yimo lu abeve terakurano 1:10—4:21
Bajago va bija tira, a meuliano na m̃aratavo 5:1—7:14
Namoneano nalo bija tomu nalo napano maka ajikia Atua 8:1—11:1
Namoneano nalo kialo m̃arabo nalo na atakiio ka alotu 11:2—14:40
Yesu meul bereio, a tomu nalo napano amonea naio amijikia ameul bereio 15:1-58
Veru na asian va van namoneano nalo na Yutea 16:1-4
Iliano maariano 16:5-24
1
Pol jo Eveso, naio berenio vorvoruano ban tomu nalo na Korin
Bilbilu nalo na Korin, kiniou napano nebivitauia m̃esi nei biedu ban kamiu, kiniou Pol, napano Atua jidom ka nemei neve Kristo Yesu kenerinio kiano atevi tai, ana naio bio kiniou, bitirilar kiniou ka navakar im̃auano tibe na.
Kiniou nojoa vio nei bija kiado bilbilu nei Sostinis, ana kumemi juo nuberenio kavijo bo p̃eli bogiano bo ban kamiu nonovio, Im̃auo 18:1ea Atua kiano namoneano nalo ea burum̃ara komeli na Korin. Kamiu na naruei Atua bio kamiu ka kumei kuviasol vija kiano namoneano lu dolu nalo, napano vio reraio ea vio nonovio nalo aju amilotu naio napano mila kito robe lu vatitig bo ruei, nina Yesu Kristo napano naio be kito nonovio kiado Tubo.
Kumemi juo kenememi volkouano ka Tubo Yesu Kristo kiano tiniememiano a karam̃ado Atua kiano tum̃aroiano atu vija kamiu.
Pol berenio siva ka Atua kar tomu nalo na Korin kialo viekouoiano
Nemial jibe ka bogo na kube Kristo Yesu kiano tomu nalo, Atua kiano tiniememiano jo mim̃au toru ea kenemiu meuliano, ana bogo nonovio nojo neber siva laka kanio.
Kamiu kumitu kubinimei bo laka ea tivelinio na verialiano na Ioluano Vou, ana kumitu kubinimei mave ea tivelinio na kenemiu jikiaiano, a ea tivelinio na bajago novo nonovio dolu. Bogo napano nemial tena, nemialio jibe napano kiaku im̃auano nalo re nua na, napano neberloglog Kristo ka kamiu, vonganei naio jo bar m̃arati toru.
Jidomiano nalo a moroano nalo napano Niununo Lu no jo jianio, maka tai napano maka kuvokario vo, ana kumitu kumim̃au bijalo bo laka, bior napano kumitu kumisirarag ka kiado Tubo Yesu Kristo mijikia riyotuba bereio ea vio yetano nei.
Naio maka riyotuba vo, mia jo miija kito julaka ka rotu sikili rivano-o rivokar legiano maaro nene, mia bogo napano rotua Atua mirano naio mila napano maka tokoriano toa kito.
Atua berkar ruei ka riviekokoa kito, mia romijikia rovarkar tiniedo rivu ea kiano iliano nei, bior napano naio bio kito, midu kito miasol kito robe bilbilu novo nalo bija kenerinio, kiado Tubo Yesu Kristo.
Namoneano nalo aju aburuburevurelo laka
10 Kiaku m̃aratavo, Yesu Kristo kiado Tubo kiano terati nalo, kiniou nojidom nevika sikili van kamiu ea siano, ka kamiu kuvila von ka kuvila kamiu ka kumei ve takurano bereio. Bova napano kumitu kuburuburevure kamiu, mia kenemiu jidomiano a kenemiu iliano monoka ve takurano ga.
11 Neber iliano nalo na, kar nalo napano aju kea ea toro nei Kloe kiano vio nalo abinimei aberial ban kiniou ka siniabu nalo aju iviso kean kamiu, kuruaku nalo a kuvivinioku nalo.
12  Im̃auo 18:24Nomijog napano kamiu terakurano kumitu kuber kenemiu bagaro nalo. P̃eli tai berinavo “O, kiniou natakisor Pol,” p̃eli dolu river “O, kiniou Apolos kiano,” p̃eli tai bereio, river “O kiniou neiasol Kevas kiano bagaro.” Ana tealo bereio nalo abitirilar kialo bagaro dolu na tertelisu nalo, abuku bulag dolu nalo, aberenio “O, kumemi ga nube tomu na Kristo kiano riano.”
13 ?Ei, venia na kamiu kumila jibe na? P̃eli bo ka rotivirivi Kristo ea niati, ratankanio ea kenemiu bagaro na tertelisu nalo tibe na? P̃eli tealo ajidomii aber nalo abe kiniou Pol kiaki, tibe napano aber kiniou naruei napano najakilele ea m̃akolkolo ka nalarurlo? P̃eli tealo tinielo bobogia napano abaruei ealo ea Yesu siano, mia nalo ajidomii aber abaruei ealo ea siaku?
14-16  Im̃auo 18:8, Im̃auo 19:29; Rom 16:23; 1Kor 16:15Jibe na, nemial bo ga ka nanua na kiniou nala re varueiano ea kamiu tai leleio, p̃eli naljuo nei Krispas naio Kaias ga, a riano, tinieku bobogia, nabaruei bunu ea Stevanas bija nalo na ea kiano m̃aratavo, a maka bunu nosidomkar vonganei ka nalo na ga p̃eli ta bunu bereio. Kiniou neber jibe na bior napano ver nala varueiano ea kamiu ve va moroano, p̃eli nalo atumolu atu ail vevavin ka garuei, atu averinavo “!O, kumemi naruei, Pol baruei ea kumemi ea siano!”
17 Jibe na bova na, bior napano Kristo maka tuvan kiniou nemei navaruei ea tomu nalo, mia miila kiniou nebinimei ka noioliolu ka kiano Ioluano Vou vanlo. A bogo napano nojo nomioliolu jibe na, maka nala vija moroano na masouano na yetemeriba nei, mia nemila bija moroano na Kristo kiano m̃akolkolo.
Kristo berial Atua kiano masouano a kiano moroano
18 Ana tomu nalo napano aju ajakii m̃arabo na vakovioiano, amijog iliano na, Kristo kiano m̃akolkolo, jibe titai na vovuiano ealo, mia kito napano roju rajakii m̃arabo na meuliano, romijog iliano na, Kristo kiano m̃akolkolo, jibe Atua kiano moroano ka rilarur kito.
19 Nina jibe iliano tai ea Vivitauiano Lu, napano Atua berenio jibe nei, berinavo
Mia kiniou nouedom masouano den nalo napano ajidomii aber abe masou,
mia notuko vio ka jikiaiano ea nalo napano ajidomii aber amijikia vite. Ais 29:14
20 A iliano na be riano laka, bior napano robitii yetemeriba, romijikia rovika tibe nei, rever: ?Kiano tomu na masouano nalo, nalo be? Tomu nalo napano amilakakar vatitig jikiaiano nalo napano ajua niosi nalo, nalo be? ?Tomu nalo napano amijikia aberii jidomiano dolu nalo napano aju jeliviv vonganei, nalo be? Romial jibe maka atu na, a romial jibe Atua mila masouano na yetemeriba nei binimei jibe tena vovuiano tai bereio ruei.
21 Atua ga naio be masou, a ea kiano masouano, naio mila ka masouano na yetemeriba nei maka rijikia rila toro rijikia naio. Mia naio mial bo lie ka rila napano kenememi ioluano nalo napano tomu nalo aju ajidomiio aber be vovu ga, mijikia rilarur toro kiano meuliano napano moneaio.
22 Kulo Ju miroano maka asidom amonea, aju aberenio ver nuvila aial vremesiano nalo, mia atikar ka amoneaio, a kulo Krik miroano maka asidom amoneaio, aju aberenio ver nuvil rimemedu ea kialo jikiaiano moruo nalo, mia nalo atikar ka amoneaio, 23 mia maka nuvitu nuvila tibe na kalo. Kumemi numitu numioliolu ka Yesu ga banlo, nuber naio m̃aro ea m̃akolkolo kar kialo kariano nalo, mia iliano na, kulo Ju nalo aber maka ajikia amoneaio, a kulo Krik nalo, aber nina iliano vovu ga na.
24 Mia ea tivelinio na nalo napano Atua biolo ka ave kiano, jibe kito, napano kito tealo kulo Ju a kito tealo kulo Krik, maka tibe na. Kito rosidomii re ka reial kijokijo dolu, bior napano robitilubar Atua kiano moroano ea Kristo kiano im̃auano ruei, a rosidomii re ka rotakii jikiaiano dolu, bior napano robitilubar Atua kiano masouano ea Kristo kiano m̃arabo na milarur kito.
25 Tomu dolu nalo amial ka Atua mijamo ka Kristo m̃aro ea m̃akolkolo, ajidomii aber Atua melukluku ga, mia makanio, tenei berial kiano moroano napano jikili lie loa toro kiano moroano. Nalo amial tenei, ajidomii aber Atua miavovu ga, mia makanio, naio berial kiano masouano napano bo laka loa toro kiano masouano.
26 Kuruaku a kuvivinioku nalo, kuvila von ka kuvisidomii ver kamiu jibe venia na, napano Atua bio kamiu be kanano? Maka kito ve miroano napano ea tivelinio na vitiiano na yetemeriba robe masou, p̃eli kito tomu na be p̃irido, p̃eli kito tomu na tortoru.
27 Yetemeriba nei ber kito romiavovu, mia Atua buru kito, ana mim̃au jel ea kito, jo bar bulag masouano na yetemeriba. Yetemeriba nei ber kito romilukluku, mia Atua buru kito, ana mim̃au jel ea kito, jo miladom sikiliano na yetemeriba.
28 Yetemeriba nei ber kito robe tomu kurano napano roju yetano ga, mia Atua buru kito, ana ea mim̃au jel kito, jo muedom tenalo na burutomoluo napano aju, mila tenalo na abinimei be kurano.
29 Jibe na, maka toro tai leleio napano mijikia ridular naio toa Atua mirano, river naio be masou, p̃eli naio jikili, p̃eli naio be toro tai, 30 mia Atua ga be burupati na kiado meuliano vou bija Kristo Yesu. Naio naruei miila Yesu binimei jiloglog m̃arabo ban kito, ana Yesu bulu bulag kito mila romemedu ea mirano, robinimei robe kiano tomu lu.
31 Ana bior tenalo na, romial ka iliano tai ea Vivitauiano Lu be riano laka, napano berenio jibe nei, ber
Toro napano jidom rive m̃arou, naio mijikia rive m̃arou ga ea venia Tubo milaka naio. Jeremaia 9:24

1:2 Im̃auo 18:1

1:12 Im̃auo 18:24

1:14-16 Im̃auo 18:8, Im̃auo 19:29; Rom 16:23; 1Kor 16:15