16
Pol berial vite tealo ban namoneano nalo na Romo
Bilbilu nalo, nojidom netetavoko kiaku m̃esi ea iliano nalo tai ea tivelinio ka kamiu nalo tealo. Ea tivelinio na kuviviniedo nei Vipi, napano naio naruei ridu m̃esi nene riviedu ea kamiu, nejidom kuvijikia ka naio be ijaiano novo tai ea taara na namoneano nalo na ea komeli na Kenkria, naruei bo ka kamiu kuvisaaro ka kuver iliano vorvorua vanio, kuvuru naio tibe kuviviniemiu tai ea tivelinio na Tubo kiano torogio, jibe napano memedu ka kito namoneano nalo monoka ralaio van kito. Bo ka kamiu kuvijai naio ka venia napano mia jum̃ano bulati kanio, ka napano naio be tira tai napano be bilbilu novo ea kumemi miroano, miija vatitig kumemi.
Im̃auo 18:2Nejidom bunu ka kamiu kuver kiaku kavijo bo a bogiano bo rivan tira novo dolu nene Priska, rivija koano sum̃ano Akuila, napano kumemi nube tomu na im̃auveiano ea Kristo Yesu kiano im̃auano. Riano ga na, bogo tai nua na, kiniou nojoa juluvati na m̃ariano, ana naljuo amila napano vaataro ala luvu kialo meuliano ka amei alarur kiniou, mia nojo nober sivaiano laka biorio. A maka kiniou ve takurano ga, mia taara na namoneano dolu nalo na tanobuku nei nalo bunu aber sivaiano kalo bior venia napano amila nei.
Mia kavijo bo a bogiano bo napano nober ka naljuo, nojidom nover bunu van ea nalo dolu napano aju joomo ea taara na namoneano na tertelisu napano aju abiviuo vio takurano ea naljuo kunualo.
Mia neber jibe nei bunu ka nalo nene, jibe kiaku bilbilu novo nei Epanetas, napano naio be moti na ea burum̃ara tanobuku na Esia napano monea Kristo, mia Mere, napano naio mila im̃auano novo nalo miroano iviso ea kamiu, mia naljuo dolu na kiaku vio nene, Adronikas naio Junia, napano nua na kumemi nubiniu numitua tetavokoiano vaarakurano. Atevi juo nei, naljuo amonea Yesu nua ruei, beamu ka kiniou, a abar sio novo laka ea atevi dolu nalo miralo.
Tealo bereio, nina Ampliatas, napano Tubo mila ka kumemi ve juo nuve bilbilu novo, a Upanas, napano numim̃au vio takurano bija naio ea Kristo kiano Ioluano Vou, a kuruaku novo nei Stakis, 10 a Apelesi, napano be iakurano ka juboluboiano toru binimei ea naio, mia naio jikili ju kirisikili ea Kristo.
Mia bunu, neber kavijo bo a bogiano bo ban Aristobiulas kiano m̃aratavo nalo, 11 a toro dolu na kiaku vio nei Erodiano, a namoneano nalo na Narsisas kiano m̃aratavo, 12 a tira juo novo na amim̃au Tubo kiano na, Traevina bija kuluene Traevosa, a kuviviniedo dolu nei bunu Pesisi napano tiniedo jii naio toru, a naio mila Tubo kiano im̃auano toru laka ruei, 13  Mak 15:21a Ruvus, navurim̃araboiano na Tubo kiano im̃auano, bija kenieno napano naio bijuku ban kiniou jibe napano nebe kenerinio.
14 Mia tealo bunu bereio, nina Asinkritas, Vlekono, Emesi, Patropas, a Emas, bija bunu kuruado dolu nalo napano aju bijalo, 15 a bereio maka tinieku bobogia Vilolokas, Juliano, Nereas bija kuviniene, a Olimpas, bija namoneano lu dolu nalo napano amila lotuano vio takurano bijalo.
16 Kiniou nejaaro ka nebiviuo kamiu nonovio ea kiaku m̃esi nei, a kamiu bunu monoka kuvorvorua vatitig van kamiu bogo nonovio, kuverial kenemiu tinietiiano van kamiu, tibe kamiu kumiom babibiniomiu ea tinievuiano. Mia bunu, taara nalo na Kristo kiano namoneano nalo ea tanobuku nalo nei aberial ka nalo aju ajidomii kamiu ea kialo volkouano nalo.
17 Bilbilu nalo, nebika jikili ban kamiu bereio ka monoka kuvitikar vatitig ka nalo napano aju ajikar baravoiano nalo, p̃eli aju amila namoneano nalo abeve terakurano, a aju amilkue ka verloglogiano nalo napano kumijevio. Mia bogo napano kuvitikar vatitiglo, kuvitu re kuva vaataro kalo. 18 Nina bior tomu nalo kinkin na jibe na, nalo maka atu ala kiado Tubo Kristo kiano im̃auano, mia nalo aju amila jakii ga kialo sidomiano va nalo. Nalo amijikia averial vite nalo na bo mia bo ve miroano, mia be seseiano ga na, a nalo aju ajubolbo vatitig tomu nalo kialo jidomiano napano nalo maka ve kialo jikiaiano rivu.
19 Tomu nonovio amijikia vatitig ruei ka kumitum̃a kumijogkar vatitig Atua kiano iliano, a naina mila kiniou nejaaro laka, mia monoka kuvitu kuvitikar vatitigio. Ea tivelinio na vite nalo napano abo, kamiu monoka kuvilala m̃asosouaio, mia ea tivelinio na vite nalo napano abova, ve re leleio soro nene tai toa kamiu.
20 Mia verver kuvila tibe na, mia kiado Atua na tum̃aro naio be kiano m̃arabo ka rila Sim̃aro to yetano ka jaamiu ka kuvila tanea vatitig naio. Mia kiaku volkouano ka mia kiado Tubo Yesu Kristo kiano tinieseseiano to vija kamiu.
21  Im̃auo 16:1Bilbilu nei Timoti, napano kumemi juo numitu numim̃au vio takurano, naio berenio kavijo bo p̃eli bogiano bo ban kamiu, a nalo tolu nei na kiaku vio, Lusias, Jasoni bija Sosipata, nalo bunu aberenio.
22 Kiniou napano nobokar vovojulu, nobivitauialar m̃esi nei Pol kiano na ban kamiu, siaku Tesias, a kiniou bunu nejidom neverenio ka nejaaro laka ka nebiviuo kamiu ea m̃esi nei, ea Tubo siano.
23-24  Im̃auo 19:29; 1Kor 1:14, 2Timo 4:20Bo ga, kiniou Pol nei naruei nebivitauia nei, mia vaataro nala nonovio kiaku m̃esi naruei, mia kavijo bo a bogiano bo jo biedu binimei ea nalo tolu nei, Kaias, napano nojoa kunuano, napano lotuano na vio na nalo aju abinimei vio takurano ea kunuano, bija Erastas, napano naio be navitikariano na veru na komeli nene, bija kuruado nei Kotas.
25 Vonganei ea kiaku iliano maariano, nejidom nedular bereio ilivuiano nonovio nalo van Atua. Nobolkouo ka mia naio ridu iliano nalo na Ioluano Vou, vija verloglogiano nalo novo napano aberii Yesu Kristo napano nejian ban kamiu ruei, ridu vatitig tua kenemiu meuliano nalo, ka kuvijikia kuvitu sikili ea bogoti napano ju binimei. Ilirianiano novo nalo na, tomu nalo maka ajikiaio ea yuka miroano napano barlaka ruei, mia vonganei ga Atua berialio ka kito. 26 Beamu, tomu nalo abuluku naverialiano nalo kialo iliano nalo, nalo maka ajikia ka ilirianiano nalo nene aju joomo ealo, mia vonganei, kumemi nuberialio meravo, kito robiniu romijikia rojoglubario. A Atua, jibe naio jo nua a mia to toboto, naio berialio Ioluano Vou nei monoka rivan ea tomu nalo na buruvenuo nonovio, ka nalo bunu ajikia ajogio, ajikia amonmoneaio.
27 Naio ga takurano be Atua, naio ga takurano be burupati na masouano, a naio ga takurano napano Yesu Kristo mila kiado m̃arabo ka rolotu naio, ravano-o maka rijikia ribisi bogo tai.

16:3 Im̃auo 18:2

16:13 Mak 15:21

16:21 Im̃auo 16:1

16:23-24 Im̃auo 19:29; 1Kor 1:14, 2Timo 4:20