15
Aburu Yesu ban ea Parinio Tubo na Romo napano jom̃a bitikar Israel, nina Pailat
Mataiu 27:1-2,11-14; Luka 23:1-5; Jone 18:28-32
Naruei ka Vraire kavijova, tomu na tortoru na kulo Israel nalo ajutano bereio ea kialo burum̃ara komeli. Nalo nei, tomu na tortoru na kulo lu nalo kialo, bija navurim̃araboiano nalo a kialo naverloglogiano nalo na tuboiano. Nalo amil bano-o, nalo abokar jidomiano tai, ana iorou amiorkar Yesu jum̃ano, aburu naio aban ea Parinio Tubo Pailat, ana ajuvan Yesu jua jum̃ano ka tibureio. Ana Parinio Tubo Pailat naio bika den Yesu berinavo “?Jau kobe Parinio tubo ka kulo Israel nalo p̃eli na makanio?”
Ana Yesu berdop̃e, berinavo “Tenene na naruei, jibe na kojom̃a koberenio kia na.”
Mia tomu na tortoru na kulo lu nalo aberii bulavulag vite nalo telabo kar Yesu, aberinavo naio jo mila vite telabo na bova. Naruei Pailat bika bereio, berinavo “Jum̃abe? Nalo nei aberenio vite telabo na bova biorso ruei, mia jau be kiamo verdop̃eiano kanio, p̃eli makanio?” Mia ea tivelinio na venia nalo na ajum̃a aberenio, mia Yesu maka bunu sian verdop̃eiano tai bereio vanlo, naruei Pailat miilo toru kanio biorio.
Pailat mijamo ka Yesu ka naio monokanio rim̃aro
Mataiu 27:15-26; Luka 23:13-25; Jone 18:39–19:16
Ea bogo na, mia nalo aju kia ga vo ea Jokoluolu na Sidomkariano na Ioruriano, a ka yuka nonovio ea jokoluolu nei, Parinio Tubo na Romo naio jom̃a mila vite tai ka kulo Israel nalo. Naio mila jibe ka napano verenio nalo tealo ajua lakoiano, tomu nalo amijikia avika nalo tai napano ajidom, ka mia Pailat rijamo ka naio riva tavio ga. Ana ea bogo na, toro na poletik tai joa lakoiano, napano tomu nalo amijikia batitig naio, napano siano be Barabas. Naio be toro tai na kirisiou napano ajumolu ka ala mira keano kulo Romo, naio muebinvin tealo am̃arm̃aro, naruei ajetavokio ea lakoiano biorio.
Jibe na, ana tiniobi nalo abinimei telabo vio takurano ea Pailat mirano, nalo abika den naio ka rila rivanlo tavukia nam̃a naio jom̃a mila, ka naio monoka rijamo ka nalo tai kalo napano joa lakoiano naio riva tavio bereio.
Naruei Pailat berdop̃e, berinavo “Moo, p̃eli kamiu kumisidom ka kiniou najamo ka kema nei rivatavio bereio, nina be kamiu kulo Ju kenemiu Parinio Tubo?” 10 Pailat bika jibe nei, bior naio mijikia ruei ka tomu na tortoru nalo na kulo lu nalo na Ju nalo ga aburu Yesu binimei ban naio, jibe ka im̃auano na jokuano ga, bior amial ka tomu dolu nalo ajaaro laka kanio.
11 Jibe na, Pailat jidom tuvan Yesu rivano, mia tomu na tortoru na kulo lu nalo amila bulag tomu nalo kialo jidomiano binimei bitunu m̃elea, ana aber monoka asikil ka Pailat ka naio tuvan re Yesu rivano, mia naio tuvan ga Barabas rivano.
12 Mia Pailat naio mijog venia napano ajum̃a aber ka naio, naruei naio bika denlo bereio, berinavo “Mo bo ga, a ver tibe na, mia kiniou nala tum̃abe ka toro nei nam̃a kamiu kubio Parinio Tubo na kulo Ju nalo kialo?”
13 Mia nalo abiniu amiaga mave bereio, aberinavo “!Kuvitukukakar naio ea m̃akolkolo!”
14 Naruei Pailat bika denlo, berinavo “?Mia bior vaio, naio mila vaio na kirivova?” Mia nalo amiaga jouo lie vo, aberinavo “Kuvitukukakario, kuvituku-kakar naio mave ea m̃akolkolo!”
15 Mia Pailat maka bunu rijikia naruei mia naio rila tum̃abe, mia jidom ka naio monoka river titai ka mia tomu nalo nei amijikia ajog rivu riviorio, naruei naio berinavo Yesu naio tobo, mia naio tuvan Barabas bere rivanlo. Ana naio midu Yesu joa kiano na mira nalo jum̃alo ka nalo avitivio, ana ka avurio riva atukukakario ea m̃akolkolo.
Namira nalo amiyotel ea Yesu
Mataiu 27:27-31; Jone 19:2-3
16 Naruei Pailat kiano na mira nalo aburu Yesu aba joomo ea burusio na kanano komeli, mia nalo abio kialo taara dolu nalo telabo abinimei ka aialio. 17 Naruei nalo amiya bulag kanano kulum̃arauo, ana amiya kulukoti tai ea naio napano be vabolo, jibe ka nam̃a parinio tubo nalo amiyaio, a nalo abar nionoti tilikibi abili, amiveio ea parinio, jibe ka parinio tubo tai kanano batubatu. 18 Mia bogo napano abar tenalo na bisi, amiyotel eaio, aberinavo “Parinio Tubo na kulo Ju kialo, o! Kumemi nubatove kaso, kumemi numiaiaso!” 19 Ana nalo amidu jaati subavio, amue pariparinio, a abuvule niegeniege naio, aminie ka naio jibe ka abameneaio. 20 Mia bogo nam̃a amiyotel ea naio jibe na bisi, nalo amiyalar kulukoti vabolo nei denio, ana amiya m̃ano kulum̃arauo eaio bereio, ana nalo aburu naio, abatavio ka atukukakar naio ea m̃akolkolo.
Ajukukakar Yesu mave ea m̃akolkolo
Mataiu 27:32-44; Luka 23:26-43; Jone 19:17-27
21  Rom 16:13Ana bogo na na mira nalo aburu Yesu aju abano, nalo amileal toro tai napano naio ba yeturu jo miel binimei. Toro nei, nina be Saimon nanua beamu naio be toro na Saireni, a napano naio be karam̃ano tomu juo nei Aleksada bija Rovus. Naruei nalo amial naio, ana ajutua ka naio kija rudu Yesu kiano m̃akolkolo rivano. 22 Mia nalo aburu m̃arabo ka Yesu aba abokar suku tai, siano Kolkota, napano nioti nene berenio vio na jibe kanio bordada na buriu na toro. 23 Naruei bogo napano nalo amijivi ea suku nene, nalo ajidom adu m̃arjum̃elm̃elu van Yesu ka rimunuio. Mia m̃arjum̃elm̃elu nei, nalo amiyon buron vite tai mijea ban bijaio ka rila Yesu niabene rije, ka naio rijog rijalele m̃elea re, mia bogo na nalo ajian banio mia naio maka sidom rimunuio.
24 Ana nalo amidu Yesu, ana ajuku kakario mave ea m̃akolkolo. Karina, nalo amiere m̃abujo, ka aleal ka kei kalo mia rivar kiano kulum̃arauo tai, a mia kei rivar dolu nene. 25 Mia bogo napano amidu Yesu joa m̃akolkolo nei, nina kavijova, ea aura kover jibe na. 26 Ana na mira nalo na Romo nei, nalo ajiri iliano tai, napano berial vite napano navurim̃araboiano nalo na ajidom auebin naio rim̃aro riviorio, napano berinavo “Toro nei, naio be Parinio Tubo na Ju nalo.” 27 Mia ka bogo na bunu, tomu va juo na vinauano, ajukukakarlo bunu ea m̃akolkolo jibe ka Yesu, tai abitirilario ea vameruo na naio, a tinene abitirilario ea vam̃ali. 28 Ea bajago nei naruei, nalo amila ka mia iliano moruo tai na Iliano Lu naio rimei rive riano, napano berenio berinavo “Nalo amidu naio mon naliko tomu nam̃a amila kokorov tuboiano.”
29  Mak 14:58; Jon 2:19Naruei tomu nalo napano m̃a amiel abarlaka ea vio na, nalo aju ap̃iligṽilig pariparilo, nalo amil niegeniege Yesu liki, aberinavo “Aie, jau na, nanua m̃a kober komijikia kala bulag Atua Kunuano Lu, a mia jau kovitiri lario bereio ka bogoti ve tolu ga, mia jum̃abe vonganei? 30 !Bo ga, jau kalavon ka kalarurso, jau kataluvo den m̃akolkolo na, jau katabulu!”
31 Ea bajago na bunu, tomu na tortoru na kulo lu nalo naliko naverloglogiano na tuboiano nalo aju abital niegeniege naio, nalo aberinavo “!Naio milarur tomu dolu nalo telabo ruei, mia naio maka bunu rijikia rilarur naio bereio naruei! 32 ?Naio be Naverikariano, naio be Parinio Tubo ka kito kulo Ju, p̃eli? Bo ka naio tavulu den m̃akolkolo vonganei, ka mia kito reial ka naio be riano, ka mia kito romijikia romonea naio.” Mia naljuo napano ajukukakarlo ea m̃akolkolo bija Yesu, naljuo na bunu amiasol ilivaiano nalo ea naio jibe na.
Yesu m̃aro
Mataiu 27:45-56; Luka 23:44-49; Jone 19:28-30
33 Mia ka legiano viovare, ana melijokouo binimei miununuko vio reraio garuei, naio jo jibe na bano-o bokar m̃erenio tolu niogoravo. 34 Ana ea bogo na, Yesu miaga jouo ea kiano iliano memedu, naio berinavo “?Eli, Eli, lam̃a sabatani?” napano berenio “?Kiaku Atua, kiaku Atua, ka vaio ana kojuvan kiniou nojo jibe nei?”
35 Mia tomu tealo napano ajum̃a ajumolu ajua vio nei, napano nalo aju abitii vite nalo na, nalo amijog belea Yesu kiano iagaiano nei, naruei nalo aberinavo “Kamiu kumijog, toro na naio jo bio tormoruo Elaija na, ka rimei rijai naio.” 36 Mia sop̃eli ga, nalo tai jikiti binimei, midu burujumu, miyon m̃arjum̃elm̃elu na mijea banio, ana julukar ka iesi tai, ana miyuku ban ka Yesu rimunu eaio, berinavo “!Ei, kito rotu vo! Reial von, p̃eli mia tormoruo Elaija rimei rilarur naio kovio, p̃eli na rimei re.”
37 Naruei Yesu miaga jouo, naio buru maaria kanano jegi, naio m̃arodobi. 38 Ea bogo nene na ga, jagidago merorolu laka napano jaklele ea Atua Kunuano Lu, nam̃a joko vio lu na be vio lu laka, naio burup̃e tivelinio juo, jikar mave batove boru yetano.
39 Naruei toro na toru ka na mira nalo, napano ju bitikar Yesu, bogo na mial Yesu buru maaria kiano jegi jibe na, naio berinavo “!Banalo tom nalo, toro nei be Atua Kenerinio riano ga!”
40  Luk 8:2,3A tire tealo napano ajum̃a ajakisor Yesu aju ka bogo nei, nalo ajikili aju koalabo kija, aju abitikar kialo naverloglogiano. Ea nalo nei, nalo tolu nei, be Mere tira re Maktala, a Mere dolu napano Yemesi naio Yoseve kenielo, a tira napano Salome. 41 Nalo nei naruei napano bogo na Yesu jo Kalele nua ruei, ajum̃a ajakisor naio, ajum̃a amijaio. A be tire telabo dolu nalo bunu ajumolu aju ea bogo na, napano nalo bunu ajaluvo Kalele, ajakisor Yesu abinimei mave Yerusalemo.
Yoseve jivin Yesu
Mataiu 27:57-61; Luka 23:50-56; Jone 19:38-42
42 Mia bogoti nei be Vraire, naio be bogo na ala vite nonovio atu batitig rivu ea Legiano Lu nei beni, mia bogo napano vaataro ka m̃erenio rivatove, 43 toro tai na Arimatea, naio siano Yoseve, naio mila kiano jidomiano jikili, ana ba jikili jukamu ka Pailat mirano, naio bika Pailat ka rijikia ridu Yesu mokotenano.
Mia kirisikili ka Yoseve naio rila tibe na, bior ka naio be tarati tai na burum̃ara vironiano na komeli na kulo Ju kialo, mila na tomu nalo amijikia batitig naio, a naio be toro tai bunu nam̃a jidom laka ka Atua kiano navenatuboiano rimei.
44 Ana ka bogo na, Pailat maka rijikia ka Yesu naio m̃aro ruei p̃eli na makan vo, naruei naio bio kiano toro na toru na kiano na mira nalo, ka vika denio. 45 Mia bogo napano naio mijogial ka Yesu naio m̃aro ruei, naio mijamo ka Yesu mokotenano ban Yoseve.
46 Mia Yoseve naio je m̃ano buluvae tai be terivou ga maka vesiou vo, karina naio ba bulu kulum̃arauo vou tai, naio ba amidular Yesu mokotenano batove ea m̃akolkolo, ana amijuvuliko ka kulum̃arauo neibano, ana nalo amidu abano mon ea m̃ano buluvae napano. Ana amelivlivi ka puruveru na toru nene binimei, ajubonkokar m̃aratavo nene, ana aban bereio.
47 Ana Mere juo nei, tinene tena vio Maktala, naliko dolu nene napano be Joses kenieno, naljuo bunu abinimei amial vio nei napano Yesu mokotenano joaio.

15:21 Rom 16:13

15:29 Mak 14:58; Jon 2:19

15:40 Luk 8:2,3