14
Navurim̃araboiano nalo na kulo Israel kialo ajum̃a ajidom auebin Yesu kiana vo
Mataiu 26:1-5; Luka 22:1-2; Jone 11:45-53
Naruei, bogo binimei vaataro ka yuka nonovio nalo ajum̃a amila kialo jokoluolu juo na tortoru. Bogoti juo ju kia vo, ka mia aim̃auka jokoluolu na sidomkariano na ioruriano tukamu, ana kario na aim̃auka ka jokoluolu na asen beskit na jikili.
Mia ea bogo nene, tomu na tortoru nalo na kulo lu kialo bija naverloglogiano nalo na tuboiano, ajum̃a ajidom kea auebin Yesu. Aju kea amilavon ka asirag m̃arabo tai ka mia avokarvan ga naio. Mia nalo ajum̃a aberii banlo bereio, aberinavo “Vite na, kito maka rojikia roim̃auka ea tomu nalo miralo napano abinimei ea jokoluolu nei, ver p̃eli mia nalo tiniel ser tanea kito kanio, mia ala burum̃ara uetubaiano na, bior napano nalo telabo ajum̃a ajidom kema nei laka ruei.”
Mere miyon m̃aatei ea Yesu
Mataiu 26:6-13; Jone 12:1-8
Luk 7:37,38Mia ka bogo nene, Yesu joa m̃arkomeli na Betani, naio ba jo miadu ka toro nei napano ajisia ka Saimon Burumieni, napano nanua beamu naio bokar burumieni ea niabene. Mia Yesu jo jinano ea vio na, tira tai binimei eaio napano naio midu bauei tai na amim̃auka ea puruveru na kirinovo tai, mia bauei neibano naio bujo ka m̃aatei na kirinovo tai napano amim̃aukanio ea uei na baiesi na buruiesi tai, napano puruveru nene toru laka garuei. Mia tira neibano naio mijukonlar tiniu na bauei neibano, ana miyon nonovio m̃aatei nene ea Yesu parinio. Mia nalo tealo napano ajua vio neibano amial tenei, mia nalo tiniel jer tira neibano, aju amil mum̃ii kanio ban berelo, aberinavo “?Ka venia na tira na miyon bulag kule m̃aatei na bo nei jibe na? A ver naio rivulvulu kanio ga, mia naio rivar burum̃ara puruveru tai, ana naio mijikia rivar puruveru nene ka rijai talim̃asa nalo. Mila bulagio ga na!” Ana ajum̃a amil niegeniege tira neibano jibe na.
Mia Yesu ber kalo berinavo “?E, kamiu kumila jibe na ban tira na ka vaio? Kamiu kuvil niegeniege re naio tibe na, naio mila tonovo tai ban kiniou, milivu ka kiniou laka. Talim̃asa nalo nam̃a kumitu kuberiilo na, mia nalo bogo nonovio atu burukuti vija kamiu, ana kamiu kuvijikia kuvijailo bogo nonovio ea bogo ve telabo napano kamiu kumisidom. Ana kiniou, mia noto re bogo nonovio rivija kamiu na. Tena, tira nei mim̃aukanio, napano naio miyon m̃aatei na ea kiniou, naio mila nonovio saba nalo na bo bo laka ga, napano naio mijikia rim̃aukanio, ka rijikia rila vatitig mokotenaku ka mia navan ea m̃ariano. Kiniou neber be riano ban kamiu, ea vio nonovio ea vio yetemeriba reraio napano mia averial kiaku ioluano vou nabo eaio, mia nalo atukunu bunu ka vaio na tira nei naio mim̃aukanio, ka nalo asidomial bereio bogo nonovio tena tira nei kiano tinietiiano ban kiniou, napano naio tinien miia riano kiniou.”
Jutas jiveluku ka Yesu
Mataiu 26:14-30; Luka 22:3-20; Jone 13:21-30
10 Naruei Jutas na Kariot, napano naio bunu be Yesu kiano naiagagoano duelimo ba juo [12] tai, naio jo jidomii ruei ka mia tiveluku ka Yesu, ana naio ba mial tomu nalo na tortoru na tomu lu nalo. 11 Mia bogo na nalo amijog ka mia naio rim̃aukanio m̃arabo ka nalo ajikia avokar lukua Yesu, nalo ajaaro laka, aberkar ban naio aberinavo “Naio bo laka na, a ver jau kajai kumemi tibe na, mia kumemi nuvisian ijaiano tai ve telisu rivanso riviorio.”
Naruei jikar ea bogo nene, Jutas naio jo jiravo buluvio tai na mia naio riven Yesu rivan ea kulo lu nalo nei jum̃alo.
Yesu miila Pitere naio Jone ka ava ala batitig sano sinaniano na maariano
12 Naruei ea legiano napano be moti na jokoluolu ka asen taba na, be Taste, a ea legiano nene ajum̃a amila sida ka nunu solbouo nalo ka sidomkariano na ioruriano. Naruei ea bogoti nei naiagagoano nalo abika den Yesu, aberinavo “?Jau kojidom ka mia kumemi nuva nuvila batitig sado sinaniano na jokoluolu nei ea vio vabe?”
13 Mia naio ber kalo abe juo, berinavo “Kuve juo kuva jouro Yerusalemo, mia kamiu kuvial toro tai napano midu burum̃ara bauei tai, naio rimei riviviuo vija kamiu. Mia kuve juo kuvitakisor naio kuvano, 14 ana mia naio rivuru kamiu kuvan ea yimo tai. Naruei bogo na kamiu kuve juo kuva joomo ea yimo nene, mo na kamiu kuvil van boru na yimo nene, kamiu kuverii tibe nei, kuverinavo ‘Kiado naverloglogiano naio bikanio, berenio vajoomo vabe na valauo nalo kialo, ka naio naliko kumemi kanano naiagagoano nalo, kumemi numijikia nuvisen sinaniano na sidomkariano na ioruriano eaio?’
15 “Kuve juo kuvil tibe na vanio, ana mia naio siloglog burum̃ara vajoomo na yimo tai napano ea kotkoti na jo mave ka kamiu, napano vite nonovio jua ruei, ana mia kamiu kuve juo kuviomon vite nonovio na sinaniano nei ea vio nene.”
16 Mia Yesu ber jibe nei ka naiagagoano juo neibano bisi, ana nalo abe juo abano, nalo amiel aba abokar vio Yerusalemo. Mia ea bogo nene amial ka saba nalo nonovio amalmaluvo jibe ka ga napano Yesu berii kalo abe juo jukamu. Jibe na naruei, ana na naljuo amila batitig sinaniano na maariano na jokoluolu na Yesu kiano, karina abe juo aban bereio.
Yesu berial ka mia Jutas tiveluku ka naio rivan kiano uolu nalo jum̃alo
17 Naruei ea bogiano, Yesu naliko kiano duelimo ba juo abinimei Yerusalemo, naruei nalo aban ea yimo neibano. 18 Naruei bogo napano nalo ajum̃a ajinan, Yesu mil banlo, berinavo “Kiniou neber be riano ban kamiu, ka mia kamiu tai ga mia naio riṽilṽili bena ga ka kiniou, kamiu ga tai napano mia kumemi ve juo nuvisinan burukuti vonganei.”
19 Naruei naiagagoano nalo amijog ka naio ber jibe na, mia nalo tinielo miia naio toru laka, ana na nalo ajum̃a abivika veve terakurano denio, aberinavo “?Koig, maka ve kiniou, a?”
20 Ana na Yesu berdop̃eio, berinavo “Nana mia naio rila tibe nei ka kiniou, naio be tai ga ea kiaku duelimo ba juo [12] nei ga, naio napano mia kumemi ve juo nuvititi ka sememi joko ea baju ve takurano ga. 21 Mia Kulorinio Kenerinio monokanio rim̃aro tibe ka na vivitauiano lu nalo aberii nua ruei, mia toro napano naio ṽilṽili bena ga ka naio, mia rivova laka van naio, bo laka verenio naio rimoluo re.”
Sinaniano maariano
22 Ana bogo napano nalo ajum̃a ajinan jibe na, Yesu midu joko tai, ber siva ban Atua kanio, ana burekokorovio bar banlo, ana ber kalo, berinavo “Kamiu kuvijevio kuvisenio, ninei naio be mokotenaku.” 23 Mia iorou kanio nina, Yesu midu baja na m̃arjum̃elm̃elu tai, ana naio ber siva ban Atua kanio, ana jian ban kiano naiagagoano nalo, mia nalo abeve terakurano abiniu amunu tertelisu eaio. 24 Ana naio ber kalo, berinavo “Ninei naio be kiaku burukija, ka rila Atua kiano virakariano tumolu tu sikili bogo nonovio, bior mia kiaku burukija nei naio riou ka sovoko tomu ve miroano kialo meuliano nalo. 25 Kiniou neberkar be riano ban kamiu, ka mia kiniou nomunu re m̃arjum̃elm̃elu na bereio rivano-o rivokar bogo na ga mia kiniou nomunu m̃arjum̃elm̃elu vou ea Atua kiano navenatuboiano.”
26 Mia bogo napano Yesu naio mila jibe na bisi, ana na nalo amiou ka iou tai napano joa niosi na Iouano nalo, avona bisi ana nalo abava tavio, aban ea Suku na Buruolivi Nalo.
Yesu berial ka mia Pitere rivarbonbonua naio
Mataiu 26:31-35; Luka 22:31-34; Jone 13:36-38
27 Naruei bogo na ajua burusuku nene, Yesu ber kalo berinavo “Banei bogiano na, kenemiu moneano ea kiniou mia rijoru, bior iliano lu naio ber ruei, berinavo
‘Mia kiniou nouebin toro na bitikar nunu,
ka mia kiano nunu nalo
mia avuro ave dedade tanea vio.’ Sek 13:7
28  Mat 28:16“Ea iliano nei, Iliano Lu jo berii venia napano mia rimaluvo ea kiniou, mia bogo na kiniou nemeul bereio ea m̃ariano, mia kiniou notu-kamu nava Kalele, ana mia kamiu monokanio kumei iorou, kumei ea vio nene bunu ga.”
29 Naruei bogo na Pitere naio mijog ka Yesu ber jibe na ana naio mil ban Yesu, berial, ber “P̃eli kumemi tealo nonovio mia kialo moneano easo rijoru, mia nalo avuro denso, mia kiniou maka nejikia notuvanso bogo tai.”
30 Mia Yesu berkanio, berinavo “Bo Pitere, ka na jau kober jibe na, mia kiniou neber be riano ga banso neber ka mia bogiano na ga, mia tu tokokoreko ve valuo ga, ana mia jau kavarbonbonua kiniou rive varolu ruei.”
31 Mia Pitere naio mil joko vio ka iliano na, naio berkar iliano na kirisikili lie, berinavo “A ver nalo ajidom ka auebin kiniou vijaso, bo laka lie vo, mia kiniou, maka nejikia nalabonuaso ka never kiniou maka nove kiamo.”
Ana bogo nene, naiagagoano dolu nalo bunu aber iliano nene bunu ga.
Yesu ba bolkouo yako Ketsemani
Mataiu 26:36-46; Luka 22:39-46
32 Mia iorou, Yesu nalo abarp̃iliglo ajel tivelinio ea suku neibano, abatove abokar bolu na telisu tai, aban ea vio tai siano Ketsemani. Ana naio ber kalo, berinavo “Kamiu kuvitu nei vo, mia kiniou nava nobolkouo ve telisu kija tukamu.”
33 Mia naio buru Pitere naljuo Yemesi naio Jone, nalo aban bija naio, ana nalo aban lie kija telisu ga, ana ea bogo na Yesu kiano iviso binimei temi laka, ana naio mijog naio bova laka. 34 Naruei Yesu mil banlo abe tolu, berinavo “Vonganei namijog jibe ka niunuku burukorovio ruei, mila na kiniou vaataro ka nam̃aro kanio. Neber bo ban kamiu, kamiu kuvilavon ka kuvitevijo kuvitu vija kiniou ea vio nei kija ga vo.”
35 Ana Yesu naio miel ba lie kija ga, ana naio mijoru minie ana bolkouo ban karam̃ano, berinavo “Teta o, Teta o! Verver jau komijikia kajamo ga ka aura na jogvaiano nei naio rimei ea re bunu kiniou. 36 Jau komijikia komila vite nonovio, mia kiniou nobika denso ka jau kodular baja na jogvaiano den kiniou, ka mia kiniou nomunu eaio re. Mia jau kala re tibe ka na kiniou nejidom, mia be kiamo ga.”
37 Kario naio binimei bereio ea kiano naiagagoano tolu neibano ana naio mial amonmelio ruei, mia bogo na nalo ajevijo ana Yesu ber ka Pitere, berinavo “?Saimon jum̃abe na jau kojo komonmelio jibe na? ?Kamiu maka kuvijikia kuvitevijo kuvitu vija kiniou ka aura ve takurano ga? 38 Kamiu monokanio kuvitikar vatitigio, ka mia kamiu monokanio kubolkouo bogo nonovio, ka mia lavonvoniano nalo ala re kamiu kuvijoru ea kariano. Ee, kenemiu jidomiano nalo kirisikili vatitig, mia mokotenemiu nalo niabelo mave.”
39 Mia iorou kanio ana naio bano bereio ea vio napano, ana naio bolkouo bereio jaki kiano ilibolkouoiano napano jukamu. 40 Naruei naio binimei bereio mial ka nalo tolu nei ajum̃a amonmelio bereio, bior miralo jouo tomi laka, a bogo na naio mil banlo, maka bunu ajikia averdop̃e titai bereio rivanio.
41 Mia naio ba bolkouo bereio, nainei be varolu nene, karina naio binimei bereio, mia naio mil banlo berinavo “E, kamiu kumitum̃a kumijilimebi kia ga vo, kamiu kumonmelio kia ga vo. Bo ga, bare naruei! Na vonganei vaataro ka bogo na Kulorinio Kenerinio naio rivan ea tomu va nalo jum̃alo naruei. 42 Ei, kamiu kuvitumolu, kito ravano. Toro na ṽilṽili bena ka kiniou, naio yako jo binimei vaataro.”
Nalo abokar kilkil ea Yesu
Mataiu 26:47-56; Luka 22:47-53; Jone 18:3-12
43 Naruei monloglog bogo na Yesu naio jo ber kea iliano nalo nei kia navo, Jutas neibano be nalo duelimo ba juo [12] tai, naio binimei naliko tomu nalo miroano, napano nalo abar iobogu na mira nalo bija kialo nia nalo. Nalo na naruei, tomu nalo na tortoru na kulo lu nalo, bija naverloglogiano nalo na tuboiano, bija navurim̃araboiano nalo na kulo Ju nalo, nalo amiilalo abinimei. 44 Nua na maka amei vo tibe na, toro na jiveluku neibano Jutas, naio jii jamerijiano tai ruei kalo, napano naio berinavo “A ver toro na navan jum̃aku vija naio tukamu, toro nene naruei napano kito rojidomio, ana kenemiu tomu nalo na be p̃irilo monoka avokario avuru naio avano.”
45 Mia ka bogo na nalo abinimei naruei, Jutas naio miel ban memedu ka Yesu, naio berkanio, berinavo “Bogiano bo, Naverloglogiano.” Ana naio ban jum̃ano bijaio. 46 Ana kialo tomu nalo abinimei abokario kirisikili, nalo ajidom ka avuru naio rivano. 47 Nalo abakar naio jibe na naruei, ana naiagagoano nalo na ajua vio na nalo tai midular kiano iobogu na mira, jidom ka te toro tai na Parinio Kulo Lu kialo, naruei naio jeluvuio ana jelar ga burutiliniene tivelinio.
48 Na Yesu mil ban tomu nalo neibano, berinavo “?Jum̃abe ana kamiu kubar kenemiu iobogu a kenemiu nia nalo? Bior venia ana kamiu kumisidom ka kumei kuvokar kiniou tibe na? P̃eli na kamiu kumitum̃a kumisidomii kuber kiniou nebe toro tai na be p̃iriku ka nevina bija nouebin toro? 49  Luk 19:47, 21:37Julaka ea bogoti nonovio, kiniou nojom̃a neberloglog kamiu ea Atua kunuano lu ruei, ana ka venia ana kamiu maka kumei kuvokar kiniou ea bogo nalo nene? Mia bo ga na, bior vite nalo napano vivitauiano lu berenio nua bogobe ruei, monoka amei tibe na ga.” 50 Mia ea bogo nei, naiagagoano nalo ajuvan Yesu ana nalo aburo dedade denio.
51 Mia bogo nene, m̃eaku tai naio jom̃a jakisorilo, ana aburu Yesu bano ana m̃eaku neibano naio jukulou ga. Mia nalo tealo abitilubarbar naio, mia nalo ajidom ka avokar naio bunu ga, 52 naruei nalo abuluvu naio, nalo abokar ga kiano tukulou ana nalo aburu lario denio, naio buro jibe na ga napano be blamoma ga jo.
Aburu Yesu ea komeli na toru, na tomu nalo na tortoru na kulo Ju nalo kialo
Mataiu 26:57-68; Luka 22:54-71; Jone 18:13-24
53 Naruei nalo aburu Yesu binimei jikili jukamu ka Parinio Toro Lu, nina be Kaivas, ana tomu na tortoru nalo na kulo lu nalo, bija naverloglogiano nalo na tuboiano, bija navurim̃araboiano nalo na kulo Ju nalo, nalo abinimei vio takurano ea vio neibano bunu. 54 Mia Pitere bunu jom̃a jakisosor Yesu ea bogo nene, mia naio maka riva vaataro kanio, mia bogo na nalo abinimei jouro ea burusio na komeli neibano, Pitere naio ba jotano bija tomu nalo na amim̃au Kaivas kiano, napano nalo ajum̃a ajutano vaataro ka sebi, bior vio menini.
55 Naruei tomu nalo na tortoru napano aju joomo ea vioriano neibano, nalo ajirag von tomu tealo ka aver vite nalo tai napano Yesu jom̃a mila p̃eli nam̃a naio jo berenio, ka nalo amijikia auebin naio riviorio, ana nalo maka aleal tai. 56 Nalo amileal tealo napano aburulo abinimei aberial iliano miroano, mia iliano nalo na abiniu ajum̃a amila sibi ga, mia nalo ajum̃a aber saba nalo na abeve dolu, naruei kialo ilisibiano nalo nei ajum̃a ajibirbili ga. 57 Mia karina tomu tealo na sibiano nalo neibano nalo amileal iliano tai, ana ajikili aberinavo 58  Jon 2:19“Kumemi numijog ka kema na, naio jom̃a mil barvar m̃elea ka naio jibe na naruei, berii Yimo Lu neibano korobido nalo amim̃aukanio bija jum̃alo nalo, berinavo naio ga mia rue bulagio bereio, ka mia naio ga rim̃auka vatitig Yimo Lu vou tai bereio, ka bogoti ve tolu [3] ga, napano mia toro jum̃ano rim̃auka re.” 59 Nalo aber iliano nalo na bano-o, mia karina kialo iliano nalo amierier janea vio ga, maka bunu atu sikili.
60 Naruei parinio toro lu nei jumolu jikili jua miralo, mil ban Yesu, bika denio berinavo “?Mia jau koverdop̃eio vanlo, p̃eli makanio? Jum̃abe ka iliano nalo nei napano aju aber bulagio?” 61 Mia Yesu naio jo ga jibe na, maka riverdop̃e vanio bereio. Naruei Parinio Toro Lu nei ber bereio ban Yesu, berinavo “?Jum̃abe, jau kobe Naverikariano nei napano naio be Atua Lu kenerinio, p̃eli na makanio?”
62 Naruei Yesu berdop̃e banio, berinavo “Ee, Naverikariano na be kiniou na. Mia kiniou najidom never bunu vanso, never iorou, mia rivesiou re, mia kamiu kuvial kiniou Kulorinio Kenerinio napano nojo nojotano ea tivelinio vameruo ea Atua na moroano. Mia kamiu kuvial ka mia noyotuba ea melijo nemei bereio ea vio yetemeriba nei.”
63 Ana Parinio Toro Lu neibano tinien mimi laka, naio mijede kiano kulukoti, berinavo “Bisi ea vio na! ?Bior venia ana kito rojum̃a rejiravo toro dolu bereio ka river saba nalo tealo rivanio? 64 ?Kamiu kumijogio na? Toro na naio jo mila bulag tolu na Atua siano lu ruei! Mia vioriano naio jidom jum̃abe, mia kito rotibure naio tum̃abe?”
Ana nalo ajibure Yesu, aberinavo memedu ga ka nalo monoka auebinio. 65 Mia nalo tealo ajum̃a abuvule eaio, napano abiviko mirano, ana ajukuio, naruei nalo amiyotel eaio, abika denio, aber “Ei, jau kover von, kei mijubaso vonganei?” Naruei Parinio Toro Lu kiano tomu nalo nei abinimei ka avuru Yesu ajaluvo den vio neibano, mia nalo neibano bunu napano ajum̃a ajuku naio bija amijuba naio napano mia nalo aju aburu naio abano.
Pitere barbonbonua Yesu
Mataiu 26:69-75; Luka 22:56-62; Jone 18:15-18,25-27
66 Naruei ea bogo nei, Pitere naio jo jouro ea burusio nei kia ga vo, ana tira tai na jo bitikar Parinio Toro Lu kunuano naio binimei ea vio neibano. 67 Mia bogo na naio mileal ka Pitere jo juva sebi, ana naio mial mijikia Pitere, mia naio berkanio, berinavo “Ei, jau bunu kojo kajakisor toro na Nasarete na!”
68 Mia vonganei, Pitere naio mila bonua tenei, berinavo “Ei, kiniou maka leleio nojoglubarbar vaio na jau kojom̃a koberenio.” Naruei naio jaluvo den vio neibano, ba vaataro ka burum̃ara m̃aratavo na toru na yimo neibano.
69 Mia ea vio nei, tira neibano mialio bereio, a naio berealio ka tomu nalo napano aju na, berinavo “Toro na, naio be nalo tai na abe kiano.”
70 Ana Pitere naio mila bonua iliano nei bereio. Ana maka vesiou, ana tomu nalo na ajua vio na aber ka Pitere, aberinavo “Maka, jau kobe nalo tai na, bior jau kobe toro tai na vio Kalele memedu na!”
71 Mia Pitere mil kirisikili lie ea iliano nalo na kirisikili, berinavo “Riano mave, kiniou neber ruei, kiniou maka lele nejikia kema na kamiu kumitum̃a kuberenio na.”
72 Naruei memedu ka bogo na Pitere naio berenio jibe na, tu naio jokokoreko valuo nene, mila na Pitere naio tinien maio ka bereio iliano na Yesu berenio berinavo “Riano ga kiniou neber kaso, mia bogiano na ga, bogo na tu naio tokokoreko rive valuo nene vo, mia jau kalabonua kiniou rive varolu ruei.”
Mia Pitere mijog tinieno bova mia bova, ana batavio, mia naio jegi mia jegi.

14:3 Luk 7:37,38

14:28 Mat 28:16

14:49 Luk 19:47, 21:37

14:58 Jon 2:19