13
Yesu berial ka mia aue bulag Atua kunuano lu
Mataiu 24:1-2; Luka 21:5-6
Mia Yesu naio jaluvo den Atua Kunuano Lu, mia bogo napano naio jom̃a miel bano, naiagagoano nalo tai naio jiloglog burum̃ara yimo nalo na Yimo Lu nei, ana berinavo “Naverloglogiano, jau keialio! Yimo nalo na bija salo puruveru nene nalo romial lo amieg kirinovo laka, a!”
Ana Yesu berkanio, berinavo “?Jau komial yimo nalo na tortoru na? Mia iorou kanio mia ve re salo puruveru nene nalo atu batitig ea jeleigio, bior mia tomu tai, mia amei auebulag lelan nonovio yimo nalo na aviniu.”
Jaleleano mia monoka rimei
Mataiu 24:3-14; Luka 21:7-19
Ajum̃a amiel jibe na, abinimei ea Suku na Buruolivi Nalo, nina naio jo jirarago ban ea Yimo Lu, ana Yesu naio jotano ea vio na. Ka bogo napano maka ve kulo dolu nalo atu, a naiagagoano ver abinimei ea naio, nina be Pitere, Yemesi, Jone a Andru. Naruei nalo abika denio, aberinavo “?Mia auebulag Yimo Lu na nagi, a venia naruei mia naio rila vite nalo nei monoka amalmaluvo?”
Ana Yesu mil banlo naruei, naio berdop̃e, berinavo “Bo ka kamiu kuvitikar vatitig kamiu rivu, ka mia ve re toro tai rimei rila sibilili kamiu, bior mia tomu ve telabo napano mia adu siaku, ana mia amei averinavo ‘Kiniou nobe Naverikariano nene,’ naruei mia avuru tomu ve telabo aiel vovu. Ana ver ea bogo na, mia kamiu kuvijog uetubaiano na mira naio jo binimei vaataro, p̃eli na kamiu kuvijog lilianiano na burum̃ara mira nalo napano m̃a aju koalabo, mia kamiu kumemebiju m̃elea re. Vite nalo nei monoka amalmaluvo beamu vo, mia nina maka ve legiano na maaro nene navo. A mia parinio tubo nalo, mia ala mira ka parinio tubo dolu nalo, mia buruvenuo nalo mia atumolu ka buruvenuo dolu. Mia vio reraio ea yetemeriba nei, mia m̃ii rikulkulu ve toru, a mia ve burum̃ara bogo na vitu bunu, mia vite nalo na, maka ve Legiano na Maaro nene navo. Vite nalo na naio jibe ka ga napano tira napano m̃abono, naio mijog dovorovo ka taakano mijalele garuei be moti ka rudu kenerinio, mia burum̃ara jaleleano nei naio maka navo.
Mat 10:17-20; Luk 12:11,12“A kamiu monoka kuvitikar vatitig kamiu rivu, bior ka napano tomu nalo mia avuru kamiu ea komeli nalo p̃eli ea kialo yimo na volkouano ka mia ail van kamiu, naruei mia atibure kamiu p̃eli mia avitiv kamiu. Mia monoka avuru kamiu kuva kuvitu kamu ea mirano tomu na tortoru na buruvenuo nalo rivior ga kamiu kube kiaku naiagagoano, ana ea bogo na kamiu kumijikia kuverial kenemiu moneano ea kiniou kamu ka miralo. 10 Ana Ioluano Vou, mia aioliolu kanio van taara nalo na tomu nalo na yetemeriba nei beamu vo, karina mia vite nalo nei amijikia amalmaluvo. 11 Ver nalo amei avokakar kamiu, ka avuru kamiu kuvan ka atibure kamiu, mia kamiu kuvisidomii bijovijon re laka, verenio ‘?Mia kiniou never vaio vanlo?’ Mia kamiu kuverial ga iliano vaio napano mia Niununo Lu naio sian rivan kamiu, rimonloglog bogo napano mia kamiu monoka kuvil, bior ka napano mia ve re kamiu napano kuvil, mia naio rive Niununo Lu napano mia naio ril moluo ea kamiu.
12 “Ea bogokouo na, mia toro mijikia rijamo ka tom na bova dolu nalo nei amei avuru bulag kuruano rimemedu p̃eli na kenerinio memedu, ka auebinvinlo am̃arm̃aro, nina kar ga napano amonea kiniou. A mia kiritete nalo amijikia atumolu bunu ka averial keniele nalo a karam̃alo nalo napano amonea kiniou, ka am̃arm̃aro bunu tibe na. 13  Mat 10:22Mia tomu nalo aserm̃i m̃elea ka kamiu napano siaku joa kamiu, mia kamiu kei napano naio tumolu tu sikili riva rivokar juluvati na bogokouo nei, mia Atua rilarurio.”
Jaleleano toru yako Yerusalemo
Mataiu 24:15-28; Luka 21:20-24
14 Ana Yesu naio ber iliano dolu tai bunu, napano naio bo ka ver toro napano naio rivuluku, rilavon ka rijikia vatitig nioti nene. Iliano nei naio ber jibe nei, berinavo “Mia kamiu kuvial ka napano mia avitirilar tavoru tai napano kirivova mia kirivova laka, naio tumolu toa vio lu tai napano maka rimemedu ka toaio. A bogo na kamiu kuvial vite nei, kamiu napano kumitu Yutea, bo ka kamiu kuvuro bilig, kamiu kuva kuvitoluku ea burusuku nalo. 15  Luk 17:31Ea bogo na, ver toro tai to rijilmebi tavio ea kunuano, naio monoka riva joomo re bereio ka rivar kanano saba tai, 16 p̃eli ver toro tai toa kanano tiniavio, mia naio monoka rivan re bunu ea kunuano ka rivar kanano kulum̃arauo, mia naio monoka rivuro sop̃eli tibe na ga rivano. 17 Ka bogo na, mia rivova laka bunu rivan nena nalo napano abe m̃abolo, vija nalo nam̃a amije yu ban kenerilo solbouo nalo. 18 Ver tibe na, bo ka kamiu kubolkouo rivior kamiu, ka bogo na kenemiu vuroiano nei ka mia naio rivokar re kamiu ea bogo na burum̃ara niavo. 19  Visi 7:14Nina bior ka napano bogo na, mia sikili mia sikili, sikili lie tovulu bogokouo dolu nalo, napano jikar ea bogo na Atua naio jii yetemeriba nei binimei bokar banei, a mia ve re bunu burum̃ara bogokouo na toru tai tibe nei bereio bogo tai. 20 Mia Atua jidomii ruei ka mia naio tekor bogokouo nei ve bulati ga, bior kanano tomu nalo napano naio bijauia bulaglo ka ave kanano ajua bogo nei. Ver naio tekoro re ve bulati tibe na, mia ve re toro tai rijikia rimeul to.
21 “Mia ver tomu nalo averver ka kamiu ka bogo nei, averinavo ‘Kamiu kumial toro yako, nina be Naverikariano na,’ p̃eli na ver averii toro dolu, averinavo ‘Naio be Naverikariano na niako laka,’ mia kamiu kumonea re kialo iliano nalo na. 22 Naverikariano telabo napano maka ave riano amijikia atumormolu, vija bunu naverialiano na sibisibiano, mia nalo na amijikia ala jamerijiano nalo, vija vite nalo na memebijuiano. Mia nalo ala tibe na, ana mia avuru tomu nalo ave vovu, riva rivokar napano mia alavon ka avuru bunu Atua kiano tomu nalo napano bijauia bulaglo ka ave kiano, mia vite nei mia maka ajikia alaio ga. 23 Mia kamiu kumijikia kuvitikar vatitigio, bior napano kiniou neberial vite nalo nei ka kamiu vonganei ruei, napano maka amalmaluvo vo.”
Mia Kulorinio Kenerinio rimei bereio
Mak 13:24-27; Luka 21:25-28
24  Visi 6:12Ana Yesu berinavo “Naruei ea bogo na, iorou ka napano jaleleano nalo nei ribisi, mia m̃erenio rimei ribobogio, a mia siberio rimermera re bunu. 25  Visi 6:13M̃arvitano nalo ea bul niogovu mia atibirbili, a moroano na vio yauo, mia Atua rikulkulu kalo. 26  Visi 1:7Naruei ea bogo na, mia aial Kulorinio Kenerinio rimaluvo ea melijo vija kiano burum̃ara moroano a vija kiano burum̃ara mermerano. 27 Avona bisi, mia naio riila kiano nailiano nalo aseliviv ea vio reraio yetemeriba a tiniabene, a mia avuru kiano tomu nalo napano naio bijauia bulaglo ruei, nalo amei vio takurano ea naio.”
Maka toro tai napano rijikia bogoti na maaro nei
Mataiu 24:32-36; Luka 21:29-33
28 Ana Yesu berenio, berinavo “Kamiu kuvisidomii von buruiesi nei, napano aber buruviki. Naio be kiano titai ka verloglog ka kamiu, napano kamiu monoka kuvitii vatitig eaio. Bogo na kamiu kumial ka sudoti vou nalo aju amiluo, aju abinimei amemeaio, ana kumijikia ka bogo na inio ve toru jo binimei vaataro. 29 Tibe na, bogo na kuvial jamerijiano nalo na ea yetemeriba, nalo aju amalmaluvo jibe ka napano kiniou neber ka kamiu ruei, mia kamiu kumijikia ka Kulorinio Kenerinio jikili jua m̃aratavo ruei, vaataro ka riyotuba naruei.
30 “Riano, kiniou neber ka kamiu, mia tenalo na mia amaluvo beamu, ana iorou, tarati na tomu nalo napano ameulial bogo na amijikia am̃arm̃aro ea yetemeriba nei. 31 Ana mia buluniogovu vija yetemeriba nei, naljuo avakovio bunu, mia kiaku iliano nalo maka ajikia avakovio bogo tai. 32  Mat 24:36Mia maka toro tai napano mijikia bogoti na p̃eli aura nene napano mia Kulorinio Kenerinio rimei bere eaio. Nailiano nalo na tiniabene, bija Atua kenerinio, nalo maka ajikia, mia Karam̃aku, naio takurano ga mijikia.”
Kamiu monoka kuviturorea rivu
Mataiu 24:42-44
33 Naruei Yesu berenio, berinavo “Tibe na, kamiu monoka kuvitu kuvitikar vatitigio rivu, bior kamiu maka kumijikia ka legiano na vabe naruei mia kenemiu Tubo rimei bere eaio. 34  Luk 12:36-38Vite na naio jibe ka napano toro na toru tai juvan kiano vonuo ka riva rudu kiano burum̃ara ieliano tai. Beamu ka naio taluvo ea kanano vio, mia naio juvan kiano saba nonovio jua kiano tomu na im̃auano nalo jum̃alo, ka avitikar kiano im̃auano nalo, a mia ril vatitig van nalo napano abe nakukuano ea kiano morouo, ka monoka avitikar rivu.
35 “Vonganei, jibe na bunu ban kamiu, naruei mia kamiu bunu monoka kuvitu kumisirarag kuku rivu, bior kito maka rejikia ka mia toro na toru na vonuo mia naio rimei nagi. Vede naio rimei ka niogoravo, vede ka bogiano, vede ka bogo na tu riolu, vede kavijo va, 36 mia maka rivu ka ver naio rimaluvo kean kamiu, ana rial napano kamiu kumitu kumonmelio ga. 37 Naruei iliano nei napano kiniou naber ka kamiu, naio memedu ga ka tomu nalo aviniu monoka ajogio, napano berio kamiu kuvitikar rivu, kamiu kuvitikar kamiu rivu.”

13:9 Mat 10:17-20; Luk 12:11,12

13:13 Mat 10:22

13:15 Luk 17:31

13:19 Visi 7:14

13:24 Visi 6:12

13:25 Visi 6:13

13:26 Visi 1:7

13:32 Mat 24:36

13:34 Luk 12:36-38