16
Buluvae be teau jo
Mataiu 28:1-8; Luka 24:1-12; Jone 20:1-10
Mia bogo napano Legiano Lu naio barlaka ruei bisi, nina ka bogo napano m̃erenio jikar batove vonga kijev ka Sarere, mia Mere na vio Maktala, bija Mere napano Yemesi kenieno, bija Salome bunu, nalo tolu nei aba abulu bonotanunu nalo tealo ka amijikia aion ea Yesu niabene.
Naruei ka Sade kavijo, bogo na m̃erenio jikar ka mijivio kia ga vo, nalo tolu amiel ka avan ea buluvae nene. Aju amiel abano, nalo ajum̃a abivika denlo, aberinavo “?Mia bogo na rovoru yako, mia kei mijikia rimelivlivilar ka burum̃ara puruveru napano ajubonkokar buluvae nei van kito, ka romijikia rava joomo?”
Mia bogo napano nalo abinimei vaataro ka vio nei, nalo amial ka burum̃ara puruveru nei, napano toro tai melivlivilario ruei. Naruei nalo aba joomo ea buluvae nene, amiilo ka m̃eaku tai, naio jotano tivelinio vameruo, napano naio miya kulum̃arauo nalo na amiuvuruvu laka, mia bogo na nalo amial naio amiilo bova laka.
Naruei naio mil banlo, berinavo “!Ei, kamiu kumerou re! Kiniou nemijikia ruei ka napano kamiu kubinimei ea vio nei bior Yesu na vio Nasarete, napano ajukar naio ea m̃akolkolo. Mia naio jumolu meul bereio ruei, naio maka bunu toa vio nei. Kamiu kumei von kuvialio! Ninei naruei vio nanua amidu batitig mokotenano mon eaio! Mat 26:32; Mak 14:28Mia kamiu kuvan sop̃eli, kuva kuverial ka Pitere vija naiagagoano dolu nalo, ka mia Yesu rivatove tukamu kalo yako Kalele, mia nalo bunu monokanio atakisor naio, mia nalo amijikia aialio ea vio na, tavukia na nanua berkar kalo nua ruei.”
Naruei tire nalo nei amila sop̃eli, ajaluvo den buluvae, aburo abano, bior nalo amiilo toru laka ka vite nalo neibano bano-o m̃a amemebiju garuei. Ana amerou m̃elea bunu, mila ana maka ava averial ka tomu dolu nalo leleio, mia nalo aban memedu ka naiagagoano nalo ga.
Yesu naio miyotuba ka Mere re Maktala
Mataiu 28:9-10; Jone 20:11-18
Ana Yesu naio meul bereio jibe nei ea kavijo vio buru vurevure ka Sade nei ruei, napano naio be legiano moti na bogoti aluo. Naruei naio jo malmaluvo keanlo napano ajakisor naio, mia nana miyotuba kean beamu be Mere re Maktala, nina napano naio mijil bulag sim̃aro nalo aluo eaio nua ruei.
10 Ana iorou ka na Mere naio mial Yesu, naio ba miyotuba kean nalo nanua m̃a ajakisor naio, napano aju amijog bova a ajum̃a ajegi kia ga vo, ana naio berial kalo ka napano Yesu naio meul bereio ruei. 11 Naio ber batitig kalo ka naio mial Yesu ruei ka mirano, mia nalo maka amonea naio.
Yesu miyotuba kean kiano naiagagoano juo
12 Ana iorou ka bereio, ea bogo tai napano naiagagoano juo aju ajaluvo den Yerusalemo, naljuo aju amiel abano, ana Yesu naio maluvo kean naljuo. Naruei naljuo amial jibe ka napano Yesu niabene be dolu, naio maka tibe ka nua.
13 Mia bogo napano amial naio bisi, abe juo abarp̃iliglo, aban bere, abano aberial vite nei ban nalo dolu, mia bogo tai bereio, nalo dolu nei maka amonea vite nei.
Yesu naio miyotuba ka kiano naiagagoano nalo
14 Ana iorou ka bereio, Yesu naio miyotuba kean naiagagoano duelimo ba tai, ea bogo tai napano nalo ajutano aju ajinan. Ana naio mil kija banlo, bior ka napano maka avar tinielo ea naio, a bior ka napano kanalo iviso nalo jikili laka, mila na maka atu amonmonea kialo iliano nalo ka amial naio meul bereio ruei.
15  Im̃auo 1:8Ana Yesu naio ber kalo, berinavo “Vonganei, kamiu monoka kuvano, kuvitan ka kamiu ea vio nonovio na yetemeriba nei, a kamiu monoka kuvioliolu ka kanaku Ioluano Vou van tom nonovio. 16 Ver toro tai rijogio, mia naio rimoneaio, mia karina avaruei ea naio, toro nene mia naio rijev ioruriano. Ana naio napano ver maka rimoneaio, mia Atua naio riverkar m̃ariano vanio.
17 “Mia nalo napano m̃a amoneaio, mia vremesiano nalo toalo, tibe ka napano mia ajil bulag sim̃aro nalo ea moroano na siaku, a mia ajev iliano dolu nalo, 18 mia ver bogo tai avokar maro tai, mia nalo avu ga, a ver bogo tai amunu vite tai napano monoka am̃aro kario, mia vite nene naio maka rijikia rila titai kalo, a mia adu jum̃alo toa namieiano nalo, naruei mia nalo amei avu bereio.”
Yesu naio bavin bereio tiniabene
Luka 24:50-53; Im̃auano 1:9-11
19  Im̃auo 1:9-11Ana iorou ka napano kiado Tubo Yesu ber iliano nalo nei banlo bisi, Atua burular naio ban bereio mave tiniabene, midu naio jotano tivelinio vameruo na naio. 20 Naruei naiagagoano nalo abanvan tavio naruei, aba amioliolu ea vio nonovio, a nalo amial ka napano Tubo naio jo mim̃au bijalo, naio jo mila lo amila vremesiano telabo ka rila tomu nalo avitilubar ka kanalo iliano nalo nei abe riano.
A tukunu nei naio bisi ea vio na.

16:7 Mat 26:32; Mak 14:28

16:15 Im̃auo 1:8

16:19 Im̃auo 1:9-11