Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou
Napano
LUKA
Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunu bulati na niosi nei
Niosi nei, Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou napano Luka Jirio, naio berii Yesu ber naio be toro napano Atua berkar ruei ban taara nalo na Israel nua, ka mia rimei rilarurlo, a ka rilarur tomu nalo na yetemerba. Luka jiri ea kiano niosi nei ber Yesu nei, Atua sop̃i kiano niununo naruei bio naio ka riverial ioluano vou van talim̃asa nalo. Naruei bior vite nei, ioluano vou nei napano jirio, bujo ka tukunuano nalo napano aberial ka Atua tinien miia tomu nalo napano ajua jaleleano.
Vite dolu telabo napano romialio ea niosi nei, nina tukunuano nalo na tomu nalo napano amijog bo ajaaro. Tukunuano nalo telabo jibe na ajua mirano takurano [1] napano berial ka mia Yesu rimei, a ea mirano juo [2] napano berial ka Yesu moluo. Mia bereio ea mirano maariano, tomu nalo ajaaro napano Yesu meul bereio, a bavin ea Tiniabene. Toro napano jiri niosi nei, naio jiri niosi dolu tai bereio napano siano Atevi Nalo Kialo Im̃auano Nalo.
Ea niosi juo nene nei, naio berial tukunuano nalo napano amiyotuba iorou ka bogo nei napano Yesu bavin ea Tiniabene.
Tukunuano nalo nei aberial ka tomu nalo napano amonea Kristo abinimei mirouano, a aba aberial kialo moneano nei ea vio dolu nalo. Niosi nei Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou napano Luka Jirio abe torogio arolu [8]. Ea torogio juo nene, bija torogio ari nene be tukunuano nalo napano ajua niosi nei ga, nalo maka atua niosi tolu nalo na Yesu Kristo kanano Ioluano Vou napano Mataiu, Mak bija Jone nalo tolu ajiriio. Nine tukunuano napano berii agelo nalo napano amiou, a tukunuano napano berii tomu nalo ka avitikar nunu napano abinimei ka aial Yesu ea bogo nei napano naio moluo, a tukunu napano berii Yesu ea bogo na napano naio ban ea Atua kunuano ea bogo na naio be tete m̃eaku kiaga, a jamerijiano na toro novo na Samaria, a jamerijiano na kirtete napano ba kovio. Vite burtumoruo tealo nalo napano Luka beriio van telabo ea niosi nei jibena. Naio berii bolkouano, a Niununo Lu, a tire nalo kialo vio ka aim̃au Yesu kanano, a berii napano Atua mijikia viekokoa toro, mijikia ridular kiano kariano.
Torogio nalo na niosi nei
Ilano moti 1:1-4
Jone Baruei, bija Yesu naljuo amoluo, a naljuo amiluo bavini 1:5—2:52
Jone Baruei kiano im̃auano 3:1-20
Jone Baruei baruei ea Yesu, a Sim̃aro milavono naio 3:21—4:13
Yesu mila kiano im̃auano ea tanobuku na Kalele 4:14—9:50
Yesu jaluvo den Kalele ba Yerusalemo 9:51—19:27
Yesu kanano sude maariano napano mila kanano im̃auano yako Yerusalemo bija nalo na vaataro kean Yerusalemo 19:28—23:56
Yesu meul bereio bija kiano tomu nalo amial naio 24:1-53
1
Iliano na be moti
Kiniou Luka nebivitauia tukunuano nei banso, toro na toru Tiovilas. Jibe ka napano jau komijikia ruei, tomu telabo abivitauia ruei tukunuano na vite nalo nei nanua amalmaluvo ka kito yuka tealo bar laka ruei. Vite nene nalo, kito maka reialio rimemedu ka mirado, mia tomu nalo napano jikar ea burupati nene, nalo aju amialio, a ka napano nalo ajibe ka tomu na be moti na Lilianiano Vou nabo, nalo naruei aberial sosolio batitig binimei ban kito. Naruei jikar nanua ruei, kiniou nojom̃a nebitii batitig m̃esi dolu nalo nam̃a abivitauiaio, a nojom̃a nabar iliano na vite nene nalo, naruei namial jibe bo ka ver nalavon ka navar torogio dolu nalo na tukunuano nei, novivitauia sosolio amei tibe ka niosi novo tai napano jakii memedu kiri m̃arabo sesa nalo na tukunuano novo nei. Naio naruei nobivitauiaio ruei jo, mia kiniou najaaro ka notuvan riviedu ve kiamo, ka mia jau komijikia kovulukuio, komijikia kovitilubar ka vite nalo nam̃a kojom̃a komijogio ruei amemedu ga a abe riano, ajavukia nam̃a kanaku niosi nei berialio.
Nailiano mijuelar ban Sakaraia ka mia naio rivar Jone Baruei
Tukunuano nene naio jikar jibe nei: Ea bogo nam̃a Parinio Tubo Erot naio jo mije tuboiano ea tanobuku na vio Yutea, toro lu tai, naio be m̃aratavo na Abija, a naio buru tira tai napano naio bunu miyotuba ea yati na kulo lu nalo, nina ea m̃aratavo na tormoruo Erono, Mosis kuruano re nua laka. Toro nene siano Sakaraia, a koano, siano Lesveti. Mia naljuo nei, kialo meuliano kiri memedu laka ea Atua kiano vitiiano, ka nam̃a amonmonea kiano tuboiano, a nalo ajum̃a amila bajago nalo na memedu kam̃a amila bogo nonovio ga, maka atum̃a ala belea tai. Mia vite takurano ga, naljuo maka ve kenerilo tai, bior tira nei Lesveti naio jumolumu ga, mia vonganei naljuo abinimei abe kulo moruo nalo laka ruei.
Mia ka bogo tai, naio be bogo na Sakaraia kiano taara nalo monoka ava ala sida ea Atua Kunuano Lu, tavukia nam̃a taara nalo amila terakurano ea sude nalo. Mia dam̃ariga, bogo nam̃a amilala jibe na, nalo monoka ala tibe ka nam̃a amiere m̃abujo, ka mia aleal nalo na vabe kalo naruei napano mia naio mijikia rila burum̃ara im̃auano nei ka mia m̃a riva joomo ea Vio Lu na Yimo Lu nei, ka risebi sida ea boda na jo. Mia ka bogo na amilaiio jibe na, mia Sakaraia siano mijoru loglogio, ka mia naio naruei riva rilaii burum̃ara im̃auano nene. 10 Naruei monloglog bogo nam̃a amisebi sida nene, ana naio ba joomo ka rilaiio, a burutiniobi toru na tomu nalo aju tavio ajum̃a abolkouo.
11 Ana bogo na Sakaraia naio ba joomo, mia miilobin naio ka mial Atua kiano nailiano tai napano naio miyotuba kanio, jikili ju tivelinio vameruo na boda nene. 12 Mia bogo na Sakaraia mial nailiano nei, naio maka bunu rijikia ka mia tum̃abe naruei, a merou toru bunu. 13 Mia nailiano nei naio mil banio, berinavo “Sakaraia, jau komerou m̃ele re. Kiniou nebinimei ka neverial ga vanso ka Atua mijog kenemiu volkouano kube juo ruei, a mia koamo tira na Lesveti, mia naio rivar kenerimo solbouo sum̃ano tai, mia bogo na naio riyotuba, mia jau monoka kesisia naio ka Jone. 14 Mia bogo na naio riyotuba dovorovo, mia kuve juo tiniemiu saaro ve toru laka, tiniemiu sese, mia kamiu ve juo re ga, mia kulo dolu nalo bunu mia asaaro ve toru laka. 15 Kiritete nene, mia naio rimei rive Atua kanano toro na toru tai, a mia naio tibe ka toro lu tai, mia naio rivel ka m̃arjum̃elm̃elu vija uei na bitunu. Tikario ea bogo napano joa kia ga kenieno mabono, mia Niununo Lu to rivujolou ea naio ruei. 16 Mia naio rive toro tai napano mia naio rivilig kulo Israel nalo ve telabo amei bereio ea Atua Sop̃i, kialo Tubo. 17 Mia aial ka napano niununo a moroano nanua joa Naverialiano Elaija mia to rivare ka ga naio bereio, bior mia naio tukamu rimei, ka riverial ka mia Naverikariano naio rimei iorou ka naio vesiou re. Mia naio rivilig teta nalo kialo iviso nalo ka mia asidomial vatitig bereio kenerilo nalo, a mia rivilig tomu nalo nam̃a amila kokorov tuboiano ka mia atakii bereio bajago napano be masou a memedu. Ea m̃arabo nalo na naruei, mia naio rila vatitig rivu taara na tomu nalo tai ka mia ave Atua kiano, ka atu rorea naio ka mia riyotuba kalo.”
18 Mia Sakaraia naio mijog iliano nei, ana naio berkanio nailiano nei, berinavo “Ai, abe kover re tibe na. Maka rijikia tibe na, bior kumemi juo nei m̃erenio batove ruei nei.”
19 Ana na nailiano nei mil ban bereio, berinavo “Makanio, mia tibe ga na. Kiniou nebe nailiano Kapriel nei, nam̃a bogo nonovio najikili nojua Atua mirano ka m̃a nabar kanano iliano, naruei naio miila kiniou nebinimei easo ka neverial lilianiano novo nei vanso. 20 Mo bogo na kiniou neberialio kaso, mia jau maka komoneaio, naruei kiniou never kaso ka mia kove buru, a mia jau koto tibe na rivano-o rivokar bogo na keial vite nalo nene ayotuba kaso, nina ea bogo nene rimemedu.”
21 Mia bogo na nailiano jom̃a mil kia ga jibe na ban Sakaraia, mia tomu nalo ajikili aju tavio kia ga vo, aju rorea bano deio, ana nalo aju ajidomii aberinavo “?Ka venia ana naio ba joomo, bijuku kiki jibe na?” 22 Ana iorou kanio, ana naio batavio bereio, mia nalo amial ka naio maka bunu rijikia ril vanlo, naruei nalo abitilubar ka naio jo joomo naio mial titai napano mila naio jibe na. Naruei naio jom̃a mil ka ga jum̃ano banlo, maka bunu ril be buru ga jo. 23 Mia naio jidel dolu ka ga m̃a jo mila kiano im̃auano ea Yimo Lu na Atua Kunuano, bano-o kiano bogo nene bisi, ana naio ban bereio vonuo.
24 Naruei nalo aju jibe na bano-o, mia maka vesiou, ana koano p̃igi, mia bogo na naio mial ka naio be m̃abono jibe na, mia naio ba jo vonuo ga bano-o bokar siberio jumo. 25 Ana ea bogo na, naio jo ber jibe nei, berinavo “!Atua bijuku bo tanea ban kiniou nei! Beamu tomu nalo ajum̃a abiti sa ea kiniou bior maka navar tete, mia vonganei, Atua naio mial kiniou, tinien miia kiniou, naruei naio midular imouiano na kanaku jumolumu nene ruei.”
Nailiano binimei mijuelar ban Mere ka mia naio rivar Yesu
26-27  Mat 1:18Naruei Lesveti naio be m̃abono siberio ari ruei, ana na Atua miila kiano nailiano nei, Kapriel, ka riva riverial kiano iliano tai rivan niatira tai, siano Mere, napano naio be niatira tai na komeli na vio Nasarete ea tanobuku na vio Kalele. Ea bogo na, aberkar Mere nene ruei ka mia riva soro ka toro tai, siano Yoseve, napano naio miyotuba ea yati na Parinio Tubo Teviti re nua, mia Mere naio maka riva to rivija naio vo.
28 Ana na nailiano nei Kapriel naio binimei, miyotuba ka Mere, naio berinavo “Mere-o, abe Atua naio jo jaaro toru laka ka jau, naio milivu kaso, a naio jo bijaso riano.”
29 Mia bogo na Mere mijog iliano nei, naio jidom bijovijonio toru laka, ana ber mia riviti von, ka nailiano nei mil kirinovo laka ban naio jibe nei, ber nioti nene venia. 30 Karina nailiano nei mil bereio banio, berinavo “Mere, jau komerou re. Atua tinieno jaaro kaso ga, mia rila burum̃ara ilivuiano tai rimei ea kiamo meuliano. 31  Mat 1:21Vonganei, mia jau kove m̃abomo, vano-o mia kodu kenerimo sum̃ano tai, a ver naio riyotuba kario, ana monoka jau kesisia ka Yesu. 32 Iliano Lu re nua berii kenerimo nene ruei, na naio berinavo
‘Naio mia rive toro na toru, a mia siano rive
“Atua Na Loa Laka Kenerinio,”
a Atua Tubo rila naio rimei ve parinio tubo tai, napano ridu jeleig korobinio re nua nene, napano parinio tubo Teviti,
33 naruei mia naio rije tuboiano ka nalo napano na amiyotuba ea Yakovo kanano m̃aratavo,
nina be kulo Ju nalo na aju vonganei, a ka mia nalo na amei iorou, a kanano navenatuboiano mia naio maka rijikia ribisi bogo tai.’ ”
34 Naruei Mere naio miilo toru laka ka iliano na ber mia naio rudu tete, ana bika den nailiano nei, berinavo “?Ana mia vite nene riyotuba sel tum̃abe liki nei, bior kiniou maka nuvitu biju kumemi juo kanaku sum̃ano vo?”
35 Ana na nailiano berdop̃e, berinavo “Mia Niununo Lu rivatove easo, a mia moroano na Atua Na Loa Laka kiano rimei sovokoso, ana na mia jau kop̃igi. Ana bior mia jau kotibe na, mia nalo averinavo kiritete lu napano mia jau koduio be ‘Atua kenerinio.’
36 “Ea kanamo vitiiano, jau komial tena kirisikili laka ka mia tibe na, ana bo ka jau kosidomii von koniomo tiramoruo Lesveti yako. Aju amial aber mia naio rivar kulu re tete ga, mia naber kaso, naio be tiramoruo ruei, mia vonganei, naio kiano siberio ari ruei. 37 Jau monoka tiniemo rimaio, ka jibe ka napano Atua ber ka tiramoruo Sera re nua laka, ea tivelinio ka naio, maka ve titai leleio napano mia naio rijikia re ka rilaio.”
38 Ana na Mere naio berdop̃e, berinavo “Ierinio ga. Kiniou nobe niatira na Atua kanano im̃auano ga, mo kiniou nomijamo ga ka mia naio rila vite nalo na ayotuba ka kiniou tibe ka ga napano naio jidomio, tibe kanio na jau koberial ban kiniou na.” Ana na nailiano nene juvan naio ban bereio.
Mere ba miadu ka Lesveti
39 Ana na Mere jom̃a jidomii nailiano nei kanano iliano nalo nei, karina naio jidom toru ka riva rial kenieno nene napano Lesveti, mia maka vesiou ga, ana naio jumolu den kiano vio, mila sop̃eli ban ea m̃arkomeli napano Lesveti naio koano Sakaraia ajuaio, nina ea tanobuku na suku nalo na vio Yutea.
40 Mia Mere neibano bokar naljuo nei kunualo nene, naio ba bio Lesveti. 41 Mia bogo napano Lesveti naio mijog lubar Mere joono ka mil banio, naio mijog ka kenerinio napano joa naio, bijobijo toru. Naruei Niununo Lu binimei ea Lesveti, naio binimei bujolou eaio, 42 naio miaga manenea, berinavo “Aiou Mere, Atua rilivu kaso ve toru laka, loa tira dolu nalo aviniu, a mia kanano burum̃ara ilivuiano toa bunu kanamo m̃arati napano mia kovario! 43 Kiniou maka nove tira na memedu leleio ka mia kanaku Tubo Kenieno rimei riadu ka kiniou tibe nei, mia namial kirinovo laka ban kiniou. 44 Mia kanaku solbouo naio bitilubarso, naio jaaro toru laka, bior monloglog bogo napano numijog joomo be moti garuei, naio bijobijo toru laka ea kiniou. 45 Kito juo rajaaro mia rajaaro, bior robiekar batitig Atua Sop̃i kanano iliano, a mia rimei rive riano van kito juo tavukia ga napano naio berkar ban kito ruei.”
Mere miaia Atua ka iouano tai
46 Ana ka bogo na, Mere kanano iouano tai jibe nei, berinavo
“Kanaku iviso miaia Atua toru,
47 niunuku jaaro toru laka ea Tubo kiaku ioruriano,
48-49 naio mial kiniou nojotano,
tira na kiano im̃auano tai,
naio be Atua na Moroano,
jidomial kiniou,
mila tonovo ban kiniou.
Taara nalo napano amei iorou, averii kiniou, averinavo
‘Tira nei, Atua milivu toru.’
Nomidular siano lu,
50 tinien miia nalo nam̃a ajutano kanio,
taara re nua, na iorou.
51 Moroano na jum̃ano mila vite miroano,
naio jiburevure nalo nam̃a tinielo jikili,
mila dedade ealo abeve terakurano.
52 Mila bulag parinio tubo den jelelo,
bitiri bulag nalo nam̃a jidomiano batove ga.
53 Nalo nam̃a jijerlo, naio bagan batitiglo,
nalo nam̃a abe sanibaiano,
naio mijil bulaglo, jum̃alo yauo ga.
54-55 Naio mila nam̃a berkario nua ban korobido nalo,
binimei miija kito, kanano kulo Israel nalo.
Maka rivitoviton ea Epraamo,
tinienriia kiano bajulukuti nam̃ariga-o tobo to.”
56 Naina naruei Mere kiano iouano maaro ea vio na, mia naio jo bija Lesveti bano-o bokar siberio tolu, karina ban ea kanano vonuo bereio.
Jone Baruei naio moluo
57 Naruei binimei monloglog bogo na mia Lesveti rudu kenerinio, mia naio barlar be sum̃ano. 58 Mia bogo napano Lesveti kiano m̃aratavo bija tomu na vaataro nalo amijogial vite nei, nalo ajaaro toru laka bija naio ka Atua kanano burum̃ara tinieiiano nei banio, ka beamu naio be jumolumu ga, mia vonganei naio barlar kenerinio motoru. 59 Mia bogo na kiritete nei naio bokar bogoti aluo, ana abinimei ka ala pakuveu ka naio. Ka bogo na, ajidom ka adu siano bunu, avio ka Sakaraia, tibe ka karam̃ano siano, 60 mia kiritete kenieno berbure, berinavo “Makanio, naio siano Jone.” 61 Naruei nalo amil banio, aberinavo “?Venia na? !Maka lele garuei kanamo m̃aratavo tai napano adu sio na jibe na toa naio!”
62 Naruei amil ka ga jum̃alo ban kiritete nei karam̃ano, ka avika denio ka naio jidom ka adu sio na vabe toa kenerinio nene. 63 Ana na Sakaraia mil ka jum̃ano banlo, ber adu m̃esi tai rimei vanio, naruei naio bivitauia, berinavo “Siano, Jone.”
Vite na naruei mila nalo na vio na amiilo toru laka kanio, 64 mia monloglog bogo na bunu, Sakaraia minano mijuo, naruei naio mijikia mil bereio, ana na miaia Atua.
65 Mia tomu nonovio nalo na tanobuku na, amijogial vite nei, amiilo va kanio, mia tukunuano nene mererako janea m̃arkomeli dolu nalo na tanobuku na suku nalo na vio Yutea. 66 Ana na nalo nam̃a amijogio, ajidom bijovijon toru laka kanio, bior abitilubar ka Atua jum̃ano jo bijaio, naruei nalo ajum̃a abivika denlo, aberinavo “?Kiritete lu nei mia naio tum̃abe?”
Sakaraia berial iliano na Atua jian banio
67 Naruei Niununo Lu binimei bujomagmago ea Sakaraia, kiritete telisu nei karam̃ano, ana naio berial jibe nei, ber
68 “Kito raiaia kanado Atua siano, Tubo re Israel,
batove kean kito, bulular kito,
69 bitirilar kiano siyovo,
miyotuba ea bajulukuti na kiano toro na im̃auano Teviti,
ka mia rilarur kito.
70 Nina kiano verikariano nanua,
naverialiano nalo aberialio, aber
71 Naio mia rivuru bulag kito den kiado uolu nalo jum̃alo,
72 tiniene ribobogia re kanano virakariano bija korobido nalo,
tinien miialo kia ga vo.
73 Nina verikariano jikili nene bija korobido Epraamo,
74-75 nanua Atua berkar ber rilarur kito ka kiado uolu nalo jum̃alo,
ka romerou re bunu, rove lu,
romemedu kamu ea mirano, roim̃au kanano ka legiano nonovio ea kiado meuliano.
76 Keneriku, mia avioso ka Atua Loa Laka kiano Naverialiano,
mia kotukamu ka kala vatitig Tubo kiano m̃arabo.
77-78 Mia koverial ka mia Atua tinien riia kiano tomu nalo,
tinien tiilo, ana mia riviekokoa kialo kariano nalo,
a rilarurlo.
Mia Atua riila kiano kiriyulu telisu na kavijo ve moti rimererali kito,
79 rimei rimererali kito napano m̃a rojua melijokouo,
napano niununu nam̃ariano miununuko kito ruei,
a mia rimei rimererali m̃arabo na tum̃aro ka rotum̃a reiel eaio.”
Jone Baruei miluo
80 Mia bogo na yuka nalo aju abarlaka bano, Jone nene naio miluo bavin ririo bo, a kiano jidomiano meruo batitigio, a naio biekouo ea Atua kiano im̃auano bo. A naio ba joa vio yauo, ka riva rivokar bogo na mia naio monoka riyotuba ea kulo Israel nalo miralo.

1:26-27 Mat 1:18

1:31 Mat 1:21