2
Yesu moluo
Mataiu 1:18-25
Ana ka bogo na, parinio tubo na kulo Romo kialo, naio siano Sisa Okastas. Naruei naio berial ka mia monoka avuluku tomu nalo na venuo nalo nam̃a ajutano ka kiano vitikariano. Im̃auano na abuluku tomu nalo nei, naio be moti na amila jibe na, a ka bogo na amilaio, mia toro tai na Sisa kanano naio jom̃a bitikar burum̃ara tanobuku nei na vio Siria, a toro na toru nene, siano Kuarenias. Ana ka ala im̃auano nei, aberenio tomu nonovio monoka avanvan bereio ea kialo vio nalo, ka mia amijikia avivitauia vatitig sialo, a avuluku vatitiglo.
Vite na naruei mila ana Yoseve naio jumolu den komeli na vio Nasarete, nam̃a naio jojoaio, nina ea tanobuku na vio Kalele, ana naio bavin ea komeli na vio Betleem, ea vio na tormoruo Parinio Tubo Teviti naio moluo eaio nua, nina ea tanobuku na vio Yutea, bior Yoseve naio miyotuba ea yati na tormoruo Teviti nene.
Mo Yoseve burukar koano Mere jakisorio, napano ka bogo na, vaataro ka rivarlar kenerinio. Naruei abe juo abano, mia bogo na nalo aju kia ga Betleem vo, mia Mere mijog ea naio ka kiano bogo na mia naio to joomo binimei nonovio naruei. Ana na Mere midu kenerinio motoru, naio be sum̃ano, a naio bivikakari batitigio ka niakulm̃arauo, mia maka kanano vio nabo tai, bior abe juo amilavon ka ava atua yimo na valauo, mia naio bujo ruei, naruei Mere mila kenerinio mon joomo ea vio na abagan temeul nalo eaio.
Nailiano nalo amiyotuba ka navitikariano na nunu nalo
Naruei ka bogiano nene, be tomu tai nam̃a abitikar nunu aju bija kialo temeul nalo, ea soro tavio ka Betleem nene ga. Naruei Atua kanano nailiano tai batove keanlo, a Atua kiano mermerano midulii rera vio nene jibe ka burum̃ara yulu tai, mila nalo nei amerou toru laka. 10 Naruei nailiano nei mil banlo, berenio berinavo “Kamiu kumerou re. Kiniou nomidu iliano nabo tai ka naver ka kamiu, ka mia naio mijikia rila tomu nonovio ajog rivu ve toru laka. 11 Ka bogiano nei ga, ea komeli na Parinio tubo Teviti re nua kanano, nina ea vio Betleem, kiritete solbouo tai naio moluo vonga, ka mia naio rive kenemiu ioruriano. Naina naruei be kenemiu Tubo, naio be Naverikariano nam̃a Atua berkario nua ruei ka mia riilaio rimei.
12 “A naina naruei be kijokijo na vite nene: Mia kamiu kuvileal kiritete telisu nene, napano amila kokouro ea naio. Mia kuvial ka napano abivikario ka niakulm̃arauo nalo ga, ka mia adu naio ka rimon ea vio na temeul nalo salo sinaniano.”
13 Naruei nalo amiilo ka sop̃eli ga, burum̃ara taara na nailiano dolu nalo na vio mave abinimei amiasolo bija nailiano neibano. Naruei nailiano nalo nei amiaia Atua, a amiou aber
14 “Mave niogovu, nalo ajum̃a amiaia Atua toru, a ea yetemeriba nei, tum̃aro joa tomu na Atua jaaro kalo.”
Tomu na abitikar nunu nalo aba Betleem
15 Nailiano nalo aberial iliano nei ruei, bisi na ajaluvo den tomu na abitikar nunu nalo nei bereio, karina abavin mave niogovu. Naruei nalo nei ajum̃a aberverii vite nei banlo bereio, aberinavo “Ai, abe ravano. Bo ka rava Betleem ka reial vite nei miyotuba vonganei, napano Atua berial ka kito.”
16 Ana nalo amila sop̃eli, aba amileal Mere naio Yoseve, a amijaka aba amiadu ka kiritete sesa napano monea m̃ano vio nam̃a abavagan temeul eaio. 17 Mia bogo na amial vite nalo nei, ana aber bulavulag nonovio iliano nalo napano nailiano berial kalo ruei, tivelinio na kiritete sesa nei. 18 Telikiti na kulo dolu nalo amijog tukunuano nei, tinielo bujo ka burum̃ara vameneano tai. 19 Mia Mere, mijekar vatitig nonovio vite nalo nei jua kiano iviso, maka tiniene ribobogia, naio jom̃a jo jidomiio julaka ga.
20 Mia tomu nalo nei aban bereio ea kialo nunu nalo, a ajum̃a abamenea Atua siano, a nalo ajum̃a amiaia naio toru laka ka vite kirinovo nalo napano amijogio a amialio, napano kirimemedu ga ka nailiano nei kiano iliano napano berial banlo.
Amidu Yesu siano banio
21  Luk 1:31Telikiti napano kiritete bokar kiano sude takurano, naio be bogo na mia ala pakuveu ea naio. Amila jibe na, kario ajisia ka Yesu, napano sio nei be sio nanua nailiano berial kalo jukamu ruei, avona bisi ana Mere naio be p̃igi kanio.
Amidu dovorovo Yesu ban ea Atua Kunuano Lu
22-24 Telikiti na Yesu miyotuba sude ari barlaka ruei vo, bisi na be bogo na monoka avuru sida na lakoniano ea Atua Kunuano Lu, nina bior burukija na tira na bar tete. Naruei aba aburu sida nene, jakii tuboiano na Mosis kiano berenio, berinavo “Talim̃asa nalo amijikia aue ga vaama ve juo, p̃eli na kirisibo ve juo.”
Ana ka bogo nene, amidu dovorovo Yesu ban ea Atua Kunuano Lu, amiokoio ban Atua. Vite na jakii Mosis kiano tuboiano, na naio berenio “Tete sum̃ano nalo nonovio na amoluo jukamu, nalo abe lu, abe Atua kanano.”
Tormoruo Simion mial Yesu ea Atua Kunuano Lu
25 Mia be toro tai joa Atua Kunuano Lu ka bogo na, siano be Simion. Naio be tena vio Yerusalemo ga tai, naio be namemedu tai, a naio be toro tai nam̃a biekouo ea bajago na volkouano. Naio jororea jidom m̃elea ka rial Atua kanano Natinieiiano, nina Naverikariano, rimei ea kulo Israel nalo ea bogokouo nei ajuaio.
Mia Simion nei naio be toro tai nam̃a Niununo Lu jojoa m̃a naio nam̃ariga, 26 mia Niununo Lu berial ka naio ruei ka mia naio rivakovio re vo rivano-o mia mirano rialio Atua kiano Naverikariano. 27 Ana Niununo Lu buru naio binimei ea Atua Kunuano Lu, monloglog bogo na amidu kiritete sesa Yesu binimei, ka ala bajago na tuboiano nene.
28 Ana Simion midu kiritete nene, ana naio miaia Atua a ber siva banio, berinavo
29 “Tubo toru o, vonganei nemial vite na jau koberkar ka kiniou, naio miyotuba ruei. Mila tum̃aro binimei ea tinieku,
ana vonganei jau komijikia kajamo ka kiniou kanamo naim̃auano, nataluvo den yetemeriba nei neviedu.
30 Ea miraku ga namial kanamo Ioruriano, 31 napano komiila binimei ea tomu kinkin nalo na yetemeriba nei miralo,
32 javukia yulu tai napano jiloglogso ka kulo dolu nalo, a ka mia aiaia kumemi kanamo kulo Ju nalo, bior kenememi mermerano nei, Yesu.”
33 Ana Yoseve naio Mere, abe juo amiilo toru laka ka Simion kanano iliano nalo nam̃a berii Yesu, 34 ana Simion mil bereio, milivu kalo, naruei naio mil ban Yesu kenieno, berinavo
“Atua mila kiritete nei binimei ban kito na vio Israel ka rila kito ve telabo rojoru,
a kanio rila kito ve telabo rotumolu bereio.
Atua mila naio binimei jibe ka kijokijo tai, mia tomu ve telabo ail rivova ka naio,
35 ana tibena mia naio rila kialo jidomiano nalo napano m̃a ajuluku nei amalmaluvo ea vio medave.
Mia tivelinio ka jau, mia jogvaiano tulu tiniemo tavukia iobogu na mira, mia kanamo iviso rivurup̃eio kar tenalo na napano mia ayotuba ka kenerimo nei.”
Tiramoruo Ana mial Yesu ea Atua Kunuano Lu
36-37 Mia tiramoruo tai bunu jo ka bogo nene, siano Ana, napano naio be naverialiano tai. A Ana nene, karam̃ano siano Vanuele, napano naio miyotuba ea yati na tormoruo Aisere re nua. Naio joro nua ruei, ka bogo na naio be niatira kia ga vo, mia naio jo bija koano ka yuka aluo ga, ana koano m̃aro denio. Naruei naio be taanou jibe na ga, bano-o kiano yuka bokario duelimo va arolu ba veri [84].
Naio be tira tai napano monmon ka ga m̃a jojoa m̃a Atua Kunuano Lu, napano naio jom̃a bijurukar bogo na lotuano na kavijo bano-o bokario na kijevi, a dam̃ariga naio mondulu ka m̃a jo bolkouo.
38 Ka bogo na naruei, naio binimei vaataro kalo, ana naio bolkouo, ber siva toru ban Atua bior kiritete nei, a iorou ka nina, naio ba tavio ba jom̃a berii Yesu ban tomu nalo nam̃a aju ajirarag rorea ka Atua rimei rilarur Yerusalemo, mia Ana ber bisivisii banlo ka kanalo Naverikariano naio binimei ruei.
Yoseve nalo aban bereio Nasarete
39  Mat 2:23Telikiti napano Yoseve naio Mere amila nonovio vite nalo nei biniu javukia nam̃a Atua kanano tuboiano berenio, mo Yesu abatove bereio ea kanalo komeli na Nasarete, nina ea tanobuku na vio Kalele. 40 Mia kiritete nene miluo binimei toru, a kiano jidomiano binimei be masou laka, a amial ka napano Atua miija naio ka naio rila vite nonovio rivu ea kiano meuliano.
Yesu be m̃eaku kia ga, naio berloglog tomu nalo ea Yimo Lu
41 Ana ka yuka nonovio, kulo Ju nalo ajum̃a amila kanalo jokoluolu tai, napano naio be Sidomkariano na Ioruriano. A dam̃ariga, nalo nam̃a aju janea vio dolu, tiniel jii toru ka avavin Yerusalemo ka ala jokoluolu nene, a Yesu kanano tormoruo juo bunu amila jibe na. 42 Ana ka yuka tai, bogo napano Yesu kanano yuka bokar duelimo ba juo [12] kia ga vo, aban bereio aburu Yesu bijalo. 43 Mia amila vite nalo na jokoluolu nei bano-o biniu, ana tomu nalo amieliel bere abanvan ea kanalo vio nalo. Mia Yesu naio maka rivano, naio jobo kia Yerusalemo, mia kanano tormoruo juo, maka ajikiaio. 44 Naljuo ajidomii aberiam̃a naio jo kovio bija lo bure burum̃ara taara na m̃aratavo bija kanalo bilbilu nalo, mia nalo amiel ba bokar legiano momou takurano. Mia bogiano ana ajirag Yesu bano-o, 45 mia maka aialio to vijalo, naruei nalo amial ka monoka atakii bere jaalo ava Yerusalemo alavon ka alealio. 46 Amiel bogoti takurano momou, abinimei aboru bereio Yerusalemo, nalo ajiragio bano-o, ana ea bogoti dolu nene, be bogoti tolu na kialo ieliano, ana amileal vonga naio, amial naio jom̃a jotano ea Atua Kunuano Lu. Naio jotano bija naverloglogiano nalo na vio na, naio jom̃a mije tiliniene ka kialo iliano nalo, a jom̃a bivika vikadeniano denlo. 47 A nalo nam̃a aju vaataro ka Yesu ea bogo na, amiilo toru ka kiano burum̃ara masouano a jikiaiano na, a kanio verdop̃eiano nalo nam̃a naio jian ban nalo nam̃a ajum̃a abika vite denio. 48 Ana telikiti napano kanano tormoruo juo nalo amial ka napano naio jom̃a mila jibe na, amiilo toru kanio, ana kenieno mil banio, berinavo “!Ai, keneriku! ?Bior vaio ana kojidom ka kala lelan kumemi ve toru tibe na? Keialio, kumemi juo numisiragso-o mia, maka lele nuvilealso, komila kumemi numijog kirivova-o mia.”
49 Ana ka bogo na Yesu midu verdop̃eiano tai banlo, napano ber jibe nei, berinavo “?Bior vaio ana kubano kumitum̃a kumisirag kiniou janea vio dolu nalo jibe na? Jum̃abe, kamjuo maka kumisidomii ka kiniou monoka notom̃a nala Teta kanano im̃auano joomo ea kunuano?” 50 Mia verdop̃eiano na ber kalo, maka ajikia ajog lubar nioti nene. 51 Naruei Yesu jumolu den vio nei, ana naio ban bijalo, abatove bereio ea kanalo vio Nasarete.
Ana Yesu jobo bijalo ea vio na, naio jo mijogkarlo bo dam̃ariga. A kenieno Mere naio jom̃a jidomikar vite nalo nei joomo ea kanano iviso bogo nonovio. 52 Mia yuka nalo aju abinimei abarlaka bano, mia Yesu jo miluo binimei toru nonovio, a kiano masouano bija kiano moroano jo binimei toru lie vo, mia Atua jo milivu kanio toru laka, mila ana tomu nalo amial naio bo laka, ajaaro toru kanio.

2:21 Luk 1:31

2:39 Mat 2:23