3
Jone Baruei naio joa vio yauo, jom̃a mioliolu ka naviligiano
1-2 Yuka tealo bar laka ruei vo bisi, ana Jone Baruei, Sakaraia kenerinio, naio miyotuba ea vio yauo. Nina ea bogo na burum̃ara parinio tubo Taiperias Sisa na vio Romo naio be tubo bokar kiano yuka duelimo ba jimo ruei, ana ka telikiti na naio bitiri bulag kanano tomu na tortoru nalo tai ruei, jibe Pontas Pailat, naio mije tuboiano ea vio Yutea, a Erot, naio mije tuboiano ea vio Kalele, a kuruano Vilip, naio mije tuboiano ea tano na vio Ituraia bija Trakonaetis, a Lesanias, naio mije tuboiano ea tanobuku na vio Abilini. Ana ka bogo na bunu, parinio kulo lu juo napano m̃a aju Yerusalemo, be Anas naljuo Kaivas.
Mia Jone joa vio yauo, ana Atua jian iliano ban naio, naio ba jeliviv ea tanobuku nalo na Yortano, naio jom̃a mioliolu berinavo tomu nalo monoka aviliglo, a avaruei, tibe na ana mia Atua riviekokoa kanalo kariano nalo. Naio mila javukia ga na nanua m̃a Naverialiano Aisea naio ber nua ruei ea kiano niosi, napano m̃a berenio
“Niono tai naio jo bio ea vio yauo, berinavo: Kuvila vatitig Atua kanano m̃arabo nalo, ka naio mijikia rimei ea kenemiu meuliano nalo.
Mia monoka kuvitiviniko bop̃ap̃ili nalo,
a monoka kuvikili bulag yasuku nalo avatove rivu,
a vio nalo na jorokoro monoka nalo amemedu rivu,
a vio nalo nam̃a jukujukuduo monoka nalo aierivin rivu;
tibe na, ana mia taara nonovio na tomu nalo aial kialo Ioruriano napano Atua riila riel ea m̃arabo nei riyotuba kalo.” Ais 40:3-5
Tomu nalo abinimei ka Jone
Mat 12:34, 23:33Im̃auano na be Jone kanano, naio jo ka m̃a rioliolu tibe na naruei, mia telikiti na tiniobi toru aba tavio ea vio yauo ka naio rivaruei ealo, naio mil jikili banlo, naio ber jibe nei berinavo “Kamiu na kumitibe ka maro nalo ga napano amerou ka sebi tai ana aburo, mia kuberiam̃a kumijikia kuvuro ka buruta kenieno sebi na mia Atua rionio rimei? Makanio, bior maka kuvilig kamiu vatitigio vo. Jon 8:33Mia ver kube riano ka napano kumerou ka vironiano nei, kenemiu meuliano monoka avar m̃arati nabo napano rivare ka kenemiu viligiano nene. Mia kuvitikar, kuve re m̃arou bereio, tibe ka nam̃a kumila ruei, nam̃a kumitum̃a kuberinavo ‘Ee, kito roju bo ruei, bior kito naruei robe Epraamo kiano yati nalo memedu kia nei.’ Mia nina maka titenia, bior ver Atua sidom, naio mijikia rivar puruveru nalo na ga rim̃aukalo ave Epraamo kanano yati ve telabo, ka mia adu jelemiu. Mat 7:19Kiniou neber ka kamiu, ka m̃aryekesi jo ruei ka te bulag buruiesi nalo na maka avar m̃arati nabo, ka avukulo avan ea burutinia sebi.”
10 Telikiti na tiniobi neibano amijogio amerou mia amerou, ana abika aberinavo “Mo aver tibe na, ana mia kumemi nuvila tum̃abe naruei?”
11 Ana Jone berdop̃elo, berinavo “Toro na m̃ano kulukoti juo, mia monoka naio rijamo ka tinene van toro na maka ve m̃ano tai; a toro na be sano sinaniano miroano, mia naio monoka riviovio ka tealo van toro na maka ve sano taio.”
12  Luk 7:29A tomu na takis, nam̃a abe tomu na jukujukuano memedu, telabo bunu abinimei ka Jone rivaruei ealo, mia nalo bunu abitilubar kialo vovaiano nalo, naruei abika bunu aberinavo “?Naverloglogiano, tum̃abe ka kumemi, mia monoka nuvila tum̃abe?”
13 Ana naio ber kalo, berinavo “Mia kuvar den tomu nalo rive verare ka ga nana mia monoka avuluio, mia to loa re, tibe ka nam̃a kumilala mugaruei.”
14 Mia tomu na mira tealo bunu abika jibe na ka Jone, aberinavo “?Mia kumemi, nuvila tum̃abe?”
Naruei naio ber kalo, berinavo “Kamiu kubar kenemiu tenalo na mira ana tomu nalo aju amerou laka ka kamiu, mila na bogo napano kamiu kumisidom vite tai, kuber ga, ana nalo monoka ajamo bior napano amerou. Mia bajago na, mia monoka kuvila re bereio. A kamiu kumitum̃a tiniemiu mimi dam̃ariga ka kuber tom na tortoru nalo ajum̃a abulu kamiu telisu ga, p̃eli bare ga kovio vo, mia kamiu monoka kuvisaaro ga kanio.”
Jone berenio mia Naverikariano rimei
15 Mia ea bogo na, kulo Ju ajidomii aber kialo Naverikariano vaataro ka maluvo, ana nalo amijog Jone kiano ilinovoiano nalo nei, ana nalo ajaaro kanio, naruei vikadeniano joa kialo jidomiano, ajum̃a abivika, aberinavo “?Aa, p̃eli toro na naruei, p̃eli naio be kiado Naverikariano koviobo?”
16 Mia Jone naio jom̃a ber lubarbario banlo, naio berinavo “Makanio, kiniou nebinimei jukamu, nojom̃a nabaruei ea kamiu ka uei ga, mia be toro dolu tai napano naio jo binimei iorou ka kiniou. Toro nene, naio loa lie vo ka kiniou, mia kiniou maka navare ka neialar kanano kulubue na jaano, p̃eli nala kanano im̃auano dolu tai. Mia naio naruei, mia rivaruei ea kamiu ka Niununo Lu, rivija kanano sebi, ka risebi kon niamiamo nono den kenemiu meuliano nalo. 17 Naio jibe ka napano naio midukar burup̃ia m̃artea tai, ka mia rikurkar ka uiti nalo, rip̃ilig kon m̃arati nalo. Tibe na, ka mia naio rivar m̃arati uiti nabo nene ava vonuo, mia naio rivuku vinikiti nene rivan ea sebi tai napano mia maka rijikia rim̃aro bogo tai.”
18 Nina naruei, Jone Baruei naio jom̃a mioliolu ka ioluano vou nabo ban tomu nalo jibe na naruei, a naio jom̃a ber iliano dolu nabo telabo ka tunukakarlo, a ka rilabonlo. 19  Mat 14:3,4; Mak 6:17,18Mia be toro tai naio tiniene maka saaro ka Jone nene leleio, nina be Parinio tubo Erot, bior ka napano Jone naio jom̃a mil banio ka napano naio burular tira nei Erotias, napano kuruano koano, mia mil banio bunu ka vite dolu telabo napano jom̃a milaio. 20 Mia loa ka kanano vovaiano dolu nalo, Erot tinien jer Jone banbano-o deio, ana jumolu buku naio ban ea yimo na lakoiano.
Jone baruei ea Yesu
Mataiu 3:13-17; Mak 1:9-11
21 Mia bogo na Jone maka rivan ea yimo na lakoiano vo, naio jom̃a baruei ea tomu nalo banbano-o, mia bogo tai ana Yesu bunu binimei ea vio nene, ana na Jone baruei ea naio bunu. Naruei telikiti na Yesu jaluvo den uei, naio jom̃a bolkouo, ana vio mave betavo, 22  Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 9:35naruei Atua kanano Niununo midu niabene, naio batove binimei jibe ka vaama tai, binimei bujo jua naio. Ana na Atua mil jel mave batove berkanio, berinavo “Jau kobe keneriku na, nam̃a nejidomso toru laka. Tinieku joaso, tinieku jaaro toru kaso.”
Yesu korobinio nalo
Mataiu 1:1-17
23 Mia iorou ka na Jone baruei ea Yesu, ana na naio jikar kiano im̃auano naruei, ana ka bogo na, naio kiano yuka bokar duelimo va rolu. Mia yati na Yesu miyotuba eaio, nina tivelinio ka sum̃ano, jikar ea Yoseve, napano amial jibe ka naio be Yesu karam̃ano, naio jo ban jibe na:
Yoseve, naio be Eli kenerinio
24 Eli naio be M̃atata kenerinio
M̃atata naio be Livai kenerinio
Livai naio be Melki kenerinio
Melki naio be Janae kenerinio
Janae naio be Yoseve kenerinio
25 Yoseve naio be M̃atateas kenerinio
M̃atateas, naio be Amos kenerinio
Amos, naio be Neam kenerinio
Neam, naio be Esli kenerinio
Esli, naio be Nagae kenerinio
26 Nagae, naio be M̃at kenerinio
M̃at, naio be M̃atateas kenerinio
M̃atateas, naio be Semein kenerinio
Semein, naio be Yosek kenerinio
Yosek, naio be Jota kenerinio
27 Jota, naio be Joanan kenerinio
Joanan, naio be Resa kenerinio
Resa, naio be Serupapele kenerinio
Serupapele, naio be Sieltiel kenerinio
Sieltiel, naio be Neri kenerinio
28 Neri, naio be Melki kenerinio
Melki, naio be Adi kenerinio
Adi, naio be Kosam kenerinio
Kosam, naio be Elm̃atam kenerinio
Elm̃atam, naio be Ere kenerinio
29 Ere, naio be Yosua kenerinio
Yosua, naio be Eliesa kenerinio
Eliesa, naio be Jorim kenerinio
Jorim, nao be M̃atat kenerinio
M̃atat, naio be Livai kenerinio
30 Livai, naio be Simion kenerinio
Simion, naio be Yuta kenerinio
Yuta, naio be Yoseve kenerinio
Yoseve, naio be Jonam kenerinio
Jonam, naio be Eliakim kenerinio
31 Eliakim, naio be Melea kenerinio
Melea, naio be Mena kenerinio
Mena, naio be M̃atata kenerinio
M̃atata, naio be Netan kenerinio
Netan, naio be Teviti kenerinio
32 Teviti, naio be Jese kenerinio
Jese, naio be Ovete kenerinio
Ovete, naio be Boasa kenerinio
Boasa, naio be Sala kenerinio
Sala, naio be Nesono kenerinio
33 Nesono, naio be Aminatapo kenerinio
Aminatapo, naio be Atmin kenerinio
Atmin, naio be Ani kenerinio
Ani, naio be Esrono kenerinio
Esrono, naio be Peres kenerinio
Peres, naio be Yuta kenerinio
34 Yuta, naio be Yakovo kenerinio
Yakovo, naio be Aisak kenerinio
Aisak, naio be Epraamo kenerinio
Epraamo, naio be Tera kenerinio
Tera, naio be Nao kenerinio
35 Nao, naio be Seruk kenerinio
Seruk, naio be Reu kenerinio
Reu, naio be Pelek kenerinio
Pelek, naio be Epa kenerinio
Epa, naio be Sela kenerinio
36 Sela, naio be Kaenan kenerinio
Kaenan, naio be Avaksati, kenerinio
Avaksati, naio be Sem kenerinio
Sem, naio be Noa kenerinio
Noa, naio be Lamek kenerinio
37 Lamek, naio be Metusela kenerinio
Metusela, naio be Inok kenerinio
Inok, naio be Jarete kenerinio
Jarete, naio be M̃alalel kenerinio
M̃alalel, naio be Kaenan kenerinio
38 Kaenan, naio be Enos kenerinio
Enos, naio be Sete kenerinio
Sete, naio be Atam kenerinio
ana Atam, naio be Atua kenerinio.

3:7 Mat 12:34, 23:33

3:8 Jon 8:33

3:9 Mat 7:19

3:12 Luk 7:29

3:19 Mat 14:3,4; Mak 6:17,18

3:22 Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 9:35