6
Kulo Nasarete maka asidom Yesu
Mataiu 13:53-58; Luka 4:16-30
Mia Yesu jaluvo ea vio nei, ana binimei bereio ea kiano vio, naio naliko kiano naiagagoano nalo. Mia ea Legiano Lu, naio bija tomu nalo na kiano vio aba joomo ea kialo yimo na volkouano, ana naio jo berlogloglo. Mia bogo napano amijogio, nalo amiilo laka ka kiano iliano nalo. Ana nalo aberenio “Tomnei! ?Kema na naio bar tenalo na be? ?Naio bokar masouano na jum̃abe? ?A naio jom̃a mila vremesiano nalo na jum̃abe? Kito romijikia kema na naruei. Naio be toro na mim̃auka yimo nalo ga na, tira na Mere kenerinio na. Mia nalo nei Yemesi, a Joses, a Jutas, a Saimon, nalo na abe kuruano nalo. A kuviviniene nalo, nalo nei napano aju kitoliko ga.”
Naruei nalo tiniel jer naio, maka asidom naio.
Jon 4:44Mia Yesu ber kalo, berinavo “Toro napano be naverialiano, tomu dolu nalo amijikia atovon naio, mia tomu na kanano vio, naliko kanano m̃aratavo nalo, nalo na ga maka ajikia atovon naio.”
Naruei ea kiano vio memedu nei, Yesu maka rijikia rila vremesiano, mia midu jum̃ano jua tom juo p̃eli tolu ga na amie, milarurlo bereio. Mia Yesu miilo laka ka tomu nalo na kiano vio na, bior napano maka asidom amonea naio leleio. Ana naio juvan kiano vio na, ana ba jeliviv ea m̃arkomeli dolu nalo napano naio jo berloglog tomu nalo.
Yesu miila bulag kiano atevi nalo abeve juo
Mataiu 10:5-15; Luka 9:1-6
Mia Yesu bio kiano duelimo ba juo [12] nei, ana mil batitig banlo, naio jian moroano banlo ka nalo amijikia atuvulu niununo va nalo, mia iorou naio miila bulaglo abeve juo abano. Ilivatitigiano nalo na naio beriio beamu ruei nua ka avano, ajibe nei, napano naio berinavo “Ea tivelinio na kenemiu m̃arabo, mia kamiu kuvar re titai vija kamiu, mia kenemiu nasitoga ga na kubanio, kumijikia kuvario. Mia kamiu kuvar re semiu sinaniano tai kuvano, p̃elina kenemiu basaro, p̃elina kenemiu veru. Kamiu kumijikia kuvar kenemiu kulubue kuviya ea jaamiu, a mia maka kuvijikia kuvar kenemiu kulum̃arauo dolu nalo bereio, mia kamiu kuvar ga kenemiu kulum̃arauo ve takurano ga napano kuviya bogo na kuviel kuvano.”
10 Ana Yesu ber bunu, berinavo “Bogo napano ver avuru kamiu kuva joomo ea kunualo nalo tai, mia kamiu monoka tiniemiu saaro ka kuvitu kamlikolo, m̃aratavo nalo na vonuo nene, rivano-o rivokar bogo napano mia kuvitaluvo den m̃arkomeli na bereio. 11  Im̃auo 13:51 Luk 10:4-11Ana ver ea m̃arkomeli tai, tomu tai maka asidom avuru kamiu kuvan ea kunualo nalo, p̃elina maka asidom aiagago ka kamiu, mia kuvituvan ga kialo vio na to, mia bogo na kamiu kuvitaluvo den vio na, kamiu monoka kuvijubakon yevi na vio na den jaamiu nalo, jibe ka kijokijo tai p̃elina kenemiu iliano tai na kirisikili banlo, ka mia nalo avokar vironiano tai na memedu ga ka kialo bajago na bova nene.”
12 Mia atevi nalo aban abeve juo jibe na naruei, mia aba amioliolu ban tomu nalo ka monoka aviliglo, 13  Yemes 5:14a amijil bulag sim̃aro telabo den tomu nalo, ana nalo amionion bonotanunu na m̃arolivi teliki ea tomu na amie telabo parilo, jibe kijokijo tai na Atua kiano ilivuiano, ana amijog bo bereio.
Tubo Erot Antipas berii Yesu
Mataiu 14:1-2; Luka 3:19-20, 9:7-9
14  Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19Naruei ea bogo nei, Parinio tubo Erot naio bunu mijog kija vaio na Yesu jom̃a milaio, bior ka Yesu siano, ajum̃a aberverii janea vio nonovio, mia tomu nonovio amijikia batitigio ruei. Ana tomu tealo ajum̃a aberii Yesu, aberinavo “Nina be Jone Baruei bere na, napano vonganei meul bereio ea m̃ariano. Tenei naruei napano mila naio be kiano moroano ka rila kijokijo nalo na.”
15 Ana nalo dolu nalo aberii Yesu, aberinavo “Nina tormoruo Elaija re nua na,” ana tealo aberenio “Nina be naverialiano tai na, jibe kiado naverialiano moruo nalo tai re nuanua laka.”
16 Mia bogo na Parinio tubo Erot mijog vaio na Yesu jom̃a milaio, berinavo “Toro na p̃eli Jone Baruei bere ga na! Kiniou nejelar pariparinio ruei, mia vonganei naio meul bereio ea m̃ariano bo?”
?Jone Baruei m̃aro jum̃abe?
17-18  Luk 3:19,20Parinio tubo Erot mil jibe na bior naio naruei muetam̃aria Jone Baruei m̃aro ruei, ana jo merou m̃elea kanio. Mia tukunuano na m̃ariano na Jone Baruei kiano naio jibe nei. Parinio tubo Erot kuruano nei, be Vilip, napano naljuo nei, karam̃alo takurano mia keniele naljuo. Vilip naio joro ka tira tai siano Erotias, mia iorou kanio ana Parinio tubo Erot naio ba burular tira nene. Tenena Jone jom̃a mil ban Parinio tubo Erot kanio, berinavo “Tena jau komila na maka rimemedu, ka na jau koburu tira na, bior naio be kuruamo koano.”
Mia Erotias maka leleio saaro ka Jone kanano iliano, naio tinienjer Jone, mila na Parinio tubo Erot miila kiano tomu nalo tealo abano abokar Jone amiorkario aburu ban ea yimo na lakoiano. 19 Mia Erotias jo jidom ka auebin Jone rim̃aro, mia naio maka rijikia rilaio, 20 bior Erot merou ka ruebinio. Naio merou jibe na bior naio mijikia ka Jone be toro na memedu tai, a be toro lu bunu, ana naio bokar vatitigio ga jo. Bogo telabo naio bio Jone binimei ka ave juo atukunu, mia naio jidom Jone kanano iliano nalo, mia bogo nonovio iliano nalo nei aju ajulu naio bunu, a mila na naio kiano jidomiano beve juo naruei.
21 Mia maka vesiou, Erotias mial ka be kiano bogo. Nina, ea bogo napano nalo amim̃auka jokoluolu ka asidomkar bogo na Erot moluo eaio. Ana Erot naio mila jokoluolu tai ka kiano tomu nalo na tortoru bija kiano navurim̃araboiano na kiano im̃auano nalo bija tomu nalo na tortoru na tanobuku na vio Kalele. 22-23 Ea jokoluolu nei naruei, Erotias kenerinio tira naio binimei bolu ea ga miralo, ana Erot nalo tinielo jaaro laka ka kiano voluano, naruei Erot naio mila verikariano tai kirisikili ban naio berinavo “Vaio na jau kovika den kiniou, mijikia rivano-o rivokar togio na kiaku vite nalo nonovio, ana mia kiniou nemijikia notuvan ga rivanso.”
24 Mia tira neibano naio ba tavio, ana bika den kenieno, Erotias, berinavo “?Nena, mia kiniou nevika vaio denio?”
Naruei kenieno ber banio, berinavo “Mia jau kover ka ga koverinavo naio monokanio rudu Jone Baruei parinio rivan kito juo.”
25 Naruei kenerinio tira nei naio mila sop̃eli bere ga ba joomo, ba bika sop̃eli ga den Erot, berinavo “Kiniou nojidom ka jau kodu Jone Baruei parinio ea baju tai ana kodu rimei ea vio nei vonganei.”
26 Naruei iliano nei mila tubo Erot mijog kirivova, mia naio maka bunu rijikia rila korov kiano verikariano na kirisikili nei napano naio mila ea kiano bilbilu nalo miralo ruei, 27 mia ea bogo nene ga naio miila kiano toro tai na mira, ba ber ka mia adu Jone parinio rime. Naruei nalo aban ea yimo na lakoiano ana aje korov Jone burujono, 28 ana amidu Jone parinio neibano ea baju tai, amidu abinimei ban tira neibano, ana tira neibano naio midu ba ban kenieno.
29 Mia iorou, bogo na amijog vite nei, Jone kiano naiagagoano nalo abinimei amidu mokotenano, aba amidu batove jua m̃artanbo. Naruei tukunu na berii Jone Baruei, naio maaro ea vio na, mia bogo na Erot mijog veriiano na Yesu, mila naio merou laka, ber p̃eli Jone Baruei nene napano naio muebinio, meul bereio.
Atevi nalo aba amioliolu, karina abinimei bereio
Mataiu 14:13-21; Luka 9:10-17; Jone 6:1-13
30 Naruei atevi nalo napano Yesu miila bulaglo abano ka aioliolu, mia abinimei bereio naruei. Mia nalo aju aberialio ban Yesu vaio nalo napano amila ka tomu nalo, bija jum̃abe ajum̃a aberlogloglo.
31 Mia tomu miroano napano aju abinimei ealo, karina nalo abano, ana tealo bere abinimei, karina aban bereio, mia jibe na ga bano, mia Yesu nalo maka ajikia ajilimebi leleio, maka leleio bogo vare ka ajikia adu salo sinaniano ve teliki. Naruei Yesu ber kalo berinavo “Bo ga, mia kito ravano. Kito rala von ka rotu p̃ilig den vio nei ve telisu vo beamu, kito rava resiravo vio tai na be tum̃aro vatitigio, napano kamiu kumijikia kuvijilimebi vatitig eaio.”
32 Jibe na aba amidu uako tai, ana ajel eaio ka ava asirarag ka vio tai ea ueiyabo tivelinio, napano maka tomu nalo atua vio nene.
Yesu bagan tomu telabo juvulu menu jimo [5,000]
33 Mia tomu miroano na abitilubar ka Yesu nalo ajaluvo jibe na, ana nalo bunu ga ajaluvo den kialo m̃arkomeli nalo, ajikiti, ajel uro, ana aba abokar beamu vio napano amial ka uako nei naio jom̃a ban eaio, beamu ka Yesu nalo. 34  Mat 9:36Mia Yesu bauro, a bogo na naio mial ka tomu telabo aju ruei, mia naio tinien miialo laka, bior naio mialo jibe ka nunu nalo napano amilaluvu m̃arabo, napano maka toro tai ka rivitikarlo, ana naio jom̃a berlogloglo ka iliano novo nalo telabo.
35 Mia bogo na m̃erenio batove, kiano atevi nalo abinimei eaio, aberinavo “Ai Tubo! Vio nei naio bova ga, a vaataro ka vio ribobogio naruei bunu. 36 Bo kanio jau keiila tiniobi nalo na avanvan bereio ea kialo vonuo nalo p̃elina avanvan ea m̃arkomeli nalo na aju dedade ea vio nalo nei, ka avulu salo sinaniano tai.”
37 Mia Yesu ber kalo, berinavo “E, makanio, bo kanio kamiu ga kuvar sinaniano tai rivanlo.”
Mia aberiam̃a Yesu maka river vatitigio, naruei nalo aberinavo “E! Bo ga na p̃eli jau kojidom ka kumemi nuvar kiado puruveru na toru na, kumemi nuvario nuvulu ka joko rivare ka tomu menu telabo nei ka asenio?”
38 Naruei Yesu ber kalo berinavo “Mia kamiu kuva kuvial von ver joko vio na ju bija kamiu vonganei.”
Mia nalo aba amialio, ana abinimei bereio, aberinavo “Kumemi nubar joko jimo na tereteliki ga ju, bija niado momaio juo.”
39 Mia Yesu ber ka tomu nalo, berinavo “Kamiu kuvitutano ea soro na beamu,” 40 ana ajutano ea taara nalo, napano tealo abokar duelimo va limo [50], a tealo abokar toromomou takurano [100]. 41 Ana naio bar joko jimo nei bija momaio juo nei, jirarago bavin ea tiniabene, ber siva ban Atua biorio, ana burekokorov joko nalo nei, jian ban kiano atevi nalo, ka avario asian van tiniobi nalo nei, mia naio janka bunu ga niado tereteliki juo neibano jibe na.
42 Mia nalo ajinan bano-o, mia mabolo jouo vatitigio, 43 mia ioroti sinaniano bija niado nalo napano ajen ana nina beva aju, nalo amisonio ban ea basaro nalo bokario duelimo ba juo [12]. 44 Mia tomu nalo napano ajinan, napano sum̃ano nalo ga, nalo abokar jibe kovio menu jimo [5,000].
Yesu miel mave ea niunuku tei
Mataiu 14:22-23; Jone 6:16-21
45 Karina Yesu berii ka kiano atevi nalo, berenio “Kiniou nojidom ka kamiu kuvidu kiado uako, kuvan beamu tivelinio ea ueiyabo nei, ea m̃arkomeli na Betsaeta, mia kiniou noto nei beamu vo ka mia naiila tiniobi nalo nei avanvan bereio.” 46 Ana bogo na miila bulag tiniobi nalo nei abano beve terakurano bisi, naio bavin ea suku ka rivolkouo. 47 Ana bogo na vio binimei viobobogio ruei, uako jo koalabo tavio ea tinia tei ruei, mia Yesu jo naio takurano ga uro. 48 Ana Yesu mial ka nalo ajum̃a amila bijon ka m̃a abeluo ka uako neibano, bior aju abiniua jegi ga, mila nalo aburo melmelumu laka ga. Mia vaataro ka viorijeni mermeravo, naio binimei ealo, jom̃a miel mave ea niunuku tei. Nina naio jidom rivan vaataro ga kalo, ka riva rivoru tivelinio tukamu kalo, 49 mia bogo na nalo aju abitii naio jo miel mave ea niunuku tei binimei vaataro kalo jibena, abio souo, aberinavo “E! ?Vaio na binimei jibe na? ?P̃eli sim̃aro tai, p̃elina venia na jibe na?”
50 Nalo abiniu ajum̃a abitikar naio jibena, mia amerou laka. Mia kirisop̃eli Yesu mil banlo “E, kamiu kumerou re bunu, kiniou ga na.” 51 Mia Yesu bavin ea uako bijalo, ana ea bogo na memedu ga, jegi neibano m̃aro, ana nalo na ajua uako amiilo toru laka garuei. 52 Nalo amiilo jibe na bior kialo jidomiano nalo kirisikili laka kia ga vo, maka atu avitilubar vite nalo napano Yesu mijikia rila ea kiano moroano, jibeka vaio napano naio mim̃auka bija joko jimo tereteliki neibano.
Namieiano nalo ajokol ga Yesu kiano juluvati kulum̃arauo
Mataiu 14:34-36
53 Ana Yesu nalo abarkorov ueiyabo neibano aban ea kialo uako tivelinio, naruei aba aboru ea vio tai, siano Kenasarete. Mia bogo na abuku veru ba uro, 54 mia abavatove ea uako, ana sop̃eli ga tomu nalo na vio na abitilubar Yesu. 55 Naruei nalo ajikiti ajeliviv ea kialo m̃arkomeli nalo, aju abarvar kialo namieiano nalo ea m̃alo jogu nalo, abinimei ea vio nalo vabe napano amijog ka Yesu jom̃a ban eaio.
56 Ana ea vio nonovio na Yesu naio jom̃a ban eaio, ea m̃aratavo nalo, ea m̃arkomeli nalo, p̃elina ea m̃arabo nalo, nalo ajum̃a abar kialo namieiano nalo, aju abarlo ju vatitig ea vio medave, ana aju abika denio ka rijamo ka namieiano nalo nei atokol ga juluvati na kiano kulum̃arauo. Mia nalo na mia atokolio tibena, kialo mieiano nalo ribisi, a nalo amei rivu bereio.

6:4 Jon 4:44

6:11 Im̃auo 13:51

6:11 Luk 10:4-11

6:13 Yemes 5:14

6:14 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

6:17-18 Luk 3:19,20

6:34 Mat 9:36