8
Yesu bagan tomu nalo juvulu menu veri [4,000]
Mataiu 15:32-39
Ana bogo tai, tiniobi toru tai na tomu telabo nalo abinimei ea Yesu bereio. Mia nalo aju bija naio bano-o, ana nalo jijerlo, ana nalo maka bunu salo sinaniano. Ana Yesu bio kiano naiagagoano nalo abinimei ea naio, ana naio ber kalo, berinavo “Kiniou tinieku jii tiniobi nalo nei toru, bior aju bija kito bogoti tolu ruei, mia salo sinaniano biniu ruei. A ver kiniou neiila bulaglo avan ea kunualo napano maka ve salo sinaniano jibenei, p̃eli tealo siserlo ve toru ea m̃arabo togio ana miralo ribobogio, bior nalo tealo, kialo komeli aju koalabo laka.”
Ana Yesu kiano atevi nalo aber ka naio, aberinavo “Ana mia kito ravagan tomu nalo nei ea vio iauo nei tum̃abe?”
Ana Yesu bika denlo, berinavo “Ana kamiu be semiu joko vio?”
Ana nalo aber “Aluo ga.”
Naruei Yesu mil ban tiniobi toru nei, berinavo “Kamiu kuvitutano ea vio nei beamu vo.” Ana naio bar joko aluo nei, naio ber siva ban Atua kanio, karina naio burekokorovio, ana bario janea kiano naiagagoano nalo ka avar van tomu nalo, ana nalo aba ajankanio ealo. A nalo abar niado momaio juo na tertelisu ea bogo nene, ana Yesu ber siva kalo bunu, ana berinavo “Kuva kuvitan kalo bunu van tomu nalo.” Ana nalo ajenio banbano-o, napano mabolo jouo vatitig, ana amison basaro aluo bereio abujo magmago vatitig bija ioroti sinaniano nalo na ju. Ana nalo na ajinan ea bogo nei, nalo abokar p̃eli menu veri [4,000].
Naruei Yesu miila bulag tiniobi nei aban bereio ea kialo komeli, 10 ana naio ban ea kialo uako na, bija kiano atevi nalo, a nalo ajuvan vio na, aba abokar tanobuku na vio Dalmanuta.
Tomu na tortoru tai ajidom aial kijokijo
11  Mat 12:38; Luk 11:16Ana ea bogo tai na, Varisis nalo tai abinimei ajidom avilvil ea Yesu, a ajidom ala vonvon naio, ana nalo aberinavo “Kumemi numisidom jau koverloglog kijokijo tai na toru ka nuvialio, napano jau kalaio vija sikiliano na tiniabene.”
12  Mat 12:39; Luk 11:29Mia Yesu naio buru kiano jegi, jibe napano naio tinien maro kalo ruei, ana berdop̃e banlo, berinavo “Ka vaio kamiu na tena banei, kumitu kumisidom kuvial kijokijo tai tibena? Kiniou neber be riano ban kamiu, maka leleio, mia kenemiu bajulukuti na banei mia maka ajikia aial kijokijo tai.” 13 Ana Yesu jaluvo denlo juvanlo ajubo, ana naio ban ea uako bereio, naio barkorov bereio ueiyabo ba tivelinio.
Navurim̃araboiano nalo na lotuano amila bajago va aju amiluo lie
Mataiu 16:5-12
14 Ana bogo na nalo ajaluvo aba abokar tivelinio na ueiyabo na toru nei, nalo ajidomii von bereio napano tinielo bobogia ka avar salo joko tai rimei, mia salo joko takurano ga jo bijalo ea uako. 15  Luk 12:1Ana Yesu ber iliano tai banlo, berinavo “Kamiu monoka kuvitikar vatitig kamiu, ka Varisis nalo bija Erot kialo is.” Yesu berenio jibe na ber ka bajago va nalo na kialo navurim̃araboiano nalo, mia atevi nalo maka asidomiilubario.
16 Nalo amijog ga, ana aju aberii ealo, aberinavo “P̃eli naio mil jibe nei bior napano kito maka ravar joko tai rimei.”
17 Ana Yesu mijikia kialo jidomiano na, ana berinavo “Kamiu kumitu kuberii napano m̃aka ve sado joko ka vaio? Jum̃abe, kamiu maka kuvijoglubar p̃eli maka kuvitilubar vite nalo navo? P̃eli tiniemiu nalo jikili laka ga! 18  Mak 4:12Kamiu, miremiu nalo ju, mia kamiu maka kuvitu kuvitilubar vite, a burutiliniemiu nalo ju, mia kamiu maka kuvijoglubar vite. P̃eli kamiu maka bunu kuvitu kuvisidomii bereio vite nalo napano kiniou nomilaio ban tomu nalo? 19 Bogo na kiniou nemila burevure joko jimo nua na ruei ea tomu nalo menu jimo [5,000] na, nalo ajenio banbano-o mia kamiu kumison iororoti sinaniano nalo aban ea basaro vio?”
Nalo aberdop̃e ban naio, aberinavo “Kumemi numison duelimo ba juo.”
20 Ana naio bika bereio, berinavo “Ana bogo na nalo menu veri [4,000] na ajen ga joko aluo na, iorou kamiu kumison basaro vio bereio?”
Ana nalo aberdop̃e, aberinavo “Kumemi numison aluo.”
21 Ana naio ber kalo, berinavo “Boga, ana jum̃abe vonganei? Kamiu kumijikia kija vite nalo nei naruei, p̃eli na makan vo?”
Yesu milarur merebono tai na vio Betsaeta
22 Naruei Yesu nalo abinimei abokar komeli nei, Betsaeta. Ana nalo na vio na, aburu merebono tai binimei ea Yesu, ajegi ban Yesu ka naio tokol vatitig toro nene. 23 Ana Yesu bokar merebono napano jum̃ano, ana naio burio bano, ana naljuo aban bilig ea komeli tivelinio abano. Naruei Yesu midu titinio jua toro napano mirano, a naio midu jum̃ano joa mirano be juo, ana bika den naio, berinavo “Jum̃abe, jau kojo komial vite, p̃elina makan vo?”
24 Ana toro napano naio jirarago, mial vio, mia naio ber berinavo “Nao-o, kiniou nemial tomu nalo, a nemial nalo jibe bulapati buruiesi ga nalo napano aju amiel.” 25 Ana Yesu midu jum̃ano joa naio bereio ea bogo valuo nene, ana toro nei, mirano binimei bo nonovio garuei, ana naio jirarago bereio, mial vite nalo meravo mia meravo bo. 26 Ana Yesu berkanio, berinavo “Mia kavan re bunu keial nalo na ajua komeli, kavan memedu ea kunuamo.”
Pitere berial ka Yesu be Naverikariano memedu
Mataiu 16:13-20; Luka 9:18-21
27 Mia Yesu bija kiano atevi nalo ajidom avatove ea m̃arkomeli na tertelisu vaataro ka komeli na toru nei Sisiria Vilipai, a bogo napano nalo aju amiel ea m̃arabo ka avatove ea vio na, naio bika denlo berinavo “Kamiu kumitu kumijog tomu nalo aju aberverii kiniou ka kiniou kiniou kei?”
28  Mak 6:14,15; Luk 9:7,8Nalo aberdop̃e banio, aberinavo “Tealo aberinavo jau Jone Baruei bereio, a tealo aber Elaija, a tealo aber jau naverialiano na nuanua laka.”
29  Jon 6:68,69Ana naio bika bereio den nalo, berinavo “A jum̃abe ka kamiu, kamiu kumitu kuberii kiniou kiniou kei?”
Naruei Pitere berdop̃eio, berinavo “Jau kobe kenememi Naverikariano memedu na.”
30 Ana Yesu ber memedu banlo, beri-navo “Bo, mia kamiu kuva kuverialio re vite nei van tomu nalo.”
Yesu berial kiano m̃ariano
Mataiu 16:21-28; Luka 9:22-27
31 Ana ea bogo na, Yesu jikar ka milavon ka riverloglog kiano atevi nalo ka Kulorinio Kenerinio, mia monoka nalo ala vite ve telabo napano mia naio rijog rivova kanio, a mia navurim̃araboiano nalo na kulo Israel bija kialo parinio kulo lu nalo, bija tomu na verloglogiano na tuboiano nalo, mia nalo avukular naio. A Yesu ber bunu mia auebin naio, mia bogoti ve tolu nene, mia naio tumolu bereio, naio tovulu m̃ariano. 32 Iliano nalo nei, Yesu berialio meravo vatitig kalo, a bogo na Pitere mijogio, bio Yesu, burular naio, mil jikili banio, jidom verbure naio, ber mia tibe na re. 33 A sop̃eli ga Yesu naio bilig taakano ka Pitere, naio bitii ban ea kiano atevi nalo dolu na aju, ana naio mil koko vio jikili ban Pitere, ber kaio, berinavo “Sim̃aro, kava bilig den kiniou! Kiamo jidomiano na be toro kiano ga, maka Atua kiano jidomiano leleio.”
Yesu kiano naiagagoano monokanio sidomii ve iakurano ga ka kiano sidomiano nalo
34  Mat 10:38; Luk 14:27Ana Yesu bio tiniobi nalo bija kiano naiagagoano nalo, ka amei ea naio, ana ber kalo, berinavo “Toro na jidom takisor kiniou, naio monoka sidomii iakurano ea kiano sidomiano nalo, monoka rudu kiano m̃akolkolo, ana takisor kiniou. 35  Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25Toro na jidom rilarur kiano meuliano, mia rilaluvuio. Mia ver toro tas milaluvu kiano meuliano bior kiniou, p̃eli na bior kiaku Ioluano Vou, mia naio rije ioruriano.
36 “Verver toro tai rije vite nonovio na yetemeriba nei, mia iorou naio rilaluvu m̃arabo na meuliano, naio maka rije tena bo tai leleio. 37 Mia kiano vite novo nalo nei napano bario, maka ajikia avulu kean bere kiano meuliano bogo tai. 38 Tomu nalo miroano ea taara na vonganei nalo amila kariano, nalo maka leleio ave riano ea Atua, nalo abova laka, a nalo amimou ka tomu dolu nalo bior kiniou bija kiaku iliano. Ana iorou mia Kulorinio Kenerinio rimei bereio, naio vija kiano nailiano lu nalo, vija karam̃ano kiano mermerano, a bogo na amei, ver toro mimou ka naio vonganei, mia naio bunu rimou ka toro nene.”

8:11 Mat 12:38; Luk 11:16

8:12 Mat 12:39; Luk 11:29

8:15 Luk 12:1

8:18 Mak 4:12

8:28 Mak 6:14,15; Luk 9:7,8

8:29 Jon 6:68,69

8:34 Mat 10:38; Luk 14:27

8:35 Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25