9
A Yesu ber bunu banlo, berinavo “Riano ga neber ka kamiu, tomu nalo tai na aju ajikili ajua vio nei, napano mia nalo maka ajikia am̃arm̃aro, rivanvano-o rivokar bogo na nalo aleal Atua kiano Navena-tuboiano rimei riyotuba vija kiano burum̃ara sikiliano.”
Yesu niabene binimei be dolu
Mataiu 17:1-13; Luka 9:28-36
2Pit 1:17,18Iorou ka bogo nei, bogoti ari barlaka ruei, ana Yesu buru Pitere, a Yemesi, a Jone, nalo abano mave ea burusuku tai na bavin laka, napano nalo veri ga. Ana bogo na nalo aju jibena, naiagagoano tolu nei amial Yesu niabene jo binimei be dolu, a nalo amial kiano kulum̃arauo nalo amieg, a nalo amiuvu bo mia amiuvu nonovio garuei, jovulu vite dolu nalo tealo na yetemeriba neibano na amiuvu. Ana nalo amial bunu naverialiano Elaija bija tormoruo Mosis, naljuo amiyotuba, naljuo aju ajukunu bija Yesu.
Ana Pitere ber ka Yesu, berinavo “Tubo, bo ka kito rotua vio nei. Bo ka kumemi nuvim̃auka yimo tobobo ve tolu ea vio nei, kiamo ve takurano, Mosis kiano ve takurano, a Elaija kiano ve takurano.” Pitere mil vovu jibe na ka nalo amemebiju laka, a nalo amerou, nalo maka bunu ajikia mia aver venia.
Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22Ana vaarakurano ga, melijo tai binimei jovukolo, ana nalo amijog iliano tai binimei eaio, berinavo
Ninei be keneriku na, napano kiniou nojidom naio laka.
Kamiu monoka kuvijogkar vatitig naio.
Naiagagoano nalo amijog iliano na, ana ajiraravo jeliviv ealo, ana maka bunu aial naljuo nabano, mia amial Yesu naio ga takurano jo bijalo. Ana nalo ajaluvo den burusuku neibano, nalo aju abatove bereio, ana Yesu mil jikili banlo, berburelo berinavo “Tena Atua mila kumialio, mia kamiu kuvan kuver re ka tomu nalo vonganei, riva riva rivokar bogo na Kulorinio Kenerinio naio rimeul bereio ea nam̃ariano, naruei ea bogo na mia kuverialio ka tomu nalo.” 10 Ana nalo amijogkar Yesu kiano iliano nei, mia nalo abokar iliano nei be kialo ga, kar na nalo aju abivika denlo aber venia naruei be nioti na kiano iliano nei napano naio jo berii rimeul bereio ea nam̃ariano.
Nalo aberiam̃a Elaija juo nene mia naio rimei navo, mia Yesu ber Jone Baruei ruei
11  Mat 11:14Ana naiagagoano tolu nei nalo abika den Yesu, aber “Jum̃abe ka tomu na verloglogiano na tuboiano nalo aju aber Elaija mia rimei bereio beamu, iorou Naverikariano nei mia riyotuba?”
12 Ana Yesu berdop̃e banlo, berinavo “Nina nalo aberiio be riano ga, Elaija monoka rimei beamu ka rila saba nalo rimemedu ka Naverikariano naio rijikia rimei. Mia iliano lu nalo aju aber todolu tai bunu na nalo maka atu asidomiio, nina jo berii Kulorinio Kenerinio, berinavo mia naio monoka riviviuo bogokouo ve telabo, a mia tomu nalo asidomii va lelan naio laka. 13 A kiniou neber ka kamiu, neber Elaija nei naio binimei vonga garuei, a tomu nalo maka asidom naio. Jibe Iliano Lu naio berenio, nalo amila bova ka naio ruei.”
Yesu mijil bulagio sim̃aro ea m̃eaku tai
Mataiu 17:14-22; Luka 9:37-43
14 Naruei Yesu bija nalo tolu nei aju aban ea naiagagoano dolu nalo, ana amial napano tiniobi miroalo aju jeliviv ealo, a nalo amial ka naverloglogiano nalo na tuboiano bunu aju jeliviv ealo. 15 Ana bogo na tiniobi nalo nei amial Yesu jo binimei bereio, nalo amiilo ka naio, a nalo ajaaro toru ka amialio, ana nalo ajikiti abinimei eaio, nalo aban jum̃alo bija naio. 16 Ana Yesu bika den naiagagoano nalo berinavo “Ee, kamiu kumitu kumitukunu ka vaio bija nalo na?”
17 Ana nalo tai ber ka Yesu, berinavo “Naverloglogiano, kiniou naruei noburu keneriku sum̃ano m̃eaku binimei easo ka jau keial naio, ka sim̃aro tai na buru joa naio. 18 Ana bogo na jo mim̃aukanio, buku naio batove ea borotano, titinio miou kirivova jibe tililevlevi, naio jer m̃arjuvono, a niabene nalo am̃arm̃ariulu. Ana kiniou noburu naio binimei, ana jau maka koto, ana nebika kiamo naiagagoano nalo ka abolkouo ka ajil lar sim̃aro nene, ana nalo amila vonvonio, amila banbano-o, nalo abijukudeio.”
19 Ana Yesu berdop̃e, mil banlo, naio berinavo “Kamiu na, jum̃abe jibe na? Kamiu maka kuvitu sikili ea Atua leleio. Kiniou monoka noto vija kamiu vano-o vokar nagi? Kiniou tinieku maro ka kamiu ruei. Mo, bo ga, kuvuru m̃eaku nene rimei ea kiniou.”
20 Ana nalo aburu binimei, ana bogo napano sim̃aro nene mial Yesu, mila m̃eaku neibano niabene m̃arm̃ariulu, mila mijoru ea borotano, naio jo bilivilig janea vio jibe na, a mila titinio miou bova jibe jo bep̃eili. 21 Ana Yesu bika sum̃ano m̃eaku nei karam̃ano, berinavo “A sim̃aro nei jikar mila naio jibe na nagi ruei?”
Ana karam̃ano berdop̃eio, berinavo “O, tenei nua ruei, bogo na naio be tete kia ga vo. 22 Binimei bokar banei bogo telabo ruei, tena jom̃a mila naio jo mijoru batove ea sebi p̃eli ea bulukue. Tena jidom ruebulag naio laka, a ver jau komijikia kala titai ka naio, kumemi nubika denso, aua jau tiniem riia kumemi, jau koija kumemi rivior kenerimemi nei.”
23 Ana Yesu ber ka naio berinavo “Kiniou nomijog ka kober jibe na, ver kiniou nejikia neim̃aukaio. Ana kiniou neber kaso, verver jau komonmonea ga, jau komijikia koim̃auka vite nonovio.”
24 Naruei sum̃ano m̃eaku nei karam̃ano bio sop̃eli ban Yesu, jegi banio, berinavo “Nojo nomonea teliki, a maka nomonea vare vo. Aua jau koija kiniou ka kiaku moneano rimei ve toru lie.”
25 Ana bogo na Yesu mial ka tiniobi abinimei miroano aju ajelivivi ealo, ana naio mil ban niununo va nei napano joa sum̃ano m̃eaku nei, berinavo “Jau niununo va na tiliniene bono, a na be buru, neber memedu banso, neber jau kataluvo den naio vonganei, a mia kavan lele re bunu joomo eaio bereio bogo tai.”
26 Ana niununo va nene miaga va laka, a mila sum̃ano m̃eaku nei niabene am̃arm̃ariulu banbano ba bova laka, ana naio jaluvo denio, buro bano. Vonganei sum̃ano m̃eaku nei niabene melukluku laka jo, jibe ka naio m̃aro ga, a tomu nalo na aju abitii aber jibe nei naruei, aberinavo “O, sum̃ano m̃eaku nei naio m̃aro ruei na.”
27 Mia Yesu bokar jum̃ano, ana buru sum̃ano m̃eaku nene jumolu, ana jumolu ju vatitig jo. 28 Mia iorou, Yesu ban bere ea komeli bereio, ana ka bogo na, napano naio jo naio takurano ga, kiano naiagagoano nalo abinimei abika, aberinavo “Jum̃abe kumemi maka nuvijikia nuvijililar sim̃aro na joa sum̃ano m̃eaku na?”
29 Ana Yesu ber kalo, berinavo “Sim̃aro ninio nalo na jibe na, nalo ajikili laka, volkouano ga mijikia rijil bulaglo.”
Yesu berial bereio kiano m̃ariano
Mataiu 17:22-23; Luka 9:43-45
30 Mia Yesu nalo ajuvan vio nei, ana nalo abanvano amalmaluvo ga ea tanobuku nalo na Kalele, mia ea bogo na, Yesu maka sidom ka tomu nalo ajikia venia na naio jo milaio, p̃eli ea vio vabe na nalo aju aban eaio. 31 Nina, bior ka naio jo berloglog kiano naiagagoano nalo ea bogo na, ana naio jo ber kalo, berinavo “Vaataro ka mia adu Kulorinio Kenerinio van ea tomu nalo jum̃alo napano mia auebin naio rim̃aro, mia iorou, ea bogoti ve tolu, mia Atua rila naio rimeul bereio.”
32 A kiano naiagagoano nalo maka ajoglubarbar vo venia napano Yesu naio jo berenio banlo, a nalo amerou ka avika vatitig denio bereio.
Toro kei naio jo mave ka toro dolu
Mataiu 18:1-5; Luka 9:46-48
33 Ana iorou, bogo tai abinimei abokar bereio Kapeneam, abinimei joomo ea yimo tai, ana Yesu bika den kiano naiagagoano nalo, berinavo “Kamiu kumitu kubivivika iliano ea kamiu ea m̃arabo bior vaio?”
34  Luk 22:24Mia maka averdop̃eio van naio, bior ka bogo na nalo aju amiel abinimei ea m̃arabo, nalo aju amil banlo, aber kei kalo na jo loa mave, p̃eli kei naio bo loa tealo. 35  Mat 20:26,27, 23:11; Mak 10:43,44; Luk 22:26Ana Yesu jotano, bio nalo duelimo ba juo [12] nei ka amei vaataro ka naio, ana naio ber kalo, berinavo “Verver kamiu tai na jidom naio to ve moti, a naio jidom ka siano to mave, bo ga, ana mia naio monoka rila naio rimei ve na maariano, to totano maariano laka garuei, naio monoka rimei tibe toro na im̃auano na nalo dolu beamu.”
36 Ana Yesu bio kiritete tai napano jo binimei ea naio, naio miduio jikili ju iviso kalo, ana naio bokar tete nei ana ber kalo, berinavo 37  Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20“Toro na kiano jidomiano batove ka kiniou, ana naio tinien jaaro ka rila vatitig kiritete tai na jibe nei, nina, jibeka ga na naio jo jaaro ka kiniou. A toro na jaaro ka kiniou jibe na, maka saaro ka kiniou ga, mia naio jaaro ka nina naio miila kiniou nebinimei.”
“Toro na maka to verbure kito, naio jo miija kito”
Mataiu 18:6-9; Luka 9:49-50, 17:1-2
38 Ana naiagagoano nei Jone ber ka Yesu, berinavo “Naverloglogiano, kumemi numial toro tai, napano naio jo mijil bulag sim̃aro nalo, naio jo mijil bulaglo ea siamo. A toro nene maka nuvijikiaio, naio maka ve kito tai, mia kito rotuko vio ka naio.”
39 Ana Yesu ber kalo, berinavo “Makanio, kamiu kuverbure re naio. Verver toro tai jibe naio be riano, ana naio mila im̃auano nalo na bo tortoru laka ea siaku, mia toro na maka rijikia ril vova ea siaku bereio bogo tai. 40  Mat 12:30; Luk 11:23Toro na maka to toko vio ka kito, naio jo miija kito na. 41  Mat 10:42Neber be riano ban kamiu, ka ver toro tai mijikia ka kamiu kumitu kubar Kristo siano ea kamiu, ana naio midu baja na uei tai ban kamiu ka kumunio, toro na mia maka rijikia rilaluvu kiano jidomiano tai na bo mia naio ruduio iorou.”
Tuboluboiano nalo
42 A Yesu ber bunu, berinavo “A verver toro tai rila ka tete tai naio maka bunu sikili ea kiniou, mia toro na ridu mauo tai na jikili lie vo, todovulu nina mia ver aiorikar puruveru tai na toru ea burujono ana avuku naio rivan ea niogovu.
43-46  Mat 5:30“Verver jum̃amo tai p̃eli na jaamo tai milaso maka bunu koto sikili ea kiniou, bo ka ketelario rivan ga. Verver kete bajago na kariano ea kiamo meuliano tibe na, mia komijikia kava joomo ea meuliano, a ver kava joomo ea meuliano a jum̃amo tivelinio p̃eli jaamo aba kovio ruei, nina bo ga na. Mia bova laka ver jum̃amo ve juo vija jaamo ve juo nalo atu rivu ga, mia iorou avukuso ea sebi na maka rijikia rim̃aro bogo tai. 47  Mat 5:29P̃eli ver miramo, p̃eli venia bereio ea kiamo meuliano milaso maka bunu koto kesikili ea kiniou, bo ka jau koija lario ga. Tibe na, mia jau kava joomo ea Atua kiano navenatuboiano napano vite teliki nei bakovio denso ruei, a nina bo ga na. A bova laka ver miramo ve juo p̃eli kiamo bajago bova nalo ju bo ga easo, mia iorou tenalo teliki nei ga buru kiamo meuliano ban ea sebi ea vio na jogvaiano, 48 napano sebi nene maka rijikia rim̃aro bogo tai, sorel nalo aju ajen mokotenamo bogo nonovio ga.
49 “Jibe na tei mijikia rila sinaniano maka jikia soono, mia Atua ridu sebi toa tomu nalo ka sisen bulag soro nalo na joa kialo meuliano. 50  Mat 5:13; Luk 14:34,35Mia romial bunu tei mila sado sinaniano jesei bunu, a ver kiano sikiliano riva kovio, naio maka bunu rijikia rila kiano im̃auano. Vonganei kamiu monoka kuvijamo ka Atua kiano tei rim̃au ea kamiu bogo nonovio, ka kenemiu meuliano soono re, a ka kenemiu bajago naio sese, mia kamiu kuvitu vija tum̃aro bogo nonovio.”

9:2 2Pit 1:17,18

9:7 Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22

9:11 Mat 11:14

9:34 Luk 22:24

9:35 Mat 20:26,27, 23:11; Mak 10:43,44; Luk 22:26

9:37 Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20

9:40 Mat 12:30; Luk 11:23

9:41 Mat 10:42

9:43-46 Mat 5:30

9:47 Mat 5:29

9:50 Mat 5:13; Luk 14:34,35