10
Yesu berii jum̃abe toro jitiglar koano
Mataiu 19:1-12; Luka 16:18
Ana iorou, Yesu juvan vio Kalele, naruei naio bavin tivelinio ka tanobuku na Yutea, ea m̃arauei na vio Yortano tivelinio bano. Ana tiniobi nalo aju abinimei ea naio bereio ea vio na, a javukia napano naio jom̃a mila julaka, naio berlogloglo ka vite telabo. Mia Varisis tai aju bunu ea bogo nei, mia nalo abinimei ea Yesu, a ajidom alavon naio bereio, naruei nalo abika vikadeniano tai denio. Nalo aberinavo “Tuboiano na kanado naio ber vaio ka tivelinio na bajago nei napano toro naio jitiglar koano? Jum̃abe, jau be tiniemo ka napano toro mijikia rila tibena, p̃eli na maka rimemedu?”
Ana Yesu bika ber banlo, berinavo “Mia tormoruo Mosis naio berial venia ea kiano tuboiano ruei?”
Mat 5:31Mia Varisis nalo nei aberenio, aberinavo “Mosis naio berial ea tuboiano tai napano mijamo ka toro mijikia sian m̃esi tai van koano, naruei naio mijikia riilalar naio rivano.”
Mia Yesu naio berdop̃e banlo, berinavo “Nao, mia Mosis naio bivitauia iliano na bior napano ga pariparimiu nalo abinimei jikili laka, tenene na naruei mila naio mijamo jibe na kar kamiu kumijikia kuviilalar kouemiu nalo. Mia jikario ea tiiano naio maka tibena, bior napano Atua kanano iliano lu naio berinavo
‘Ea burupati Atua jii tomu nalo, napano sum̃ano bija tira.’
“A iliano dolu bunu berinavo
‘Tibena, mia toro tuvan karam̃ano a kenieno,
naruei riva to rivijurukar vija koano,
naruei naljuo abinimei abe takurano ga.’
“Nina naio mila ka naljuo maka bunu ave juo, mia naljuo abinimei abe takurano ga. Mia venia na Atua miasolio binimei be takurano, maka rimemedu ka toro silubar bereio.”
10 Ana bogo napano nalo aba joomo ea yimo bereio, Yesu kanano naiagagoano nalo abika naio bereio tivelinio na iliano nalo nei. 11  Mat 5:32; 1Kor 7:10,11Ana Yesu ber memedu banlo, berinavo “Verenio toro tai titiglar koano, karina naio riva rivuru tira dolu tai, Atua mial jibe toro nei naio jo mila siakaiano ruei, naio mila lelan bunu tira nei napano naio be koano jukamu. 12 Mia verenio tira tai rivuro den kanano sum̃ano, riva soro ka toro dolu tai bereio, naio bunu Atua mial ka naio mila siakaiano ruei.”
Yesu milivu ka kiritete nalo
Mataiu 19:13-15; Luka 18:15-17
13 Naruei tealo aburu kenerilo nalo abinimei ea Yesu ka naio tokol lo, ana naiagagoano nalo amialio, naruei amil jikili ban tomu nalo nei aberburelo. 14 Mia bogo napano Yesu mialio, maka saaro leleio ka napano kanano naiagagoano nalo amila jibena, ana naio ber kalo, berinavo “Kamiu kuverbure re kiritete nalo na, kamiu kuvijamo kalo amei ea kiniou ga, bior napano kiritete nalo ajibe ka ga tomu nalo napano aju jouro ea Atua kiano navenatuboiano. 15  Mat 18:3Kiniou neber riano ka kamiu, ka toro napano naio jidom riva jouro ea Atua kiano navenatuboiano, naio monoka rijikia ka naio javukia kiritete teliki tai ga, naio maka rijikia rila vite tai ka rila ka naio rudu Atua kiano navenatuboiano nei ea kiano meuliano.”
16 Ana Yesu bokar kiritete nalo nene, jikario naruei ka naio midu jum̃ano joa pariparilo ka naio rilivu kalo.
M̃eaku tai napano be sanibaiano
Mataiu 19:16; Luka 18:18-23
17 Naruei bogo napano Yesu jo batavio ka riel rivano, toro tai jikiti binimei minie tano ka Yesu, naio bika denio, berinavo “?Naverloglogiano novo, kiniou monoka nala im̃auano vaio ka rila ka mia kiniou novokar meuliano nei napano maka rijikia ribisi?”
18 Ana Yesu ber ka naio berinavo “?Bior vaio ana jau kobio kiniou jibe na kober kiniou nebe naverloglogiano novo? Maka ve toro tai napano be kirinovo to, mia Atua naio ga takurano naio be kirinovo. 19 A jau komijikia bunu kanano tuboiano nalo, napano kito monoka romonea nalo, napano aber jibene aberinavo: Jau kouebin re toro, jau kola re siakaiano, jau kovina re, jau kala sibi re, jau kojukujuku re toro, jau kavamenea karam̃amo naio koniomo.”
20 Ana m̃eaku nene berkanio, berinavo “Naverloglogiano, tuboiano nalo na napano jau koberenio, bogo napano kiniou nebe tete kia ga vo, kiniou nojom̃a nobokar nonovlo, binimei bokar banei.”
21 Ana Yesu bitikar naio bano-o, tinien jii naio toru bior kanano iliano nei, ana naio berkanio, berinavo “Vite takurano ga jo keano vo, napano jau maka kalaio vo. Jau kava koṽiliṽili bulag ka kanamo vite nonovio nalo, ana jau kavar veru na vite nalo nene, jau kava kotiburevure van talim̃asa nalo. Ver jau kala tibena, mia jau ve kanamo vite novonovo nalo ve miroano ea tiniabene. Mo, jau kava kalaio, karina komei katakisor kiniou.”
22 Mia bogo na m̃eaku nei mijog iliano nei, naio miilo va kanio, ana kanano iviso mijog bova toru, bior napano naio be kiano vite miroano. Ana naio jaluvo den Yesu.
Toro napano be sanibaiano, jikili ka naio rivan ea Atua kanano navenatuboiano
Mataiu 19:23-30; Luka 18:24-30
23 Naruei Yesu jirarag jeliviv ea naiagagoano nalo, ber kalo, berinavo “?Kiniou neber batitig ban kamiu, neber ver toro tai napano be kiano vite miroano, mia naio jidom riva jouro ea Atua kanano navenatuboiano, nina naio jikili mia jikili na.”
24 Mia naiagagoano nalo amiilo toru laka ka Yesu kiano iliano nei, ana naio ber bereio kalo, berinavo “Riano keneriku nalo, ka ava jouro ea Atua kanano navenatuboiano, jikili mia jikili na. 25 Kiniou neber ka kamiu, ka kamele tai riovodulu ea bulumirano nitil tai, naio jikili laka, mia ka toro tai napano be kanano vite miroano ka naio rijikia riva jouro ea Atua kanano navenatuboiano, nina naio kirisikili lie vo.”
26 Ana bogo na naiagagoano nalo amijog iliano nalo nei, mia nalo amiilo toru laka kanio, ana aberinavo “Tomnei! Mia karina, aber mia kei naio mijikia rivokar meuliano?”
27 Mia Yesu jirarag bitikarlo, berinavo “Toro maka rijikia rilarur toro, mia Atua naio mijikia rila vite nonovio.”
28 Naruei Pitere naio jidom ril naruei, berinavo “?Mia jum̃abe ka kumemi? Kumemi numituvan kenememi vite nonovio ruei, ana kumemi nubinimei numitakisorso.”
29 Ana Yesu ber kalo, berinavo “Kiniou neber riano ban kamiu, ka toro kei napano naio tuvan kunuano, p̃eli kuruano bija kuviviniene, p̃eli kenieno bija karam̃ano, p̃eli kenerinio, p̃eli kiano borotano, rivior kiniou a rivior kanaku ioluano vou nei, 30 mia naio rijev bereio venia naio juvan riva rivokar toromomou ve takurano [100]. Ea yetemeriba nei, mia naio rivokar bereio yimo nalo, kuruano nalo, kuviviniene nalo, kenieno nalo, kenerinio nalo, borotano nalo, mia vija vite nalo nei mia naio rivokar bogokouo nalo ve telabo, napano tomu nalo ajerm̃i ka naio bunu. A mave ka vite dolu nalo nei, ea bogo napano jo binimei, mia naio rivokar bunu meuliano nei napano maka rijikia ribisi. 31  Mat 20:16; Luk 13:30Mia tomu telabo napano m̃a aju mave vonganei, iorou nalo atu yetano, a nalo napano m̃a aju yetano vonganei, iorou mia nalo atu mave.”
Yesu berial kanano m̃ariano varolu nene
Mataiu 20:17-19; Luka 18:31-34
32 Ana Yesu nalo aju amiel ea m̃arabo, aju abavin Yerusalemo naruei. Ana Yesu naio jo miel jukamu ka kanano naiagagoano nalo, mia aju amiilo laka napano naio jo burum̃arabo kalo aba Yerusalemo, bior nalo amijikia ka tomu nalo na vio na ajerm̃i laka ka Yesu. A nalo dolu nam̃a aju abinimei iorou kalo, nalo bunu aju amermerou kija naruei. Mia Yesu naio bio kanano duelimo ba juo [12] amei vaataro ka naio, ana naio berial bere kalo jum̃abe mia ala kiki naio yako Yerusalemo.
33 Naio ber bisivisii banlo, naio berinavo “Kamiu kuviniagago vatitig. Vonganei kito roju rabavin Yerusalemo naruei, napano rivesiou re, mia adu Kulorinio Kenerinio toa tomu na tortoru na kulo lu nalo jum̃alo nalo vija naverloglogiano na tuboiano, naruei mia nalo na atibure naio ka mia naio monoka rim̃aro. A mia adu naio toa kulo Romo nalo jum̃alo, 34 naruei nalo na mia ayotel va ea naio, avule mirano, mia avitiv naio, rivan mia auebinio rim̃aro. Mia ka bogoti ve tolu nene, mia naio rimeul bereio.”
Yemesi naio Jone naljuo abika titai den Yesu
Mataiu 20:20-23
35 Ana nalo aban lie telisu bereio, ana Sepeti kenerinio juo nei Yemesi naio Jone, naljuo abinimei vaataro ka Yesu, ana abika denio, aberinavo “Naverloglogiano, kumemi juo numisidom ver venia na mia kumemi ve juo nuvika denso vonganei, mia jau kotuvan van kumemi juo ga.”
36 Ana Yesu berdop̃e ban naljuo, berinavo “?A kamjuo kumisidom kuvika ka mia kiniou nela vaio ka kam ve juo?”
37 Ana nalo abe juo aberdop̃eio, aberinavo “Kumemi juo numisidom ka kajamo ana ver bogo napano jau komei tibe parinio tubo ea yetemeriba nei, mia kumemi juo numijikia nuvitutano ea kiamo vio lu vaataro kaso, tai toa jum̃amo meruo, a tai ea mali.”
38  Luk 12:50Ana Yesu ber ka naljuo, berinavo “Kamjuo maka kuvijikia tena kamiu kumitu kubikanio? Jum̃abe, kamjuo na kumisidom ka kamjuo kubare ka romunu vio takurano ea baja na jogvaiano na mia kiniou monoka nomunu eaio? P̃eli kamjuo kuber kamjuo kumijikia kuvidu varueiano napano abaruei ea kiniou kanio?”
39 Ana naljuo aber ka naio, aber “Ee, kumemi juo nubare.”
Ana Yesu ber ka naljuo, berinavo “Ee, be riano ka mia kamjuo kumunu ea kiaku baja na jogvaiano, a be riano bunu ka mia avaruei ea kamiu ka uei napano abaruei ea kiniou kanio, 40 a vite na kamiu kubika na, ka kam ve juo kuvitutano vija kiniou, ea tivelinio ve juo na kiniou, tena maka ve kiaku ka mia nejikia notuvan van kamjuo. Vio nalo na jibe na, nalo ga na Karam̃aku mila vatitigio kalo, a napano naio berkar ruei ka mia nalo atutano ealo.”
Kulorinio Kenerinio binimei ka rim̃au tomu nalo kialo
Mataiu 20:24-28
41 Mia naiagagoano duelimo dolu amijog tenei napano kurualo juo nei Yemesi naio Jone abikanio, ana nalo tiniel jerlo abe juo. 42  Luk 22:25,26Ana Yesu bio nalo abinimei ka naio ril vanlo, ana naio ber kalo, berinavo “Kito romijikia ruei tomu nalo kialo bajago napano maka amonea Atua. Kito romial ka tubo nalo bija tomu nalo na tortoru ea vio yetemeriba nei, nalo aju ajututua tomu nalo dolu ka atu yetano ka nalo bogo nonovio. 43-44  Mat 23:11; Mak 9:35; Luk 22:26A kiaku naiagagoano nalo kenemiu bajago monoka tibena re. Verver kamiu tai sidom ka rimei rive toro na toru tai p̃eli naio rimei rive kenemiu toro na vurim̃araboiano tai, kiano m̃arabo jibe nei. Toro na monoka rimei tibe toro tai ga na rim̃au kenemiu. 45 Kulorinio Kenerinio mila jibena ruei, na naio maka rimei ka tomu nalo aija naio, mia naio binimei ka rijai tomu nalo a ka rijamo ka kiano meuliano ka rivulu bulag tomu ve miroano.”
Yesu milarur merebono tai
Luka 18:35-43
46 Ana Yesu bija kiano naiagagoano nalo abinimei aju Jeriko, ana iorou, bogo na nalo ajum̃a abanvan ea komeli nei, tomu miroano ajakisorlo. Nalo aju amiel abano, ana merebono tai naio jom̃a jotano ea ikim̃arabo tivelinio ea vio nei. Toro nene, karam̃ano siano Timeas, ana nalo abio kenerinio nene ka Batimeas. Batimeas nene, naio jom̃a jotano ea m̃arabo bogo nonovio ga, naio jo bio ban tomu nalo ka nalo aje veru ve teliki van naio ka rimeul eaio.
47 A bogo na mijog ka Yesu na vio Nasarete nei naio jo miel ea m̃arabo binimei, naio jo bio, berinavo “Oi Yesu, jau Teviti kiano bajulukuti! Kiniou nojidom tiniem riia kiniou beamu.”
48 Ana tomu nalo dolu amil tiniemimi ban naio, aberinavo “!Ei, jau koyotuba re!”
A naio jo bio mave lie, berinavo “Oi Tubo, jau Teviti kiano bajulukuti! Neber bo kaso tiniem riia kiniou!”
49 Ana Yesu binimei jikili joa vio nei, ber ka tomu nalo ber avio toro napano na rimei vaataro ka naio, ana nalo aba aber ka merebono napano, aber “?Ei, komijikia vaio?”
Ana toro neibano ber “Venia?”
Nalo aber “Yesu nei naio berenio jau komei vaataro ka naio beamu vo. Bo ga, jau kotumolu kito ravano.”
50 Ana toro napano naio miyalar m̃ano kulukoti, naio jumolu sop̃eli ga, ana binimei ea Yesu. 51 Mia Yesu bika den naio berinavo “?Ana jau kojidom mia nala vaio kaso?”
Mia toro nei berdop̃e, berinavo “Tubo, aua, kiniou nojidom ka kala miraku nalo rimei rivu, ka kiniou nejikia nesirarago.”
52 Mia Yesu ber kanio, berinavo “Bo, jau komijikia kavan bere ea kiamo vonuo, kiamo viekouoiano naio mila na jau kobinimei bo ruei.” Mia toro nei naio mial vatitig vite ea aura nene ga, mia naio jo mieliel ea m̃arabo, naio jo jakisor Yesu bano.

10:4 Mat 5:31

10:11 Mat 5:32; 1Kor 7:10,11

10:15 Mat 18:3

10:31 Mat 20:16; Luk 13:30

10:38 Luk 12:50

10:42 Luk 22:25,26

10:43-44 Mat 23:11; Mak 9:35; Luk 22:26