Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou
Napano
MAK
Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunu bulati na niosi nei
Niosi nei Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou napano Mak Jirio Iliano nei naio berinavo ioluano vou nei, napano be Yesu Kristo kiano Ioluano Vou, Atua kenerinio. Mak jiloglog napano Yesu be toro na im̃auano, a moroano joa kiano iliano. Kito romjikia roial kiano moroano ea bajago nei napano naio jo berloglogii tomu nalo, a napano mije moroano ka rijilbulag sim̃aro, a ka ridu bulag tomu nalo kialo kariano. Yesu berial ka naio be Kulorinio Kenerinio napano binimei ka sian kiano meuliano ka ridu bulag tomu nalo kialo kariano, ka rila lo ajev ioruriano. Mak berii Yesu kiano vremesiano nalo liei jovulu napano naio berii kiano iliano nalo.
Ea niosi nei, beamu Mak berii Jone Baruei a kiano im̃auano, bija napano Jone baruei ea Yesu. Iorou naio berii napano Sim̃aro mila von Yesu. A iorou ka iliano bulati nei, naio judu ka berii Yesu kiano im̃auano napano naio jo mila tomu nalo napano amie amijog bo bereio, bija napano naio jo berloglog tomu nalo. Bogo na Yesu jo mila kiano im̃auano nalo, bogo nonovio kiano tomu nalo aju amijikia naio liei. Mirano maariano nalo na niosi nei aberii Yesu kiano meuliano ea kiano sude maaro ea yetemerba nei, a vite burtumoruo napano naio berenio, nina kiano m̃ariano, bija napano naio meul bereio.
Ea mirano duelimo ba ari [16] tomu miroano amonea aber Mak bivitauia tukunu maaro ea togio arolu [8] ga mia torogio iorou kanio, toro dolu tai bivitauiaio.
Tukunu nalo na ajua niosi nei
Jone Baruei kiano im̃auano 1:1-13
Yesu kiano im̃auano yako Kalele 1:14—9:50
Yesu jaluvo den Kalele ban yako Yerusalemo 10:1-52
Yesu kiano sude maariano napano mila kiano im̃auano yako Yerusalemo a ea vio nalo jeliviv kean Yerusalemo 11:1—15:47
Yesu meul bereio 16:1-8
Yesu miyotuba kean kiano tomu nalo bija naio bavin ea Tiniabene 16:9-20
1
Jone Baruei naio joa vio yauo, naio berial Atua kiano iliano
Niosi nei, naio be Ioluano Vou na Yesu Kristo kiano, Atua kenerinio. Tukunuano na ioluano vou nei naio jikario bija Jone Baruei, jibe napano Atua kiano Iliano Lu beriio nuanua ruei, ea iliano tai napano naverialiano Aisea berialio, napano Atua naio berenio, berinavo
“Naio be toro tai na ridu kiaku iliano, napano kiniou nemiila naio biedu jukamu kaso, ka rila vatitigio kiamo m̃arabo nalo ameravo rivu. Mal 3:1
Mia naio jom̃a bio ea vio yauo, berinavo
‘Kamiu kuvila vatitigio m̃arabo nalo na Tubo Atua kiano, nalo amemedu rivu, ka naio mijikia rieliel ealo, naio rimaluvo ea kenemiu meuliano nalo!’ ” Ais 40:3
Jibena naruei, Jone Baruei naio miyotuba ea vio yauo ea tanobuku na Yutea, ana naio jo mioliolu ka Atua kiano iliano ban tomu nalo. Naio berial banlo berinavo “Kamiu monokanio kuvilig kamiu rivior kenemiu kariano nalo, a kumei, ana mia navaruei ea kamiu ka uei, naruei mia Atua riviekokoa kamiu riviorio.” Mia tomu telabo laka yako Yerusalemo a ea komeli dolu nalo na ea tanobuku na vio Yutea, nalo aban ka aiagago ka Jone, naruei nalo ajum̃a aber bulag kialo vovaiano nalo ban Jone ana naio baruei ealo ea marauei na Yortano.
Mia bogo napano Jone Baruei joa vio yauo jibe na, naio mila javukia tormoruo naverialiano re nua nei, Elaija, jibe napano naio maka to riya kulum̃arauo novo nalo leleio, m̃ano kulukoti abie bija vijinio temeul na toru tai ga kamel, mia miorikar m̃ano kulukoti nene bija niati kulubue marauo ga. Mia sano sinaniano ea vio yauo nene, be surubu nalo ga bija vite sese nalo nei napano jago deden mim̃aukanio. Ana Jone berkar ban tomu nalo, berinavo “Mia toro tai, napano kiano moroano loa kiniou, naio mia takisor kiniou rimei. Toro nene loa ka kiniou, mia kiniou maka navare ka nomon korkor neialar kiano kulubue, p̃elina nala im̃auano dolu tai na jibena van naio. Kiniou nabaruei ea kamiu ea uei ga, mia naio rivaruei ea kamiu ea Niununo Lu.”
Jone naio baruei ea Yesu
Mataiu 3:13-17; Luka 3:21-22
Mia maka vesiou, Yesu juvan komeli nei Nasarete, ea tanobuku na Kalele, binimei ea vio na ea marauei nei Yortano, ana Jone baruei ea naio ka uei nene. 10 Bogo napano Jone baruei ea Yesu bisi, Yesu binimei mave, jaluvo den uei, mia vaarakurano ga tiniabene betavo, ana naio mial ka Niununo Lu jo batove jibe ka vaama tai napano binimei yetano, bujo joa naio. 11  Mat 3:17, 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22Ana amijog Atua na tiniabene nei mil batove, berinavo
“Jau kobe keneriku novokario ga takurano na, a tinieku jiiso toru.
Kiaku jidomiano joaso, kiniou najaaro toru kaso.”
Sim̃aro mila von Yesu
12 Ana ea bogo nene bunu, Niununo Lu buru Yesu naio takurano ban lie ea vio yauo, 13 ana Yesu joa vio na ba bokar bogoti duelimo va veri [40] napano bogo nonovio Sim̃aro jom̃a mila von naio laka. Yesu naio jo bija tededen nalo ea vio nene, mia Atua kiano nailiano nalo abitikar naio.
Yesu naio jikar kiano im̃auano yako Kalele
Mataiu 4:12-17; Luka 4:14-15
14 Mia iorou, abinimei abokar Jone Baruei, ana abuku naio ban ea yimo na lakoiano. Mia Yesu mijog lilianiano nei, karina jaluvo den vio nei, naio ba batove bereio ea tanobuku na vio Kalele, ana jikar ea bogo na, naio jo mioliolu ka Atua kiano Ioluano vou. 15  Mat 3:2Bogo na naio mioliolu, jo berinavo “Vonganei, Atua mila ka kenemiu bogo memedu ka kuvilig kamiu naruei. Atua kiano navenatuboiano jo binimei ea kamiu naruei, mia vonganei monokanio kuvilig kamiu a kumonea Ioluano Vou nei.”
Yesu bio tom veri na aburu niado
16 Iorou kanio, ana na Yesu jom̃a mieliel ea baramudou na burum̃ara ueiyabo na Kalele, mial tomjuo, nam̃a aburuvurua niado, be Saimon bija kuruano Andru, napano naljuo aju aburu kialo levlevi. 17 Ana naio ber kalo abe juo, berinavo “Kamiu kumei kuvitakisor kiniou. Mia kiniou nala kamiu kuve tomu nalo na avuru tomu nalo amei ave kanaku tomu nalo.”
18 Mia vaarakurano ga, naljuo ajuvan kialo levlevi, ajakisor Yesu. 19 Karina Yesu miel ba lie kija, ana mial Sepeti kenerinio abe juo, be Yemesi naio kuruano Jone. Nalo aju ajutano joomo ea kialo uako ana nalo abe juo amila batitig kialo levlevi. 20 Mia bogo napano Yesu mial naljuo nei, naio bio naljuo, ka atakisor naio bunu, mia ajuvan karam̃alo Sepeti joa uako bija kialo tomu nalo na im̃auano, ana naljuo ajakisor Yesu.
Yesu mijil lar niununo va tai
Luka 4:31-37
21 Ana Yesu nalo amiel aba abokar m̃arkomeli na Kapeneam, a ea Legiano Lu, nalo aba joomo ea yimo na volkouano, ana Yesu jo berloglog tomu nalo ka Atua kiano Iliano Lu. 22  Mat 7:28,29Mia nalo napano amiagago nalo amiilo laka, bior nalo amijog Yesu kiano verloglogiano maka tibe ka kialo naverloglogiano dolu nalo, bior napano Yesu kiano temi vatitig bo, ana Atua kiano moroano joaio. 23 Ana ka bogo na, toro tai napano niununo va joaio, naio jo naliko, 24 ana mila toro neibano miaga va souo, naio mil ban Yesu berinavo “?Yesu re Nasarete, kiamo venia jua kumemi? P̃eli na jau kobinimei ka kala lelan kumemi, a! Kiniou namijikiaso ruei, ka jau kobe kirinovo, kobe Atua kiano Tolu tai.”
25 Mia Yesu mil kirisikili ban niununo va neibano, joko vio ka naio, berinavo “E! Jau keil re! Jau kataluvo den toro na vonganei ga!” 26 Mia niununo va neibano naio mila kema neibano naio miaburusalsal, ana naio miaga souo vaarakurano bereio, naruei naio moluo den naio ana buro bano.
27 Mia tomu nalo na vio na amiilo laka, nalo ajum̃a aberverii Yesu, aberinavo “?E jum̃abe nei? ?Verloglogiano vou tai bereio nei, p̃eli venia na? Toro na, kiano moroano kirisikili laka na, naio mil ga ban niununo va nalo, nalo amijogkar naio.” 28 Kar vite nalo na naruei nalo ajaaro, ana nalo ajum̃a aber vatitig Yesu siano novo ban ea vio nonovio ea tanobuku na vio Kalele.
Yesu milarur Saimon Pitere koano kenieno bija tomu telabo dolu nalo bunu
Mataiu 8:14-15; Luka 4:38-39
29 Mia Yesu naliko tomu nalo nei, Yemesi bija Jone a Saimon bija Andru, nalo abatavio ea yimo na volkouano mia nalo aban ea Saimon naio Andru kunualo, ninei ea m̃arkomeli na Kapeneam kia ga vo. 30 Naruei ea m̃aratavo nene, Saimon kenieno simemi, naio mie m̃a niabene bituvitunu na naio jom̃a mon ea ga m̃ano jogu, mia nalo aberial ka Yesu. 31 Ana Yesu naio binimei bokar tiramoruo neibano jum̃ano, naio burular naio jumolu, jotano ea m̃ano jogu, ana niabene minini bereio, mia naio jumolu ju, ba borosebi salo. 32 Ea kijev na legiano nene, bogo napano Legiano Lu bisi, bogo na m̃erenio batove ruei, mia tomu nalo abarvar tomu nalo na amie bija nalo na sim̃aro nalo abujo ealo abinimei ea Yesu. 33 Mia tomu nalo miroano laka, jibe ka napano vaataro ka tomu nalo na m̃arkomeli neibano abinimei amivinkakarlo vatitig ea m̃aratavo na yimo neibano, vio telisu. 34 Mia Yesu naio milarur tomu nalo miroano na amie ka mieiano ninio nalo, naio mijil bulag sim̃aro miroano den tomu nalo, naio joko vio ka sim̃aro nalo neibano ka nalo aver re titai leleio, ka napano nalo amijikia ruei ka naio be Naverikariano riano.
Yesu mioliolu reraio ea tanobuku na vio Kalele
Luka 4:42-44
35 Mia ea vio niogoravo, bogo na tu naio maka tokokoreko vo, ana Yesu naio jumolu jaluvo den yimo, mia naio ban ea vio tai napano vio melumu bo laka, mia naio rivolkouo rivan karam̃ano. 36 Ana iorou, tomu nalo abinimei ka naio ea yimo bereio, mia Saimon nalo maka bunu aial naio, mia nalo aban ka asiravo naio. 37 Nalo ajiravo naio bano-o, nalo amilealio ea vio nei, mia nalo aber ka naio, aberinavo “Tomu dolu nalo miroano abinimei kaso, mia nalo aju ajiragso.”
38 Ana Yesu berdop̃e banlo, berinavo “Riano, kiniou nemijikia na. Mia makanio, kito monokanio ravan lie ea m̃arkomeli dolu nalo napano aju kia vo, ka mia kiniou nemijikia noioliolu ka ioluano vou nei ea vio dolu nalo bunu. Ka tena naruei, kiniou najaluvo yako nebinimei ea vio nei biorio.” 39  Mat 4:23, 9:35Mia Yesu naio ba mieliel ea vio nonovio na Kalele, na naio jo mioliolu ea yimo na volkouano na kulo Ju nalo kialo, a jo mijil bulag sim̃aro telabo den tomu nalo.
Yesu milarur toro tai na menko burumieni jua niabene, binimei bo bereio
Mataiu 8:1-4; Luka 5:12-16
40 Mia toro tai napano bokar menko burumieni naio binimei ea Yesu, naio minie tano keanio, naio bika kirisikili denio, berinavo “Neber bo, ver jau kojamo ka ga, kiniou nomonea ka jau komijikia kolarur kiniou, nomeravo bereio.”
41 Mia Yesu tinien miia naio laka, ana naio maka river mirou ka tokolio ka kiano mieiano, mia naio midu jum̃ano joa naio, ana berkanio “Kiniou nemijamo; voniganei niabemo monoka rimeravo.”
42 Mia vaarakurano ga menko burumieni neibano naio jaluvo den toro nei niabene, naruei naio meravo bereio. 43-44 Mia Yesu jutua naio, berinavo “Jau komijog, jau kava koververii re tenei van tomu nalo vo, a voniganei ga jau kova kosel ea toro lu ka naio mijikia rivitii veve niabemo. Karina jau komijikia kava kala lotuano van Atua vija koisebi bunu ga sida ka meravoiano nei napano m̃a Mosis naio berenio, napano toro monoka rilaio bior vite na jibena. Karina iorou ka nina, toro lu naio mijikia riverialio ka menko burumieni nei naio biniu ruei.” Ana Yesu miila toro neibano bano.
45 Ana bogo na toro neibano naio bano, mia naio ba jo berii tenalo neibano ka tomu nonovio, mila na iliano neibano ban ea vio nonovio, bano-o napano mila Yesu naio maka bunu rijikia ka riel ka riva joomo ea m̃arkomeli nalo, ka ver naio rivano, tomu ve miroano laka amei ka naio. Naio jojo tavio ga ka vonuo, mia tomu nalo amalmaluvo ea kialo vio nonovio kiavo, nalo abinimei eaio.

1:11 Mat 3:17, 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22

1:15 Mat 3:2

1:22 Mat 7:28,29

1:39 Mat 4:23, 9:35