2
Yesu naio mijikia riviekokoa kariano
Ana bogoti nalo tealo abarlaka ruei, ana na Yesu naio ban bereio ea m̃arkomeli napano Kapeneam, a maka ve kirisiou, mia tomu nalo amijogial ka naio binimei bereio ruei. Ana nalo miroano abinimei ea Yesu, mia joomo ea yimo neibano naio bujomagmago kalo, a tavio ea m̃aratavo bunu, vio telisu ga. Mia bogo napano aju vio takurano jibe na, ana na Yesu mioliolu ka Atua kiano iliano lu banlo. Mia ea bogo nene, tomu nalo ap̃ier nalo tai napano naio mie binimei, napano niabene nonovio m̃aro. Mia nalo veri ap̃ier ea ga m̃ano jogu, napano naio jo monmoneaio. Mia bogo napano abinimei abokar vio neibano, amial ka vio nene teliki laka, mia nalo maka ajikia adu kialo bilbilu nei rivan vaataro ka Yesu.
Naruei nalo ap̃ier abavin ea yimo mave, ana nalo amuedulu vodobi loglog vio napano Yesu naio jo memedu kanio yetano, ana ajuvarvan toro nei batove bija m̃ano jogu batove ea buluvio, batove joomo ea yimo. Mia bogo na Yesu mial vite nei, naio mijikia ka tomu nalo nei amonea naio kirisikili laka, ka mia naio rijai toro neibano mie nei, mia Yesu ber ka kema neibano mie nei berinavo “Keneriku, kiniou nebiekokoa kiamo kariano nalo.”
Ea bogo nene tomu nalo tai tena naverloglogiano na tuboiano, nalo bunu ga aju, mia nalo amijog Yesu kiano iliano. Ana kialo jidomiano jo mim̃au bova ka vite nei, nalo aju amil niege naio, aberinavo “Jum̃abe ana toro nei naio mil mila bulag Atua siano lu jibe na? Atua naio takurano ga naio mijikia riviekokoa kariano, maka bunu toro dolu tai bereio, ana kema nei naio jo mil jibe ka naio jo jidomii ka beriam̃a naio be Atua naruei.”
Mia vaarakurano ga Yesu naio mijoglubar ea naio mijikia ka tomu nalo neibano aju ajidomii va jibe na ka naio, mia naio ber kalo berinavo “?Ka vaio ana kenemiu iviso bujo ka jidomiano va nalo na jibe na? A ver kiniou never tibe nei ka namieiano nei neverinavo ‘Kiniou nebiekokoa kiamo kariano’ p̃elina kiniou never kanio, neverinavo ‘Jau kotumolu, kojuku m̃amo jogu ana keiel,’ ana ea iliano juo nei, tai naio jikili ka averenio, ana tai naio monmaio ga ka averenio. Ana naina berinavo ‘Kotumolu keiel,’ naio jikili bior ka kamiu kuvijikia kuvitilubar kiaku iliano nei naio be riano p̃elina naio maka rive riano, ka toro nei naio tumolu p̃elina makanio. 10 Mia vonganei, kiniou noim̃auka titai napano mia kamiu kuvisidomii kuver Atua ga takurano naio mijikia rim̃aukanio, ka mia kamiu kuvijikia kuvitilubar ka kiniou Kulorinio Kenerinio, kiaku moroano bare ka noviekokoa bunu kariano na yetemeriba nei. Kamiu kuviagago vatitigio.”
11 Ana na Yesu mil ban namieiano nei, berinavo “Kiniou neber kaso, jau kotumolu, kojuku m̃amo jogu, keiel kava vonuo.”
12 Mia kirisop̃eli ga ea tiniobi miralo napano aju amialio, toro neibano naio jumolu ana na naio mijuku m̃ano jogu, ana miel ba tavio ba vonuo.
Bogo na tiniobi neibano amial tenei, mia nalo amiilo toru, abamenea Atua, aberinavo “Koig, kito maka lele reial titai tibena ea kiado meuliano, mia banei ga.”
Mataiu, napano abio bunu ka Livai, Yesu bijauia lario ka rimei takisor naio
Mataiu 9:9-13; Luka 5:27-32
13 Mia Yesu batove tivelinio bereio ea burum̃ara ueiyabo neibano, mia tiniobi nalo abinimei vio takurano aju jeliviv eaio, naio berlogloglo. 14 Karina, naio mieliel ba lie, mia naio mial toro tai jotano joa kiano vajoomo na im̃auano ea yimo na abarivar bijii veru na takis. Toro nene, be Livai, Alveas kenerinio. Ana Yesu bio naio berinavo “Komei kotakisor kiniou,” mia sop̃eli ga Livai naio jumolu ana jakisor Yesu. 15 Karina, Yesu ba jinano ea Livai neibano kunuano, mia ea bogo na, tilikiti na tomu dolu nalo na abarvar bijii takis, bija tilikiti na veribinio dolu nalo, nalo bunu abinimei ajutano burukuti bija Yesu naliko kiano naiagagoano nalo, bior napano bogo nei, tomu ninio ga aju ajakisor Yesu. 16 Mia tomu na verloglogiano na tuboiano tealo, napano nalo abe Varisis, nalo amial ka Yesu naio jom̃a jotano burukuti bija tomu nalo na jibena, ana nalo abika den naiagagoano nalo aberinavo “?Kar vaio ana kenemiu naverloglogiano naio ba jom̃a jinano burukuti jibena bija tomu veribinio nalo na?”
17 Mia Yesu naio mijog iliano nei, mia naio berdop̃e berenio banlo, berinavo “Nalo napano mokotenalo kirisikili bo, nalo maka asidom ka ava aial toro nam̃a mieliel ka namieiano nalo, mia namieiano nalo ajidom m̃elea naio. Kiniou maka nemei ka novio tomu nalo na aber nalo amemedu ruei ea Atua mirano ka nalo atakisor kiniou, mia kiniou nebinimei ka tomu nalo na abova ajibe ka tomu nalo nei naruei.”
Vikadeniano tai ea tivelinio na veliano na sinaniano
Mataiu 9:14-17
18 Naruei ea bogo nei, Jone Baruei kiano naiagagoano nalo bija Varisis nalo ajum̃a abokar bajago na veliano na sinaneano ka nalo abolkouo ban Atua. Ana tomu nalo abinimei ea Yesu, mia abika veve denio, aberinavo “?A jum̃abe? Jone Baruei kiano naiagagoano nalo abel ka sinaneano kam̃a abolkouo, a Varisis nalo kialo naiagagoano bunu ga amila jibe na, ana jum̃abe na jau kiamo naiagagoano maka atum̃a alaio?”
19 Ana Yesu berdop̃e banlo, berii naio naliko kiano naiagagoano nalo jibe kanio napano nalo ajaaro toru laka bogo napano naio jo naliko, mia nalo ajog rivova iorou ka bogo napano mia naio taluvo denlo, ana berinavo “?Bogo napano toro na naio joro jo kia ga vo ea jokoluolu naliko kiano bilbilu nalo, kamiu kuberiam̃a amijikia atuvan sinaniano na jokoluolu? Maka leleio. 20 Mia bogo tai navo, ver bogo tai toro nei kiano uolu tai amei avurular naio den kiano bilbilu nalo, ea bogo na naruei mia kiano bilbilu nalo amijikia aveli ka sinaniano, bior napano nalo tiniel miia naio laka.”
Vite moruo a vite vou
21 Bajago na veliano na sinaneano, naio be bajago moruo tai na kulo Ju nalo kialo lotuano, mia Yesu naio jidom rila rimeravo vanlo ka bajago moruo na jibe na, nalo maka ajikia aveverare rivija vite vou nalo napano naio jom̃a berlogloglo kalo. Ana naio ber jamerijiano tai tivelinio kalo, naio berinavo “Kito maka rejikia rodu niati kulum̃arauo napano be terivou, ka rotuluko ka kulum̃arauo moruo tai ka toko bulukuti vio na burup̃e eaio. Bior napano niati kulum̃arauo vou nei naio mijikia rila korov kulum̃arauo moruo na togio, ana mia bulujeleigio mijikia rimei ve toru lievo.
22 “Ana m̃arjum̃elm̃elu vou napano naio jom̃a jarabujo kia ga vo, maka rojikia roisonio rivan ea kulukuti nani napano be terimoruo, napano amison m̃arjum̃elm̃elu ban ea vatelabo ruei. Verenio jau kala tibe na, mia m̃arjum̃elm̃elu nene riyukuio, rila kulukuti nani nei saburu, mia m̃amo m̃arjum̃elm̃elu riou bulagio ana bauei nene rimei rivova bunu. Mia m̃arjum̃elm̃elu vou, jau monokanio koisonio rivan ea kulukuti nani napano be terivou bunu, jikili bo, naruei na jau komijikia kodu batitigio to vesiou.”
Yesu be tubo ka Legiano Lu
Mataiu 12:1-8; Luka 6:1-5
23 Ana ka legiano tai bereio, napano naio be Legiano Lu, Yesu naliko kiano naiagagoano nalo amiel abano, mia kialo m̃arabo ba jel bure tiniavio na subavio. Nalo amiel jibe na, naruei naiagagoano nalo jijerlo ana amikiti kokorov subavio nei m̃arati tealo ana ajenio. 24 Nalo ajum̃a amila jibe na, naruei Varisis tealo ajua vio na, napano aju abitii Yesu nalo, naruei nalo aber ka Yesu, aberinavo “Ai, kal kija! Kiamo naiagagoano nalo aju amila jum̃abe na, mia nalo maka ajikia ala im̃auano na ea Legiano Lu, ver tibe na nalo ajum̃a amila korov kiado tuboiano na.”
25 Ana Yesu berdop̃e banlo, berinavo “?P̃eli kamiu maka kuvuluku Iliano Lu bogo tai bo, napano berii vite nalo napano Parinio Tubo Teviti na nanua naio jom̃a milaio? Naio naliko kiano tomu nalo, nalo jijerlo m̃ele, 26 ana naio ba joomo ea Atua kiano vio lu, ana naio midu joko lu napano tuboiano ber kulo lu ga amijikia asenio, mia Teviti nalo nei ajenio. Ana Abieta, napano naio be parinio toro lu ka bogo na, naio mijamo ka banlo ga. 27 Kiniou neber ka kamiu, neber kiado tuboiano nalo maka ka atutua niegeniege kito bereio. Jibe na, Legiano Lu naio maka ve tena rila bulag kiado meuliano bereio, mia naio be tena ka rijai kito. 28 Mia kiniou nebe Kulorinio Kenerinio, a naio be tubo ka vite nonovio, naio naruei be tubo ka Legiano Lu bunu. Mia naio ga mijikia river venia napano ramijikia rala ea Legiano Lu, p̃eli venia na maka rimemedu ka kito ralaio.”