3
Yesu milarur jumevuluku ea Legiano Lu
Mataiu 12:9-14; Luka 6:6-11
Ana ea Bogoti Lu tai bereio, Yesu naio ban bereio ea yimo na volkouano, mo na ka bogo nene, jumevuluku tai naio jo joomo bunu napano naio jum̃ano buluku. Mia Varisis tealo napano tiniel jer Yesu ruei, nalo aju vaataro ka ga Yesu ea bogo neibano, nalo ajum̃a miralo jua ga Yesu ka ajidom aleal bajago va nalo eaio Yesu.
Naruei nalo ajidom ka aial von ka ver Yesu rilarur kema neibano ea Bogoti Lu nei p̃eli mia rila re. Mia Yesu naio mil ban kema neibano, berinavo “Jau kotumolu, komei mave nei beamu vo.” Ana Yesu bika den tomu nalo na aju, berinavo “?Kiado tuboiano naio berinavo kito romijikia rola venia ea Bogoti Lu? ?Naio bo ka kito reim̃auka tena bo, p̃eli na bo ka kito reim̃auka tena bova? ?P̃eli na naio berinavo bo ka kito ralarur tomu nalo, p̃eli na bo ka kito rouebinvinlo?”
Mia tomu nalo neibano maka leleio aver iliano tai bereio. Naruei Yesu jirarag jeliviv ealo, napano naio mial miralo nalo kirisikili ga, mia naio mijog bova toru biorio a naio tinien jerlo. Naruei naio mil ban kema neibano bereio, berinavo “Kala von ka kovitirii jum̃amo beamu vo,” mia ea bogo na ga toro na mila jibe na, jum̃ano binimei bo bereio.
Mia Varisis nalo nei abava tavio, aban memedu ga abiviuo vio takurano bija Parinio Tubo Erot kiano tomu nalo, ka nalo alavon ka aleal m̃arabo ka amijikia auebin Yesu rim̃aro tum̃abe.
Tomu telabo abinimei kar Yesu
Ana Yesu naliko kiano naiagagoano nalo ajaluvo denlo abatove bereio ea burum̃ara ueiyabo, mia tomu nalo miroano ajakisorlo abatove. Tomu nalo neibano, tealo abinimei ea vio dolu nalo tealo ea vio nei Kalele, ana nalo tealo abinimei rove yako ea vio Yutea bija kiano m̃arkomeli nei Yerusalemo, mia tealo abinimei ea tanobuku na vio Itumea, a tealo abinimei ea vio nalo napano marauei na Yortano tivelinio bano, ana tealo abinimei ivin ea tei napano toru laka ea komeli nalo na ea komeli juo nei, Taia bija Saiton. Nalo nonovio nei abiniu nalo amijog ruei iliano na vite nalo napano m̃a Yesu naio jom̃a milaio, naruei nalo ajidom ka amei kanio. Mak 4:1; Luk 5:1-3Ana bogo napano nalo miroano aju tivelinio ea ueiyabo napano ana Yesu ber ka kiano naiagagoano ka nalo averiko tauako sesa tai to, ka tomu nalo miroano laka, mia naio merou ka mia tomu nalo amei m̃a aivinkakar naio laka. 10 Nina bior naio milarur tomu nalo miroano napano amie amijog bo bereio ruei, naruei tomu dolu nalo na amie kia ga vo nalo ajum̃a amila von ka aivinlo tibe na ka mia nalo bunu amijikia atokol Yesu. 11 Mia ka bogo nene aver niununo va nalo tai napano ajua tomu nalo tealo, bogo na amial Yesu, mia nalo monokanio avatove ka naio, nalo ajorua jaano, abio toru, aberinavo “Jau kobe Atua Kenerinio.”
12 Ana Yesu mil kirisikili ban niununo va nalo neibano berburelo, berinavo mia nalo atu re aververii ka tomu nalo aver naio be kei.
Yesu bitiri bulag kiano atevi duelimo ba juo [12]
Mataiu 10:1-4; Luka 6:12-16
13 Naruei iorou kanio ana na Yesu naio bavin mave ea suku nalo, ana naio bio tomu nalo tai abinimei eaio. 14 Bogo na nalo abinimei, naio bitiri bulag nalo duelimo ba juo [12], naio ber nalo ave atevi nalo, napano kialo im̃auano naio jibe nei, mia nalo aiel vija naio tulaka ka mia naio rilalo avar ioluano vou avan ea vio nalo, 15 a mia moroano na ajil bulag sim̃aro nalo tualo.
16 Naruei Yesu kiano atevi duelimo ba juo [12] sialo ajibe nei:
Saimon, napano Yesu midu sio vou joa berinavo Pitere.
17 A Yemesi, napano Sepeti kenerinio.
A Jone napano Yemesi kuruano napano Yesu midu sio vou ban naljuo nei, berinavo Boanejes, napano ber nalo abe juo atibe ka tubaal memedu, bior naljuo na niolo jaburu julaka ga.
18 A Andru,
a Vilip,
a Bartolomio,
a Mataiu,
a Tomas,
a Yemesi, napano Alveas kenerinio,
a Tatesa,
a Saimon, napano naio mila poletik die kulo Romo nalo.
19 A Jutas na Kariot, napano iorou kanio, ana naio jiveluku ka Yesu ban kiano uolu nalo.
Yesu kiano m̃aratavo ajidom aberiam̃a naio miavovu
Mataiu 12:24-32; Luka 11:14-23, 12:10
20 Ana iorou, Yesu naio binimei bereio vonuo, mia tiniobi toru abinimei ka naio bereio, ana Yesu bija kiano naiagagoano nalo amim̃au kalo bano-o nalo maka bunu averio ajilimebi kija ka asinan. 21 Naruei Yesu kiano torogio nalo amijog ka napano Yesu naio jo mim̃au m̃ele jibena, a nalo amijog bunu ka tomu nalo ajum̃a amil dieio, aberinavo “P̃eli kema nei, naio milaluvu parinio ruei kovio!”
Mia Yesu kenieno bija kuruano nalo aban ka ajidom ka alavon ka avurular naio den tomu nalo nei.
Tomu nalo na tortoru bunu aberii Yesu naio jo mim̃au bija Sim̃aro kiano moroano
22  Mat 9:34, 10:25Naruei ea bogo nene, tomu nalo na naverloglogiano na tuboiano, nalo ajaluvo den vio Yerusalemo abatove ea vio neibano, mia nalo ajum̃a amilidie Yesu ban tomu nalo ajum̃a aberial, aberinavo “Sim̃aro nalo kialo Tubo Belsabel, naio ba joa toro na ruei,” a nalo aju bunu ga aber “Toro na naio jom̃a jitig bulag sim̃aro ea moroano na ga napano Belsabel juvan ban naio.”
23 Naruei Yesu biolo abinimei eaio, ana na naio mil banlo ea jamerijiano, berinavo “?Jum̃abe na kamiu kuberiam̃a Sim̃aro bereio naio mijikia titiglar sim̃aro. Maka rijikia tibe na! 24 A verenio tubo tai napano kiano tomu nalo avuruburelo, napano togio atum̃a aildie nalo togio, mia tubo neibano naio kiano im̃auano nalo maka rijikia atu sikili leleio. 25 Ana verenio ea m̃aratavo tai na nalo ajum̃a aburuburelo napano nalo togio ajum̃a ajitig nalo togio, mia nalo maka leleio ajikia atu rivu bogo tai. 26 A jibe na bunu ga, averenio niadu nalo na Sim̃aro kiano togio nalo atumolu alavon ka ajil bulag togio dolu nene, nina jibe ka moroano na Sim̃aro kiano maka bunu rijikia tumolu tu, kiano moroano bakovio ruei. Mia maka leleio, Sim̃aro p̃irinio kirisikili dolu ga kiana vo.
27 “!Kuvijiio! Verenio toro tai sidomii ka riva joomo ea toro kouo tai kunuano ka mia naio rivina ka kanano saba nalo, mia naio monoka rivar teli riorkar toro kouo nei sikili beamu vo, avona bisi ana mo naio mijikia riva joomo ka rivina ka nonovio saba nalo na be toro kouo nei kanano. Mia kiniou nojom̃a nomila jibe na naruei ka toro kouo neibano Sim̃aro.
28 “Mia kiniou neber riano ka kamiu, tomu nalo kialo kariano bija iliano va nalo nam̃a ajum̃a aberenio, Atua mijikia riviekokoalo riviorio, 29  Luk 12:10mia toro na mil bova lelan Niununo Lu naio berenio kiano im̃auano tealo Sim̃aro ga naio mim̃aukanio, toro na jibe na naio mia maka lele rijikia rivokar viekokoano bogo tai, kiano kariano naio mia toa naio rivano-o, mia maka rijikia ribisi.”
30 Naruei Yesu naio berii vatitig iliano jikili nei banlo, bior nalo naruei ajum̃a aberii ruei ka niununo napano joa naio, be niununo va.
Yesu kenieno bija kuruano nalo abinimei ka avurular naio
Mataiu 12:46-50; Luka 8:19-21
31 Mia Yesu kenieno bija kuruano nalo abinimei amiyotuba kean naio ea bogo nei, mia nalo abinimei ajikili aju tavio ga, na amiila toru ban ka naio rimoluo rimei rialo. 32 Ana ea bogo na, tiniobi toru ajutano vaataro ka Yesu, mia iliano binimei bokario, ana nalo aberinavo “Ai, koniomo bija kuruamo bija kuviviniemo nalo aju tavio, ajidom ka ail kijaso beamu vo.”
33 Ana na Yesu berdop̃e berinavo “?A kenioku nalo be kei? A nalo na abe kuruaku nalo abe kei?” 34 Naruei naio jiraravo bitikar tomu nalo napano ajum̃a ajutano vaataro ka naio, ana berinavo “!Kamiu kuvial, nalo nei abe konioku bija kuruaku nalo, nalo nei naruei. 35 Bior toro napano mila jibe ka napano Atua jidomio, toro na jibe na naio be kuruaku, a be kuvivinieku, p̃eli na abe konioku ruei.”

3:9 Mak 4:1; Luk 5:1-3

3:22 Mat 9:34, 10:25

3:29 Luk 12:10