28
Buluvae beteau jo
Mak 16:1-10; Luka 24:1-12; Jone 20:1-10
Legiano Lu barlaka, ana legiano napano binimei iorou, napano be legiano moti na sude, bogo napano m̃erenio mijivi, ana Mere na vio Maktala, naljuo Mere dolu, abe juo aba ka aial buluvae nene. Naljuo aba aboru ea vio nei, sop̃eli ga m̃ii mukulkulu toru, bior Atua kiano nailiano tai moluo den vio mave binimei ea yetemeriba, melivlivilar ka puruveru nei, ana naio ba jotano mave eaio. Mirano merera o-o mia, kiano kuluniabene meravo a miuvu mia miuvu kirinovo, mia bogo na kulo na mira nalo amialio, nalo amerou kilkil bano-o mia m̃a am̃arm̃aro yulu kanio garuei aju.
Naruei nailiano nei naio mil ban tira juo nei, naio berinavo “Kamjuo kumerou re. Kiniou nemijikia ka kamjuo kubinimei nei kar ga Yesu napano ajukar naio ea m̃akolkolo, mia naio maka bunu toa vio nei, naio meul jumolu bereio ruei, jibe kanio napano naio berkario jukamu. Kamjuo kumei kuvial vio napano nanua mokotenano mon eaio. Naruei kuve juo kuvan sop̃eli, kuverialio ka kiano naiagagoano nalo ka naio meul bereio den nam̃ariano. Mia vonganei, naio tukamu rivatove Kalele, mia kamiu kuviniu kuvatove bunu kuvial naio ea vio na. Ninei naruei be kanaku iliano ban kamjuo.”
Naruei naljuo ajuvan buluvae, amila sop̃eli aba. Naljuo abano jibe ka napano amerou kia ga vo, mia ajaaro toru bunu. Naruei abe juo ajikiti aban ka averial lilianiano nei ka kiano naiagagoano nalo, mia naljuo aju aba kia ga jibe na, ana abitavo bija Yesu. Amiilo binvinlo garuei, ana naio mil banlo berinavo “Kavijo bo.” Naruei naljuo aba aminie yetano ka Yesu jaano, ana abe juo abokar jaano, ana amilotu kanio. 10 Naruei Yesu berii ka naljuo nei, berinavo “Kamjuo kumerou re. Kuve juo kuvan bereio kuverialio ka kuruaku nalo ka mia nalo ava Kalele, naruei ea vio na mia nalo amijikia aial kiniou.”
Kulo na mira nalo aba aberialio vite nalo nei
11 Bogo napano tira juo nei aban bereio ea naiagagoano nalo, naruei kulo na mira nalo tealo aban bereio Yerusalemo, aberial vite nalo na amalmaluvo ka tomu na tortoru na kulo lu nalo. 12 Naruei kulo lu nalo nei aba vio takurano naliko navurim̃araboiano nalo, aberii vite nei bano-o, bisi na abironikar ka abar veru toru ban kulo na mira nalo nei, 13 ana nalo amil jikili banlo, aberinavo “Kamiu monokanio kuva kuverialio ga ka tomu nalo, kuverinavo ‘Kiano naiagagoano nalo ga abinimei bogiano, bogo napano kumemi numitum̃a numonmelio, naruei nalo abinalar ka mokotenano, amidu abano.’ ” 14 Aber kalo bunu, aberinavo “Verenio iliano na tenei riva rivoru ea Pailat, mia kumemi nuva nuvila vatitigio vija naio, mia kamiu kuvijog re bunu iliano tai.”
15 Naruei kulo na mira nalo nei ajaaro ka veru nei, ana abario naruei, ana nalo aba amila ilisibiano janea vio jibe ka na aberii kalo, mila ana Kulo Israel nalo ajum̃a aberver iliano nei binimei bokar banei.
Yesu binimei ea kiano naiagagoano nalo
Mak 16:14-18; Luka 24:36-49; Jone 20:19-23
16  Mat 26:32; Mak 14:28Naruei naiagagoano duelimo ba tai [11] abatove Kalele, ea burusuku na Yesu berii kalo, 17 mia bogo na nalo amial naio nalo amilotu ka naio, mia nalo tealo ajidom dede ga ka be Yesu p̃eli na maka ve naio. 18 Naruei Yesu binimei vaataro kalo, ana naio berii kalo, berinavo “Atua mijamo ka vite nonovio jua jum̃aku, napano mave a na vio yetemeriba nei bunu, ka mia kiniou neje tuboiano kalo. 19  Im̃auo 1:8Tenene na, kiniou nemiila bulag kamiu naruei, ka kamiu monoka kuvan ea m̃atatoko nalo ea vio yetemeriba reraio, monoka kamiu kuvurulo amei ave kiaku naiagagoano nalo, napano kuvaruei ealo ea Teta, Kenerinio a Niununo Lu sialo, 20 a napano kamiu kuverlogloglo ka mia ajogkar iliano nalo napano kiniou neber ka kamiu ruei. Mia monokanio kamiu tiniemiu rimaio ka tulaka ka na mia kiniou noto kitoliko dam̃ariga, rivano-o rivokar juluvati na yetemeriba. Mm.”

28:16 Mat 26:32; Mak 14:28

28:19 Im̃auo 1:8