7
Yesu kiano atevi nalo maka atakii bajago moruo na kulo Ju nalo kialo
Mataiu 15:1-9
Mia ea bogo nei, Varisis tealo abinimei vio takurano ea Yesu, bija bunu naverloglogiano na tuboiano, napano nalo ajaluvo ea vio Yerusalemo abinimei. Mia nalo aju amial ka bogo napano Yesu kiano atevi nalo ajum̃a ajinan, amila napano ea Varisis nalo kialo vitiiano, jum̃alo nalo abova. Nina bior napano maka atakii vatitig kiri m̃arabo sesa nalo telabo ka asekon jum̃alo, napano Varisis nalo aber tomu nalo monoka alaio, karina amijikia asinan. Nina bior ea bogo na, Varisis nalo bija kulo Ju dolu nalo ajikili laka ka ala tibena naruei, ka nalo monoka atakii vatitig rivu kialo bajago moruo na kialo lotuano re beamu. Ajum̃a amila jibena ka ver nalo amiel aban ea komeli p̃eli na vio vabe, mia bogo na abinimei vonuo bereio, mia monoka nalo atakii tuboiano na ka asekonlo ameravo rivu p̃eli na ave lu vatitigio rivu bereio. Iorou ka nina, amijikia atikar ka asinan naruei, bior ver nalo ala re, maka ajikia atokol sinaniano leleio. Mia be tuboiano sesa telabo bereio jibe na napano monoka atakiio, napano tealo, aber monoka asekon baja tibe na tibe na, a tealo, aber monoka asekon p̃ili marauo tibe na tibe na, a tealo, aber monoka asekon baju na amim̃aukanio ea burujievi na be bras tibe na tibe na, rivan tibe na. Vite na naruei mila Varisis nalo abika den Yesu, aberinavo “?Ka vaio ana kanamo atevi nalo maka atu atakii bajago moruo nalo na kiado lotuano nanua, napano kiado navurim̃araboiano nalo na ajum̃a aberloglogio ka kito. Kanamo nalo na, ajum̃a ajinan bija niamiamo nalo na jum̃alo, bior napano maka asekon batitig jum̃alo nalo.”
Ana Yesu berdop̃e banlo, berinavo “Riano ga na, naverialiano Aisea re nua naio berii memedu ga kamiu tomu nalo na sibiano na, napano naio berial iliano nei napano Atua naio berenio, napano ber
‘Tomu nalo na abamenea kiniou ka kialo iliano nalo ga,
mia kialo jidomiano nalo aju koalabo den kiniou kia ga vo.
Mia nalo aju amilotu ka kiniou kurano ga,
bior bogo napano aberloglog tomu nalo, nalo aju aber nina Atua kanano iliano na,
mia makanio, iliano nei be tomu nalo kialo ga.’ ” Ais 29:13
Ana Yesu ber kalo berinavo “Kamiu kumitum̃a kumituvan Atua kiano tuboiano, ana kumitum̃a kubokar bajago moruo na kulorinio ga kiano kirisikili laka. Maka leleio rimemedu ka mia kamiu kuvitum̃a kuvila tibe na, bior napano kamiu kumitum̃a kumisikili ka kuvitakii bajago moruo nalo na toro ga kanano, mia vonganei kamiu kumila banbano-o mia bajago nei naio jo midu jeleig vio p̃elina naio jo bukular Atua kanano tuboiano. 10 Mosis kiano tuboiano naio berenio ruei, berinavo
‘Jau komonmonea karam̃amo naio koniomo,’
a naio ber bunu, berinavo
‘Toro na mil bova ka karam̃ano naio kenieno, mia kamiu kuvuebinio rim̃aro.’
11 “Tuboiano nei berenio ka kito monoka rovitikar vatitig kiado tormoruo juo nei, mia kamiu kumitu kumila dolu nei. Verenio toro tai verko kario kiano vite tealo ka river abe Atua kiano, ana ver tormoruo juo jum̃alo bulati, amei avikanio, mia kamiu kuver van naio ka monoka rila vaio van naljuo? 12 Mia kamiu kuvitutua naio, kuverinavo ‘Maka lele, maka kojikia kosian van naljuo nei, bior kanado bajago moruo ber vaio na kuberkoio ban Atua, monoka kosian ga van kiano tomu lu nalo, jau maka kojikia kotuvan van toro dolu.’ 13 Kamiu kuberenio jibena, mia vaio na jibena? Kamiu kumitu jikili ea bajago moruo nalo, kamiu kumitu kumituvarvan batove, mia jo mila Atua kiano tuboiano binimei be vite kurano tai. Mia maka nina ga, mia kamiu kumitu kumila vite telabo na jibena.”
Vite nalo nam̃a mijikia rila toro riagiago ea Atua mirano
Mataiu 15:10-20
14 Naruei Yesu bio tomu nalo ka amei vio takurano bereio ea naio, ana naio mil banlo, berinavo “Kamiu nonovio kuviagago vatitig ka kiniou, kamiu monokanio kuvijoglubar kanaku iliano nei. 15-16 Maka leleio ve vite tai nam̃a jo tavio ea toro, mia river riva joomo ea naio mijikia rila naio riagiago ea Atua mirano. Mia vite nalo nam̃a aju joomo ea naio, napano m̃a amoluo ea naio, vite nalo na naruei amila naio miagiago ea Atua mirano.”
17 Ana Yesu jaluvo den tomu nalo nei, ana ba vonuo bereio, ana karina, kiano naiagagoano nalo abinimei, abika denio jamerijiano napano naio jom̃a berii kalo. 18 Ana Yesu berinavo “?Jum̃abe, p̃eli kamiu bunu parimiu bono kia ga vo javukia nalo na? Bior vaio napano kamiu maka kuvitilubar vite na? Vite vaio na jo tavio, jibe sinaniano nalo, verinavo riva joomo ea toro, nalo maka ajikia ala toro rivova ea Atua mirano. 19 Nina bior napano vite nalo nei maka ava avokar kiano jidomiano, mia abatove ea mabono ga, karina abarlaka amoluo den niabene bereio.” Mia Yesu ber jibe na naruei, ana karina, tomu nalo abitilubario von naruei ea kiano iliano nei, Yesu mila meravo ka maka ve sinaniano tai napano toro monoka rivel kanio ka rila naio rimeravo rivu ea Atua mirano, mia sinaniano nonovio ga nalo abo ga ka asenio.
20 A Yesu berenio bunu “Mia vite nalo napano ajua toro ruei, ana aju amalmaluvo ea kiano meuliano, vite nalo na naruei amijikia ala toro riagiago. 21 Nina bior joomo ea toro, be bajago va nalo napano aju amoluo ea naio, jibe jidomiano va, siakiano, vinauano, amue tam̃aro ea toro, siakaiano, 22 tinieiiano, bajago na bova, sibiano, lakoroviano na tuboiano, jokuano, tii ilisibiano nalo, ilivarvariano, bija vovuiano. 23 Bajago va nalo nei naruei, nalo amoluo den toro kiano iviso, mia nalo nei naruei vite nalo nam̃a amijikia ala toro riagiago kamu ea Atua mirano.”
Yesu mijil lar niadu den niatira tai
Mataiu 15:21-28
24 Ana Yesu jaluvo den vio na, naio batove ea tanobuku na komeli nei Taea. Mia naio ban ea yimo tai, naio jidom rila ka mia tomu nalo ajikia re ka naio joa vio na, mia naio maka rijikia toluku tibena. 25-26 Naruei tira tai joa vio na napano maka ve Ju, bior napano kiano torogio nalo abe Kris ga, mia abinimei ajua tanobuku na Vonisia vaataro ka Siria. Tira nene, kenerinio kiri tira sesa, niununo va tai joaio, mia bogo na tira neibano mijog ka Yesu joa vio na, naio binimei minie tano ka Yesu jaano, jegi banio, ka naio rijil lar sim̃aro nene den kenerinio niatira sesa nei. 27 Mia Yesu berdop̃e naio, berinavo “Mia memedu ka kiritete nalo monoka asinan beamu! Maka rimemedu ka navar bulag kiritete nalo salo sinaniano nalo denlo, novuku rivan kuli nalo.” Naio berenio jibe na bior ka bogo na, kulo Ju nalo, napano aberiam̃a nalo ga abe Atua kenerinio nalo, nalo ajum̃a abio niegeniege tomu nalo napano maka ave kulo Ju, aberinavo “Kamiu kuli nalo ga.”
28 Mia tira neibano berdop̃e naio, berinavo “Jau kober be riano Tubo, mia kuli nalo aju aban vaataro ka vio na kiritete nalo salo sinaniano, ka mia amijikia asen yororoti sinaniano nalo nam̃a ajibirbil yetano ea borotano.”
29 Naruei Yesu berkanio, berinavo “Jau kojian verdop̃eiano novo tai ka kiaku iliano nei. Naruei bior kanamo iliano novo na, kiniou nebitilubar ka jau tiniemo barkar vatitig kiniou, ana bo, neber kaso ka jau komijikia kava vonuo ga, sim̃aro nene jaluvo den kenerimo niatira nene ruei.”
30 Naruei tira nei naio ban bere vonuo, ana binimei mial kiritete neibano kenerinio naio jo melumu ga, naio jo mon vatitig ea m̃ano jogu.
Yesu mim̃auka batitigio bulubau tai
31 Mo, karina Yesu juvan tanobuku nei Taea, ana naio ba jel ea m̃arkomeli dolu na Saiton, ana binimei bereio ea ueiyabo na Kalele, nina tivelinio na tanobuku napano abio ka Komeli Duelimo. 32 Ana nalo na vio na aburu toro tai binimei banio, ka naio rudu jum̃ano toaio, bior toro nene naio tiliniene bono, naio mil dede laka ga. 33 Naruei Yesu buru toro nei jaluvo den tiniobi nalo nei napano aju, naruei naljuo aba laka kija. Naruei Yesu miyuku m̃arjukjum̃ano ban ea bulukuti buru tiliniene, karina naio midu titinio, mia ea kema neibano buruminano. 34 Karina Yesu jirarago mave ea tiniabene, naio burukar kiano jegi toru, ana ber ka kema neibano jel kialo, berinavo “Evata,” napano iliano na berenio “Jau kovetavo.” 35 Naruei vaarakurano ga, kema neibano, buru tiliniene betavo, bija buruminano mim̃au vatitigio, mila na kema neibano naio mijog vite bo a mil vatitig meravo ga.
36 Naruei Yesu jadu kalo, ka mia avan re atukunu ka tenei tanea vio van tomu dolu nalo, mia bogo na naio jo berii jibe na ka tomu nalo, mia nalo aba aberverii lie vo ea vio reraio ga. 37 Nalo aberii m̃elea jibe na, bior amiilo mia amiilo ka vite nalo nonovio napano m̃a nalo amialio ka Yesu mijikia mim̃aukanio. Nalo ajum̃a aberverii aberinavo “Yesu nei mila nalo nam̃a tilinielo bono nalo amijog vite, a naio mim̃auka tomu na maka ajikia ail, nalo amil. Kaleliki, kema na mim̃auka vite nalo nonovio bo mia bo laka, mm.”