5
Yesu mijil bulag niadu telabo den toro Kerasa tai
Mataiu 8:28-34; Luka 8:26-39
Naruei Yesu nalo amaluvo aboru ea burum̃ara ueiyabo nei tivelinio, naina memedu ka vio na Kerasa, mia nalo tealo ajisia ka Katara p̃eli na Kerkasa. Naruei nalo abauro ea vio nene, ana ea vio nene be buluvae nalo na tomu na am̃arm̃aro nalo ajuaio, mia be toro tai napano niununo va telabo ajuaio, napano naio jo joa m̃artanbo nei, jibe ka kiano vio.
Naruei bogo na Yesu jabulu den uako nei, mia vaarakurano ga toro neibano moluo ea m̃artanbo nei, jikiti binimei ka rial Yesu. Toro nene be deden laka, mia tomu nalo amila von ka aiorikario banbano-o mia amila de ga. Va telabo ruei amiorkar jaano bija jum̃ano ka m̃arimieni, mia naio jo burukokorovio ga, mia va telabo amiorkar ea iesi, mia jo mila kokorovio ga, banbano-o napano maka bunu ve toro tai na be kiano moroano bare ka rila toro nei rimei melumu. Ana ea legiano nonovio a bogiano nonovio naio jom̃a jeliviv ea m̃artanbo nalo a bunu mave ea suku dedade nalo, a naio jom̃a miaga m̃erere, a naio jo jukujuku niabeno ka puruveru nalo.
Ana toro nei naruei napano bogo na naio jo koalabo kia ga vo ka vio na Yesu nalo abauro eaio, mia naio mial Yesu, ana jikiti batove keanio, a batove ka naio, minie tano kamu kanio. 7-8 Ana Yesu berenio, berinavo “Niununo va, kotuvan kema na, kotaluvo den naio vonganei!”
Mia niununo va nei miaga toru laka ban Yesu naruei, ana berinavo “Mia jau, Yesu, Atua kenerinio napano meul, jau kiamo vaio joa kiniou? Kiniou nebikaso ea Atua siano, ka mia kosian re vironiano rivan kiniou!”
Mia Yesu bika denio, berinavo “?Na siamo, kei?”
Naruei niununo va nei berdop̃eio, berinavo “Kiniou siaku, burutiniobi na mira, bior kumemi miroano laka nei.” 10 Mia niununo va nei naio jo bivika kirisikili den Yesu bereio, ka Yesu rijil bulaglo re ea kialo tanobuku nei.
11 Mia ea burusuku neibano tivelinio, be burum̃ara taara na kiribue nalo miroano, nalo aju amiuo ea borotano, abokar kovio menu juo [2,000], 12 ana sim̃aro nalo neibano ajegi, nalo abika kirisikili den Yesu aberinavo “Nuber bo banso, jau koiila kumemi nuvan ea kiribue nalo na, jau kajamo ka kumemi nuva nuvitu joomo ealo.”
13 Mia Yesu naio mijamo kalo, berinavo “Bo ga, kamiu kuvano.” Naruei nalo ajaluvo den toro neibano, ana aba aju joomo ea kiribue nalo neibano. Ana sop̃eli ga kiribue nalo neibano ajikiti, abatove ea bavio tai burukorovio, ana nalo ajibirbili abavatove ea ueiyabo na toru ana nalo amunu tei banbano-o abiniu amadudu.
14 Naruei tomu nalo na abitikar kiribue aburo, aban bereio vonuo, aban aberial vite nei, a aberveriio ea vio dedade nonovio bunu, mila na tomu telabo abinimei ajidom aialio. 15 Mia bogo na aba amial ka Yesu naio jo, naio bija toro neibano nua niununo va nalo ajuaio, napano vonganei, naio miya vatitig kulum̃arauo ruei, naio jom̃a jotano marga, a maka bunu rive deden leleio. Nalo amialio ka naio binimei bo ruei jibe na, mia amerou. 16 Mia nalo napano m̃a aju beamu, napano amial vite nonovio nalo, ajukunu ka nalo na abinimei vonga, aber vaio na Yesu mila ka toro nei, a jum̃abe na kiribue nalo neibano aba amadudu ea tei. 17 Mia nalo amialio bova ga, mia nalo ajum̃a ajikili ka Yesu, ajidom ka mia naio tubilig den kialo vio.
18 Mia Yesu nalo abatove ea kialo uako bereio, mia bogo napano Yesu jo bavin mave ea uako, toro neibano na, naio binimei bika kirisikili den Yesu, berinavo “Aiou, Tubo, kiniou nojidom ka ver jau kajamo ka kiniou nemei vijaso.”
19 Mia Yesu naio maka rijamo kanio, mia naio ber ka ga berinavo “Makanio, bior bo laka ka jau kova vonuo bereio, a kava kotukunu rivan kiamo m̃aratavo vija kiamo bilbilu nalo, jau kover kalo ka jum̃abe na Atua tinien miiaso toru laka, ana naio mila bo mia bo laka banso jibe na.”
20 Naruei toro nei naio ban bereio, ana naio jo jeliviv ea vio nalo na kiano tanobuku nei, napano ajisia ka Komeli Duelimo, napano tomu nalo na maka ave Ju ajuaio, a naio berial im̃auano novo nalo napano Yesu jom̃a mila ka naio. Mia nalo na amijog kanano tukunuano nei, nalo amiilo toru ka naio.
Jairas kenerinio tira sesa, naljuo tira na jokol Yesu m̃ano kulum̃arauo
Mataiu 9:18-26; Luka 8:40-56
21 Mia Yesu nalo ajel ea uako, abarkorov bereio ueiyabo nei aba tivelinio ruei, ana bogo na Yesu biako yetano jo bauro ga, tiniobi toru na tomu nalo abinimei ajelivivi eaio bereio. 22 Ana toro na toru tai na kialo yimo na volkouano ea vio na, siano Jairas, naio binimei mial Yesu, binimei vaataro kanio, minie keanio. 23 Ana naio jegi ban Yesu, bika berinavo “Keneriku tira sesa mie mia mie, vonganei p̃eli naio m̃aro ruei. Mia kiniou nebika denso ka jau komei, kodu jum̃amo toaio, ka naio mijikia rijog rivu bereio, ka naio rimeul kia to.” 24 Ana Yesu naio jumolu, ban naljuo kema neibano abano, ana tomu telabo na tiniobi neibano, nalo bunu ga aban bijalo, napano ajum̃a aba amivinvinkakarlo janea vio jeliviv ea ga Yesu.
25 A nalo tai napano aju aban bija Yesu jibena, naio be tira tai, napano mieiano na jada mila naio bogoti nonovio ga, bokar yuka duelimo ba juo [12] ruei. 26 A tira neibano, naio bulu nakulekuleano nalo banbano-o kiano veru biniu, mia nalo amim̃auka naio bano-o, mia mijog bova ga, kiano mieiano nei jo ba bova lie dam̃ariga. 27-28 Naio jom̃a mijog vatelabo ruei napano tomu nalo ajum̃a ajukunu ka Yesu ruei, mia be kiano jidomiano tai, berinavo “A ver kiniou notokol ga m̃ano kulum̃arauo, mia kiaku mieiano ribisi vatitigio.” Mia naio binimei juluku ga iviso ea tomu nalo neibano, ana jo binimei binimei iorou vaataro ka Yesu taakano ana naio jian jum̃ano jibe na, jokol Yesu m̃ano juluvati kulukoti ga.
29 Mia naio jokol Yesu m̃ano kulum̃arauo jibe na, ana monloglog ka bogo nene ga, jada nei mijelkorovio, mia naio mijoglubar ea niabeno ka kiano mieiano jaluvo denio ruei. 30 Mia Yesu bunu ga mijogii ea naio, naio mijogii ka kiano moroano jaluvo den naio, ana sop̃eli ga barp̃ilig naio iviso ka tomu nalo, ana naio bika berinavo “?Mia kei naio jokol vonga kiaku kulum̃arauo?”
31 Mia naiagagoano nalo aber ka naio aberinavo “?Jau kobika koberinavo kei naio jokolso vonga na, ana jum̃abe, jau maka keial ka tomu nalo na miroano nei na aju ga amivinkakarlo jeliviv easo?”
32 Ana Yesu naio jo jiraravo jeliviv kia ga vo mila von ka rial kei jokol naio. 33 Mia tira neibano, naio mijikia ruei ka naina, ana naio merou laka, ana jo memebiju, mia naio binimei ea Yesu, mijorua Yesu jaano, ana naio berial vite nonovio. 34 Mia Yesu berkanio, berinavo “Nena, kiamo viekouoiano ea kiniou milaso komijog bo bereio ruei, kiamo mieiano na maka bunu. Atua kiano tum̃aro to vijaso, jau kava vonuo bereio ga.”
35 Mia bogo na Yesu jo mil kiaga vo ban tira nei, mia iliano tai binimei den Jairas kunuano, aber ka toro na toru nei, aberenio “Kenerimo tira sesa m̃aro ruei. Bo ka jau kovuru re bunu naverloglogiano na toru na rimei, kala bulag re naio.”
36 Mia Yesu bunu ga mijogio, ana naio ber ka Jairas, berinavo “Kiamo iviso rivova re, jau komonea kar ga Atua sikili.” 37 Naruei Yesu berbure tom nonovio ka mia atakisor re bunu naio avan ea vio neibano, ana naio buru ga tom tolu nei, nina Pitere, bija Yemesi, bija kuruano Jone, abano.
38 Mia bogo na abinimei vaataro ka toro na toru nei kunuano, amial ka tomu nalo ajum̃a tiniel miia tira sesa neibano ruei, aju ajegi, a amila burum̃ara uetubaiano. 39 Mia Yesu ba joomo, ber ka tomu nalo nene berinavo “?Ka vaio ana kamiu kumitum̃a kumila uetubaiano toru, a kumitum̃a kumiteg jibe na? Tira sesa na naio maka rim̃aro, naio jo monmelio ga.” 40 Mia nalo abital niege naio ga.
Mia Yesu miila bulag tomu nalo abava tavio, ana naio buru tira sesa nei karam̃ano bija kenieno ga, bija kiano naiagagoano nalo tolu neibano, nalo aba joomo ea vio na tira sesa nei mokotenano mon eaio. 41 Ana Yesu ba bokar jum̃ano, mia naio mil banio jelea kialo iliano, berinavo “Talita kum” napano naio berenio “Keneriku tira sesa, jau kotumolu von beamu vo.”
42 Mia ea bogo nene ga, tira sesa nei, napano kiano yuka duelimo ba juo [12], jumolu, ana jo mieliel. Mia nalo na amialio vite nei, amiilo bano-o, jidomiano bulati ga. 43 Mia Yesu ber kalo berenio mia adu sinaniano ve telisu vanio, a naio ber bunu banlo ber mia tomu dolu nalo monokanio ajog re tenei.